تحقيق دانشگاهی – بررسی عوامل اصلی بروز تصادفات وتغییر شدت آن در فصول مختلف سال در محور نور …

هر ساله تعداد زیادی از انسانها در تصادفات جاده ای کشته و یا زخمی می شوند و این خسارات جبران ناپذیر مالی و جانی به همراه دارد به طوری که خانواده ای و یا حتی جامعه ای به دلیل از بین رفتن عضو خود ممکن است دچار بحران شوند خانواده ای را در نظر گیرید که عضو فعال خود را از دست می دهند ، علاوه بر صدمات روحی که به خانواده وارد می شود می تواند ساختار اقتصادی خانواده را بر هم زند چرا که اکثر خانواده های ما یک عضو دارد که تمامی خانواده را در حمایت مالی خود قرار می دهد و اگر آن فرد طعمه تصادفات شود می تواند آرامش را از آن خانواده گیرد در زندگی اجتماعی که اکثر اعضا به یکدیگر پیوسته اند این خسارت می تواند اعضای دیگر جامعه نیز دچار بحران کند .
در محور نور – چمستان در سال ۱۳۹۰ آمار کشته ها و مجروحین و تصادفات به ترتیب ۹ ، ۹۲ ، ۶۵ بوده و این مساله به قدری پیچیده و خطرناک شده که موجب بروز حساسیت هایی در سطح عمومی شده است.از طرفی با توجه به تغییر وضعیت آب و هوا، وسیله نقلیه و عوامل انسانی در فصلهای مختلف،این احتمال مطرح شده که شدت و نوع تصادفات در فصلهای مختلف تغییر میکند، در همین راستا احساس گردید بایستی تحقیقی در خصوص بررسی عوامل اصلی بروز تصادفات و تغییر شدت آن در فصول مختلف سال انجام گیرد.
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۴-۱ هدف اصلی
بررسی میزان و چگونگی رابطه عوامل اصلی بروز تصادفات و تغییر شدت آن در فصول مختلف سال
۱-۴-۲ اهداف جرئی
تعیین تاثیر شرایط جوی برعامل بروز تصادفات
تعیین تاثیر شرایط جوی بر شدت تصادفات
تعیین تاثیر وسیله نقلیه بر بروز تصادفات
تعیین تاثیر وسیله نقلیه بر شدت تصادفات
تعیین تاثیر عوامل انسانی بر عامل بروز تصادفات
تعیین تاثیر عوامل انسانی بر شدت تصادفات
۱-۵ سوالات تحقیق
۱-۵-۱سوال اصلی
آیا عامل بروز و شدت تصادفات در فصول مختلف سال تغییر میکند؟
۱-۵-۲ سوالات فرعی
۱)آیا شرایط جوی بر شدت تصادفات در فصول مختلف سال موثر است؟
۲) آیا شرایط جوی بر عامل تصادف در فصول مختلف سال موثر است؟
۳)آیا وسیله نقلیه بر شدت تصادفات در فصول مختلف سال موثر است؟
۴) آیا وسیله نقلیه برعامل تصادف در فصول مختلف سال موثر است؟
۵)آیاعوامل انسانی بر شدت تصادفات در فصول مختلف سال موثراست؟
۶) آیاعوامل انسانی بر عامل تصادف در فصول مختلف سال موثراست؟
۱-۶ فرضیات تحقیق
۱-۶-۱ فرضیه اصلی
بین عامل بروز و شدت تصادفات در فصول مختلف سال رابطه معنا داری وجود دارد.
۱-۶-۲ فرضیات فرعی
۱)شرایط جوی بر شدت تصادفات در فصول مختلف سال موثر است.
۲) شرایط جوی بر عامل تصادف در فصول مختلف سال موثر است.
۳) وسیله نقلیه بر شدت تصادفات در فصول مختلف سال موثر است.
۴) وسیله نقلیه بر عامل تصادف در فصول مختلف سال موثر است.
۵)عوامل انسانی بر شدت تصادفات در فصول مختلف سال موثراست.
۶) عوامل انسانی بر عامل تصادف در فصول مختلف سال موثراست.
۱-۷ متغیرهای پژوهش
۱-۷-۱ متغیر وابسته
شدت تصادفات : عبارتست از تغییرات در پارامتر های فیزیکی یک وسیله نقلیه خاص در رابطه با خسارت و خرابی ناشی از اثر برخورد و شدت برخورد و به عبارت دیگر تقسیمات فرعی آسیب ها و جراحات نسبت به درجه اهمیت آنها .
۱-۷-۲ متغیر های مستقل
شرایط جوی : شامل صاف ، ابری ، بارانی و مه آلود بودن آب و هوا می باشد .
عوامل انسانی : شامل خستگی ، عجله و شتاب بی مورد و سایر موارد می باشد .