پایان نامه با کلید واژه های سلولی، پپتیدهای، سمیت

HER2 و نانوقفس ها بعد از ارائه نور لیرزبرای القای انتخابی مرگ سلولی به سلول مثبت HER2 در آزمایشگاه نشان داده شده است. ترکیبات مواد مغناطیسی اثرات جانبی بدی بسته به دوز نشان داده اند. از... ادامه

پایان نامه با کلید واژه های کنتراست، تصویربرداری، ایکس

های نقره بااستفاده از میله های نانویی طلا بعنوان بذرها نیز گزارش شده است. روش های دیگر برای سنتز نانو ذره طلا بیمتالیک شامل تکنیک رسوب پت پتی (Sputter) در مایعات یونی (Okazaki 2008 ) ، سنتز... ادامه

پایان نامه با کلید واژه های کنترل حرکت

دیگر تجمع نانوذرات در بافت هایی بینابین مگنت و میدان می باشد در مناطقی که میدان گرادیان قویتری دارد. به هر حال موفقیت های نسبی با استفاده از نانوذرات و میکرو ذرات مغناطیسی بر پایه... ادامه

پایان نامه با کلید واژه های بهبود عملکرد

و پلیمریک ساخته شده اند و در حفره های مایسل32 و پاشیدگی کلوئیدی و سیلیکاتی33 تشکیل شده اند نانو ذرات طلا یا نقره به کار رفته با دی سولفات جذب شده در حضور هیدرید سدیم تولید شده اند 1-9... ادامه

پایان نامه با کلید واژه های تحت درمان

ذرات فلزی این توانایی را دارند که اگر اکترونهای لایه والانس آنها تهییج شود از خود فوتون با طول موج در ناحیه مرئی صادر می کنند بنابراین اگر نانو ذرات طلا به همراه دارو(به عنوان حامل... ادامه

پایان نامه با کلید واژه های فلزی، تغییر، میله

گسترده در بیوشیمی، کاتالیز واکنش ها، حسگرهای زیستی و شیمیایی و در سیستم های نانو الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرند . .نانو ذرات حاصل از فلزات اصلی دیگر نیز ممکن است با احیاءآماده... ادامه

پایان نامه با کلید واژه های مکان کنترل

ی می‌توانند تشخیص داده شوند. بنابراین خیلی از بیماری‌ها را می‌توان در مراحل ابتدائی تشخیص داد و این مورد بویژه در مورد بیماری‌های کشنده نظیر سرطان‌ها، حائز اهمیت است در اوخر... ادامه

پایان نامه با کلید واژه های پایان، دهی، مغناطیسی

بسمه تعالی دانشکده علوم پایه ********************************************************* (این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است) کد شناسایی پایان نامه : نام واحد دانشگاهی : واحد تهران مرکزی ... ادامه

پایان نامه ارشد درباره شاخص توده بدنی، بیمارستان ها، عوامل خطر

فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب پرزنتاسیون و تعیین همراهی این دو متغیر. 16. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب نوع زایمان و تعیین همراهی این دو متغیر. 17. تعیین میزان فراوانی... ادامه