مولفه­ های نوآوری از دیدگاه صاحبنظران

مولفه­های نوآوری

در جدول زیر تعدادی از مولفه­های نوآوری به اختصار از دیدگاه صاحبنظران مختلف بیان شده است.

 

جدول 2- 2: جدول مولفه­های نوآوری ( اقتباس از منطقی و همکاران، 1392).

مولفه تعریف منبع
رهبری[1] تعهد و تمایل مدیریت ارشد به حمایت از هر نوع نوآوری

(محصولی، فرایند)، درگیری مدیر عالی در نوآوری

تید و همکاران،2001 و هوانگ لی، 2009
تیم سازی[2] ایجاد حد بالایی از کارگروهی، در تیم­های پروژه و در گروه­های

بین سازمانی

تیدو همکاران،2001
ایجاد جو خلاق [3] تشویق خلاقیت در کلیه امور سازمانی، توسعه­ی سیستماتیک

نوآوری در ساختارهای سازمانی، سیاست­های ارتباطی و رویه­ها،

سیستم­های پاداش و تشویق و سیاست آموزش، سیستم حسابداری

تید و همکاران،2001 و الوانی،1388
درگیری همه جانبه با نوآوری[4] مشارکت مستمر کلیه افراد از سطوح بالا تا پایین در نوآوری تید و همکاران،2001
وجود افراد کلیدی[5]

و پشتیبان تغییر

کسانی که از قبل آماده و پشتیبان تغییر  شده­اند تا برای کمک به نوآوری، از طریق سیستم سازمانی، انرژی و شورو شوق بدهند رابینز، 1998 و تید و همکاران،2001
سازمان یادگیرنده[6] ایجاد ساز و کار یادگیری دائمی و مستمرکارکنان از

شرایط متفاوت محیطی

تید وهمکاران، 2001
آموزش همه جانبه و مستمر[7] تاکید بر یادگیری و توسعه تید و همکاران،2001 و رابینز، 1998
ارتباطات گسترده(سریع و[8]

همه جانبه)بین واحدهای

سازمانی

ارتباطات فرایندی در جهات بالا، پایین و افقی، ارتباطات میان کارکردی، میان سلسله مراتبی،میان فرهنگی و میان تکنولوژیکی رابینز،1998؛ تید و همکاران،2001 و هوانگ لی،2009
ساختار مناسب (افقی[9]یا شبکه­ای) بکارگیری ساختار سازمانی تخت و یا تیم­های پروژه­ای متداخل در انجام فعالیت­های سازمانی رابینز، 1998 و هوانگ لی،2009
تمرکز خارجی(تاکید[10]

بر نظام باز)

کنترل محیط و پاسخ سربع به تغییرات محیطی رابینز، 1998 و تید و همکاران،2001

 

مولفه­های گرایش به نوآوری

اسمائیل، بلی، سون و تیسانت)[1] 2002 (هفت مولفه را برای گرایش به نوآوری سازمانی در نظر می­گیرند:

1-نوآوری فردی[2]: نوآوری فردی بر میزان نوآوری و خلاقیت خود شخص که در زمینه حل مشکلات سازمان به کار می­گیرد، تاکید دارد.

2-نوآوری رهبری[3]:نوآوری رهبری بر دیدگاه­های مدیران سطح بالاتر سازمانی که موجب ایجاد و توسعه نوآوری کارکنان در سازمان می­شود تاکید دارد.

3-نوآوری محیطی[4]: این نوع نوآوری، موقعیت و شرایطی که محیط سازمان برای ایجاد نوآوری در اختیار کارکنان قرار می­دهد را اندازه­گیری می­کند و در واقع شرایط محیطی موثر بر نوآوری از طرف محیط سازمان را نشان می­دهد.

4-فرد-بازخورد[5]: منظور از فرد-بازخورد، به میزان بازخورد خود شخص از محیط اطرافش می­پردازد و در واقع نحوه واکنش خود شخص را در زمینه راه­حل­های نوآورانه نشان می­دهد.

5– محیط –بازخورد[6]: منظور از محیط –بازخورد، میزان تشویق و بازخورهای مثبت محیط در زمینه راه­حل­های نوآورانه است.

6-بازخورد میان فردی[7]: بازخورد میان فردی به میزان بازخوردهای مثبتی که افراد در مورد همکاران و رهبران سازمان خود در حیطه راه­حل­های جدید و نوآرانه ارائه می­دهند، اشاره دارد.

7-یادگیری مبتنی بر شواهد[8]: این مولفه به یادگیری افراد از ایده­های جدید در کارها براساس شواهد و تجربیات خود و افراد اشاره دارد.

 

 

[1]– Ismail, Belli, Sohn & Toussaint

[2]– Personal Innovation

[3]– Leadership Innovation

[4]– Environment Innovation

[5]– Feedback-Personal

[6]– Feedback-Environment

[7] -Feedback-Interpersonal

[8] – Evidence-Based Learning

[1]– Leadership

[2]– Team Making

[3] -Creative Climate

[4]-High Involvement in Innovation

[5]– Key Inodividuals

[6]– Learning Organization

[7]– Continuing & Stretching Individual Development

[8]– Extensive Communication

[9]– Appropriate Structure

[10]– External Focus