متن کامل – ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- …

(۲۰۱۱)Moritoshikato and yicheng zhou

آمریکایی

درخت دوجمله ای

براونی هندسی

تعویض (خرید)

انحراف معیار

انرژی (تولید الکتریسیته)

دارد

همانطور که از جدول پیداست فرض اولیه در مورد اختیار واقعی، ساده (آمریکایی یا اروپایی) بودن اختیار می باشد؛ در صورتی که در این تحقیق نشان خواهیم داد اختیار آسیایی- آمریکایی مدل مناسب تری برای ارزشگذاری اختیارات واقعی می باشد. همچنین مشاهده می شود در تحقیقات اخیر مدل اختیار با میانگین بازگشت کننده مورد توجه قرار گرفته است؛ به همین دلیل پس از معرفی مدل پیشنهادی به بررسی این مدل با میانگین بازگشت کننده خواهیم پرداخت.
انواع مختلفی از اختیار واقعی در ادبیات موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است، با این حال پرکاربردترین آن ها اختیار چندگانه می باشد زیرا به عبارتی می توان گفت برآیند تمامی انواع اختیارات می باشد. در نتیجه در این پژوهش از اختیار انتخاب (نوعی از اختیار چندگانه) استفاده خواهیم کرد.
در ادبیات موضوع برای محاسبه پارامتر نوسان پذیری در اغلب موارد از انحراف معیار یا نظر کارشناسان استفاده شده است؛ بر همین اساس در این تحقیق از انحراف معیار داده های تاریخی برای اندازه گیری مقدار نوسان- پذیری بهره خواهیم برد. در ادامه با معرفی مدل، به موارد فوق الذکر با جزئیات بیشتر خواهیم پرداخت.
۲-۳- قرارداد اختیار معاملات [۲۰]
قرارداد اختیار یکی از ابزارهای مشتقه مالی می باشد که ما بین خریدار و فروشنده منعقد می گردد. بر اساس قرارداد اختیار فروشنده اختیار[۲۱] تعهدی در قبال خریدار[۲۲] به منظور فروش یا خرید سهام مشخص در زمان و به قیمت از پیش تعیین شده بر اساس تقاضای خریدار دارد. در صورتی که خریدار در ازای این قرارداد تعهدی نداشته و بر اساس تغییرات قیمت در بازار نسبت به اعمال این اختیار و یا عدم اعمال آن تصمیم گیری می کند.
معمولاً قراردادهای اختیار در بازارهای مالی به دو منظور عمده مورد استفاده قرار می گیرند. سرمایه گذاران معمولاً از قراردادهای اختیار به منظور پوشش ریسک دارایی هایشان در برابر تغییرات بازار استفاده می کنند. همچنین بازارسازان[۲۳] با هدف کسب سود اقدام به خرید و فروش قراردادهای اختیار می نمایند. در واقع اختیار در بازار مالی به معنای حق انتخاب و نه تعهد می باشد. دو نوع اختیار وجود دارد، اختیار خرید و اختیار فروش.
اختیار خرید[۲۴] به معنای دادن حق اختیار به خریدار برای خرید دارایی مشخص در زمان و به قیمت معین در صورت درخواست وی می باشد. اعمال اختیار خرید به معنای پرداخت قیمت اعمال اختیار در ازای به دست آوردن اصل دارایی می باشد.
(۲-۱) ( ۰ و K- S0 ) max = C
به طوریکه در آن C مقدار ارزش اختیار خریدS0 میزان ارزش دارایی اولیه و k میزان هزینه اعمال اختیار خرید می باشد.
هر چه میزان ارزش دارایی افزایش یابد موجب
شکل ۲-۱: نمودار اختیار خرید
سود
اختیار
ارزش دارایی
افزایش ارزش اختیار خرید می شود .
اختیار فروش[۲۵] به معنای دادن حق اختیار به خریدار برای فروش دارایی مشخص در زمان و به قیمت معین در صورت درخواست وی می باشد . اعمال اختیار فروش به معنای دریافت قیمت اعمال اختیار در ازای از دست دادن اصل دارایی می باشد .
(۲-۲) ( ۰ و S0 – K ) max = C
به طوریکه در آن C مقدار ارزش اختیار خرید S0 میزان ارزش دارایی اولیه و k میزان هزینه اعمال اختیار فروش می باشد.
نمودار اختیار فروش: شکل ۲-۲
سود
اختیار
ارزش دارایی
هر چه میزان ارزش دارایی کاهش یابد موجب
افزایش ارزش اختیار فروش می شود .
۲-۳-۱- پارامترهای مؤثر در ارزش اختیار
اختیار قراردادی است که در طی آن دارایی مشخص در زمان مشخص (طول زمان مشخص) و با قیمت از پیش تعیین شده معامله می شود. برای محاسبه ارزش اختیار ، مشخصات مربوط به اختیار و مشخصات بازار دارایی پایه تعیین کننده می باشد. در ادامه پارامتر های مؤثر در ارزیابی ارزش اختیار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
۲-۳-۱-۱- قیمت دارایی
ارزش دارایی پایه [۲۶] بیانگر میزان ارزش دارایی (سهام) در زمان صفر می باشد. میزان ارزش این پارامتر در بازارهای مالی به راحتی در دسترس می باشد. افزایش میزان ارزش دارایی اولیه موجب افزایش ارزش اختیار می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.