منابع مقالات علمی : بررسی و مقایسه روش های برگشت به حالت اولیه در خشکی و آب …

۴-۳- تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق ۵۱
۴-۳-۱- آزمون فرضیه اول ۵۱
۴-۳-۲- آزمون فرضیه دوم ۵۴
فصل پنجم
۵-۱- مقدمه ۵۷
۵-۲- خلاصه تحقیق ۵۷
۵-۳- بحث و نتیجهگیری ۵۸
۵-۳-۱- تاثیر نوع برگشت به حالت اولیه بر میزان لاکتات خون ۵۸
۵-۳-۲- تاثیر نوع برگشت به حالت اولیه بر میزان ضربان قلب ۶۰
۵-۳-۳- نتیجهگیری کلی ۶۲
۵-۴- محدودیتهای تحقیق ۶۳
۵-۵- پیشنهادات تحقیق ۶۳
۵-۵-۱- پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق ۶۳
۵-۵-۲- پیشنهاداتی جهت تحقیقات آینده ۶۴
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی ۶۵
منابع انگلیسی ۷۰
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول . ۴-۱ توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیها(تعداد ۱۶ نفر). ۵۰
جدول ۴-۲ آمارههای توصیفی میزان لاکتات اندازهگیری شده. ۵۰
جدول ۴-۳ آمارههای توصیفی مربوط به تغییرات ضربان قلب. ۵۱
جدول ۴-۴ آزمون آماری اندازهگیری مکرر (لاکتات خون). ۵۱
جدول ۴-۵ آزمون تعقیبی بونفرونی برای تعیین اختلاف بین تکرارها ۵۲
جدول ۴-۶ آزمون آماری اندازهگیری مکرر (ضربان قلب) ۵۴
جدول ۴-۷ آزمون تعقیبی بونفرونی برای تعیین اختلاف بین تکرارها ۵۴
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۲ مقایسه میانگینهای شاخص لاکتات خون (میلی مول در لیتر). ۵۳
نمودار ۴-۴ مقایسه میانگینهای شاخص ضربان قلب (تعداد در دقیقه). ۵۵
فصل اول
مقدمه
برای رسیدن ورزشکار به اوج توانمندی در اجرا عوامل گوناگون فیزیولوژیکی، بیومکانیکی، تغذیهای و روانی اثرگذارهستند. در هر سال صدها پژوهش در زمینه سازههایی که برساختار و اعمال سیستمهای تولید انرژی ورزشکاران مؤثر هستند، صورت میگیرد. یکی از رشتههای ورزشی که دارای خصوصیات ویژه ای است و تحقیقات زیادی روی ورزشکاران، اجرای روشها و فنون مختلف آن به عمل میآید، ورزش شنا است. تفاوت این ورزش با سایر ورزشها، در این است که ورزشکار از حالت قائم و معمولی به حالت افقی درمیآید. ورزشکار هر روز ساعتها، با استفاده ازعضلات، اهرمهای استخوانی و محورهای چرخشی که مفاصل باشند، بر سیالی به نام آب، نیرو وارد میآورد و مسافتهای طولانی را با روشهای مختلف میپیماید. آب همواره شناگر را در حالتی ویژه و متمایز از سایر شرایط عادی قرار میدهد، که مطالعه این ویژگیها، جالب توجه و از اهمیت زیادی برخوردار است (رمضانی، نیکبخت، امیر تاش، ۱۳۸۲).
دوره برگشت به حالت اولیه[۱] پس از تمرین یا مسابقه یکی از مسائلی است که همواره ورزشکاران با آن درگیر بوده‌اند. این دوره به زمانی گفته می‌شود، که از لحظه پایان یافتن فعالیت تا رسیدن به حد فعالیت متابولیکی اولیه طول می‌کشد. در این دوره حوادث متابولیکی گوناگونی در بدن رخ می‌دهد که همه آنها در جهت بازسازی انرژی از دست رفته و ذخیرهسازی آن کار می‌کنند. روندهای این دوره به اندازه روند‌های دوره فعالیت اهمیت دارد (سندگل، ۱۳۷۲).
لاکتات[۲] یکی از عوامل مرتبط با خستگی میباشد، که طی فرایند گلیکولیز بیهوازی تولید میشود و چون انباشت آن با اسیدی شدن همراه است و اسیدی شدن با ایجاد خستگی همراه میباشد، به عنوان شاخص همراه با اسیدی شدن اندازه گیری میشود ( جیمز[۳] و همکاران، ۲۰۰۸).
درسالهای اخیر، برخی از مربیان و فیزیولوژیستهای ورزشی با توجه به اهمیت تغییرات لاکتات خون هنگام فعالیتهای ورزشی، ازآن برای تعیین شدت و حجم تمرین مورد نیاز، برای ایجاد تحریکات تمرینی بهینه استفاده کردهاند (گائینی، ظفری، ۱۳۸۴).
پژوهشگران در مرحلههای متفاوت تمرین یا مسابقه، نسبت به اندازهگیری سطح لاکتات خون ورزشکاران و چگونگی تغییرات آن اقدام و تفسیر کردهاند. یکی از مهمترین مرحلهها، مرحله برگشت به حالت اولیه است. گاهی فاصله دو نوبت مسابقه یا تمرین آنقدر طولانی نیست که زمان، خودبخود بتواند مشکل بازسازی انرژی از دست رفته را حل کند. ناقص ماندن دوره برگشت به حالت اولیه بیشک به کاهش توانایی در اجرای کارهای بدنی منجر خواهد شد (گائینی و ظفری، ۱۳۸۴).

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.