مقاله درمورد دانلود ارزیابی عملکرد

میانگین حجم معاملات به ترتیب اهمیت در رتبه های بعدی می باشند.
در خصوص معیار های مبتنی بر بیمه گری به استناد جدول (4-14) زیر معیار نسبت توانگری شرکت با ضریب اهمیت 0.35 در رتبه اول قرار گرفته است. همچنین زیر معیار های ذخایر فنی به سرمایه، نسبت خسارت، حق بیمه تولیدی به سرمایه و ضریب نفوذ شرکت به ترتیب اولویت در رتبه های بعدی قرار دارند.
سوال دوم فرعی: رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس به چه صورت است؟
پس از ارائه معیار های اصلی و زیر معیار های ارزیابی و همچنین وزن دهی هر یک از شاخص ها، به رتبه بندی شرکت های بیمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این خصوص ابتدا داده های مربوط به شرکت های بیمه با بهره گرفتن از صورت های مالی، سالنامه آماری بیمه مرکزی ج.ا.ا و نیز اطلاعات منتشره از سوی بورس جمع آوری گردیده و با بهره گرفتن از مدل حاضر رتبه بندی گردیده است. به استناد جداول (4-18) و (4-19) شرکت بیمه دانا با وزن 0.26 در رتبه اول قرار گرفته و شرکت های البرز با درجه اهمیت 0.228 ، ملت با وزن 0.207 آسیا با وزن 0.171 و پارسیان با نمره 0.134 به ترتیب در الویت های بعدی می باشند.
۵-3- بحث و مقایسه
یافته های این تحقیق با یافته های برخی از محققین همراستا می باشد همچنین مواردی از قبیل معیار های مبتنی بر بیمه گری از نوآوری های این تحقیق است. در تحقیق یالکین و همکاران معیار ها در دو گروه عملکرد مالی مبتنی بر حسابداری و عملکرد مالی مبتنی بر بازار بورس تقسیم بندی شده که در هر گروه چهار زیر معیار قرار گرفته است. نتایج این تحقیق در خصوص معیار های مبتنی بر حسابداری با این پژوهش نسبتا منطبق است. همچنین این تحقیق از نظر بررسی عملکرد مالی با تحقیق بالزنتیس و همکاران و پژوهش بایراکداراگلو و همکاران و مقاله ایگناتیوس در یک راستا می باشد.
وزن دهی و اولویت بندی معیار ها دراین تحقیق از روش تحلیل گروهی سلسله مراتبی داده ها صورت گرفته لذا روش رتبه بندی در این تحقیق با روش تحقیق دقیقی و دیگران با موضوع نظارت مالی در صنعت بیمه ایران و پژوهش صورت گرفته توسط فلاح یکسان می باشد. در تحقیق مرادزاده فر و بایراکداراگلو و یالکین نیز از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده گردیده است.
در این پژوهش یک گروه از شرکت ها که زیر گروهی از کل شرکت های یک جامعه که در اینجا منظور بورس اوراق بهادار است با هم مقایسه گردیده و رتبه بندی شده اند از این حیث با تحقیقات ارگل که رتبه بندی شرکت های خرده فروشی فعال در بورس استانبل را انجام داده و یالکین که شرکت های تولیدی ترکیه را رتبه بندی نموده است، نزدیک می باشد.
۵-4- پیشنهادات تحقیق
گستردگی و جذابیتهای موضوع ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت ها زمینه های متعددی را پیش روی محققان قرار میدهد. در راستای بهبود مدیریت پشتیبانی و شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانها ، موضوعات زیر برای تحقیقات آتی پیشنهاد میگردد.
رتبه بندی شرکت های بیمه ای ایران (مطالعه موردی: صنعت بیمه کشور ایران).
تعیین و اولویت‌بندی عوامل موثر بر رتبه بندی شرکت های بیمه با بهره گرفتن از روش ویکور.
ارائه مدلی جهت تبیین و آسیب شناسی زیرساختهای مربوط به عدم استقبال مردمی از شرکت های بورس در کشور.
سنجش عملکرد بیمه و نقش آن در اقتصاد کشور.
منابع فارسی:
آذر، عادل و رجب زاده، علی،(1388). تصمیم گیری کاربردی (رویکرد MADM) ، انتشارات نگاه دانش، تهران.
انواری رستمی، علی اصغر و حسینی، سید حمید، (1384) .بررسی تحلیلی الگو و مدل ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت فراگیر و تجارت جهانی.
پاشایی زاد، حسین (1389) ” نگاهی اجمالی به روش دلفی “، پیک نور، سال ششم، شماره دوم ، صص63-79.
پیکارجو، کامبیز، بررسی حجم بازده سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه دولتی و پیامد‌های خصوصی‌سازی در بازار سرمایه، فصلنامه صنعت بیمه، 1380، شماره 64، صص31-60.

تقی زاده، رسول و فضلی، صفر،(1390). روش اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌ها با بهره گرفتن از رویکرد ترکیبی آنالیز روابط خاکستری و تاپسیس فازی. دوفصلنامه مدیریت صنعتی، 2، 150-125.
چاوشی، کاظم، کشوری، مرضیه و آرمان، محمدحسین. سنجش سطح کارایی سرمایه فکری در صنعت بیمه ایران، همایش بینالمللی صنعت بیمه: چالشها و فرصتها، 1387.
دقیقی اصلی،‌ علیرضا و پریزادی، عیسی و طیار، شاهین(1392) ” اولویت‌بندی سیستم‌های مختلف نظارت بر توانگری شرکت‌های بیمه با بهره گرفتن از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) “، فصلنامه پژوهشنامه بیمه، بهار 1392، شماره 109، صص1-31.
حسنزاده، حمیدرضا، زارع، محمدصادق. (1387)، تبیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی با بهره گرفتن از روش امتیازی متوازن با نظر خبرگان، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 3 و 4، 7-36.
سوخکیان، محمدعلی، ولی پور، هاشم و فیاضی، لیدا (1389). روش چند معیاره (MCDM) برای انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از متغیرهای مالی. مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، 1(5)، 53-35.
صفایی قادیکلایی، عبدالحمید و خلیلی اسبوئی، صابر، (a1391)، مقایسه نظری راهکارهای ارزیابی عملکرد سازمان با بهره گرفتن از ترکیب روش تحلیل پوششی داده ها وکارت امتیازدهی متوازن. چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، دانشگاه مازندران، بابلسر.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صفایی قادیکلایی، عبدالحمید و خلیلی اسبوئی، صابر، (b1391). مقایسه نظری راهکارهای ارزیابی عملکرد سازمان با بکارگیری فنون تصمیم گیری چند معیاره. اولین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان، گرگان.
عادلی، علیرضا (1384). ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در برقراری نظم و امنیت شهرستان بم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی.
عبده تبریزی،‌ حسین(1380) ” نقش صنعت بیمه در بازارهای سرمایه‌ جهانی شده”، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 64، صص93-109.
فلاح، محمد علی، (1389). ارائه مدل مدیریت عملکرد برای دانشگاه دولتی اصفهان به کمک تلفیق کارت امتیازی متوازن و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، پژوهشکده امور اقتصادی.
قدسی پور،‌ س.ح ( 1379) ” فرآیند تحلیل سلسله مراتبی داده ها”، تهران: دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر.
مراد زاده فرد، مهدی و موسی زاده عباسی، نورالدین و مشعشعی، سید محمد (1390). ارائه ی مدلی نوین در رتبه بندی و ارزیابی مالی شرکت ها (مورد مطالعاتی: صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران)، مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، 5، 53-35.
مومنی، منصور و نجفی مقدم، علی (1383). ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با بهره گرفتن از مدلTOPSIS ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، 66، 52-41.
مهدوی،‌ غدیر و سیفلو، سجاد (1389) ” راهکارهای توسعه بیمه در بازار پول و سرمایه “، سمینار بیمه و توسعه، هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه ، ارائه شفاهی.
مهرگان،محمد رضا،پژوهش عملیاتی پیشرفته،تهران: نشر کتاب دانشگاهی،چاپ سوم،1387.
وب سایت رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 03/04/1393، www.centinsur.ir .
وب سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران، 05/04/1393، http://www.irbourse.com.
وب سایت رسمی شرکت بیمه آسیا، 12/03/1393، www.bimehasia.com.
وب سایت رسمی شرکت بیمه دانا ، 03/04/1393، www.dana-insurance.com.
وب سایت رسمی شرکت بیمه البرز ، 03/04/1393، www.alborzinsurance.ir .
وب سایت رسمی شرکت بیمه ملت ، 03/04/1393، www.mellatinsurance.com.
وب سایت رسمی شرکت بیمه پارسیان ، 03/04/1393، www.parsianinsurance.i
منابع لاتین:
Alipour, M., A., (2012). The effect of Intellectual Capital on Firm Performance: an insurance companies investigation of Iran. MEASURING BUSINESS EXCELLENCE, VOL. 16 NO. 1 2012, pp. 53-66.
Amado, C., A., F., Santos, S., P., Marques, P., M., (2012). Integrating the Data Envelopment Analysis and the Balanced Scorecard approach for enhanced performance assessment. Omega, Vol 40, pp: 390-403.
Balzentis, A., Balzentis, T., Misiunas, A., (2012). An integrated assessment of lithuanian economoc sectors based on financial ratios and fuzzy MCDM methods.Technological and Economic Development of Economy, 18(1), 34-53.
Bayrakdaroglu, A., Yalcin, N., (2012). Strategic Financial Performance Evaluation of the Turkish Companies Traded on ISE. EGE ACADEMIC REVIEW, 12(4), 529-539.
Chou, W., C., Cheng, Y., P., (2012). A hybrid fuzzy MCDM approach for evaluating website quality of professional accounting firms. Expert System with Applications, 39, 2783-2793.
Cravens, K., S., Oliver, E., G., Stewart, J., S., (2010). Can a positive approach to performance evaluation accomplish your goals?. Kelley School of Business, 53, 269-279.
Ergul, N., Seyfullahogullari, C., A., (2012). The Ranking of Retail Companies Trading in ISE. European Journal of Scientific Research, 70 (1), 29-37.
Ghadikolaei, A. S, Esbouei, S. K and Antucheviciene, J., (2013). APPLYING FUZZY MCDM FOR FINANCIAL PERFORMANCE EVALUATION OF IRANIAN COMPANIES, Technological and Economic Development of Economy, In press.
Gallizo, J. L. and Salvador, M., (2003). Understanding the behavior of financial ratios: The adjustment process. Journal of Economics and Business, 55(3), 267–283.
Green , G., I., Keim, R. T. (1983). After implementation what’s next? Evaluation. Journal of System Management, 34 (9), 10-15.
Ignatius, J., Behzadian, M., Malekan, H., S., Lalitha, D., (2012). Financial Performance of Iran’s Automotive Sector based on PROMETHEE II. Proceeding of the 2012 IEEE ICMIT, 35-38.
Joshi, M., Cahill, D., Sidhu, J., (2013). Intellectual capital and financial performance: an evaluation of the Australian financial sector. Journal of Intellectual Capital, Vol. 14 No. 2, 2013
Karami, M., Mehdiabadi, A., Shahabi, A., Mardani, M., (2012). An empirical study for measuring the success index of banking industry. Management Science Letters, 2 (2012) 1155–1166.
Jalaliyoon, N., Taherdoost, H., (2012). Performance evaluation of higher education; a necessity, Journal of Procedia, Vol 46, pp: 5682-5686.
Linstone, H. A., & Turrof, M. (2002). The Delphi methods: techniques and applications. 618 pp. Online book available at: http://is. njit. edu/pubs/delphibook/delphibook. pdf (accessed 01.04. 11).
Lundberg, K., Balfors, B., Folkeson. L., (2009). Framework for environmental performance measurement in a Swedish public sector organization. Journal of Cleaner Production, 17, 1017-1024.
Rose, K.H., (1995). A performance measurement methodو Quality progress, 28, 63-66.
Wu, H.Y., Lin, Y.K., & Chang, C.H. (2011). Performance evaluation of extension education centers in universities based on the balanced scorecard. Evaluation Program Planning, 34(1), 37-50.
Tangen, S. (2004), “Professional practice performance Measurement: from philosophy to practice”, International Journal of Productivity and performance Management, Vol.53No.8,pp26-37.
Tehrani, R., Mehragan, M. R. and Golkani, M. R. (2012). A Model for Evaluating Financial Performance of Companies by Data Envelopment Analysis: A Case Study of 36 Corporations Affiliated with a Private Organization. International Business Research, 5(8), 8-16.
Thakkar, J., Deshmukh, S. G., Gupta, A. D. and Shankar, R. (2007). Development of a balanced scorecard: An integrated approach of Interpretive Structural Modeling (ISM) and Analytic Network Process (ANP). International Journal of Productivity and Performance Management, 56(1), 25-59.
Safaei Ghadikolaei, A., Khalili Esbouei, S., (2013). Integrating FAHP and Fuzzy ARAS for evaluating financial performance, Bol. Soc. Paran. Mat., (3s.) v. 32 2 (2014): 163–174. SPM: www.spm.uem.br/bspm .
Singh, A. J. and Schmidgall, R. S., (2002). Analysis of financial ratios commonly used by US lodging financial executives. Journal of Retail & Leisure Property. 2(3), 201–213.
Vaidya, O., Chitnis, A., (2012). Performance evaluation in Indian corporate organizations: A survey, Procedia- Social and Behavioral Sciences, 37, 38-45.
Yalcin, N., Bayrakderaglu, A., Kahraman, C., (2012). Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries. Expert Systems With Applications, 39, 350-364.
Zavadskas, E., K., Turski
s, Z., (2011). Multiple criteria decision making (MCDM) methods in economics. Technological and Economic Development of Economy, 17 (2), 397-427.

 
 

پیوست اول
پرسشنامه شماره یک

دانشگاه آزاد اسلامی
علوم و تحقیقات شاهرود
گروه مدیریت صنعتی

جناب آقای/سرکار خانم
با عرض سلام
احتراماً به‌منظور انجام تحقیقی در ارتباط با : ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار، از حضرتعالی بعنوان یک کارشناس خبره تقاضا می‌شود ضمن مطالعه موضوع و هدف تحقیق، با زدن علامت در داخل کادر مربوطه، به سؤالات زیر پاسخ دهید.
قابل ذکر اینکه از نتایج تحقیق حاضر صرفاً استفاده علمی خواهد شد. لطفاً در صورت مواجه شدن با هر گونه ابهام در مورد سؤالات پرسشنامه و نحوه پاسخگویی به آنها، از طریق تلفن 09128175898 با اینجانب تماس حاصل فرمایید. اگر تمایل دارید که نتایج نهایی تحقیق را دریافت نمایید آدرس یا پست الکترونیکی خود را در محل تعیین شده واقع در جدول مشخصات، مرقوم فرمایید.
قبلاً از توجه و زمانی که صرف می‌فرمایید صمیمانه سپاسگزاری می‌گردد.

الف ) اشاره‏ای مختصر به موضوع و هدف تحقیق
یکی از راهکارهای گسترش ارتباط صنعت بیمه با

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *