پایان نامه حقوق در مورد : حقوق مالکیت فکری

فکری و شروط حمایت کپیرایت که شامل اصل تفکیک ایده از بیان و شروط اصالت و خلاقیت است، تمایز میان دادههای خام و پردازش شده در ایجاد تعادل ضروری است به گونهای که دادههای خام که دربردارندهی موضوعات حقیقی هستند و هیچگونه خلاقیتی در آنها اعمال نشده است، سزاوار حمایت نخواهند بود. همچنین، با توجه به استدلالات متخصصان این حوزه، این دادهها الزامات کالای عمومی بودن را نیز دارا هستند و نمیتوان نقش آنان را به دلیل منافع کاربردیشان در ارتقای شرایط محیط زیست، توسعه اقتصاد، صنایع و همچنین به عنوان حق بنیادین بشری شهروندان در مشارکت توسعه پایدار نادیده گرفت. علاوه بر این، وجود چنین حقی در عصر اطلاعات که مجراهای اصلی توزیع اطلاعات را مورد خطاب قرار میدهد دارای اهمیت شگرفی است .
به عقیده بسیاری، در عصر حاضر با حمایت افراطی مالکیت فکری روبرو هستیم در حالیکه در حقوق مالکیتفکری، کپیبرداری و نقض حقوق صاحب حق، ممنوع تلقی میگردد و نه خود دسترسی به دادهها. در نتیجه هدف دیگر در این رساله، تاکید بر بیش از اندازه بودن حمایت مالکیت فکری بر تولیدات سنجش از راه دور میباشد که در واقع باعث منحرف شدن حقوق مالکیت فکری از هدف اصلی خویش، شده است.
یکی دیگر از چالشها، موضوعات صلاحیتی با توجه به اصل سرزمینی بودن در حقوق مالکیتفکری است، به طور مثال، در طرح ایستگاه فضایی بینالمللی افراد مختلفی از کشورهای گوناگون تحت عنوان همکاری بینالمللی فعالیت میکنند و موضوع نقض حقوق توسط آنان و تعیین دادگاه صالح، مسئله را پیچیدهتر میکند. به طور خلاصه، در این رساله به دنبال روشنسازی ابعاد حقوق مالکیت فکری در فضا و نوع و چگونگی حمایت اعطایی به مصادیق مالکیتفکری با لحاظ کردن منافع عمومی و نیاز کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته میباشیم.

2-سوال اصلی
با توجه به مطالب فوق اکنون این سوال مطرح میشود که:
1-نظام حقوقی حاکم بر حقوق مالکیت فکری در ماوراء جو چگونه میباشد؟
سوالات فرعی
1-چگونه حمایت فکری از دادههای خام و پردازش شده سنجش از راه دور در چارچوب اصول بنیادین حقوق مالکیت فکری چون تفکیک ایده از بیان و شرط حمایت کپیرایت چون شرط اصالت میسر می شود؟
2-تاثیر اعطای حمایت فکری برای فعالیتهای فضایی به افراد خصوصی بر تحقق منافع عمومی علیالخصوص در دسترسی به دادهها و اطلاعات چگونه خواهد بود؟
3-فرضیه سوال اصلی
1-به نظر میرسد، امروزه با افزایش چشمگیر فعالیتهای فضایی، به رسمیتشناختن حقوق مالکیت فکری در فضا برای تضمین بازگشت سرمایه شرکتهای خصوصی که در نهایت منجر به توسعه هر چه بیشتر صنعت هوا و فضا میگردد، بایستی در هماهنگی با دو اصل عدم امکان مالکیت فضا و سودرسانی به تمام ملل به عنوان اصول اساسی حقوق فضا قرار گیرد.
فرضیات سوالات فرعی
1-با توجه به اصل تفکیک ایده از بیان و شروط خلاقیت و اصالت در کپیرایت، به نظر میرسد حمایت فکری از دادههای خام که تنها منعکسکنندهی حقایق میباشند و هیچ تلاش فکری و خلاقیتی در ایجاد آنها وجود نداشته است، مورد تردید میباشد. لیکن، در خصوص دادههای پردازش شده، میزان کافی از اعمال خلاقیت به دلیل عملیات پردازش، وجود دارد و امکان حمایت فکری از آنها قابل تصور است.
2-امروزه، به علت وجود قوانین مالکیت فکری سختگیرانه، دسترسی عموم مردم به دادهها و اطلاعات با موانع شدیدی روبرو شده است و به نظر میرسد این امر موجب نادیده انگاشتن حق دسترسی به اطلاعات به عنوان حق بشری و حتی به عنوان یک کالای عمومی خواهد شد.
در این رساله به دنبال پاسخگویی به این پرسشها و اثبات فرضیات مطرح شده خواهیم بود.
4-سابقه و پیشینهی تحقیق
در زمینه حقوق مالکیتفکری در ماوراءجو در عرصه بینالمللی، مطالعات و پژوهشهایی صورت گرفته است و نویسندگان و محققان از کشورهای مختلف این مطلب را موضوع تحقیق خویش قرار دادهاند و بیشتر این مباحث پس از انتشار مقاله توسط سازمان جهانی مالکیتفکری در سال 2004 در این زمینه آغاز میگردد، لیکن در حقوق داخلی، تحقیقی جامعی در زمینه ابعاد حقوق مالکیت فکری در فضا جز در تعدادی از صفحات کتاب تصویربرداری ماهوارهای از منظر حقوق بینالملل تالیف دکتر هادی محمودی که تنها به موضوع حمایت از دادههای سنجش از دور گریزی زده شده است، انجام نگرفته است.
اهمیت و نوآوری این تحقیق در اینجاست که در این رساله، تمامی ابعاد حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن در ماوراء جو و تعارضات احتمالی این حقوق با حقوق فضا را مورد پژوهش قرار میدهد.
5-ضرورت انجام تحقیق
افزایش روزافزون کنفرانسهای بینالمللی در خصوص به رسمیتشناختن مالکیتفکری در ماوراءجو چون ارائه مقاله توسط سازمان جهانی مالکیت فکری در این زمینه نشاندهندهی اهمیت موضوع و گرایش جهانی جهت به رسمیتشناختن این حق میباشد، همچنین با افزایش تعداد شرکتهای خصوصی فعال در زمینهی فضا و امکان ظهور تجارتی جدید تحت عنوان توریسم فضایی، موضوع حمایت از علائم تجاری و طرحهای صنعتی از مسائل مهم و ضروری پیش رو خواهد بود. از جمله دغدغههای اولیه میتوان به چگونگی حمایت از اختراعات ایجاد شده و مورد استفاده در فضا و حمایت در چارچوب کپیرایت از پایگاه دادههایی که از اطلاعات به دست آمده از طریق فعالیتهای فضایی به دست آمدهاند، اشاره نمود. همچنین بایستی در تحقق منافع حقوقی افراد و شرکتها منافع عموم مردم نیز، مورد توجه واقع شود. در نتیجه بر اساس فعالیتهای انجام شده در سطح بینالمللی، لازم است ابعاد این موضوع و قابلیت به رسمیتشناختن این حق را از طریق بررسی معاهدات موجود و موشکافی دقیق موضوع، روشن نمائیم.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6-روش پژوهش
روش پژوهشی مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای و منابع روز در دسترس است. منابع این پژوهش مبتنی بر منابع موجود در کتابخانههای داخلی و خارجی و همچنین منابع معتبر اینترنتی از قبیل مقالات و نشریات و رویههای بینالمللی در زمینه موضوع رساله بوده است.
7-هدف و کاربردهای رساله
هدفی که در این رساله دنبال میشود، بررسی امکان به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فکری در ماوراءجو بر اساس معاهدات موجود در حوزه مالکیتفکری در حقوق فضا تا این لحظه میباشد و اینکه آیا معاهدات موجود به منظور به رسمیت شناختن این حق کافیاند و یا اینکه نیازی جدی در راستای به دستآوردن چارچوب قانونی ساده، مطمئن و متحد که محیطی منصفانه جهت فعالیتهای تجاری ایجاد کند، احساس میشود. علاوه بر این موارد، میتوان سه هدف عمده را در این زمینه از یکدیگر تفکیک نمود:
1-هدف پژوهشی: پر کردن خلا پژوهشی موجود در زمینه رابطه و مصادیق حقوق مالکیت فکری و حقوق فضا.
2-هدف آموزشی: در صورت چاپ اثر به عنوان منبع فرعی و اصلی آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی.
3-هدف اجرایی: ارائه راهکارهای اجرایی به مجریان، تصمیمگیران و بازیگران عرصهی حقوق فضا در سطح ملی و بینالمللی در راستای شکل دهی و توسعهی قواعد در این زمینه بر اساس کارهای صورت گرفته توسط کشورهای مختلف و تغییرات اعمال شده توسط آنان در قوانین مالکیت فکریشان، با عنایت ویژه به حضور رو به فزون شرکتهای خصوصی .
8-سازماندهی پژوهش
در ابتدا بر اساس برخی مقالات و نوشتههای مرتبط با بحث که تماما از منابع لاتین بودند به فهم موضوع و مشخص شدن حیطهی فعالیت اقدام شد و بر اساس روش تحلیلی-توصیفی به دستهبندی مطالب حاصل از ترجمه کتب و مقالات که دادههای خام طرح را تشکیل میدادند، پرداخته شد.
فصل اول این رساله به بیان کلیات از جمله بیان مسئله، ضرورت و اهداف انجام تحقیق در زمینه مربوطه و بررسی چگونگی ارتباط و حقوق مالکیت فکری و حقوق فضا و بیان تعارضات احتمالی بین این دو اختصاص یافته است. برای این منظور، معاهدات موجود در هر دو زمینهی حقوق فضا و مالکیت فکری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
در فصل دوم به مسئلهی مصادیق حقوق مالکیتفکری در ماوراء جو میپردازیم. این مصادیق، انواعی از حقوق مالکیت فکری چون اختراعات ایجاد شده در ماوراء جو، علائم تجاری و موضوعات کپیرایت در دادههای سنجش از راه دور را دربرمیگیرد که در این رساله بیشتر تمرکز بر حمایت کپیرایت از دادهها و موضوع اختراعات میباشد.
در فصل سوم این رساله نیز به موضوع حمایت و تامین منافع عمومی در برابر اعطای حقوق انحصاری مالکیت فکری و موضوع انتشار اطلاعات و دادهها به عنوان حق بنیادین بشری و بررسی دیدگاه کشورهای اروپایی و امریکا در این حوزه پرداخته شده است و در نهایت در فصل آخر، موضوعات کاربرد قاعده حل تعارض و تاکید بیش از حد سرزمینی بودن حقوق در مالکیت فکری مورد بررسی قرار میگیرد و در این راستا، راهحلهای ارائه شده در قوانین کشورها با بررسی رویه قضایی در اروپا و امریکا بیان میشود.

مبحث اول-مفاهیم
در راستای بررسی موضوع و روشنسازی ابعاد آن، ابتدا به تبیین مفهوم فضا و ارائه معیارهای اعلام شده در این زمینه میپردازیم و سپس از طریق کسب دیدی واضحتر از مفهوم فضا، چگونگی ارتباط حقوق مالکیتفکری در ماوراءجو و حقوق فضا را شرح خواهیم داد .
گفتاراول-معیارهای ارائه شده در تحدید حدود ماوراء جو
تاکنون در تحدید حدود ماوراءجو، معیارها و پیشنهاداتی مطرح شده است که از جمله این پیشنهادات، میتوان به معیار ارائه شده توسط طرفداران کنترل موثر استاندارد هوا فضا اشاره کرد که رویکرد آنان بر اساس توانایی دول مادون در اعمال کنترل بر فضای بالای سرزمینشان میباشد، لیکن انتقاداتی در برابر این گروه وارد شده است که چنین رویکردی منجر به معیار متفاوت و نابرابر در بیشتر کشورها خواهد شد . دیگر گروه، طرفداران معیار تعادل جاذبهای مانند جوزف کرول هستند که اعلام میکنند تعریف باید بر اساس تعادل در جاذبه و کشش بین زمین و اجرام آسمانی مجاور آن باشد، لیکن این استدلال نیز با اقبال روبرو نشد چرا که به طور مثال تعادل کششی بین زمین و ماه تقریبا سیصد هزار کیلومتر از زمین می شود یعنی فاصلهای فراتر از چیزی که عرفا به عنوان اتمسفر شناخته میشود.

دیگر معیار ارائه شده استفاده از برد بالای اتمسفر یعنی قسمت خارجی جو به عنوان حد فاصل میباشد، در آنجا مولکولهای اتمسفر با یکدیگر تصادم پیدا کرده و سپس به محل نخستین خویش باز میگردند و در هر ساعت پیرامون بیست هزار کیلومتر را طی میکنند(فاصله طی شده توسط هر مولکول بسیار کمتر از یک میکرون می باشد) و مسیر آزاد میانگین، فاصلهای است که یک حجم مشخص از مولکولهای هوا در اتمسفر طی میکنند و در لایههای بالایی اتمسفر حجم مولکولی کاهش و مسیر طولانیتر میشود، در این منطقهی به اصطلاح افشانه مانند خروجی جو، که تقریبا صد کیلومتر از سطح زمین میباشد، نیروی کششی ضعیفتر شده و اتمهای هیدروژن از نیروی جاذبهی زمین فرار میکنند. با این وجود قسمت خروجی جو یک تحدید حدود مناسب نخواهد بود زیرا با تغییر فصل، ارتفاع و فعالیت خورشیدی تغییر مینماید .
نظر گروه دیگر حاکی از آنست که که لایهی خاصی از اتمسفر به عنوان حد فاصل تلقی شود اما این نظریه نیز با مخالفت روبرو گشته است زیرا موقعیت یک لایه برگزیده شده به عنوان حد فاصل در طول زمان و تغییر ارتفاعات متفاوت میباشد. پیشنهاداتی چون یک فشار یا غلظت خاص به عنوان معیار نیز اعلام شد لیکن به دلیل تغییرپذیری نتایج حاصله مورد انتقاد قرار گرفت. دیگر پیشنهادات شامل حداکثر ارتفاع پرواز هواپیما، حداکثر ارتفاع حضیض و تصویر منطقهی میانی است ولیکن امکان تحقق این معیارها بر اساس تغییرپذیری اتمسفر در طول زمان، غلظت، ارتفاع و عوامل دیگر مورد تردید است . به عقیده بسیاری بهترین روش، رویکرد عملکردگرایانه میباشد یعنی پیشبینی با مد نظر قرار دادن تلاشهای هوایی و فضای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *