جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۲۶

بهبهانی، سیدعلی، الفوائد العلیه ـ القواعد الکلیه، چاپ دوم، اهواز، کتابخانهی دارالعلم، ۱۴۰۵ق.
البهوتی، منصور بن یونس بن إدریس، کشاف القناع عن متن الإقناع، محقق: مصطفی هلال مصلحی،بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۲ه ق.
تسخیری، محمد علی، فقه مقاصدی و حجیت آن (با نگاهی به شیوه شهید صدر)، اندیشهی تقریب، شماره ۱۸، تهران، مجتمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۸۸ه ش.
تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، تصنیف غررالحکم ودررالکلم، محقق: مصطفی درایتی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۴ه ش.
التهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، چاپ اول، لبنان، مکتبه لبنان،۱۹۹۶م.
الجرجانی، علی بن محمد(میرسید شریف)، کتاب التعریفات، لبنان، مکتبه لبنان، ۱۹۸۵م.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فرهنگ عناصرشناسی حقوق مدنی ـ حقوق جزا، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲ه ش.
ـــــــــــــــــــــــ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸ه ش.
ــــــــــــــــــــــــــ، مکاتب حقوقی در حقوق اسلام، تهران، گنج دانش، ۱۳۵۸ه ش.
الجماهیلی المقدسی، ابو محمد موفق الدین عبدالله بن احمد بن قدامه، الکافی فی فقه احمد بن حنبل، الطبعه الاولی، بیجا، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ه ق.
جمشیدی، محمد حسین، عدالت از دیدگاه فارابی، صدر و امام خمینی (رحمه الله)، چاپ اول، تهران، مؤسسه نشر، ۱۳۸۰ ه ش.
حر عاملی، محمدبنحسن، تفضیل وسایل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه ، چاپ اول، قم،مؤسسهی آل البیت(علیه السلام)،۱۴۰۹ه ق.
الحرانی، تقی الدین أبو العباس أحمدبن عبدالحلیم بن تیمیه، الإختیارات الفقهیه، محقق: علی بن محمد الدمشقی، بیروت، دارالمعرفه، ۱۳۹۷ه ق.
الحسین الروحانی، السید محمّد صادق، فقه الصادق، الطبعه الثالثه، قم، مؤسسه دارالکتاب، ۱۴۱۳ه ش.
حسینی سیستانی، سید علی، قاعده ی لاضرر و لا ضرار، قم، نشر مکتبه آیه الله العظمی سیستانی، ۱۴۱۴ق
الحسینی، یحیی بن حمزه بن بن إبراهیم بن علی(الإمام الموید بالله)، الإنتصار، بیجا، بینا، بیتا
حصری، احمد، علم القضا و ادله الإثبات فی فقه الإسلامی، چاپ اول، بیروت، دار الکتب العربی، ۱۴۰۶ه ق.
الحنفی الحموی، احمد بن محمد، غمز عیون البصائر( شرح کتاب الأشباه و النظائر)، چاپ اول، مکه، دارالباز، ۱۴۰۵ه ق.
خدوری، مجید، مفهوم العدل فی الإسلام ، ترجمهی ادیب یوسف شیش ، الطبعه الاولی ، دار التکوین ، ۲۰۱۱ م.
خراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، تهران، نشر اسلامیه،بی تا.
خوادیان دامغانی، رمضان، سیمای عدالت در قرآن و حدیث، چاپ اول، تهران، لوح محفوظ، ۱۳۸۲ش.
خویی، سید ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه ( تقریرات درس آیه الله خویی)، به تحقیق محمد اسحاق فیاض، چاپ اول، قم، مؤسسهی نشر اسلامی، ۱۳۷۸ه ش.
ــــــــــــــــ، مصباح الأصول، بی جا، کتابفروشی داوری، ۱۴۱۷ه ق.
داعی نژاد، محمّدعلی، شریعت اسلامی تجلّیگاه عدل انسانی، مؤسسه فرهنگ و اطلاع رسانی تبیان، ۱۳۸۷ه ش.
راغب اصفهانی،ابوالقاسم حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، ترجمهی غلامرضا خسروی و مرتضوی، چاپ دوم ، تهران ، مرتضوی ، ۱۳۷۴ ه ش.
رحمانی، محمد، فقه و عدالت، فصلنامهی حکومت اسلامی، شماره ۳۱، ۱۳۸۹ ه ش.
رشاد، محمد، گفتوگو (صلح و عدالت)، به کوشش میردامادی، تهران، انتشارات الهدی، ۱۳۸۴ش.
الرومی، أحمدبن لؤلؤ بن عبدالله،و ابو العباس شهاب الدین ابن النّقیب الشافعی، عمده السالک وعده الناسک، الطبعه الاولی، قطر، الشؤون الدینیه، ۱۹۸۲م.
الزحیلی، محمد مصطفی، القواعد الفقهیه و تطبیقها فی المذاهب،الطبعه الاولی، دمشق، دارالفکر، ۱۴۲۷ق.
زرقاء مصطفی، المدخل الفقهی العالم، چاپ اول، دمشق، دارالقلم، ۲۰۰۴م.
الزلمی، مصطفی ابراهیم، اسباب اختلاف الفقهاء فی الآحکام الشرعیه، بغداد، دارالعربیه، ۱۳۹۶ه ق.
زلمی، مصطفی،‌ خاستگاه اختلاف در فقه مذاهب، ترجمه ی حسین صابری، مشهد، ،‌بنیاد پ‍ژوهش های اسلامی، ۱۳۷۵ه ش.
سبزواری، سید عبدالأعلی، مهذب الأحکام فی بیان الحلال والحرام، قم، دفتر آیه الله سبزواری، ۱۴۱۳ق.
سجادی، سیّد جعفر، فرهنگ علوم فلسفی و کلامی، چاپ اول، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۵ ه ش.
السرخسی، شمس الدین أبوبکر محمد بن أبی سهل، المبسوط للسرخسی، محقق: خلیل محی الدین المیس، الطبعه الاولی، بیروت، دارالفکر للطباعه و النشر والتوزیع، ۱۴۲۱ه ق.
سروش، عبد الکریم، روشن فکری دینی و دموکراسی مینی مالیستی، شرق، شمارهی ۲۷۵، تهران، ۱۳۸۳ه ش.
سروش، محمد، جایگاه عدالت در استنباط مسائل فقهی حقوقی زنان، ماهنامهی پیام زن،شماره ۱۵۵، بهمن۱۳۸۵٫
سعدی، ابوحبیب، القاموس الفقهیه لغه و اصلاحاً، چاپ دوم، دمشق، دارالفکر، ۱۴۰۸ه ق.
سیّد باقری، سیّد کاظم، راهکارهای عدالت اجتماعی در نظام اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات کانون اندیشهی جوان، ۱۳۸۷ه ش.
سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الأسلامیه، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی.