متن کامل پایان نامه اطلاعات حسابداری

……………………………………………………………….29
3-6 شرحی بر آمار توصیفی و آمار استنباطی………………………………………………………………………………….31
3-6-1 آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………..31
3-6-2 آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………..31
3-7 جامعه آماری و نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………….32
3-7-1 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….32
3-7-2 نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………32
3-8 آزمون های مورد استفاده درتحقیق…………………………………………………………………………………………33
عنوان فهرست مطالب صفحه
3-8-1 آزمون مورد استفاده در ارتباط با فرضیه های تحقیق…………………………………………………………33
3-9 نرم افزار های رایا نه ای مورد استفاده در تحقیق…………………………………………………………………..34
فصل چهارم : تجزیه و تحلیلیافته های تحقیق
4-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
4-2 آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………35
4-3 نرمال سنجی داده های آماری…………………………………………………………………………………………………….37
4-4 آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………….47
4-4-1 فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………………………………………50
4-4-2 فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………………………..51
4-4-3 فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………………………….51
4-4-4 فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………………………………………………..52
4-4-5 فرضیه فرعی پنجم ………………………………………………………………………………………………………………..53
4-4-6 فرضیه فرعی ششم ………………………………………………………………………………………………………………..54
4-4-7 فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………….54
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهاد ها
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………..56
5-2-1 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………………56
5-2-2 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………..57
5-2-3 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………………………..57
عنوان فهرست مطالب صفحه
5-2-4 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………………58
5-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………………………..58
5-2-6 نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم…………………………………………………………………………………………..59
5-2-7 نتیجه آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………..59
5-3 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………60
5-4 مقایسه نتایج حاصل از تحقیق با نتایج تحقیق های مشابه………………………………………………………..61

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-5 موانع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….61
5-6 پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….62
5-6-1 پیشنهادهای کاربردی حاصل از نتایج تحقیق………………………………………………………………………..62
5-6-2 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ……………………………………………………………………………………..62
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..75
عنوان فهرست جداول صفحه
جدول 3-1 نمونه گیری در تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..32
جدول 4-1 آماره های توصیفی مربوط به متغیرکیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی………………………….36
جدول 4-2 آماره های توصیفی مربوط به متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی ………………………..37
جدول 4-3 نرمال سنجی داده های مربوط به متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از عمل حسابرسی………………. 39
جدول 4-4 نرمال سنجی داده های مربوط به متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از عمل حسابرسی…………………. 43
جدول 4- 5 نتایج حاصل از اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از حسابرسی در سال 85………………………….48
جدول 4-6 نتایج حاصل از اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از حسابرسی در سال 85…………………………….48
جدول 4-7 نتایج حاصل از آزمون علامت زوج نمونه ای 85…………………………………………………………………………………………50
جدول 4-8 نتایج حاصل از اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از عمل حسابرسی در سال86 ………………….51
جدول 4-9نتایج حاصل از اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از عمل حسابرسی در سال 86…………………….52
جدول 4-10 نتایج حاصل از آزمون علامت زوج نمونه ای سال 86………………………………………………………………………………52
جدول 4-11 نتایج حاصل از اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی در سال87 ……………….53
جدول 4-12 نتایج حاصل از اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از حسابرسی در سال87……………………………54
جدول 4-13نتایج حاصل ازآزمون علامت زوج نمونه ای سال 87…………………………………………………………………………………55
جدول 5-1 مقایسه نتایج تحقیق با نتایج تحقیق های مشابه………………………………………………………………………………………..61
عنوان فهرست نمودارها صفحه
نمودار 4-1 هیستوگرام نرمال سنجی متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از عمل حسابرسی سال85………………40
نمودار 4-2 هیستوگرام نرمال سنجی متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از عمل حسابرسی سال86…………………40
نمودار 4-3 هیستوگرام نرمال سنجی متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از عمل حسابرسی سال87………………….41
نمودار 4-4 هیستوگرام نرمال سنجی متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از عمل حسابرسی سال 88………………..41
نمودار 4-5 هیستوگرام نرمال سنجی متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از عمل حسابرسی سال89………………..42

نمودار 4-6 هیستوگرام نرمال سنجی متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از عمل حسابرسی سال90………………..42
نمودار 4-7 هیستوگرام نرمال سنجی متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از عمل حسابرسی در سال 85……………44
نمودار4-8 هیستوگرام نرمال سنجی متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از عمل حسابرسی در سال 86……………..44
نمودار 4-9 هیستوگرام نرمال سنجی متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از عمل حسابرسی در سال 87…………..45
نمودار 4-10 هیستوگرام نرمال سنجی متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از عمل حسابرسی در سال88………..45
نمودار 4-11 هیستوگرام نرمال سنجی متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از عمل حسابرسی در سال 89………..46
چکیده
تحقیق حاضر به بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل حسابرسی مستقل می پردازد . جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک و با لحاظ نمودن معیارهایی 53 شرکت از میان آنها به عنوان نمونه در این تحقیق انتخاب شده اند . فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام عمل حسابرسی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از عمل حسابرسی است که در سالهای 85 تا 90 مورد بررسی قرار می گیرد همچنین کیفیت اطلاعات حسابداری در تحقیق حاضر عبارت است از قرینه قدر مطلق خطای اطلاعات حسابداری در پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی آتی که با استفاده از مدل بکارگرفته شده توسط راج گوپال اندازه گیری شده است . پس از اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل حسابرسی با استفاده از مدل مذکور داده های مربوط با استفاده از روش آزمون جارکیو – برا مورد نرمال سنجی قرار می گیرد . نتایج حاصل از روش جارکیو برا نشان می دهد که داده های مرتبط با کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل حسابرسی از یک توزیع نرمال تبعیت نمی کنند در نتیجه به منظور آزمون فرضیه ها از روش آزمون علامت دو نمونه ای استفاده می شود . نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون علامت دو نمونه ای نشان می دهد که در سال 85 فرضیه تحقیق مبنی بر بیشتر بودن کیفیت اطلاعات حسابداری حسابرسی شده از کیفیت اطلاعات حسابداری قیبل از عمل حسابرسی رد شده است و در سایر سالهای تحقیق این فرضیه پذیرفته شده است و همچنین در آزمون فرضیه اصلی این موضوع مشخص گردیده است که در مجموع حسابرسی اطلاعات حسابداری باعث افزایش کیفیت صورتهای مالی می شود .
واژگان کلیدی
کیفیت اطلاعات حسابداری – حسابرسی مستقل – ارزش افزوده– مربوط بودن – قابلیت اعتماد
فصل اول : کلیات تحقیق

1-1مقدمه
اطلاعات حسابداری شامل صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی همراه توسط طیف وسیعی از استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری مورد استفاده قرار می گیردو با توجه به تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکتهای سهامی عام همواره این ابهام وجود دارد که آیا این اطلاعات مربوط و قابل اعتماد هستند یا خیر . برای حصول اطمینان از این امر ضرورت دارد تا یک فرد متخصص و مستقل از مدیریت و سهامداران کیفیت اطلاعات حسابداری را بررسی نماید و در ارتباط با آن قضاوت نماید . در راستای تحقق این امر از خدمات حسابرسی مستقل مالی استفاده می شود .از طرف دیگر این سوال به وجود می آید که آیا فرایند حسابرسی صورتهای مالی در کیفیت این گزارشات ارتقایی ایجاد می کند یا خیر که در این تحقیق کوشش. می شود به این سوال پاسخ داده شود.
1-2 بیان مساله
حسابداری دانشی است که به کمک آن اطلاعات مربوط به معاملات و رویدادهای مالی موسسات و شرکتها جمع آوری طبقه بندی و تلخیص و گزارش می شود . اطلاعات تهیه شده توسط سیستم حسابداری شرکتها توسط طیف گسترده ای از استفاده کنندگان مورد استفاده قرار می گیرند که اهم این استفاده کنندگان عبارتند از استفاده کنندگان اولیه و استفاده کنندگان ثانویه . استفاده کنندگان اولیه عبارتند از سهامداران و اعتباردهندگان و استفاده کنندگان ثانویه عبارتند از دولت- کارکنان – مشتریان – رقبا – اتحادیه های کارگری و … . از طرفی یکی از نتایج ناشی از انقلاب صنعتی در اوایل قرن هجدهم میلادی به وجود آمدن شرکتهای سهامی و جدایی مالکیت از مدیریت و ضرورت امر پاسخگویی (حسابدهی) مدیران این شرکها به سهامداران (مالکان) آنها می باشد که در نتیجهی این جریان ها نوعی شک و تردید از جانب سهامداران متوجه مدیران تهیه کنندهی این صورتهای مالی بوده است . در این راستا حرفهی حسابرسی به عنوان یکی ازروش های ایجاد اطمینان و رفع ابهام در ارتباط با صورتهای مالی به سهامداران کمک می نماید . حسابرسان افرادی هستند که وظیفهی اعتبار دهی و شهادت دهی در ارتباط با صورتهای مالی را بنا به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *