خصوصیات مربوط به شخصیت بزه کار

خصوصیات مربوط به شخصیت بزه کار

1- سن بزهکار : نتایج حاصل از بررسی 200 پرونده محکومیت کیفری نشان می‌دهد که سطح سن بزهکاری در سنین بین 25-19 (26 درصد) بالاترین میزان را دارد .

الف ) سن تاهل : سن ازدواج از بین زنان بر اساس بررسی 50 پرونده بزهکاری نشان می‌دهد که 46 درصد آنان بین سنین 15-13 سالگی ازدواج کرده اند .

ب) نتایج ناشی از 100 مورد پرسشنامه بیانگر این است که 41 درصد از زنان بزهکار بیش از یکبار ازدواج کرده اند .

2- تجرد یا تاهل : که از 200 مورد پرونده محکومیت کیفری 51 درصد زنان بزهکار متاهل هستند .

3ـ  سابقه محکومیت

راههای پیشنهادی در جلوگیری از بزهکاری زنان در ایران

  • جانشین کردن نظام اصلاح و تربیت به جای روش اجرای مجازات‌ها
  • توجه بیشتر به مسائل خانوادگی
  • طرد بزهکاران حرفه‌ای و اعتیادی از راه اقدامات تامینی
  • توسعه کادر مدد کاران اجتماعی و اشتراک مساعی بیشتر انجمن حمایت از زندانیان در امور زندان‌ها و زندانی‌ها
  • از بین بردن نقاط آلوده و کنترل نظارت بیشتر در نقاط مزبور
  • ایجاد کارهای حرفه‌ای بیشتر برای زنان در زمینه رشد استعداد و طرز تفکر آنان و تامین نیازهای اجتماعی‌شان