فروش پایان نامه : حسابداری مالی

نسبت به برقرار بودن فرض تداوم فعالیت اطمینان حاصل نماید. در استاندارد شماره 57 حسابرسی به نحوه ارزیابی حسابرس از تداوم فعالیت شرکت‌های مورد رسیدگی و مسئولیت وی حین برخورد با شواهد ناقض تداوم فعالیت پرداخته شده است.
2-6-2- ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان
در این شیوه ارزیابی جهت شناسایی شرکت‌هایی که دارای تداوم فعالیت هستند از سایر شرکت‌ها، به گزارش حسابرسی صادر شده در مورد آن شرکت‌ها رجوع می‌شود. بدین صورت که هرگاه به واسطه وجود بند شرطی درباره ابهام اساسی در خصوص تداوم فعالیت شرکت، گزارش حسابرسی مشروط یا مردود شده باشد، آن شرکت را از جمله شرکت‌های بدون تداوم فعالیت محسوب کرده و سایر شرکت‌هایی که در گزارش حسابرسی اشاره ای به موضوع تداوم فعالیت نداشته‌اند ازجمله شرکت‌های دارای تداوم فعالیت محسوب می‌شوند (سلیمانی، 1385).
از مزایای این روش، شناسایی آسان شرکت‌های دارای تداوم فعالیت است. همچنین این روش دقت و قابلیت اعتماد بیشتری نسبت به روش ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از قانون تجارت دارا می‌باشد. چون ماده 141 علت ورشکستگی را بیشتر بودن زیان انباشته شرکت از نصف سرمایه آن می‌داند و به سایر عوامل توجهی نمی‌کند (جهانگیر، 1382).
حسابرس باید در جریان برنامه ریزی و اجرای روش‌های حسابرسی، نسبت به برقرار بودن فرض تداوم فعالیت اطمینان حاصل نماید. در استاندارد شماره 57 حسابرسی به نحوه ارزیابی حسابرس از تداوم فعالیت شرکت‌های مورد رسیدگی و مسئولیت وی حین برخورد با شواهد ناقض تداوم فعالیت پرداخته شده است. بیشترین تمرکز این استاندارد بر مسئولیت حسابرسی در ارزیابی این مورد است که آیا تردید اساسی درباره توانایی واحد انتفاعی برای ادامه فعالیت برای یک دوره منطقی از زمان وجود دارد یا خیر؟ ارزیابی حسابرس بر روی شناخت وی از شرایط و وقایع مربوط به تداوم فعالیت پایه ریزی می‌شود. حسابرس باید ارزیابی کند که آیا تردید اساسی در باره توانایی واحد انتفاعی برای ادامه فعالیت در یک زمان منطقی در حالت‌های زیر وجود دارد یا خیر:
الف) حسابرس برنامه ریزی می‌کند که آیا نتایج فرآیندهای حسابرسی در برنامه ریزی، استنباط، ماهیت ظاهری مرتبط با اهداف مختلف حسابرسی و شرایط و وقایع خاصی که در مجموع بررسی شده، نشان دهنده یک تردید اساسی درباره توانایی واحد انتفاعی برای تداوم فعالیت می‌باشد یا خیر. ممکن است کسب اطلاعات در باره چنین شرایط و وقایعی در خصوص کاهش تردید حسابرسی ضروری باشد (سلیمانی، 1385).
ب) اگر حسابرس متقاعد شود که ک تردید اساسی درباره توانایی واحد انتفاعی برای تداوم فعالیت وجود دارد ، بایستی اولاً اطلاعاتی درباره برنامه های مدیریت که قصد کاهش اثرات چنین شرایط و وقایعی را دارند، بدست آورد. در مرحله بعد حسابرس باید قابلیت اجرا و عملی شدن برنامه های مدیریت را بررسی کند (سلیمانی، 1385).
ج) بعد از اینکه حسابرس برنامه های مدیریت را ارزیابی کرد، نتیجه می‌گیرد که آیا تردید اساسی درباره توانایی واحد انتفاعی برای تداوم فعالیت در آینده قابل پیش بینی وجود دارد یا خیر؟ اگر حسابرس نتیجه بگیرد که یک تردید اساسی وجود دارد بایستی کفایت افشا درباره احتمال عدم توانایی تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی را در آینده قابل پیش بینی ارزیابی کند و اگر به طور کافی افشا شده باشد حسابرس می‌بایست زیر بند اظهار نظر یک پاراگراف توضیحی جهت انعکاس شرایط موجود اضافه نماید. در هر صورت اگر افشای کافی توسط مدیریت انجام نشده باشد، حسابرس آن را به عنوان انحراف از اصول پذیرفته شده‌ حسابداری تلقی و اظهار نظر مردود ارائه می‌کند. ولی اگر حسابرس نتیجه بگیرد که تردید اساسی درباره تداوم فعالیت وجود ندارد، باید نیاز برای افشای آن را بررسی نماید (سلیمانی، 1385).
د) در هر صورت حسابرس برای پیش بینی شرایط و وقایع مسئول نیست. چه اینکه واحد انتفاعی ممکن است بعد از دریافت گزارش حسابرسی که اشاره ای به تردید اساسی ندارد، از تداوم فعالیت باز ایستد. بنابراین فقدان اشاره به تردید اساسی در یک گزارش حسابرسی نمی‌بایست به عنوان ارائه اظهار نظر مثبت به توانایی واحد اقتصادی برای تداوم فعالیت تلقی شود و گزارش حسابرسی، اعتبار صورت‌های مالی را افزایش می‌دهد اما تضمینی برای ادامه فعالیت واحد مورد رسیدگی نیست (سلیمانی، 1385).
گزارش حسابرس اعتبار صورت‌های مالی را افزایش می‌دهد اما تضمینی برای ادامه فعالیت واحد تجاری نیست. در تهیه صورت‌های مالی فرض بر این است که فعالیت واحد مورد رسیدگی در آینده قابل پیش بینی ادامه می‌یابد که منظور از آینده قابل پیش بینی معمولاً تا یک سال پس از پایان دوره رسیدگی است.
2-6-3- برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت
حسابرس باید خطر برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت را ارزیابی کند. نشانه های خطر و تردید درباره تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی می‌تواند از صورت‌های مالی یا از سایر منابع بدست آید. در یک طبقه بندی که از سوی کمیته فنی سازمان حسابرسی در نشریه استانداردهای حسابرسی به عمل آمده است این نشانه‌ها به سه دسته مالی و عملیاتی و سایر تقسیم شده‌اند. هرچند این فهرست تمامی موارد ممکن را در بر نمی‌گیرد و وجود یک یا چند مورد از آن‌ها نیز لزوماً به معنای تردید درباره فرض تداوم فعالیت نیست.
نشانه های مالی :
فزونی کل بدهی‌ها بر کل دارایی‌ها یا فزونی بدهی‌های جاری بر دارایی‌های جاری.
نزدیک شدن سررسید بدهی‌های با شرایط غیر قابل تغییر که دورنمایی واقع‌بینانه برای پرداخت یا تمدید آن‌ها وجود ندارد، یا اتکای بیش از حد بر استقراض کوتاه مدت برای تأمین مالی دارایی‌های بلند مدت.
نامساعد بودن نسبت‌های مالی اصلی.
زیان‌های عمده عملیاتی.
عدم پرداخت سود سهام یا تعویق در پرداخت آن.
ناتوانی در پرداختن به موقع حساب‌های پرداختنی (تجاری).
وجود دشواری در رعایت شرایط مقرر در قراردادهای وام.
تغییر شرایط خرید کالا و دریافت خدمات از اعتباری به نقدی.
ناتوانی در تأمین منابع مالی لازم برای تولید و عرضه محصول اصلی جدید یا سایر سرمایه‌گذاری‌های ضروری.
نشانه های عملیاتی:
از دست دادن مدیران اصلی بدون جایگزینی آن‌ها.
از دست دادن بازار عمده فروش محصولات، مجوز یا امتیاز ساخت با اهمیت یا تأمین کننده اصلی کالا و خدمات و مشکلات کارگری یا کمبود مواد اولیه و قطعات با اهمیت.
سایر نشانه‌ها :
عدم رعایت الزامات مربوط به سرمایه یا سایر الزامات قانونی.
وجود دعاوی حقوقی در جریان علیه واحد مورد رسیدگی که در صورت صدور رأی محکومیت واحد مذکور، تحمل نتایج آن احتمالاً خارج از توان واحد مورد رسیدگی است.
تغییر قوانین یا سیاست‌های دولت به گونه ای که آثار مالی منفی بر واحد رسیدگی داشته باشد (کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، 1383).
2-7- ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبت‌های مالی
ورشکستگی‌های بی سابقه شرکت‌های اروپایی و آمریکایی در سنوات اخیر و نگرانی منطقی سرمایه گذاران و سهامداران از بازگشت اصل و سود سرمایه‌شان، موجب تقاضای آن‌ها جهت ارائه ابزار بهتری جهت ارزیابی میزان توانایی شرکت‌ها برای تداوم فعالیت و پرداخت بازده و سود مورد انتظار سرمایه گذاران، همچنین برگشت اصل سرمایه‌شان شده است. پژوهشگران در عرصه‌ی مسایل مالی و حسابداری در پاسخ به تقاضای آن‌ها، پا را از محاسبات اولیه نسبت‌های مالی شرکت‌ها فراتر گذاشته و سعی در ارائه مدل‌های مالی که از ترکیب این نسبت‌ها حاصل شده و قادر است عملکرد و توانایی پرداخت سود و تداوم فعالیت شرکت‌ها را بهتر اندازه گیری کند، دارند (پورعلی، 1390).
حاصل تلاش‌های مذکور در ارائه مدل‌های مختلف پیش بینی ورشکستگی و تداوم فعالیت شرکت‌ها با میزان موفقیت متفاوتی ظاهر شده است. نکته مهم آن است که هر یک از این مدل‌ها با کاربرد ترکیبی از نسبت‌های فعالیت، اهرمی، عملیاتی، سودآوری و نقدینگی شرکت‌ها سعی در پیش بینی فعالیت و نتایج عملیات آتی شرکت‌ها دارند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با این حال، این شیوه ارزیابی تداوم فعالیت شرکت‌ها نیز برای خود دارای محاسن، و معایبی است. این شیوه ارزیابی تداوم فعالیت همانند شیوه های قبلی پشتوانه تئوریک قوی جهت محاسباتشان ندارند و بنا بر قانون و استانداردهای تعریف شده نظری می‌باشند ولی به دلیل ارزیابی بهتر و دقیق‌تر از شیوه های قبلی بیشتر مورد توجه واقع شده است (پورعلی، 1390).

2-8- جریان نقدی و چارچوب نظری
چارچوب نظری تدوین شده توسط هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی دارای موضعی صریح و روشن در ضرورت تهیه و افشای اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد است. این موضع با تعریف نیازهای استفاده کنندگان بالقوه از اطلاعات مالی آغاز می گردد. فرض شده است که تصور سرمایه گذاران، وام دهندگان و کارکنان از بنگاه، منبعی از وجه نقد است که منجر به تقسیم سود، پرداخت بهره، افزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه، بازپرداخت وام ها، پرداخت بهای کالا و خدمات و یا حقوق و دستمزد می گردد. به همین لحاظ، هدف اصلی گزارشگری مالی که منعکس کننده علایق مشترک همه استفاده کنندگان بالقوه صورت های مالی است، بر روی توانایی بنگاه در تأمین جریان های نقدی مطلوب متمرکز گردیده است. بیانیه شماره 1 حسابداری مالی در این زمینه گفته است: گزارشگری باید اطلاعاتی در مورد چگونگی تحصیل یا پرداخت وجه نقد، استقراض و بازپرداخت آن، معاملات مربوط به حقوق صاحبان سرمایه شامل تقسیم سود نقدی و سایر موارد توزیع منافع بنگاه بین صاحبان آن و سایر مواردی که ممکن است بر نقدینگی و قدرت پرداخت دیون آن تأثیر می گذارد، فراهم نماید. اطلاعات مربوط به جریان های نقدی یا سایر جریان های وجوه می تواند در آشنایی با عملیات بنگاه، ارزیابی فعالیت های تأمین مالی، ارزیابی نقدینگی، قابلیت پرداخت دیون و تفسیر اطلاعات تهیه شده مفید و سودمند باشد. این بیانیه نشان دهنده این مطلب است که هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی توجه خود را به گزارشگری جریان های نقدی و در نهایت انتشار بیانیه شماره 95 معطوف نموده است. همچنین جالب است به این نکته توجه شود که هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی در بیانیه شماره 5 مفاهیم حسابداری ویژگی های مثبتی را که صورت گردش وجوه نقد می بایست در بر داشته باشد، بیان نموده است:
«اطلاعات سودمندی را در مورد فعالیت های بنگاه در تحصیل وجه نقد از طریق عملیات جاری به منظور بازپرداخت بدهی ها، تقسیم سود یا سرمایه گذاری مجدد به منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی، در مورد فعالیت های تأمین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین در مورد فعالیت های سرمایه گذاری یا پرداخت های نقدی ارائه می کند. استفاده های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری به منظور کمک کردن به دستیابی به عواملی مانند نقدینگی بنگاه، انعطاف پذیری مالی، سودآوری و ریسک می باشد.»

بر همین اساس، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بررسی های اولیه خود در سال 1980، صورت گردش وجوه نقد را به عنوان اطلاعاتی مطلوب که می بایست به همراه سایر صورت های مالی ارائه شود، معرفی نمود. دلایل پشتوانه این نظریه توسط هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر بیان شده است:
تعیین اطلاعات بازخورد جریان های نقدی واقعی
کمک به تعیین رابطه سود اقتصادی و جریان های نقدی
تهیه اطلاعاتی در مورد کیفیت سود
بهبود قابلیت مقایسه اطلاعات در گزارشگری مالی

کمک به ارزیابی انعطاف پذیری و قابلیت تبدیل دارایی ها به وجه نقد
کمک به پیش بینی جریان های نقدی آتی
در یک جمله می توان گفت که تمامی دلایل فوق، ناشی از محدودیت های حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *