منبع پایان نامه ارشد درمورد متادون، سطح معنادار، حمایت اجتماعی

درمانی را انتخاب نموده اند بالاتر از افرادی که در جلسات معتادان گمنام شرکت نموده اند می باشد. جدول 4-17: محاسبه آزمون t دوگروه مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات حمایت اجتماعی و... ادامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد متادون، سلامت روان، حمایت اجتماعی

پاسخگویانجدول شماره 4-7: مقایسه مدت مصرف مواد مخدر توسط پاسخگویان بر حسب روش درمانروش درمانیمدت مصرفمعتادان گمناممتادون درمانیجمع فراوانیدرصدفراوانی درصدفراوانیدرصدکمتر از یک... ادامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد حمایت اجتماعی، سلامت روان، راهبردهای مقابله

از خود نشان می دهند.6) در مطالعه عصاریان درباره بررسی نیم رخ روانی افراد معتاد در سال 1384 صورت گرفت یافته ها نشان داد که بیشترین ویژگی روان شناختی در میان افراد وابسته به تریاک و هروئین... ادامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد حمایت اجتماعی، سلامت روان، سبک های مقابله

فرض که قابل تغییر نیست.– دیدگاه آلتمایر و ورندال: در دیدگاه ورندال و آلتمایر(2007) دو تمایز عمده در فرایند مقابله مطرح می باشد که عبارتند از:1- مقابله مساله مدار و هیجان مدار که به... ادامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد عزت نفس، حمایت اجتماعی، مقابله با استرس

رشد تحولی ضروری می دانند.از جنبه ارتباط حمایت اجتماعی با تئوری دلبستگی می توان گفت که مراقب به عنوان پایگاه امنی است برای نوزاد تا به شیوه ی مؤثری درمحیط به کشف و دستکاری بپردازد که... ادامه