پایان نامه رایگان درمورد مواد مخدر، بهداشت و سلامت، مصرف مواد

ایران افراد خصوصاً جوانان توجه بیشتری نسبت به آن دارند. توجه افراد در زمینه نوع لباس پوشیدن، آرایش مو، بهداشت جسم و شیوه مدیریت بهداشت و سلامت بدن و …. از جمله گرایش ها و رفتارهای بهداشتی افراد تعریف می شوند. بعد گرایش و رفتارهای بهداشتی در این تحقیق از طریق 20گویه مورد سنجش قرار گرفت، این گویه ها مواردی از قبیل ورزش کردن، استفاده از سبزیجات و غذای مناسب، عدم مصرف مواد مخدر و مشروبات الکی، اجتناب از رفتارهای خطر آفرین و … را شامل می شود.
3-6-2 متغیر مستقل
متغیری که توسط پژوهشگر اندازه گیری، دست کاری و یا انتخاب می شود؛ تا تأثیر یا رابطه آن را بر متغیر و یا متغیرهای دیگری، اندازه گیری کند، متغیر مستقل نامیده می شود (دلاور 1385، 87). در تحقیق حاضر متغیرهای مستقل عبارتند از: متغیرهای پیشینه ای همانند سن، جنس، شغل، مقطع تحصیلی، دانشکده، درآمد خانوار، طبقه اجتماعی، وضعیت تأهل و هم چنین متغیرهای میزان دسترسی به اینترنت، میزان استفاده از خدمات اینترنتی و فعالیت در فیسبوک.
جدول 3-2- تعاریف نظری و عملیاتی
شماره سئوال در پرسشنامه
تعریف عملیاتی
تعریف نظری
نوع متغیر
نام متغیر
پرسش ???
تعداد سالهایی که فرد از بدو تولد تاکنون پشت سر گذاشته است.
فرصت حیات زیستی برای افراد جامعه
زمینه ای
سن
پرسش ???
مرد یا زن بودن
تفاوت های بیولوژیک که زنان را از مردان جدا می کند.
زمینه ای
جنس
پرسش 128
ادبیات و علوم انسانی، فنی و مهندسی، معماری ،کشاورزی، مامایی و پرستاری، علوم پایه و هنر
سازمان اداری و علمی
زمینه ای
دانشکده
پرسش 125
آیا ازدواج کرده یا مجرد است.
مجرد یا متاهل بودن پاسخگو
زمینه ای
وضعیت تاهل
پرسش 126
اینکه فرد دارای تحصیلات در سطح ، لیسانس، فوق لیسانس باشد.
مقاطع تحصیلی که فرد گذرانده است.
زمینه ای
مقطع تحصیلی
پرسش
131
کمتر از 200هزار تومان،201هزار تومان تا 400هزار تومان،401 هزار تومان تا600هزار تومان،……بیش از یک میلیون تومان
هزینه های ماهیانه یک خانواده
زمینه ای
میزان درآمد خانوار
پرسش
132
طبقه بالا، طبقه متوسط، طبقه پایین
مجموعه ای از کنش گران که پایگاه های یکسانی را اشغال می کنند، در شرایط یکسانی قرار دارند و محتمل است که تمایلات و علایق یکسانی نیز داشته باشند و به همین دلیل محتمل است که اعمال مشابهی انجام دهند و مواضع مشابهی اتخاذ کنند.
زمینه ای
طبقه اجتماعی
پرسش 8 الی 16
میزان مطالعه، گوش دادن به موسیقی، پرداختن به فعالیت های هنری، رفتن به سینما وکافی شاپ و …
مصرف کالاهای فرهنگی، بعدی از حیات فرهنگی است عمدتا با توسعه صنعت و فرهنگ مرتبط است و در خصوص جوامع جدید بیشتر کاربرد دارد تا جوامع سنتی و بر استفاده از رسانه ها و وسایل فرهنگی متمرکز می شود.
وابسته
مصرف کالاهای فرهنگی
17الی 37
ورزش کردن، استفاده از سبزیجات و غذای مناسب، عدم مصرف مواد مخدر و مشروبات الکی، اجتناب از رفتارهای خطر آفرین و …
رفتارهای مربوط به نظارت بر بدن و سلامتی و زیبایی بدن از جمله رفتارهای بهداشتی هستند که امروزه با گسترش مدرنیته در ایران، افراد خصوصاً جوانان توجه بیشتری نسبت به آن دارند. توجه افراد در زمینه نوع لباس پوشیدن، آرایش مو، بهداشت جسم و شیوه مدیریت بهداشت و سلامت بدن و …. از جمله گرایش ها و رفتارهای بهداشتی افراد تعریف می شوند.
وابسته
گرایش و رفتارهای بهداشتی
38الی 53
نگرانی ها در ارتباط با محیط زیست، حفاظت از محیط زیست ، فعالیت ها و رفتارهایی که به حفظ محیط زیست منجر میشود.
شامل جهت گیری اساسی و رفتار فرد در مورد محیط زیست و نشانگر جهان بینی و نوع رفتار وی در مورد جهان طبیعی است و رفتار افراد نسبت به حیوانات، گیاهان و به طور کلی طبیعت و جهان پیرامون را تبیین می کند.
وابسته
گرایش و رفتارهای زیست محیطی
54الی 87
اعتقاد به خدا، اعتقاد به پیامبر ، قرآن و معاد، و همچنین رفتارهای مذهبی از قبیل نماز خواندن، روزه گرفتن و …
دین، مجموعه ای مرکب از معارف درباره مبدا و معاد و قوانین اجتماعی از عبادات و معاملات است که از طریق وحی و نبوت …گرفته شده است.
وابسته
باورها و رفتارهای دینی
3-7- جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمان در دو مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل در سال 92 می باشد.
3-8- تعیین حجم نمونه
با توجه به گستردگی جامعه آماری، محقق ناگزیر است جامعه آماری خود را به نمونه محدود کرده و بر اساس آن به تحلیل و بررسی بپردازد. “نمونه عبارت است از تعداد معدودی از افراد یک جامعه که با روش های مخصوص نمونه گیری از آن جامعه انتخاب شده باشند. طرح و اهداف تحقیق تعیین کننده نمونه مورد نیاز است”. به منظور تعمیم نتایج به کل جامعه آماری، نمونه مذکور باید معرف باشد. بدین منظور نمونه گیری باید به صورت احتمالی انجام شود زیرا “نمونه های احتمالی محقق را قادر می سازند یافته های نمونه خاصی را به جمعیت بزرگتری مرتبط گرداند لازم به ذکر است که تحقیقات پیمایشی غالبا مبتنی بر نمونه های احتمال اند. از سویی شهرت پیمایش ها عمدتا متکی بر توانایی تعمیم یافته های آنها به جمعیتی بسیار بزرگتر است. در پیمایش، نمونه گیری به روش های منظم انتخاب پاسخگویان اطلاق می شود، این فرایند انتخاب موارد یا افراد مورد تحقیق، عمدتا بستگی به نمونه گیری مورد نظر محقق دارد” (بیکر1377، 199-123). در پاره ای از موارد قبل از نمونه گیری ترکیب کم و بیش دقیق کل گروه از لحاظ خصوصیات مهم معلوم است، در این صورت با انتخاب پاره ای از نمونه های متناسب با حجم کل جمعیت، شانس انتخاب نمونه معرف بیشتر می شود(میلر1380، 75). نمونه های احتمالی مستلزم یافتن یا ساختن چهارچوب نمونه گیری است.
3-9- روش نمونه گیری
چنان که اشاره گردید جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان که در دو مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند در سال تحصیلی 92-91، تشکیل می دهد. شایان ذکر است که 15270نفر است. آماردانان از جمله لین(1976) برای چنین جمعیتی با pوq معادل 5/0 و خطای نمونه گیری 5%± و سطح اطمینان????? نمونه ای معادل 377 نفر را مناسب می دانند که این تعداد با حجم نمونه محاسبه شده، مشابه است. البته در تحقیق حاضر برای دقت و اطمینان بیشتر در مرحله آزمون نهایی با تعداد بیشتری از دانشجویان(420) نفر مصاحبه شد.
شیوه ی نمونه گیری در پژوهش حاضر براساس نمونه گیری طبقه بندی صورت گرفت. در نمونه گیری طبقه بندی ابتدا گروه های همگن تشکیل شده سپس به تناسب هر طبقه(یا گروه) نمونه انتخاب می شود. در نمونه گیری طبقه بندی غالبا معیار طبقات مشخصات افراد(جنس، نژاد،…) است (بیکر1388، 179). در این روش محقق مایل است نمونه تحقیق را به گونه ای انتخاب کند که مطمئن شود زیر گروه ها با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند به عنوان نماینده جامعه? در نمونه نیز حضور داشته باشند. این نوع نمونه گیری وقتی بکار می رود که جامعه دارای ساخت همگن و متجانس نیست. یعنی در این روش درصد آزمودنی هایی که به صورت تصادفی از هر گروه انتخاب می شوند با درصد همان گروه در جامعه مورد نظر برابر است. در این روش نمونه گیری افراد جامعه آماری را بسته به خصوصیاتی که آنها را از یکدیگر متمایز می سازد به طبقات مختلف تقسیم می کنیم . سپس به تعداد مورد نیاز و متناسب با جمعیت هر یک از طبقات افراد نمونه را انتخاب می کنیم . مزیت بزرگ این نمونه گیری در این است که نسبت طبقات در بین افراد نمونه با نسبت طبقات در جامعه آماری تطابق دارد و شرایط یکسان بودن شانس انتخاب برای کل افراد جامعه تحقق پیدا می کند . به طور خلاصه در این روش محقق مطمئن است که نمونه انتخاب شده بر اساس ویژگی ها و عواملی که اساس آن طبقه بندی بوده اند? نماینده واقعی جامعه مورد نظر است.از آنجایی که دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان به عنوان جامعه آماری تحقیق محسوب می شوند به روش نمونه گیری طبقه بندی نمونه پژوهش از این جامعه انتخاب شد.در این تحقیق دانشجویان را بر حسب دانشکده های دانشگاه آزاد که شامل دانشکده های ادبیات، مامایی و پرستاری، علوم پایه و هنر، فنی و مهندسی، کشاورزی، معماری طبقه بندی کردیم تا نمونه ما شامل نسبت مناسبی از هر دانشکده باشد. بدین منظور لازم شد چهارچوب نمونه گیری خود را به گونه ای تنظیم کنیم که دانشجویان هر دانشکده در یک دسته قرار بگیرند.
3-10- استخراج و پردازش داده ها
پس از تکمیل و گردآوری پرسشنامه ها، نوبت به استخراج و پردازش داده ها می رسد. بدین منظور سئوالات پرسشنامه کد گذاری و هم جهت شدند سپس با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و به وسیله آزمون های تی تست، پیرسون، رگرسیون داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1- مقدمه
این فصل شامل دو قسمت عمده توصیف داده‌ها و تحلیل داده‌ها است. در قسمت اول به توصیف متغیر ‌های دموگرافیک و همچنین توصیف متغیرهای پژوهش با استفاده از توزیع فراوانی پرداخته می شود. در قسمت تحلیل داده‌ها به بررسی فرضیه‌های تحقیق پرداخته خواهد شد. برای بررسی فرضیات از همبستگی پیرسون و رگرسیون و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌ افزار SPSS ویراست 16 استفاده شد و سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد.
4-1-1 توصیف متغیرهای جمعیتی
4-1-1-1 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس سن
از420 فرد مورد بررسی 169 نفر(2/40 درصد) بین 18 -22 سال و 183 نفر(6/43 درصد) بین 32 -28 سال و( 13 درصد) بین 29 – 34سال، سن دارند. و 12 نفر( 9/2 درصد) بین 35-40 سال سن دارند، همچنین میانگین سن پاسخگویان 24 سال است.
جدول 4-1- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس سن
سن
فراوانی
درصد
میانگین
18-22 سال
169
40.2
24
23-28 سال
183
43.6
29-34 سال
56
13.3
35-40 سال
12
2.9
کل
420
100.0
نمودار 4-1- نمودار توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس سن
4-1-1-2 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس جنسیت
از 420 فرد مورد بررسی 238 نفر(7/56درصد) مرد و 182 نفر(3/43 درصد) زن هستند.
جدول 4-2- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
238
56.7
زن
182
43.3
جمع
420
100.0
نمودار 4-2- نمودار توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس جنسیت
4-1-1-3 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس وضعیت تاهل
از 420 فرد مورد بررسی 337 نفر(2/80درصد) مجرد و 83 نفر(8/19 درصد) متاهل بودند.
جدول 4-3- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس وضعیت تاهل
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
مجرد
337
80.2
متاهل
83
19.8
جمع
420
100.0
نمودار 4-3- نمودار توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس وضعیت تاهل
4-1-1-4 بررسی توزیع افراد مورد بررسی براساس مقطع تحصیلی
از 420 فرد مورد بررسی، 332 نفر(79 درصد) لیسانس، 88 نفر(21 درصد) تحصیلات فوق لیسانس داشته‌اند.
جدول 4-4- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس مقطع تحصیلی
تحصیلات
فراوانی
درصد
لیسانس
332
79
فوق لیسانس
88
21
جمع
420
100
نمودار 4-4- نمودار توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس مقطع تحصیلی
4-1-1-5 بررسی توزیع افراد مورد بررسی براساس?درآمد خانوار
از 420 فرد مورد بررسی، 19 نفر(5/4 درصد) زیر 200 هزار تومان درآمد داشتند، 24 نفر(7/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *