پایان نامه با واژه های کلیدی به کارگیری دانش

عنوان یادگاری که دارای نشان شخصیت مولف است پس از مرگ او باقی می ماند.
با کسی دقت مشخص می شود که واقعیت در این مورد قدری پیچیده است .
اول به طور استثنایی حق پشیمانی و بازستانی با مرگ مولف دست کم به نظر اکثر حقوقدانان منتفی می شود توجیه استناد مزبور این است که جنبه شخصی بودن این شاخه از حق معنوی بسیار قوی است . این توجیه قدری قابل بحث است زیرا باید درمورد حق افشا نیز صادق باشد.
دوم به نظر می رسد که حق معنوی پس از مرگ مولف ضعیف تر است کنترل قضایی اعمال این حق توسط دارنده آن پس از مرگ گواهی است بر درستی این مطلب مطابق ماده 3-121L. ق.م.ف. در صورت سوء استفاده آشکار در استفاده یا عدم استفاده از حق افشا توسط دارندگان دادگاه استیناف مجاز به صدور دستور متقضی است . در اولین نگاه به متن به نظر می رسد که حکم مقرر فقط به حق افشا مربوط می شود که دکترین غالب نیز تا به حال درهمین راستا بوده است . اما به نظر می رسد که باید برای آن اعتبار کلی قائل شد و به هر صورت دیوان عالی درپرونده معروف به فوجیتا1 درهمین راستا عمل کرده است .
مسلماً کلمه آشکار مذکور درماده باید به مفهوم عیان و غیر قابل تردید تعبیر شد و هر مورد جداگانه موردبررسی قرار گیرد و غیر این صورت با یک سیستم امتیاز الزامی مواجه خواهیم بود.
اتفاق نظر وجود دارد دراین که اگر وراث در فعل وترک فعل بانظر متوفی که به طور صریح اعلام شده هم آهنگ باشد سوء استفاده ی مطرح نیست وبرعکس ، چنانچه رعایت نظر مولف نشده باشد ، سوء استفاده صورت گرفته است اشکال موقعی ظاهر می شود که نشانه ی بر اراده مولف نباشد.
انتقاد از نحوه انتخاب دارنده حقوق پس از مرگ مولف براساس ملاحظات دیگری هم امکان پذیر است در وهله اول ، رعایت حق پدری یا رعایت تمامیت اثر می تواند موجب سرزنش ورائی شود که بهره برداری ناروا را تایید کرده اند و یا با عدم استناد به سلاح حق معنوی مانع چنین بهره برداری ای نشده اند .
از طرفی دیگر عادی است که مقامات قضایی با نام دفاع از اثر و بانام عموم بتوانند امتناع در افشاء یا بهره برداری را نادیده گیرند.1

در ماده 3-121L. تصریح شده است که طرح دعوی به ویژه توسط وزیر فرهنگ مقدور است رویه قضایی غالب قائل به حق طرح دعوی توسط انجمن های مولفان در حمایت از حق معنوی نیست .2
این مطالب ، هرچند که قانون گذار آن را به سکوت برگزار کرده حکایت ازآن دارد که حق معنوی مرتبط با اثر است و در طول زمان جنبه جمعی پیدا کرده است که حراست ازآن توسط وراث ، دولت و انجمن های حضرت مسیح به حق معنوی مولفان کتاب مقدس متوسل شده است .
واقعیت این است که حق معنوی پس از مرگ مولفان تغییر طبیعت است تا مطابق اصطلاح استاد دبوا ، در خدمت اثر قرار گیرد .درمورد انتقال پس از مرگ به ویژه باید متذکر کرد که درحقوق فرانسه حق افشاء از قواعد خاص تبعیت می کند . به نظر قانون گذار ترتیب انتقال مقرر درقانون مدنی در بردارنده تضمین لازم دراین جا نیست . در صدر ماده 2-121L. وصی1 تعیین شده است .
در غیاب وصی و یا با مرگ او اعمال حق افشا اثری که مولف آن فوت کرده است به عهده فرزندان او است . سپس به عهده همسر او است که به طور سنتی در حقوق مولف بیشتر رعایت حال او شده است زن شریک پیروزی مولف است و تسلی دهنده امیدهای ناامید شده اوست اولین کسی است که از فکر نشر و تصحیح اثر مطلع است و حداقل تا زمانی که نام او را حفظ کرده است به عنوان دلسوزترین یاد او تلقی می شود و سپس نوبت سایر وارث می رسد2. سابقاً قابلیت انتقال حق افشا پس از مرگ به وراث دارندگان آن مورد بحث بوده است . پاسخ استاد دوبوا که منطقی به نظر می رسد ، منفی است .
با سکوت ماده 2-121L. ق.م.ف.انتقال سایر امتیازات حق معنوی ( حق پدری وحق رعایت حرمت اثر) تابع قواعد عامی است که ماده 1-121L. با قید انتقال به وراث بدان ارجاع داده است با وجود این به نظر استاد دبوا قاعده مقرر در ماده 2-121L. دارای اعتبار کلی و قابل تسری به تمام شاخه های حق معنوی است اما دیوان عالی در پرونده UTRILLO به طور صریح این نظر را رد کرده است3.
با اجرای حقوق عام شخص موصی له دارنده حق معنوی خواهد بود حتی با وجود وراث قانونی.4
گفتار اول: وجود یا عدم تشریفات
پرسشی که هر قانون گذاری می بایست ازخود بپرسید این است که آیا مولف به صرف خلق اثر مورد حمایت است ، یا برعکس جهت برخورداری از این حمایت رعایت یک سری تشریفات لازم است ، دراین مورد به وضوح مشاهده می شود که اجماع جهانی حاصل نشده است . موضع اکثر کشورهای جهان ازجمله اعضای اتحادیه برن این گونه است که هیچ تشریفاتی جهت برخورداری از حق مولف لازم نیست ، غالباً اصل با عبارتی عنوان شده که مطابق ان به صرف خلق اثر فکری حق تحقق می یابد . در بین سایرین اختلاف زیاد است ،در برخی کشورها رعایت تشریفات الزامی است ، در برخی دیگر رعایت تشریفات اختیاری است ، درپاره ای از کشورها برای انواع خاصی از آثار رعایت تشریفات الزامی است ویا برای تشریفات آثار محدود قائل اند .
در بین گروه اول – رعایت تشریفات الزامی است که چندین کشور آمریکایی لاتین قرار می گیرد : بدین سان در آرژانتین (ماده 58و بعدی قانون) کلیه آثار باید به دفتر ثبت ملی مالکیت فکری جهت انتشار در زوانمه رسمی اعلام شوند . چنانچه پس از انقضای یک ماه از تاریخ انتشار هیچ اعتراضی نسبت به آن صورت نگیرد ، دفتر اقدام به ثبت اثر منتشر شده می نماید و به مولف سند قطعی مالکیت می دهد . نتیجه ثبت اثر نسبت به حقوق آفریننده آن تا زمان اقدام به ثبت جنبه تعلیقی دارد . نظام مشابهی در نیکاراگوئه، پاراگوئه و اروگوئه وجود دارد . کشور پاناما با نظامی نسبتاً خاص در همین گروه قانون گذاری قرار می گیرد , زیرا که عدم ثبت در دفتر مالکیت ادبی و هنری موجب قرار گرفتن اثر درمالکیت عمومی طی ده سال می شود ، سپس با انقضای این مدت مولف یا صاحبان حقوق می توانند با ثبت اثر مالکیت را دارا شوند .
نظام ایالات متحده آمریکا را با توجه به ویژگی های آن باید اجرا شود و قانون کپی رایت مصوب 1976 با حفظ تشریفات ، آثار آن را محدود کرده است . قید ویژه باید بر روی تمامی نسخه های اثر درج شود. درحقوق ایالات متحده ثبت و نسخه سپاری جهت برخورداری از حقوق ضروری است اما عدم رعایت آن موجب محرومیت آفریننده اثر ازحمایت نیست ،مگر این که درمورد حق طرح دعوی جعل (ماده 14 قانون 31 دسامبر1987). این همان قاعده ای است که قبل از 19مه1925 در فرانسه حاکم بوده ودرحال حاضر در لبنان حاکم است .
در برخی کشورها تشریفات به صورت اختیاری پیش بینی شده است ثبت اثر آماره ای است برخالق اثر بودن ( به عنوان مثال در برزیل ، کانادا ، پرو). بدین سان درشیلی عدم ثبت موجود محرومیت ناشر ازحقوق اش می شود و نه مولف که حقوق او ناشی از قانون یا قرارداد است .
در پرتغال تمامی اعمالی که موجب انتقال تمام یا جزئی از حق مولف است منوط به ثبت است و عدم رعایت آن موجب غیر قابل استناد شدن اسناد درمقابل ثالث است . سرانجام ، برخی کشورها تشریفات صرفا برای برخی دسته های خاص از آثار مقرر شده است در بلژیک انتشارات دولتی و انتشارات ادارات عمومی مجزا می شوند، این آثار در صورت ثبت به نفع مولف یا ادارات عمومی درمورد حمایت اند . بلغارستان ، کوبا و مجارستان نظام تشریفاتی رابرای آثار عکاسی مقرر می دارند . نام مولف و همچنین محل و سال انتشار باید به روی هر نسخه قید شود .
با بررسی تطبیقی قوانین ، تفاوت در ویژگی تشریفات کاملا روشن است و امری که با توجه به اهمیت تشریفات درحقوق حسب زمان و مکان تعجب آور نیست .
برعکس ، با بررسی تطبیقی قوانین ، بیشترین وحدت در رابطه با آثار مورد حمایت به چشم می خورد که در آغاز مطالعه آن ، آثار معروف به ساده زیرا که ناشی از مولف واحد است را مرور می کنیم . اما پیش از بررسی آثار ساده نگاهی بیافکنیم به حقوق فرانسه در زمینه تشریفات.
مبحث هفتم: مفایسه تشریفات درحقوق فرانسه وایران
تردیدی نیست که در حقوق فرانسه حمایت قانونی تابع هیچ تشریفاتی نیست راه حل مخالف ، نقض بند 2 ماده 5 معاهده برن می باشد . بند 1 ماده 111 . L ق.م.ف.ف تصریح دارد براین که مولف تنها به واسطه آفرینش خود از حقوق انحصاری برخوردار است.تکلیف قانونی مبنی بر سپرده گذاری یک نسخه 1 که در قانون اصلاحی 20 ژوئن 1992 نیز آمده است. دراین جا حقوق مولف بی تاثیر است .
بنابراین ، درحقوق فرانسه شرایط شکلی مطرح نیست ، بلکه برای شمول حقوق مولف وفق ماده 1- 112 L .ق.م.ف.ف. لازم است که اثر فکری بوده و دارای اصالت هم باشد . قانون گذاری فرانسوی بدون ارائه تعریفی از اثر فکری در بند 2 ماده 2- 112Lفهرست درازی از این نوع آثار را ردیف کرده است . اما معیار قانون گذاری در ارائه این فهرست مشخص نیست . از نظر اندیشمندان حقوقی یک اثر فکری دارای دو جنبه است . اولا ناشی از خلاقیت فکری است (یک) ثانیاً دارای فرم است (دو).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: خلاقیت فکری
همگان بر این باورند که اثر فکری باید ناشی از یک فعالیت خلاق باشد این بدان معنی است که اگر آفرینشی وجود نداشته باشد حق مولفی هم مطرح نخواهد بود به همین دلیل است که باستان شناسان و قوم شناسان که فعالیتشان محدود است به اعلام اثری که قبلاً وجود داشته ازاین حقوق محروم می باشند(فرهنگ عامه و نقاشی سنگی 1 ).
مسلماً تشخیص فعالیت خلاق همواره کار آسانی نیست . و بدین سان تمیز بین فعالیت خلاق و دانش فنی 2 کاری دشوار است . به کارگیری دانش فنی علی الاصول ، موجب برخوردار شدن از حقوق مولف نیست . ازاین رو دیوان عالی فرانسه قاتل به عنوان مولف برای تهیه کننده 3 یک اثر تلویزیونی نیست بااین استدلال که نقش او دارای خلاقیت فکری خاص نبوده و بلکه در حد ارائه خدمات فنی معمولی است .4 همچنین رای قاعده ساز دیوان عالی که مطابق آن جمع آوری اطلاعات فی نفسه قابل حمایت نیست.5 بر اساس همین تفکرات است که ضبط تصویر یا صدا فی نفسه اثر تلقی نمی شود(بر خلاف آنچه در ایالات متحده معمول است ) قطعا باید از زیاده روی پرهیز کرد زیرا هر اثر فکری حاوی سهمی از شناخت فنی است به ویژه در قلمرو هنرهای پلاستیکی6.
مسئله شمول حقوق مولف به اجرای هنرمندان و نوازندگان موضوع بحث طولانی درحقوق فرانسه بوده است . تردید رویه قضایی دراین مورد قابل درک است زیرا قبول اجرا فی نفسه به عنوان یک اثر فرضاً اثر مشتق (اقتباسی) سخت است ، به این علت که اجرا موجب ایجاد یک فرم جدید متفاوت با فرمی که قبلا داشته است نمی شود . به عنوان مثال به روی صحنه تئاتر آوردن یک اثر قبلا موجود ، مطابق گرایش رویه ای یک اثر مشتق (اقتباسی) تلقی می شود اگرچه ، این مسئله توسط قانون سه ژوئیه 1985 حل شده است . زیرا هنرمندان مطابق این قانون مشمول حقوق مجاور می باشند که قائل به حقوق انحصاری برای هنرمندان مجری است .

چنانچه اثر نتیجه اتفاق صرف باشد ، هرچند اتفاق نادرالوقوع ، حمایت حقوقی وجود نخواهد داشت مسلماً اتفاق و شانس می تواند به صورت فرضی در ایجاد اثر نقش داشته باشد که دراین صورت برای حفظ ویژگی خلاقیت نقش اتفاق باید محدود و قابل کنترل باشد یا ظهور رایانه این بحث جذابیت بیشتری پیدا کرده است . رایانه وسیله ای است که در واقع خودکار نمودن روند آفرینش درحالات گوناگون اتفاق را ممکن می سازد ، امری که در برخی از موارد این سوال را مطرح می کند که آیا درمقابل یک اثر فکری نشات گرفته از انسان هستیم یا خیر .در وضعیت فنی موجود می توان گفت آثار همواره ناشی از شخص حقیقی است به نظر می رسد که تکنیک هوش مصنوعی ناقض این قاعده باشد اگر روزی چنین اتفاقی افتاد حقوق انحصاری فاقد علت وجودی خواهد شد، زیرا در سیستم شخص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *