بررسی وجود ژن اسکوالن اپوکسیداز- قسمت ۳

 • لقاح اندام‌های جنسی
 • اسپرم‌زایی
 • سوماتوگامی(۸۹)
 • به طور کلی اسپورهای جنسی در قارچها عبارتنداز:

  1. زیگوسپور: اسپورهای مقاومی هستند که از آمیزش دوگامتانژیوم به وجود می‌آیند.
  2. آسکوسپور: اسپورهایی که از طریق تقسیم میوز در داخل آسک ایجاد می‌شوند.
  3. بازیدیوسپور: اسپورهایی که در نتیجه کاریوگامی و میوز در خارج بازیدیوم تشکیل می‌گردند.(۸۹)

  ۱-۱-۶- تاکسونومی و طبقه‌بندی قارچ‌ها‌:
  برحسب سیستم‌های ژنتیکی، آنها را در گروههای جنس، خانواده، راسته، رده، شاخه و سلسله طبقه‌بندی می‌نمایند. تقسیمات کوچکتر آن یعنی واریته‌ها، براساس اشکال یا نژادهای فیزیولوژیک صورت می‌گیرند. اما قارچهای مهم از لحاظ کلینیکی را در چهار شاخه طبقه‌بندی می‌کنند که این براساس نوع اسپورهای آنها در تولیدمثل جنسی می‌باشد:

  1. زیگومیکوتا ۲٫ آسکومیکوتا ۳٫ بازیدیومیکوتا ۴٫ دئوترومیکوتا(۸۶)

  ۱-۱-۷- عوامل بیماریزایی قارچ‌ها:
  این عوامل را به صورت زیر می‌توان طبقه‌بندی کرد:

  1. ترکیبات و اجزاء پیکره ارگانیسم، آنتی‌ ژنتیک بودن ترکیبات سازنده دیواره ارگانیسم، ضخامت جداره، شارژ الکتریکی سطحی و ساختمان بیوشیمیایی دیواره
  2. توانایی سنتز و ترشح آنزیمهای تخریب کننده بافتی
  3. مقادیر کافی ارگانیسم
  4. قابلیت تغییر شکل
  5. تماس با عامل بیماریزا و اپیدمیولوژی
  6. سموم قارچی
  7. تغذیه و سن میکروارگانیسم
  8. عوامل محیطی نظیر درجه حرارت، رطوبت، وضع غذایی، تابش آفتاب
  9. نحوه ورود میکروارگانیسم به داخل بدن
  10. قابلیت از دست دادن دیواره سلولی و تبدیل شدن به پروتوپلاست.
  11. قابلیت تبدیل شدن از حالت ساپروفیت به بیماریزا
  12. ژنتیک
  13. قابلیت اشغال فضا و وارد آوردن فشار به بافتهای مجاور(۸۶)

  عوامل حساس‌کننده:
  حساسیت افراد نسبت به عفونت درماتوفیتی متفاوت بوده و سن و جنس در حساسیت افراد مؤثرند، بطوریکه کچلی سر بیشتر در بچه‌ها و به ندرت پس از بلوغ در زنها دیده می‌شود و در مردان مشاهده نمی‌شود. همچنین انواع دیگر کچلی را نیز غالباً در بزرگسالان می‌توان دید. دلیل مشاهدات فوق عموماً وجود هورمون‌های جنسی و تأثیر آنها بر بیماری است. (۸۶)
  ۱-۱-۸- مکانیسم مقاومت میزبان در مقابل عفونتهای قارچی:
  مکانیسم‌هایی که در دفاع میزبان در مقابل عفونتهای قارچی دخالت دارند، به دفاع موضعی مانند پوست و غشاء مخاطی و همچنین دفاع سیستمیک مانند سیستم آماسی غیراختصاصی و سیستم ایمنی اختصاصی تقسیم می‌شوند.