پایان نامه حقوق در مورد : حقوق مالکیت فکری

انتخاب شده توسط مولف نظاره کند عنوان شده است که این ماده میتواند برای انتقال و پخش از یک فضاپیما کاربردی باشد .
بند چهارم-موافقتنامه تریپس و فضا

یکی از موافقتنامههای دیگر در زمینه حقوق مالکیت فکری، موافقتنامه بینالمللی تریپس میباشد. این موافقتنامه از سه موافقتنامه ملزم برای عضویت در سازمان تجارت جهانی است. این موافقتنامه در تاریخ 1994یعنی زمانی که کشورها آگاه از کارایی بالقوه مالکیتفکری در فضا بودهاند، منعقد شده است. طوریکه ماده 105 قانون آمریکا در حوزه اختراعات در ماوراء جو 4 سال قبل از موافقتنامه تریپس که در 1994 تصویب شد نوشته شده است . عدم ذکر مطلبی در این زمینه در موافقتنامه بیانگر این مطلب است که هیچ الزام بینالمللی که این حقوق را داخل یا جدا از قوانین ملی مالکیت فکری نشان دهد وجود ندارد . در این موافقتنامه مسئله ماوراء جو به معنای واقعی آن و به طور خاص مورد خطاب واقع نشده است و صرفا به بیان اصل رفتار ملی و شرط دولت کاملهالوداد در آن بسنده شده است. لیکن در بند 1 ماده 27 تریپس بیان شده است که اختراعات باید قابل دسترس باشند و حقوق اختراع بایستی فارغ از مکان اختراع، بدون هیچ گونه تبعیضی اعطا گردد. در نتیجه، اعطای حقوق اختراع و لازم الاجرا بودن آن باید از شرایط یکسان با سایر اختراعات ایجاد شده در سایر مکانها چون در ماوراء جو بهره مند شود .
گفتاردوم-جایگاه حقوق مالکیت فکری در معاهدات مرتبط با فضا

بند اول-معاهدات
امروزه، بدنه اصلی حقوق فضا از پنج موافقت نامه بینالمللی تشکیل شده است:
الف- معاهده فضا
اولین دستاورد کمیته استفادههای صلح آمیز از فضای ماوراءجو (کوپوس)، معاهده اصول حاکم بر فعالیتهای دول در بهرهبرداری و استفاده از فضا چون ماه و دیگر اجرام آسمانی معروف به معاهده 1967 فضا میباشد.
در این معاهده اصول کلی ذیل بیان شده است:
حق استفاده از ماوراء جو و عدم امکان تصاحب آن
در ماده 1 این معاهده آزاد بودن استفاده از ماوراء جو برای تمام دولتها ذکر شده است و در ماده 2 بیان شده است که ماوراء جو نباید با ابزار استفاده یا اشغال یا هر نوع ابزار دیگر ،تحت ادعای حاکمیت و مورد تصاحب ملی قرار گیرد.
اصل کاربرد حقوق بین الملل
در ماده 3 معاهده آمده است که فعالیتها در استفاده از ماوراء جو باید مطابق حقوق بینالملل چون منشور سازمان ملل متحد باشد.
الزام استفاده صلح آمیز از ماوراء جو

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 4 معاهده بیان کننده الزام استفاده انحصاری فضا برای فعالیتهای صلحآمیز میباشد.
مسئولیت دولتها برای موسسات خصوصی
بر اساس ماده 6 معاهده، دولتها مسئول فعالیتهای نهادهای دولتی و غیردولتی خویش میباشند و دولتها باید بر فعالیتهای موسسات خصوصی در ماوراء جو ناظر باشند و صلاحیت خویش را اعمال نمایند. این ماده از حیث به رسمیت شناختن فعالیت موسسات خصوصی در موراء جو دارای اهمیت قابل توجهی در موضوع مطروحه است.
ب-کنوانسیون مسئولیت بینالمللی برای خسارات ایجاد شده توسط اشیا فضایی (کنوانسیون مسئولیت 1972)
مسئولیت برای خسارات وارد شده
بحث مسئولیت هم در ماده VII معاهده فضا و هم در کنوانسیون مسئولیت عنوان شده است و بر اساس آن دولت پرتاب کننده شی فضایی، فراهم کننده مقدمات پرتاب و دولتی که شی فضایی از سرزمین آن پرتاب میشود مسئول خسارات وارده به سطح زمین و سایر وسایل پرنده میباشند .
پ-کنوانسیون ثبت اشیاء پرتاب شده به فضا( کنوانسیون ثبت 1975)
کنوانسیون ثبت اشیا فرستاده شده به ماوراء جو 1975 اشاره میکند که شی فضایی، توسط دولت فرستاننده ثبت میشود. دولت پرتاب کننده کشوری است که پرتاب کننده یا فراهم کننده پرتاب فضاپیما است یا کشوری است که فضاپیما از آنجا به ماوراء جو فرستاده میشود. در نتیجه، تحت معاهده فضا و کنوانسیون ثبت کشورهای پرتاب کننده حق گسترش قوانین خود چون قوانین مربوط به اختراعات در اشیا فضایی ثبت شده توسط آنان را دارا میباشند . در این راستا و در هماهنگی با معاهده فضا، ایالات متحده در 1990 در ماده 105 قانون اختراع خود را به فضاپیما ثبت شده آمریکایی در ماوراء جو گسترش داد .
ت-موافقتنامه حاکم بر فعالیتهای دول در ماه و سایر اجرام آسمانی معروف به موافقتنامه 1979ماه .
مواد 4،6،11 معاهده ماه، مالکیت و حقوق اکتشافی در ماه را بیان میکند. ماده 4 عنوان میکند اکتشاف و استفاده از ماه باید در راستای منافع همه کشورها و صرف نظر از میزان توسعه علمی و اقتصادی آنها باشد ماده 6 به آزادی تحقیقات علمی در ماه توسط دولتها بدون هر گونه تبعیضی و در هماهنگی با اصل برابری و حقوق بینالملل اشاره میکند.
ماده 11 دربردارندهی این مطلب است که ماه و منابع طبیعی آن میراث مشترک بشری هستند. سطح و زیر سطح ماه، مناطق و منابع طبیعی در این مکان نباید موضوع مالکیت توسط دولتها و سازمانهای غیردولتی و بینالدولی بینالمللی، سازمانهای ملی یا موسسات غیردولتی یا اشخاص حقیقی قرار گیرند. ارجاعات بیان شده به تخصیص ملی و سطح و زیر سطح ماه و همچنین واژه منابع طبیعی به روشنی نماینگر مالکیت واقعی است . منابع طبیعی تحت هر گونه استاندارد تعریفی، دربرگیرندهی اطلاعات و حقوق مالکیت فکری نمیباشد .
به طور کلی معاهده ماه در خطاب قرار دادن مالکیت فکری و سایر حقوق غیرملموس همچون معاهده فضا شکست میخورد. یادآوری این نکته ضروری است که در زمان نوشته شدن معاهده ماه، مالکیت فکری برای سالها مورد بحث واقع شده بوده است و موافقت نامههای بین المللی رسمی در این زمینه وجود داشته است به طور مثال معاهده ماه در سال 1979 کامل
شد یعنی هشت سال پس از کنوانسیون برن در زمینه کپیرایت که اجازه سازگار کردن حمایت از کپیرایت را با میزان توسعهیافتگی کشورها به خود آنها، به منظور فرونشاندن نگرانیهای کشورهای در حال توسعه، واگذار نمود . با توجه به ناعدالتی توسعهای در حقوق مالکیتفکری و توجه اندک به دیدگاه کشورهای در حال توسعه در خطاب قرار دادن حقوق مالکیتفکری در زمان نوشته شدن معاهده ماه، کاستی معاهده در خطاب قرار دادن حقوق مالکیتفکری در ماوراء جو نشاندهندهی عدم وجود اجماع و عرف بینالمللی در آن زمان در حوزه حقوق مالکیتفکری متجلی در ماوراء جو است .
بر اساس مطالب فوق، نقطه مشترک تمامی این موافقتنامهها، هماهنگی با حقوق بین الملل چون منشور سازمان ملل در انجام فعالیتهای فضایی و پیشروی در راستای حفظ صلح و امنیت بینالمللی و ارتقای همکاری بینالمللی میباشد و هیچ یک از موافقتنامههای مذکور به صراحت دربردارندهی مقررهای خاص در خصوص مالکیت فکری در ماوراءجو نمیباشند.
بند دوم-قطعنامههای مرتبط با فضا
علاوه بر معاهدات پنج گانه مذکور در فوق، پنج قطعنامه اتخاذ شده توسط سازمان ملل نیز در این حوزه وجود دارد.

الف- قطعنامه 1963 در خصوص اصول حاکم در بهرهبرداری و استفاده صلح از آمیز ماوراءجو
ب- قطعنامه 1982 حاکم بر ماهوارههای پخش کننده به صورت مستقیم
پ- قطعنامه 1986 در رابطه با سنجش از راه دور
ت- قطعنامه 1992 در استفاده از قدرت غیر هسته ای در ماوراءجو
ث- قطعنامه 1996 با عنوان همکاری بینالمللی در ماوراء جو بر اساس منافع کشورهای جهان سوم
در متن تمام این قطعنامهها، به غیر از مورد آخر صراحتا به موضوع مالکیت فکری اشاره نشده است لیکن باید خاطر نشان کرد که دو تصویب نامه دوم و سوم خود از مظاهر مالکیت فکری میباشند .
در پاراگراف دوم متن قطعنامه 1996 ذکر شده است که دولتها در تعیین جنبههای مشارکتشان در همکاریهای بین المللی در بهرهبرداری و استفاده از فضا باید بر اساس اصل برابری و تقابل آزاد عمل نمایند. شروط قراردادی در چنین همکاریهایی باید منصفانه و منطقی و در پیروی کامل از حقوق مشروع و منافع طرفهای مربوطه به طور مثال در زمینه حقوق مالکیت فکری باشد. این جمله گرایشها، ارتقای همکاری بینالمللی و تسهیل تبادل تکنولوژی و متخصصان بین دولتها را بر اساس اصل قابل قبول متقابل را نشان میدهد. اهداف اصلی عبارتند از:
الف-ارتقا توسعه علم و تکنولوژی فضا و کاربردهای آن
ب-رواج دادن توسعه توانمندیهای مناسب فضایی در کشورهای درگیر
ث-تسهیل تبادل متخصصان و تکنولوژی بین دولتها بر پایه اصل قابل قبول متقابلانه
در بیان کلی، برای نخستین بار نقش مهم مالکیت فکری در تصویب نامه فضایی سازمان ملل بیان و به رسمیت شناخته شده است .

مبحث سوم-بررسی اصول بنیادین حقوق فضا و ارتباط آنها با مالکیت فکری
از میان اصول بیان شده در تمامی معاهدات فضا، اصول عدم امکان مالکیت فضا و تصاحب ماوراء جو و اصل سودمندی به تمامی کشورها در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با موضوع مورد بحث میباشند آزادی اکتشاف و بهرهمندی از فضا از یک سو و امکان نادیده گرفتن و حذف دیگران از دسترسی به فضا از طریق به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فکری در فضا در سوی دیگر از دغدغههای اصلی بحث میباشد به گونهای که عدهای معتقدند، پذیرش حقوق مالکیت فکری در ماوراءجو ممکن است در تعارض با این اصول قرارگیرد. به همین جهت به بررسی این اصول و کاوش رابطه آنها با مالکیت فکری میپردازیم. علاوه بر این، از سوی دیگر این دو اصل از ارکان اساسی حقوق فضا میباشند، بنابراین مد نظر قراردادن آنها در این بحث از اهمیت به سزایی برخوردار است.
گفتار اول-اصل سودرسانی به تمامی کشورها
ماده 1 معاهده فضا بیان میکند که بهرهبرداری و استفاده از ماوراءجو چون ماه و سایر اجرام آسمانی باید در راستای منافع تمامی کشورها صرف نظر از درجه توسعه اقتصادی یا اجتماعی آنها باشد و ماوراء جو باید مرکزی برای تمام بشریت باشد و همچنین باید برای بهره برداری تمام دولتها بدون هر گونه تبعیض و بر اساس اصل برابری و در هماهنگی با اصول حقوق بینالملل آزاد باشد و باید دسترسی آزاد به تمامی مناطق اجرام آسمانی وجود داشته باشد.
این اصل نخستین بار در قطعنامهنامه 1963 سازمان ملل با نام اصل منافع فضایی مورد تایید قرار گرفته است. پاراگراف پنج از تصویبنامه 1996 عنوان میکند که همکاری بین المللی با در نظر گرفتن نیازهای کشورهای در حال توسعه باید اهداف پیش رو را مد نظر قرار دهد اهدافی چون تسهیل تبادل متخصصان و تکنولوژی میان دولتها بر یک اساس رفتار قابل قبول متقابلانه.
دولتها همچنین ملزم به ارائه راهنمایی به فضانوردان، ایجاد فرصت برای مشاهدهی پرتاب فضاپیماها و تشویق همکاری بینالمللی در سرمایهگذاریهای علمی در بخش فضا میباشند.
این مقررات نشاندهندهی اهمیت بسیار حقوق مالکیت فکری میباشند چرا که حمایت اعطا شده به صنعت فضا در موضوعاتی چون اختراعات و اسرار در این زمینه، انحصار حقوق و مالک شدن نتایج آزمایشات تکنیکی صورت گرفته در فضا توسط مالکیتفکری صورت میگیرد، به طور مثال، در مواردی حمایتفکری میتواند توسعه تحقیقات متعاقب به خصوص در زمینه مدارهای هوشمند که تکنولوژیهای ضروری آن پتنت شدهاند را با کندی مواجه سازد از آنجا که این مدارهای بیضی شکل، الزاما در خارج از منطقه استوایی واقع شدهاند از ویژگی عدم الزام فرکانسهای محدودشده که مزایای کاربردی بسیاری در ارتباط با تکنولوژی ارتباطات از راه دور دارند هستند، بهره میبرند.
بسیاری بر این عقیدهاند که چنین اختراعاتی که پوشش دهندهی روش و سسیتم ارتباطات از راه دور ماهوارهای که از این مدارها بهره میبرند هستند، باعث دسترسی محدود به این مدارها توسط اشخاص ثالث خواهند شد در حالیکه، مسئله اساسی، این است که اصل سودمندی فضا برای تمامی کشورها به طور ضمنی به مسئله همکاری و یاری متقابل و به اشتراک گذاشتن اطلاعات اشاره میکند و تحقق عملی این اصل مستلزم ایجاد مکانسیمهای همکاری و انتقال دانش و تکنولوژی میباشد در حالیکه دولتها و به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *