بررسی عوامل اصلی بروز تصادفات وتغییر شدت آن در فصول مختلف سال در محور نور …

۲-۱۰-۱ علل غیر فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۱۰-۲ تعداد محورهای خودرو………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۱۱ عوامل انسانی تصادفات…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۱۱-۱آموزش و فرهنگ سازی رانندگان…………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
۲-۱۱-۱-۱تکنولوژی آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
۲-۱۱-۲ تاثیرات خستگی و خواب آلودگی رانندگان…………………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۱۱-۳ ساعات رانندگی………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۱۲ نقش فاکتورهای زمان و نوع راه……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۱۲-۱ زمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
۲-۱۲-۲ نوع راه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
۲-۱۳ مهندسی ترافیک………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۲- ۱۴ عوامل جاده ای تصادفات………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
۲-۱۵ تاثیرات ناشی از شرایط آب و هوایی………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
۲- ۱۶ نصب علائم و تجهیزات ایمنی راه…………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
۲-۱۷ پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۲-۱۸ پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
۲-۱۹ جایگاه این تحقیق در بین تحقیقات قبلی ………………………………………………………………………………………………..۴۱
فصل سوم : روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۱-۳ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۳ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
۳-۳ موقعیت و مشخصه های شهرستان نور………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۴-۳ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۵-۳ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۶-۳ روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
۷-۳ روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۸-۳ روایی و پایائی منبع داده ها………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۹-۳ روش تجزیه و تحلیل داده …………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
۴-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۴-۲ تحلیل توصیفی جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۴-۲-۱ بررسی تعداد تصادفات جرحی- فوتی در فصول مختلف…………………………………………………………………………۵۵
۴-۲-۲ بررسی علت تامه تصادفات در فصول و شرایط مختلف جوی………………………………………………………………….۶۰
۴-۲-۳ بررسی نقش ایمنی وسیله نقلیه در تصادفات………………………………………………………………………………………….۶۶
۴-۲-۴ بررسی نقش عامل انسانی در تصادفات……………………………………………………………………………………………………۶۹
۴-۳ نتایج استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
۴-۳-۱ بررسی شدت تصادف………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
۴-۴ آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳
فصل پنجمنتیجه‌گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………..۸۱