دسترسي به منابع مقالات : بررسی عوامل اصلی بروز تصادفات وتغییر شدت آن در فصول مختلف سال …

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۱-۳ مقدمه:
در این فصل به توضیح روش و مراحل اجرای تحقیق می پردازیم . بدیهی است که انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. پژوهش گر با مشخص نمودن روش تحقیق مناسب می تواند با بسیج حداقل امکانات و خدمات پژوهشی راهی مناسب برای بررسی فرضیه ها در نظر بگیرد . به عبارت دیگر ، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که پژوهش گر روشن کند چه شیوه و روشی اتخاذ نماید تا هر چه دقیق تر و آسان تر به پاسخ هایی برای پژوهش های خود دست یابد .
در این فصل در مورد نحوه استفاده از روش های آماری ، روایی و پایایی ، جامعه آماری ، نمونه ها ، نوع و چگونگی نمونه گیری ، روش گردآوری اطلاعات و… توضیح داده شده است .
۲-۳ روش تحقیق:
برای تحلیل تصادفات به وقوع پیوسته در سال۹۰ به اداره تصادفات پلیس راه نور مراجعه و کلیه کروکی های ترسیم شده اعم از جرحی و فوتی در حوزه ی استحفاظی پلیس راه نور استخراج و دقیقا مورد بررسی قرار گرفته و علل و عوامل مرتبط با تصادفات براساس کروکی های ترسیمی توسط افسران کارشناس تصادفات شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۳-۳ موقعیت و مشخصه های شهرستان نور :
شهرستان نور از شمال به دریای مازندران ، از شرق به شهرستان های محمود آباد و آمل ، از جنوب از طریق کندوان و قله دماوند به استان تهران و از غرب به شهرستان نوشهر محدود است. این شهرستان با مساحتی در حدود ۲۶۷۵ کیلومتر مربع جایگاه سوم را در استان داراست. نور در حدود ۵/۳٪ جمعیت استان را در خود جای داده است.
بخش چمستان به مرکزیت شهری به همین نام که در فاصله ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی نور در نزدیکی شهرستان آمل قرار دارد که محور مورد نظر از این شهر نیز عبور می کند و غالب وسایل نقلیه ای که در این محور تردد دارند از نوع سواری و وانت می باشند . این محور از نظر کیفی دارای سطح سرویس B می باشد .
۴-۳ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق:
این تحقیق در محدوده مکانی محور نور- چمستان انجام گرفته است. محدودۀ زمانی تحقیق سال ۱۳۹۰ بوده است.
۵-۳ جامعه آماری :
جامعه آماری عبارت است از تعدادی عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند . جامعه آماری پژوهش حاضر،کلیه تصادفات محور ( نور- چمستان ) شهرستان نور می باشد.
شکل ۱ : جامعه آماری
شرایط آب و هوایی محور نور – چمستان : آب و هوای این محور نظیر سایر نقاط مازندران است. در تابستان ها گرم و مرطوب و درزمستان ها ملایم.حداکثر ریزش باران در ماه آذر و حداقل آن نیز در ماه تیر است.
۶-۳ روش نمونه گیری و حجم نمونه:
در این تحقیق به دلیل دسترسی به کلیه آمار تصادفات محور نور- چمستان در سال ۹۰که منجر به تنظیم و ترسیم کروکی شده بود که با توجه به تعداد کم جامعه مورد نظر، تمامی ۶۵تصادف به صورت تمام شمار مد نظر قرارگرفت.با توجه به توصیفی بودن تحقیق و عدم انجام مدل سازی خاصی در این تحقیق و استفاده از روش تمام شماری نیازی به انتخاب نمونه آماری و تعمیم نمونه به جامعه نمی باشد .
۷-۳ روش جمع آوری اطلاعات:
برای جمعآوری اطلاعات مربوط به پیشینه ی تحقیق و ادبیات موضوع از کتب و مقالات تخصّصی، پایاننامههای دانشجویی، پایگاههای اینترنتی، سایت های مرجع مجلات علمی استفاده گردیده است.
برای جمع آوری اطلاعات تصادفات در این پژوهش از آمار و اسناد مربوط به تصادفات منجر به ترسیم کروکی محور نور- چمستان شهرستان نور در سال ۹۰ استفاده شده است.
۸-۳ روایی و پایائی منبع داده ها:
روایی و پایایی در پژوهشهای اسنادی به میزان اعتماد و اعتبار اسناد بدست آمده گفته می شود . دراین پژوهش منابع مستخرج و مضبوط شده را می توان مورد اعتماد دانست چرا که این منابع مستقیماً از اداره پلیس راه شهرستان نور مورد بررسی قرار گرفته و هیچ گونه ارجاع فرعی دیگر ندارد و محقق شخصا آنها را با توجه به اصل پرونده ها و منابع الکترونیکی ( رایانه ای ) ، و این امر موجب بالا رفتن اعتبار منابع این پژوهش شده است.
۹-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها :
برای تجزیه و تحلیل آماری داده های مربوط به تصادفات از روش های آماری که بصورت آمار توصیفی،شامل جداول و نمودار مرتبط با نوع متغیر بهره گرفته شده است و از نرم افزارspss استفاده شده است. این امر با هدف شناسایی عوامل اصلی بروز تصادفات و سهم فصول مختلف سال بر تغییر شدت تصادفات مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پژوهش پرداخته می شود. پس از جمع آوری داده های خام، از روش های توصیفی آماری برای بررسی ویژگی های جامعه آماری و از آزمون های آماری برای تعیین صحت و سقم فرضیات مطرح شده استفاده شده است.
۴-۲ تحلیل توصیفی جامعه
به منظور شناخت دقیق جامعه آماری که شامل تصادفات محور نور- چمستان می باشد، در این بخش ابتدا به توصیف ویژگی های تصادفات مورد مطالعه از نظر علل وقوع، نوع تصادف، نوع وسیله نقلیه و شدت می پردازیم.
اطلاعات تصادفات جرحی- فوتی محور نور- چمستان برای هر فصل به تفکیک در قالب جدول های ۴-۱
تا ۴-۴ ارائه شده است.
جدول ۴-۱: تصادفات جرحی- فوتی سه ماهه اول (فصل بهار)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است