منبع مقاله با موضوع وزارت امور خارجه

دسته تقسیم میشوند:
1- مأمورینی که کارمند قوه قضاییه هستند
این کارمندان در واحد ابلاغ و اجرای دایره اجرای احکام، اشتغال به کار داشته و زیر نظر مدیر اجرا انجام وظیفه میکنند و مدیر اجرا نیز زیر نظر دادگاه صادر کننده اجرائیه است.
سابقاً به موجب ماده 82 ق. ا. ت. د. مصوب 1307: “هر مدیر دفتر (دادگاه) به قدر لزوم و تحت ریاست و مسئولیت خود، تقریر نویس (منشی) و ثباط و ضباط (بایگان) و مأمور احضار و ابلاغ خواهد داشت.” همانطوری که قبلاً گفته شده طبق مادتین 197 و 227 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 1329 هجری قمری، “مأمورین اجرا و احضار (ابلاغ) علی الاصول باید همان شرایط و اوصافی را دارا باشند که از مواد 147 و 148 برای مستخدمین عدلیه، از جمله رؤسا و اعضای محاکم و صاحب منصبان پیش بینی شده است از جمله آنها علاوه بر تظاهر به ارتکاب منکر و عدم اتصاف به اخلاق ذمیمه و … ” مکلف به دادن امتحان علمی و عملی در انجمن امتحان وزارت عدلیه موافق پروگرامی (برنامه ای) که وزیر عدلیه مرتب خواهد کرد، میباشند.”

2- مأمورینی که وظیفه اصلی آنها ابلاغ اوراق قضایی نیست.
این اشخاص که علاوه بر شغل و سمت اصلی، مکلف به ابلاغ اوراق قضایی هستند عبارتند از:
الف: رئیس کارگزینی یا رئیس مستقیم کارکنان دولت و شهرداریها و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شرکتها، فقط در محل کار آنها. (تبصره 1 ماده 68 ق.آ.د.م)
ب: مأمورین کنسولی یا سیاسی ایران مستقر در خارج از کشور برای ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور.
ج: وزارت امور خارجه در صورتیکه در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند. (ماده 71 ق.آ.د.م)
د: مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل در صورتیکه در محل اقامت خوانده، دادگاهی نباشد. (ماده 77 ق.آ.د.م)
ه: اداره زندان برای ابلاغ اوراق دعوا به خوانده زندانی (قسمت اخیر ماده 77 ق.آ.د.م)
این اشخاص در موقع تصدی امر ابلاغ، به عنوان مأمور ابلاغ، انجام وظیفه نموده و کلیه مقررات مربوط به مأمورین ابلاغ در مورد آنها نیز اجرا میشود.
بند دوم: مأمورین ابلاغ به معنی اخص (ضابطین قوه قضاییه)
به موجب ماده 15 ق.آ.د.ک. سال 1378، مأمورین ابلاغ بخشی از ضابطین هستند. که طبق قانون، در خصوص ابلاغ و رساندن اوراق قضایی به مخاطب اقدام میکنند.
بند سوم: سایر مأمورین و وسایل ابلاغ
به موجب ماده 33 لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10/7/1358 الحاقی 24/8/1358 شورای انقلاب که هنوز به قوت خود باقی است: “علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی،دادگاه میتواند امر ابلاغ را به هر نحو و وسیله دیگری که صلاح و مقتضی بداند انجام دهد.”
گفتار دوم: وظایف مأمورین ابلاغ و نحوه ابلاغ اوراق قضایی
پس از صدور دستور دادگاه و تعیین وقت دادرسی (نک. ش. 69 )، دفتر دادگاه در اخطاری که در دو نسخه صادر میکند وقت دادرسی، دادگاه و عندالاقتضا، شعبهای را که دادرسی در آن انجام میشود مشخص و نشانی کامل خواهان را در آن نوشته و برای ابلاغ، به واحد ابلاغ (یا مأمور ابلاغ) رسانده و اخطاری با مشخصات مزبور نیز به نام خوانده صادر مینماید (البته در صورتی که اقامتگاه او اعلام شده باشد) و این اخطار را به پیوست نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن، برای ابلاغ به خوانده میفرستد. مأمور ابلاغ باید برگهای مزبور را با رعایت تشریفات قانونی ابلاغ نماید.
بند اول: برگهای مشمول مقررات
برگهایی که ابلاغ آنها مشمول تشریفات ابلاغ مقرر در ق. ج. آ. د. م. است عبارت از دادخواست و انواع اخطاریه به اصحاب دعوا و وکلا، اظهارنامه، اخطار به کارشناس،احضاریه گواه، دادنامه و همچنین اجراییه و نیز برگها و احکام و تصمیمات دیوان عدالت اداری (ماده 37 آ. د. د. ع. ا.، مصوب اردیبهشت 79)، است. افزون بر آن، به موجب ماده 114 ق. ج. آ. د. ک.، مصوب 1378 اگرچه در ابلاغ احضارنامه به متهم بیسواد باید مضمون آن در حضور دو نفر به وی ابلاغ شود، اما سایر “… ترتیبات ابلاغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آیین دادرسی مدنی خواهد بود”. ابلاغ برگهای واخواست اسناد تجاری نیز برابر مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل میآید. افزون بر آن در مقررات مختلفی، در ابلاغ برگهای دیگری، نیز مقررات آیین دادرسی مدنی لازمالرعایه گردیده است (نک.، برای مثال، تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 1372).
بند دوم: انواع ابلاغ و شیوه انجام آن
با توجه به مواد 303 و 306 ق. ج. ابلاغ را میتوان به “واقعی” و “قانونی” تقسیم نمود.
الف: ابلاغ واقعی
ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ موضوع ابلاغ، طبق تشریفات قانونی، به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا به شخصی که صلاحیت وصول برگ را دارد در مورد اشخاص حقوقی، توسط مأموری که قانوناً مسئول اجرای امر ابلاغ میباشد تحویل شده و رسید دریافت و مراتب گزارش گردد. با توجه به این تعریف در موارد زیر ابلاغ واقعی شمرده میشود.
1-ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی
به موجب ماده 68 ق. ج. مأمور ابلاغ باید دادخواست و پیوستهای آن (یا هر برگ دیگر) را ظرف دو روز از تاریخ وصول آن، به شخص مخاطب ابلاغ نموده و در برگ دیگر رسید گرفته و مراتب را گزارش نماید. ابلاغ برگها به شخص صغیر، مجنون و … باید، حسب مورد، به ولی یا قیم و … آنها انجام شود.
به موجب ماده 82 ق. ج. مأمور ابلاغ باید در نسخهی نخست و دوم ابلاغنامه، نام و مشخصات خود و کسی که دادخواست به او ابلاغ شده و همچنین محل و تاریخ ابلاغ را، با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف به خط خوانا نوشته و امضا کند. بهتر بود قانونگذار نوشتن ساعت مراجعهی مأمور را نیز الزامی اعلام مینمود؛ در این صورت راه گزارشات خلاف واقع احتمالی تا اندازهای بسته میشد. در هر حال تاریخ ابلاغ برگ قضایی همین روزی است که مراتب مزبور انجام و اعلام شده است. رعایت ماده 82 ق. ج. در تمام مواردی که برگ توسط مأمور ابلاغ به مفهوم اعم، انجام میشود ضروری است. در حقیقت، گزارش مأمور است که به ابلاغ اعتبار میدهد.
چنانچه مخاطب در حوزهی دادگاه دیگری اقامت داشته باشد، برگها توسط دفتر دادگاهی که به دعوا رسیدگی مینماید، به دفتر دادگاه محل اقامت مخاطب، به پیوست نامهای فرستاده و انجام امر ابلاغ درخواست میشود. در این صورت دفتر مرجوعالیه برگها را توسط مأمور ابلاغ برابر تشریفات یاد شده، به شخص مخاطب ابلاغ و نسخه نخست را که متضمن گزارش مأمور ابلاغ است به دفتر دادگاه ارجاع کننده برمیگرداند (ماده 77 ق. ج. ).
چنانچه مخاطب در مقر دادگاه مقیم نباشد (هیچ دادگاهی) برگها، بر اساس ماده 77 ق. ج. توسط مأمورین نیروی انتظامی محل، بخشداری یا شورای اسلامی، با رعایت تمام ترتیبات مزبور، به مخاطب تحویل میشود. چون این اشخاص مسئول اجرای امر ابلاغ میباشند، ابلاغ توسط اشخاص مزبور نیز با رعایت سایر شرایطی که در خصوص مأمور ابلاغ به مفهوم اخص، مطالعه شد ابلاغ واقعی شمرده میشود.
در صورتی که مخاطب در بازداشتگاه یا زندان باشد، برگها به وسیلهی ادارهی زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد (ماده 77 ق. ج. ) مأمور مربوط باید همهی ترتیبات مزبور را رعایت نماید و در این صورت ابلاغ، واقعی شمرده میشود.
ابلاغ به کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها، در محل کار آنها، بدین ترتیب است که برگها به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند فرستاده میشود. چون به صراحت قانون، اشخاص مذکور نیز مسئول اجرای امر ابلاغ میباشند، اگر برگها را به مخاطب تحویل و ترتیبات قانونی گفته شده را رعایت نمایند، ابلاغ، واقعی شمرده میشود. در هر حال کارگزینی یا رئیس کارمند باید برگها را ابلاغ و حداکثر ظرف ده روز نسخهی دیگر را برگرداند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میشوند (تبصره 1 ماده 68 ق. ج. ). بنابراین، به قرینهی قسمت اخیر ماده، منظور از شرکتها، شرکتهایی است که کارمندان آنها مشمول قانون مزبور میباشند و در هر حال شرکتهای خصوصی را در بر نمیگیرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ابلاغ برگها به اشخاص مقیم خارج از کشور: ابلاغ به این اشخاص بوسیله مأمورین کنسولی یا سیاسی ایران به عمل میآید. مأمورین مزبور، به موجب ماده 71 ق. ج. برگها را بوسیلهی مأمورین سفارت یا هر وسیلهای که امکان داشته باشد میفرستند و چنانچه مأمورین یاد شده برگها را به شخص مخاطب تسلیم و رسید دریافت داشته و امر را گزارش نمایند ابلاغ، واقعی شمرده میشود. در کشورهایی که ایران مأموران کنسولی و سیاسی ندارد؛ ابلاغ به هر گونهای که وزارت امور خارجه شایسته بداند انجام میشود. چنانچه مخاطب مقیم خارج، از اتباع همان کشورخارجی یا سایر کشورها (غیر از ایران) باشد و کشور مزبور با کشور ایران “قرارداد تعاون قضایی” داشته باشد، ابلاغ توسط مأمورین کشور خارجی انجام میشود. در این صورت نوع ابلاغ نیز مشمول مقررات کشور خارجی است (ملاک مواد 1259 ق. م. و 169 ق. ا. ا. م. ).
2-ابلاغ واقعی به اشخاص حقوقی
به موجب ماده 75 ق. ج. “در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایهی آنها متعلق به دولت است برگهای اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخهی اول رسید اخذ میشود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ برگها، مراتب در برگ اخطاریه نوشته و برگها پس فرستاده میشود. در این مورد خودداری از گرفتن برگهای اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و بوسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره: در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبهی مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد”.
در این صورت و با رعایت ترتیباتی که آورده شد (از جمله ماده 82 ق. ج.) ابلاغ مزبور واقعی و تاریخ آن تاریخ تسلیم برگ به رئیس دفتر اداره … و یا مسئول دفتر شعبه مربوط خواهد بود.
در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی (اشخاص حقوقی حقوق خصوصی) برگ به مدیر یا قائم مقام او و یا دارندهی حق امضا و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر، با رعایت مقررات مرتبط مواد 68، 69 و 72، ابلاغ خواهد شد (ماده 76 ق. ج.).
در خصوص ابلاغ به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی چون صلاحیت مدیر، قائم مقام مدیریت و دارندهی حق امضا در گرفتن برگها تصریح گردیده است تحویل برگها به آنها، با رعایت تمام ترتیبات، ابلاغ واقعی به شخص حقوقی شمرده میشود. مأمور ابلاغ، برابر ماده 69 ق. ج.، باید نام و سمت گیرنده را در نسخهی دوم نوشته و آن را برگرداند و در صورت خودداری هر یک از اشخاص مزبور از گرفتن برگها، برابر ماده 68 ق. ج. عمل نماید و چنانچه شخص حقوقی در محل تعیین شده شناخته نشود، برابر ماده 72 همان قانون اقدام کند. البته در صورتی که ابلاغ برگها به مدیر، قائم مقام او و یا دارنده حق امضا ممکن نبوده و به مسئول دفتر شرکت ابلاغ شود ابلاغ را نمیتوان ابلاغ واقعی دانست.

چنانچه شرکت مخاطب ورشکسته شده باشد برگها، حسب مورد، به ادارهی تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ میشود. در صورتی که شرکت منحل شده و دارای مدیر تصفیه نباشد برگها به آخرین مدیر پیش از انحلال در آخرین محلی که به ادارهی ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد (تبصرههای 2 و 3 ماده 76 ق. ج.). در تمامی این موارد چنانچه اخطاریه به اشخاص مزبور و در مورد ادارهی تصفیه به رئیس دفتر یا قائم مقام او، تحویل و رسید دریافت گردد، ابلاغ واقعی شمرده میشود.
ب: ابلاغ قانونی
ابلاغ قانونی در صورتی انجام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *