پایان نامه ارشد درباره میرزا کوچک خان، بیمارستان، بیمارستان ها

1-1-3. اتیولوژی مکانیسم های مسئول برای نزول طبیعی بیضه به طور کامل شناخته شده نیست. نزول درون شکمی مستقل از آندروژن بوده و به واسطه دسندین (descendin) رخ می دهد (20-22). پس از ماه هفتم حاملگی رباط... ادامه

Read More