پایان نامه موارد تصدی و لزوم دخالت اداره اوقاف و امور خیریه

گفتار نخست: موارد تصدی و لزوم دخالت اداره اوقاف و امور خیریه بند نخست: وجود اختلاف بین متولی و موقوف علیهم یکی […]