منبع تحقیق با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، پیشرفت تحصیلی

کند. هنگام آموزش مطالب تازه از مثال های آشنا و هنگام کاربرد مطالب آموخته شده از موقعیت های تازه استفاده کند. وقتی که می خواهید مطلب تازه ای را به دانش آموزان بیاموزید آن را با استفاده... ادامه

Read More

منبع تحقیق با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، انگیزه پیشرفت

کننده این تصور عام است که انگیزش چیزی است که ما را به جنبش و تحرک وادار و کمک می کند تا تکلیف خود را کامل کنیم(شهر آرای۱۳۸۶). انگیزش به حالت های درونی ارگانیزم که موجب هدایت رفتار او به... ادامه

Read More

منبع تحقیق با موضوع پژوهشگران، انگیزه پیشرفت، انگیزش پیشرفت

توانایی کنترل یا احساس کفایتی که دانش آموز در موقعیت باید داشته باشد تا بتواند بر آن اساس اقدام کند. 2-1-9-پیشرفت پیشرفت ،میل به انجام دادن خوب کارها متناسب با معیار برتری است . این... ادامه

Read More

منبع تحقیق با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، ارتباطات مؤثر

و می گویند به واسطه زبان و از طریق کلام است که کودک از وضع و حال حیوان به صفت انسان درمی آید. یا می گویند زبان خانه ی وجود است و اگر زبان نبود تاریخ هم نبود. ارتباط کلامی به این دلیل مهم... ادامه

Read More

منبع تحقیق با موضوع سلسله مراتب، انواع ارتباطات، صاحب نظران

د . به همین ترتیب در یک سازمان افراد به وسیله ارتباط برقرار کردن قادرند بین فعالیت ها هماهنگی بوجود آورده و به نتیجه مطلوب برسند . ارتباطات همچنین در سازمان یکی از عناصر کلیدی موفقیت... ادامه

Read More

منبع تحقیق با موضوع مهارت های ارتباطی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموز

شناسایی شده باشد که در آن هرفردی احساس خوبی داشته باشد.توانایی های معلم که توسعه روابط انسانی صحیح با دانش آموزان را ممکن می کند و نیز ظرفیت او برای ایجاد کلاسی دموکراتیک و... ادامه

Read More

منبع تحقیق با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، پیشرفت تحصیلی

دانشگاه آزاد ای دانش آموزان دارای انگیزش پیشرفت 2-1-17-عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 2-1-18-پیشرفت تحصیلی 2-1-19-عوامل مهم تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی 2-1-20-اُفت و پیشرفت... ادامه

Read More