تحقیق رایگان درمورد مسئولیت کیفری

برادر یا جنایتی مابین پسران و برداران، به عدلیه رجوع نمیشد و بایستی خود خانواده قراری در مورد این گونه جنایات بدهد زیرا به عقیده پارتها این نوع جنایات به حقوق عمومی مربوط نبوده و در تصور میکرده اند که فقط به حقوق خانواده خلل وارد می آورد ولیکن اگر دختر یا خواهر شوهردار موضوع چنین خیانتی واقع میشد امر به عدلیه محول میگشت، زیرا زنی که شوهر میکرد جزو خانواده شوهر محسوب میشد.

از جرمها و مجازاتهای این دوره گفته اند: «اطلاعاتی در دست نیست، همین قدر معلوم است که مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بوده و مرد حق کشتن زن را داشته، و دیگر اینکه اگر کسی مرتکب عمل شنیعی بر ضد طبیعت میشده، بایستی خودکشی کند، و در این باب پارتها به اندازهای سخت بودند که هیچ اسثتنایی را روا نمیداشتند…» به طور کلی در عهد پارتیان کیفر بزهکاران بسیار سخت و با خشونت و بیرحمی انجام میگرفت.
در زمان اشکانیان، شاه مظهر، واضع و مجری قانون بوده است و قوانین کهن هخامنشی و نیز دوره سلوکی در کنار هم تا آنجا که تضادی با یکدیگر نداشته اند اجرا میشده اند.
بند سوم : ساسانیان
نامه تنسر یکی از اسناد مهم درباره اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، اداری و دینی ایران در دوره ساسانیان است و نشان دهنده آن است که « در زمان ساسانیان حقوق و قضا رابطه بسیار نزدیکی با دین داشته است . در این نامه در زمینه جرائم و مجازاتها آمده است . با بررسی نامه فوق که به عنوان یکی از اسناد دوره ساسانیان در مورد حقوق و قضا می باشد ، ملاحظه می شود یکی از جرایمی که پیش بینی شده است ، جرائم میان افراد جامعه است که جرم قتل یکی از آن جرائم محسوب می شود . بنابراین جرائم قتل ، ایراد ضرب و جرح از جمله موضوعاتی بوده است که در دستگاه قضایی ساسانیان مورد رسیدگی قرار می گرفت . یکی دیگر از ویژگی های حقوقی دوره ساسانیان توجه به سن مجرمین بود که تأثیر مهمی در مسئولیت جزائی اشخاص داشت کودکان از مسئولیت جزایی معاف بوده و نوجوانان دارای مسئولیت تخفیف یافته بودند.
یکی از محققین در این زمینه می نویسد : « یکی از خصوصیات قانون جزای دوره ساسانی این بوده که بین سن مجرمین فرق گذارده است یعنی مجازات اشخاص رشید و صغار و همچنین بین صغار 7 و 8 ساله را با صغار از 8 تا 16 ساله تفاوت قائل شده است صغار 7 تا 8 ساله مسئولیت جزایی ندارند و از 8 تا 16 سال بمجازات خفیف تر ( تأدیبی ) از آنچه برای اشخاص رشید معین شده است می رسند قیم و ولی در مواردی که امر در اثر تقصیر آنها باشد مسئول خسارات بوده و در بعضی موارد هم مجازات می شدند .
گفتار سوم : ادیان الهی
در هر یک از ادیان الهی مساله قصاص به گونه ای متفاوت بیان و بررسی شده است. ما در اینجا به بررسی قصاص یا عدم قصاص در آیین یهود و مسیحیت و دین مقدس اسلام می پردازیم.
بند اول :دین یهود
کتاب تلموذ در این زمینه می نویسد : « پدر به خاطر قتل سهو » پسرش محکوم به تبعید می شود ».
البته مواردی وجود دارد که ایراد صدمات وارده منجر به وقوع مرگ شود ، ولیکن مرتکب ، فاقد مسئولیت کیفری و به مجازات تبعید محکوم نمی شود ، که آن موارد عبارتند از :
الف – پدری ، پسر خود را به منظور تأدیب بزند .
ب- معلمی شاگرد خودرا تنبیه کند .
ج – مأمور اجرای احکام مجازات شلاق را بر طبق حکم دادگاه اجرا نماید ( اگر در موارد فوق مضروب در هنگام ضرب بمیرد ، ضارب ) تبعید نمی شود .
با بررسی موارد مذکور ملاحظه می شود در هر سه مورد فاعل قصد کشتن مجنی علیه را نداشته است و عمل انجام شده نیز کار مشروع و قانونی بوده است ولیکن منجر به سلب حیات مجنی علیه شده که این نتیجه مورد نظر فاعل نبوده است در این صورت فاعل ، هیچ گونه مسئولیت کیفری و مجازات ندارد به نظر می رسد علی رغم این اصل که هیچ کس برای کاری که بدون قصد انجام می دهد مسئولیت کیفری و مجازات ندارد و لیکن دین یهود ، استثنائی بر این اصل قائل شده و در صورت وقوع قتل خطایی ، برای مرتکب آن ، مسئولیت کیفری و مجازات قتل خطایی یکی از موارد زیر بوده است :
الف – تبعید قاتل از محل وقوع قتل به محل امن با پناه بردن وی به یکی از شهرهای امن.
ب – هدر بودن خون قاتل ، تا زمانی که مرتکب قتل به شهر امن نرسیده یا زودتر از موعد از شهر امن خارج شود صاحب خون حق دارد در خارج از شهر امن از جانی انتقام گرفته او را بکشد.
در تثنیه باب 17 آمده است:
2 – اگر در میان‌ تو ، در یکی‌ از دروازه‌هایت‌ که‌ یهُوَه‌ خدایت‌ به‌ تو می‌دهد ، مرد یا زنی‌ پیدا شود که‌ در نظر یهُوَه‌ ، خدایت ‌، کار ناشایسته‌ نموده ‌، از عهد او تجاوز کند ،
3 – و رفته‌ خدایان‌ غیر را عبادت‌ کرده‌ ، سجده‌ نماید ، خواه‌ آفتاب‌ یا ماه‌ یا هر یک‌ از جنود آسمان‌ که‌ من‌ امر نفرموده‌ام ‌،
4 – و از آن‌ اطلاع‌ یافته ‌، بشنوی ‌، پس‌ نیکو تفحص‌ کن ؛ و اینک‌ اگر راست‌ و یقین‌ باشد که‌ این‌ رجاست‌ در اسرائیل‌ واقع‌ شده‌ است ‌.
5- آنگاه‌ آن‌ مرد یا زن‌ را که‌ این‌ کار بد را در دروازه‌هایت‌ کرده‌ است ‌، بیرون‌ آور ، و آن‌ مرد یا زن‌ را با سنگها سنگسار کن‌ تا بمیرند .
تاب دوم تواریخ ، باب ۱۵، آیه ۱۳:

و هر کسی که یهوه خدای اسرائیل (دقت کنید نمی گوید خدای مردم ، می گوید خدای اسرائیل) را طلب ننماید ، خواه صغیر باشد خواه بالغ ، خواه مرد و خواه زن ، باید کشته شود!
بند دوم :مسیحیت
در آیین مسیح و کتاب آن انجیل سخن بر سرگذشت و چشم پوشی است . لیکن قطعاً این توصیه مسیح به گذشت به معنی صرف نظر کردن از انتقام است نه اینکه به طور کلی گذشت صورت گیرد و حتی دیه هم اخذ نشود . زیرا که در امپراتوری روم و ملل تابع این امپراتوری و همچنین قبایل آنگلوساکسون به نظام دیه پای بند بودند .
هر گاه شخصی مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نقص یا قطع عضو دیگر شود ، مجنی علیه حق انتقام و خونخواهی ندارد ، بلکه دستور دادهشده که میان جانی و مجنی علیه صلح و سازش داده شود . در کتاب مقدس آمده است : « شنیده اید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی و لیکن من به شما می گویم تا شریر مقاومت مکنید بلکه هر که به اشاره ( گونه یا رخساره ) راست تو تپانچه( سیلی )زند دیگری ( گونه چپ صورت ) را نیز به سوی او بگردان
شنیده اید که گفته شده است همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن اما من به شما می گویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت طلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید .
4-3) بررسی نظریه برخی از محققین
دکتر عوض احمد ادریس یکی از محققین کشور مصر چنین می نویسد دعوت حضرت مسیح به عفو و گذشت و چشم پوشی از بدیهای مردم به معنی لغو و نسخ احکام قصاص نیست … و آنچه از محروم شدن مجنی علیه از اقدام به خوانخواهی و قصاص فهمیده می شود و آنچه از محبوبیت سازش میان مجنی علیه و جانی استفاده می گردد این است که معمولاً این مصالحه و سازش با مقداری از مال تحقق می یابد زیرا این منطق قابل قبولی نیست که انسان را هم از عین حق او و هم از عوض محروم گرداند .
همچنین اندیشمندان حقوقی عقیده دارند که آیین مسیحیت در پیشرفت حقوق جزا تأثیر مهمی داشته است که در قسمت بعدی مورد مطالعه قرا میگرد .
بر اساس مطالب مذکور به نظر می رسد این محققین عقیده دارند الف – دعوت حضرت مسیح (ع) به عفو و گذشت به معنای نسخ احکام قصاص نیست
ب – آنچه از محبوبیت سازش میان متضرر از جرم و جانی استفاده می شود این است که معمولاً در این مصالحه و سازش ،جانی مقداری مال را به متضرر از جرم پرداخت می کند تا زا خونخواهی انتقام جویی خودداری کند. ج – آیین مسیحیت در پیشرفت حقوق جزا تأثیر زیادی داشته است .
5-3) تأثیر آیین مسیحیت در پیشرفت حقوق جزا

برخی از حقوقدانان عقیده دارند حقوق جزا در تحولات خود تحت تأثیر آیین مسیحیت قرار گرفته است یکی از اساتید محترم در این زمینه می نویسد : « تأثیر مهم مسیحیت در امور کیفری را می توان مخالفت با شکنجه ، ورود مفهوم مسئولیت در امور کیفری و بالاخره طرحهای اولیه اصلاح مجرمین دانست یکی از اصول مذهب مسیحیت رأفت و عشق به همنوع است مبنای دین بر دوستی گذشت ، ترحم و رأفت برقرارشده است . آقای مارک انسل در کتاب دفاع اجتماعی نوین به نقل از مایبون در مقایسه هدف از قضاوتهای مذهبی با قضاوتهای عرفی می نویسد : در قضاوت عرفی و غیر مذهبی هدف حفظ نظم و ایجاد ترسو وحشت در بدکاران و مجرمین است در صورتیکه در حاکمات و قضاوتهای شرعی همه جنبه های امور ، خاصه نجات روح مجرمین مورد نظر است .
با توجه به مطالب فوق استنباط می شود آیین مسیحیت تأثیرات مفیدی در پیشرفت حقوق جزا داشته است که مهمترین آنها عبارتند از :
1-مخالفت با شکنجه
2-ورود مفهوم مسئولیت در امور جزایی
3-طرحهای اولیه برای اصلاح مجرمین
از آنجائیکه این مفاهیم با عقل و منطق بشر سازگار است لذا نتایج مذکور مورد توجه بعضی از حقوقدانان قرار گرفته و در قوانین و مقررات قانونی کشورها تدوین شده است بنیان گذاران و طرفداران مکاتب حقوقی معاصر نیز همواره اهداف و نظریات خود را اصلاح مجرم و جامعه بیان می کنند .
با مطالعه کتاب مقدس بنظر می رسد که شریعت عیسی علیه السلام شامل تعلیمات اخلاقی است تعلمیات اخلاقی هر چند تحولی عمیق در رفتار انسانها و پیشرفت خوبی در حقوق جزا بوجود می آورد و لیکن به تنهایی نمی تواندآدمکشی ، تجاوز و ستم به حقوق افراد جامعه را کمترل نماید، لذا به همین دلیل بود که پیروان آیین مسیح از تعلیمات مسیحیت شانه خالی کردند و به مرحله قانونگذاری کلیسا روی آورند ، و مسئولی کلیسا تحت تأثیر عرف ، حقوق مردم ، مصالح و منافع خود، قانون وضع کردند . متاسفانه سختگیریهای زیادی رواج یافت و مجازاتهایی از قبیل زندان ابد ، زندان موقت ، کفاره های دینی ، راندن و طرد از کلیسا قانونی شد.
نتیجه :
بادقت و تعمق در مطالب مذکور در زمینه بررسی عنصر روانی جرم قتل در آیین مسیحیت نتیجه می گیریم .
1-سیاست جنایی آیین مسیحیت طبق کتاب انجیل ، بر مبنای جنبه های اخلاقی و معنوی زندگی استوار است و ارتکاب قتل ، عمل ممنوع و ضد اخلاقی شمرده شده ، هر چند کلیسا قرون وسطی ، در مرحله قانونگذاری ،سیاست جنائی جداگانه ای داشت .
2-تقسیم بندی انواع قتل بر مبنای عنصر روانی و تأثیر آن در مسئولیت کیفری و مجازات قاتل بطور صریح بیان نشده است ، گر چه با توجه به نحوه انشاء مطالب بنظر می رسد بحث پیرامون ارتکاب قتل ارادی و عمدی است ، زیرا انسان می تواند از ارتکاب اعمال ارادی و عمدی خودداری کند. اجتناب از اعمال غیر ارادی امکان پذیر نیست ، خودداری از وقوع قتل خطایی غیر ارادی ، خارج از اراده و قدرت انسان است رفتارهای غیر ارادی سبب نمی شودکه انسان به دلیل آنها مسئولیت جزائی داشته باشد مرتکب تقصیر ندارد و مجازات نمی شود .
3-در صورت وقوع جرم قتل به صاحبان خون دستور داده شده که از قاتل حق قصاص و خونخواهی ندارند ، بلکه باید با یکدیگر صلح وسازش نمایند .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-به نظر می رسید بحث لغو مجازاتهای اعدام و قصاص که امروزه در بین حقوقدانان دنیا مطرح می باشد،با افکار و عقاید مسیحیت مطابقت داشته باشد.
بند سوم : دین مقدس اسلام
آیین مقدس اسلام آخرین دین الهی است که احکام شرع آن در 14 قرن قبل در کتاب قرآن در مکه معظمه بر پیامبر اسلام ، حضرت محمد(ص) به عنوان خاتم النبیین نازل گردید. آن حضرت پس از بعثت دوران زندگی خود را در مکه و مدینه گذارند.
جزئیات و شرح احکام اسلام در کتابهای فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است لذا بمنظور بررسی دقیق عنصر روانی جرم قتل انواع آن و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *