بررسی عوامل اصلی بروز تصادفات وتغییر شدت آن در فصول مختلف سال در …

 
۱-۵-۲سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۶- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۶-۱ فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۶-۲ فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۷- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۷-۱ متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۷-۲ متغیر های مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۸ معرفی فصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۹ معرفی فصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
فصـل دوم: ادبیـات و پیشینـه تـحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۲-۲- تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۲-۱ وسایل نقلیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۳ تصادفات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۳-۱ تعریف تصادف رانندگی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۳-۲ تصادف های ترافیکی………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۴ تحلیل تصادف……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۴-۱ شناخت تصادف………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۴-۲ سطوح تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۴-۲-۱ تحلیل تفصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۴-۲-۲ سناریوهای تصادفات…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۴-۲-۳ تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۵ پلیس و جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۵-۱ اطلاعات کلیدی و مطلوب………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۵-۲ دسته بندی تصادفات جاده ای…………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۶ علل تصادفات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۶-۱ علل فنی تصادفات…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۶-۱-۱ انواع علل فنی تصادفات……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
۲-۶-۱-۲ اجزا ء ترافیک……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۷ تعریف علل واسط………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۸ تصادفات جاده ای………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۸-۱ عوامل موثر بر تصادفات جاده ای……………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۹ تاثیرات فنی خودرویی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۹-۱ علل فنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۹-۲ عیب و نقص فنی حادث…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶
۲-۹-۳ عیب و نقص فنی مستمر………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۱۰ تاثیرات غیرفنی خودرویی…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷