بررسی عوامل اصلی بروز تصادفات وتغییر شدت آن در فصول مختلف سال …

جدول ۴-۲۳ همبستگی بین علت تامه تصادف و فصول سال……………………………………………………………………………..۷۵
جدول ۴-۲۴ همبستگی بین علت تامه تصادف و شرایط جوی…………………………………………………………………………. ۷۶
جدول ۴-۲۵ آزمون مربع کا در مورد کیسه هوا…………………………………………………………………………………………………۷۶
جدول ۴-۲۶ آزمون مربع کا در مورد کیسه هوا………………………………………………………………………………………………… ۷۶
جدول ۴-۲۷ آزمون مربع کا در مورد ترمز……………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
جدول ۴-۲۸ آزمون مربع کا در مورد ترمز ABS……………………………………………………………………………………………… 77
جدول ۴-۲۹ آزمون مربع کا در مورد همبستگی کیسه هوا و علت تامه تصادفات…………………………………………….۷۸
جدول ۴-۳۰ آزمون مربع کا در مورد همبستگی ترمز ABS و علت تامه تصادفات………………………………………….. ۷۸
جدول۴-۳۱ تعداد تصادفات جرحی فوتی ناشی از عوامل انسانی………………………………………………………………………..۷۹
جدول ۴-۳۲ عوامل انسانی تصادفات جرحی-فوتی در فصول مختلف…………………………………………………………….. ۸۰
جدول ۴-۳۳ آزمون همبستگی مربع کا بین عوامل انسانی تصادفات جرحی-فوتی و فصول مختلف………………. ۸۰
فهرست نمودارها
نمودار۲-۱ زمان اوج تصادفات مرتبط با خستگی………………………………………………………………………………………………. ۳۱
نمودار ۴-۱ تعداد تصادفات جرحی- فوتی در شرایط جوی فصل بهار………………………………………………………………. ۵۶
نمودار ۴-۲ تصادفات در شرایط جوی فصل تابستان…………………………………………………………………………………………. ۵۷
نمودار ۴-۳ تصادفات در شرایط جوی فصل پاییز………………………………………………………………………………………………..۵۸
نمودار ۴-۴ تصادفات در شرایط جوی فصل زمستان………………………………………………………………………………………….۵۹
نمودار ۴-۵ علل تامه تصادفات جرحی- فوتی بهار…………………………………………………………………………………………….. ۶۰
نمودار ۴-۶ علل تامه تصادفات جرحی- فوتی تابستان………………………………………………………………………………………. ۶۰
نمودار ۴-۷ علل تامه تصادفات جرحی- فوتی پاییز…………………………………………………………………………………………… ۶۱
نمودار ۴-۸ علل تامه تصادفات جرحی-فوتی زمستان……………………………………………………………………………………….. ۶۱
نمودار ۴-۹ مقایسه تصادفات جرحی فوتی وسایل دارای کیسه هوا و فاقد ……………………………………………………… ۶۸
نمودار ۴-۱۰ مقایسه تصادفات جرحی فوتی وسایل دارای سیستم ترمز ABS و فاقد آن……………………………….. ۶۹
فهرست شکل
ارکان ترافیک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳
جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
باتوسعه جوامع بشری و گسترش روابط اجتماعی و اقتصادی کشورها ،توانایی و ظرفیت اقتصادی نقش مهم و تعیین کننده در سیاستها و روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بین آنها ایفا می کند . هر میزان قدرت و توانمندی اقتصادی کشورها بیشتر باشد، پیشرفتهای علمی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی آنها توسعه یافته تر است . این در حالی است که امروزه حمل و نقل به جزء لاینفک زندگی بشری تبدیل و یکی از ارکان اساسی شاخصه های رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی است . در زندگی روزانه مردم ضمن تامین ، دسترسی، امکان انجام فعالیتهای مختلف را فراهم می آورد .
رانندگان معمولا در مسیر حرکتی خود مکرر با تردیدهایی مواجه میشوند و احتمال مسیر نادرست ضمن مغشوش کردن ذهن راننده ، نگرانی او را افزایش و تمرکز او را کاهش می دهد و زمینه بروز تصادفات را افزایش می دهد. از چند دهه گذشته کشورهای توسعه یافته به فکر چاره جوئی افتادند و یکی از راه حل های موجود را جا نمائی و نصب تابلو با اندازه و فونت مناسب و استاندارد می دانند. وافزایش ایمنی سفرهای جاده ای مستلزم ساماندهی علایم راهها می باشد.
با گسترش زندگی ماشینی و افزایش روزافزون ترافیک در شهرها در مقابل فواید اقتصادی و رفاهی ناشی از گسترش ارتباطات و سرعت جابجائی کالا متأسفانه بر تعداد و شدت تصادفات وسایل نقلیه موتوری افزوده شده و ضایعات جانی و مالی ناشی از این تصادفات، بار سنگینی را بر جامعه شهری تحمیل کند. صدمات حوادث فیزیکی یک مشکل بزرگ برای سلامت عمومی و توسعه است که بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی سالیانه نزدیک به ۱۲ میلیون نفر را از بین می برد و بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون انسان را دچار آسیب و ناتوانی می کند( آیتی، ۱۳۸۱، ص ۲۲ ) .
آمار بالای مرگ و میر و تلفات ناشی از تصادفات و هزینه های گزاف اجتماعی و اقتصادی و آمار مخرب فیزیکی و روانی و اجتماعی آن روی افراد و جوامع به حدی است که به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات ، برای پژوهشات علمی به شمار می آیند. آمارهای مربوط به مرگ و میر نشان می دهند که تصادفات، در صدر علل مرگ و میر افراد فعال در زمینه های اقتصادی و اجتماعی جامعه قرار دارد. و در سایر نقاط جهان، نیز این امر به صورت مسئله ای عمده که سلامت و ایمنی عمومی را به خطر انداخته است جلوه گر شده است. در ایران
نیز این مشکل به قدری پیچیده و خطرناک شده که موجب بروز حساسیت هایی در سطح عمومی شده است. در همین راستا می توان به تصادفات جاده ای اشاره نمود که به عنوان دومین عامل مرگ و میر ایران مطرح می باشد.( آیتی، ۱۳۸۱، ص ۲۷ ).
افزایش روز افزون تردد خودروها درمحورمورد مطالعه با توجه به جاذبه های تفریحی ومسیر تردد تهران به شهرهای شمالی مشکلات خاص خود را به دنبال دارد وجانمایی صحیح تابلو و علائم باعث هدایت درست وسایل نقلیه عبوری می گردد و تجهیزات ترافیکی در راهها مهمترین راهنمای کاربران میباشد با توجه به افزایش تصادفات در محورهای استان به نظر می رسد بررسی جانمایی تجهیزات یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از حوادث بوده و باید به این نکته توجه داشت که داشتن استانداردهای طراحی برای علائم ترافیکی و خط کشی راهها جهت استفاده کنندگان از راه برای هدایت وسیله نقلیه ضروری است. وطراحی مهندسی تجهیزات برابر استانداردها مهم است و باید با طیف وسیعی از رفتار انسانها هماهنگ باشد. علائم راه بایستی به شکلی منظم و مرحله ای اطلاعات لازم را ارائه نمایند تا از بروز هر گونه غافلگیری برای کاربران اجتناب نماید و در این راستا باز نگری علائم وتجهیزات برابر استانداردهای جهانی یکی از عوامل موثر وبنیادی در رفع معضلات ومشکلات ترافیکی محور مذکور می باشد. وبا عنایت بر حساسیت محور هر مرجعی که مسئول نصب علائم و تجهیزات ترافیکی است، بایستی کاملا با مقررات نصب آشنا باشد که نصب صحیح علائم در ایمنی تردد و سهولت شناسایی مسیر بسیار تضمین کننده می باشد(همان منبع). محقق با بررسی دقیق در خصوص مسئله تصادف به سوالاتی در خصوص آن برخورده و آن ها را مورد بررسی قرار می دهد .
در این فصل به بررسی موضوع پژوهش و ضرورت انجام آن و بیان اهدافی که مورد نظر است پرداخته می شود و در پایان نیز هر یک از متغیرها به صورت نظری و عملی مورد تبیین قرار گرفته است.
۱-۲ بیان مسئله
بررسی تصادفات نشان می دهد که عوامل بسیاری می توانند تاثیر گذار باشند از آن جمله می توان به عوامل مختلفی از قبیل انسان ، وسیله نقلیه ، شرایط جوی ، راه و … اشاره کرد. در بررسی عامل وسیله نقلیه به مواردی از قبیل مجهز بودن وسیله به ترمز ضد قفل و کیسه هوا پرداخته شده است. از میان عوامل اصلی بروز تصادفات می توان به فصول مختلف سال اشاره کرد که از طرفی شرایط جوی در هر یک از آنها متغیر بوده و بر رفتار رانندگی تاثیرگذار است و از طرف دیگر، الگوی ترافیک در هر یک از فصل ها ویژگی های خاص خود را دارد و می تواند منجر به تغییر الگوی تصادفات، چه از حیث تعداد و چه شدت، شود. در این تحقیق با جمع آوری کروکیهای تصادفات در محور نور- چمستان در سال ۹۰ تغییرات شدت تصادفات و تغییرات عوامل بروز تصادفات در فصل های مختلف بررسی شده است و عوامل مهمی را که کنترل آن از سوی پلیس راه ساده تر و اجرایی تر می باشد معرفی گردید . در این تحقیق به این سوال پاسخ داده شده است که شدت و عامل تصادفات در فصل های مختلف چه تغییراتی دارد؟
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است