پایان نامه مدیریت درباره : عملکرد آموزشی

سپاسگزاری
با توجه به حدیث نبوی من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق لازم می دانم از استادان گرامیم بالاخص استادان بزرگوار و سروران معظم جناب آقایان دکتر- طاهری – احمدی – صالحی – سیدی – شایان جهرمی که الفبای تحقیق را به اینجانب آموختند تشکر و قدردانی نموده و مراتب سپاس قلبی خود را اعلام نموده و موفقیت تمامی آنها را از خداوند متعال خواهان و خواستاریم.

چکیده
هدف از تحقیق حاضربررسی تأثیر آسیبهای تعطیلات بر عملکرد آموزشی و عملکرد رفتاری دانش آموزان از دیدگاه مدیران، دبیران و دانش آموزان شهر مرودشت بود.. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت بود از تمامی مدیران، دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان مرودشت در سال تحصیلی 89-88 شامل60 نفر مدیر ، 500 نفر دبیر و 8000 دانش آموز که از بین آنها نمونه ای به تعداد 18 مدیر،150 دبیر و200 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات در این تحقیق پرسش نامه سنجش عملکرد رفتاری و آموزشی بود .برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که در سطح آمار توصیفی (‌ محاسبهی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون تیتست و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج تحقیق نشان داد.
.- از نظر دانش آموزان، معلمان و مدیران، تعطیلات بر عملکرد تحصیلی(آموزشی) دانش آموزان تاثیر منفی داشت و میزان تاثیر منفی تعطیلات بر عملکرد تحصیلی نسبتا زیاد بود. همچنین از نظر دانش آموزان، معلمان و مدیران، تعطیلات بر عملکرد رفتاری دانش آموزان تاثیر منفی داشت و میزان تاثیر منفی تعطیلات بر عملکرد رفتاری دانش آموزان نسبتا زیاد بود. همچنین بین نظرات دانش آموزان ، دبیران و مدیران نسبت به تاثیر تعطیلات بر عملکرد آموزشی و رفتاری دانش آموزان تفاوت معناداری وجود نداشت.

کلید واژه ها: تعطیلات، عملکرد آموزشی ، عملکرد رفتاری

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول:کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 1

1-2- بیان مساله 2
3-1- اهمیت و ضرورت 3
4-1- هدف کلی 6
5-1- اهداف جزئی 6
6-1- فرضیه های تحقیق 7
7-1- تعاریف اصطلاحات و واژه ها 8
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه 10
2-2- اوقات فراغت 12
2-2-1- دیدگاه نظری حاصل از تأثیر روانی و معنوی 14
2-3- استراحت 15
2-3-1- تمایل به خواب 16
2-3-2- تأثیر مواد غذایی در حافظه بیشتر 16
2-3-3- عوارض کم خوابی 17
2- 3-4- استراحت و تمدد اعصاب 19
2-3-5- فواید استراحت عضلانی 19
2-3-6- برنامه ریزی برای استراحت و تمدد اعصاب 20
2-3-7- استراحت کلی بدن 21
2-3-8- راه های جلوگیری از خستگی 22
2-4- یادگیری 24
2-4-1- تعریف یادگیری و آموزش و تعلیم وتربیت 25
2-4-2- تفاوت آموزش وپرورش ( تعلیم وتربیت ) 26
2-4-3- نظریه های یادگیری 28
2-4-4- نظریه رفتاری ( محرک وپاسخ ) 29
2-4-5- نظریه یادگیری اجتماعی 29
2-4-6- نظریه شناختی ( گشتالت ) 30
2-4-7- رشد شناختی 31
2-4-8- سطوح مختلف یادگیری 33
2-4-9- یادگیری تسهیلی 33
2-4-10 – مراحل 30 گانه آموزش 35
2-4-11- راهبردهای یادگیری 38
2- 4- 12- وضعیت آموزش راهبرد 38
2-4-13- روشهای تدریس راهبردها 39
2-4-14- تدریس به منظور انتقال 40
2-5- افت تحصیلی 44
2-5-1- تعریف افت تحصیلی 44
2-5-2- بیایید تا مدرسه را برای دانش آموزان جذاب کنیم 55
2-6- تحقیقات پیشین مربوط به تعطیلات 67
2-7- تحقیقات پیشین مربوط به اوقات فراغت 69
2-8- جمع بندی 71
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 73
3-2- روش تحقیق 73
3-3- جامعۀ و نمونه آماری 73
3-4- ابزار گرد آوری اطلاعات 74
3-5- روایی و پایایی 74
3-6- روش اجرا 74
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 75
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 76
4-2- ویژگی های توصیفی نمونه آماری 76

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 81
5-2 – بحث و نتیجه گیری 83
5-3-پیشنهادات کاربردی 87
5-4- پیشنهادهای پژوهشی 87
5-5- محدودیت ها 88
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پیوست

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول4-1: توزیع حجم نمونه آماری بر اساس افراد شرکت کننده 76
جدول4-2: مقایسه میانگین وزنی پاسخ ها با میانگین فرضی 3 به منظور بررسی تاثیر تعطیلات به روی عملکرد تحصیلی 77
جدول4-3: مقایسه میانگین وزنی پاسخ ها با میانگین فرضی 3 به منظور بررسی تاثیر تعطیلات به روی عملکرد رفتاری دانش آموزان 78
جدول 4-4 : تفاوت بین نظرات دانش آموزان ، دبیران و مدیران نسبت به تاثیر تعطیلات بر عملکرد اموزشی دانش آموزان 79
جدول 5-4 : تفاوت بین نظرات دانش آموزان ، دبیران و مدیران نسبت به تاثیر تعطیلات بر عملکرد رفتاری دانش آموزان 80

1-1- مقدمه
به موجب آمارهای رسمی موجود ایران در داشتن تعطیلات رسمی اولین کشور جهان به شمار می آید و این امر موجب خسارت بسیاری از جهات مادی و معنوی به کشور می شود.که کاهش تولیدات صنعتی و افت تحصیلی از جمله این خسارت به شمار می آید(مجمع، 1387).
محور زمان در برنامه ریزی های ملی (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت) از اهمیت فوق العاده برخوردار است که چه بسا مهم ترین برنامه ها به علت از دست دادن زمان با ناکامی مواجه شده اند.
امام علی (ع) می فرمایند: زمان مانند ابر می گذرد.(نهج البلاغه، انتشارات اسوه 1375) یقیناً ایشان می خواستند نهایت استفاده از زمان را برای ما یادآوری کنند.
باید بر زمان مدیریت کرد از اتلاف عمر کاست جلوی ضایعات و تضییع عمر را گرفت وقت ها را ارزان از دست نداد به زمان و ثانیه و ساعت و لحظه های عمر و نوجوانی و جوانی فرزندان این بوم و خاک بها داد و از آن بهره برد.به وقت و زمان هم بصورت خرد و هم بصورت کلان نگریست باید برای آن برنامه ریزی کرد از آن بهره برداری نمود.صرفه جویی در وقت تنظیم صحیح اوقات و برنامه ریزی برای استفاده مطلوب و بهینه از عمر و زمان نقطه کلیدی در موفقیت یک جامعه دارد(همان منبع).
بویژه باید فرصت های دوران حساس نوجوانی و جوانی را که بازدهی آموزشی، تجربه آموزی و بارورشدن استعدادها بسیار زیاد است مغتنم و ارزشمند دانست و سهل انگاری و غفلت موجب از دست دادن بهترین فرصت ها و دوره های عمر در حیات ملی یک جامعه یک انقلاب و یک کشور است.در معارف اسلامی مسئولیت در برابر عمر بسیار سنگین و سهم به حساب آمده بر استفاده مطلوب از دوران جوانی و فرصت های طولانی زندگی تأکید شده است اسلام ما را از خطر از دست دادن فرصت ها و جوانی بر حذر داشته است.
باید با برنامه ریزی صحیح آموزش و افزایش آگاهی های عموم و بسیج همه قشرها زمینه را برای استفاده بهینه از فرصت ها فراهم نمود. زمانی که می گذرد و زمانی که درست استفاده می شود (زندگی) می باشد (مجمع، 1378).

1-2- بیان مساله
تعطیلات در جوامع مختلف اصولاً به منظور بازسازی جسمی و فکری نیروی انسانی و ایجاد و امکان تفریح و سرگرمی و گردش و همچنین حضور نیروی کار جامعه در کنار خانواده و دوستان و . تعبیرمی شود (پدرام،1385).
در کشورهای دنیا روزهایی را به عنوان تعطیلات رسمی اعلام می کنند که احساس شود حضور اکثریت مردم در مراسم ملی یا مذهبی ضرورت داشته باشد به نحوی که بدون حضور مردم آن مراسم خدشه دار می شود(سبحانی، 1384).
طبیعی است که اگر میزان تعطیلات به خصوص در آموزش و پرورش از حد معینی فراتر رود در روند رشد و توسعه علمی و آموزشی ، اقتصادی و اجتماعی کشور خلل ایجاد کرده و عملا می بینیم در کشور ما تعطیلی آموزش و پرورش به خصوص عید نوروز باعث افت تحصیلی و بازدهی کمتر آموزش شده است و در کنار آن نیز باعث تعطیلی فعالیتهای اقتصادی نیز می گردد.صرف نظر از اعتقادات مذهبی و آداب و رسوم خاص ایرانیان که بخشی از تعطیلات مربوط به آن است به نظر میرسد در جامعه ما تعطیلات بیش از اندازه است و متاسفانه در سالهای اخیر فرهنگ و مردم و دانش آموزان به این صورت شده است که قبل و بعد از تعطیلات به خصوص تعطیلات عید نوروز نیز مراکز آموزشی نیمه تعطیل هستند چرا به این علت که همه دانش آموزان حاضر نمی باشند و تعداد غائبین آنقدر زیاد بوده به طوری که عملاً آموزش متوقف می ماند (شایان جهرمی ،1386).
آنچه در اینجا مطرح است این است که از آنجایی که تعطیلات طول سال تحصیلی و همچنین تعطیلات نوروز در کنار مزیتهای که دارد از جمله تجدید قوای دانش آموزان و دبیران و مدیران متاسفانه آسیب های نیز بر سیستم آموزشی ما وارد می کند که این مساله توجه همگانی را برانگیخته که این تعطیلات چگونه باید باشد و در آنها چه تغییراتی را باید بوجود آورد(جهرمی، 1386).
لذا محقق با این مساله روبروست که آیا تعطیلات آسیبی بر عملکرد آموزشی و عملکرد رفتاری دانش آموزان دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت
روزهای قبل از تعطیلات تابستانی، زمان شروع بحث‌های داغ در باب چگونه گذراندن این روزهاست. جلسه پشت جلسه، نشستی بعد از نشست دیگر و میزگردهای مختلف برگزار و حرف‌ها زده می‌شود.
اما در چند سال اخیر، بسیار دیده و شنیده شده که با تعطیلی مدارس و حذف شدن سیستم نظارتی کنترلی مدارس و مسوولان آن از روی دانش آموزان، آسیب‌های مختلفی بچه‌ها را تهدید می‌کند(ممتاز جهرمی ،1386).
به صورت کلی، بچه‌های ما که سن آنها می‌تواند بین 10 تا 18 سال باشد، با ورود به جامعه و قرارگیری در محیط باز، با انواعی از رفتارها، اعمال و عکس‌العمل‌ها روبه‌رو می‌شوند. باید دقت کنیم که تمام این رفتارها هنجار محسوب نمی‌شوند و در زمان‌هایی (حدود 40‌درصد رفتارها)‌ در تعارض با عرف، قانون و هنجارهای مرسوم جامعه مسلمان ایرانی و بر پایه فرهنگ ماست. بچه‌های ما تحت ‌تاثیر این محیط قرار می‌گیرند و این طبیعی است، چون در فصل تابستان و در شرایطی که امکانات رفاهی تفریحی مناسب و تحت کنترل درآمده در اختیارمان نیست تا بچه‌ها را به سوی آنها سوق دهیم، نمی‌توانیم مانع رفت و آمد آنها در اجتماع هم باشیم. مخاطراتی که بچه‌های ما را در این مدت زمانی تهدید می‌کند و امکان دارد تاثیراتش تا سال‌ها باقی بماند، اثرپذیری از افراد نامناسب، شکل‌گیری و بروز رفتارهای نامتعادل اجتماعی و اخلاقی، ایجاد عادت‌های ناهنجار، میل به انجام اعمال نادرست و مسائلی از این قبیل است که می‌تواند کودک، خانواده و در نگاه کلی‌تر اجتماع را آزار دهد(امین شایان جهرمی ،1383).
آیا میزان این تاثیرپذیری‌ها می‌تواند آنقدر شدید و عمیق باشد که منجر به ورود نوجوان ما در گروه کودکان بزهکار شود؟

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این اتفاق در درصدهای مختلف می‌افتد و خودش را به اشکال گوناگون نشان می‌دهد. این موضوع کاملا وابسته به شرایطی است که نوجوان و جوان ما در آن رشد کرده و تربیت شده است. همین باعث می‌شود آسیب‌پذیری در این گروه سنی متفاوت باشد. اما از سوی دیگر باید کاملا توجه داشت که آسیب‌پذیری، تحت تاثیر قرارگیری، الگو گرفتن و مسائلی از این دست، در این دوره سنی پررنگ و نمایان‌تر است. اما قطعا شرایط محیطی که بچه‌ها در آن قرار می‌گیرند، نوع تعاملات و … باعث می‌شود که به سوی بزه‌های رفتاری اجتماعی روی بیاورند، یا در سوی دیگر قضیه از آن دور شوند(همان منبع).
در تعطیلات تابستانی، به علت حضور بچه‌ها در کوچه و خیابان، گاه با گروهی روبه‌رو می‌شویم که ناخواسته و ناآگاهانه میل به تخریب دارند.
ببینید، ما در جامعه به دلایل مختلف گروهی را داریم که به صورت بیمارگونه، میل به تخریب و بروز رفتار ناهنجار اجتماعی دارند. این که در تابستان بیشتر هستند یکی به دلیل بیشتر دیده شدن بچه‌ها در کوچه و خیابان به خاطر تعطیلی است و دیگر این که یک عده‌شان تحت‌‌‌تاثیر گروه اول، این رفتارها را بروز می‌دهند.
این شرایط آموزشی که شما از آن صحبت می‌کنید باید چه شکلی داشته باشد که در مرتبه بالاتری نسبت به آموزش‌های وسایل ارتباط جمعی قرار گیرد( ممتاز جهرمی ،1386).
به دلیل اهمیت این موضوع بر آن شدیم که در این تحقیق به بررسی آسیب های تعطیلات بر عملکرد آموزشی و رفتاری دانش آموزان از دیدگاه سه گروه مدیران، معلمان و دانش آموزان بپردازیم .

1-4- هدف کلی
– بررسی تأثیر آسیبهای تعطیلات بر عملکرد آموزشی و عملکرد رفتاری دانش آموزان از دیدگاه مدیران، دبیران و دانش آموزان شهر مرودشت.
1-5- اهداف جزئی
– بررسی تعیین نظرات دانش آموزان ، معلمان و مدیران در رابطه با تعطیلات و تاثیر آن بر عملکرد آموزشی دانش آموزان شهر مرودشت.
– بررسی تعیین نظرات دانش آموزان ، معلمان و مدیران در رابطه با تعطیلات و تاثیر آن بر عملکرد رفتاری دانش آموزان شهر مرودشت.
– بررسی تعیین تفاوت نظرات دانش آموزان ، معلمان و مدیران در رابطه با تعطیلات و تاثیر آن بر عملکرد آموزشی دانش آموزان شهر مرودشت.
– بررسی تعیین تفاوت نظرات دانش آموزان ، معلمان و مدیران در رابطه با تعطیلات و تاثیر آن بر عملکرد رفتاری دانش آموزان شهر مرودشت.

1-6- فرضیه های تحقیق
1- از نظر دانش آموزان، معلمان و مدیران مدارس تعطیلات بر روی عملکرد تحصیلی(آموزشی) دانش آموزان تاثیر منفی دارد.
2- از نظر دانش آموزان، معلمان و مدیران مدارس تعطیلات به روی عملکرد رفتاری دانش آموزان تاثیر منفی دارد.
3- بین نظرات دانش آموزان، دبیران و مدیران نسبت به تاثیر تعطیلات بر عملکرد آموزشی دانش آموزان تفاوت معنادار وجود دارد.
4- بین نظرات دانش آموزان، دبیران و مدیران نسبت به تاثیر تعطیلات بر عملکرد رفتاری دانش آموزان تفاوت معنادار وجود دارد.

1-7- تعاریف اصطلاحات و واژه ها
تعاریف نظری

1-7-1- تعطیلات:
بیکار کردن ، دست از کار کشیدن ، مهمل گذاشتن چیزی (عمید ،1358).

1-7-2- عملکردآموزشی
هرگونه رفتار یا عکس العمل که از دانش آموزان سر میزند و باعث یادگیری و آموزش او می شود و سطح علم و دانش او از یک سطح به سطح بالاتر می برد( ممتاز جهرمی ،1386).

1-7-3- عملکرد رفتاری
هرگونه رفتار یا بالعکس که از دانش آموزان سر می زند و نشان دهنده خصوصیات اخلاقی او می باشد رفتار، روش طرز حرکت، طرز عمل( ممتاز جهرمی ،1386).

1-8-تعاریف عملیاتی
1-8-1- تعطیلات
تعطیلات در این تحقیق شامل تعطیلات نوروز ، یک روزه و چند روزه می شود( تعطیل بودن مدارس یا محل درس خواندن دانش آموزان در تعطیلات)

1-8-2- عملکردآموزشی
دراین تحقیق عملکرد آموزشی میزان نمرهای است که دانش آموز از پرسشنامه عملکردآموزشی به دست میآورد.
1-8-3- عملکرد رفتاری
در این تحقیق عملکرد رفتاری میزان نمره ای ا ست که دانش آموز از پرسشنامه عملکرد رفتاری بدست می آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *