دانلود تحقیق در مورد ساختار مالکیت-دانلود متن کامل

عملکرد شرکت سهامی بیمه البرز طی دوره قبل و بعد از ملی شدن، با یکدیگر مقایسه گردیده است . شرکت سهامی بیمه ایران نیز به عنوان شرکت کنترل در این بررسی وارد گردیده است . دوره مورد بررسی سالهای 1372- 1348را شامل می‌گردد. از آنجایی که در بیمه البرز، بیش از 51 درصد شاخصهای طراحی شده جهت آزمون عملکرد، در دوره دوم، میانگین بیشتری نسبت به دوره رد گردیده است . بیمه ایران عکس این وضعیت را تجربه نموده است . در ادامه با بهره گرفتن از یک مدل اقتصادسنجی، تاثیر شوک‌های سیاسی – اقتصادی، همچون آغاز جنگ و آغاز برنامه پنج ساله اول توسعه بر میزان تولید شرکت سهامی بیمه البرز برآورد شده و بهره‌وری‌های نهایی نیروی‌کار و سرمایه این شرکت نیز محاسبه گردیده است . نتیجه این که تغییر وضعیت بنگاه‌ها از دولتی – انحصاری به خصوصی – رقابتی لزوما باعث بهبود عملکرد بنگاه‌ها نخواهد گردید بلکه می‌تواند تحت تاثیر عوامل محیط نیز قرار دارد.
6- حیات (1381)در پژوهشی با عنوان بررسی و ارائه الگو برای ایجاد تحول درنظام اداری ایران در قالب پایان نامه دکتری مدیریت دولتی در پی شناسایی ترتیب اولویت عوامل و اجزاء دخیل در فرآیند تحول در ایران ، تدوین شاخصهای پیشنهادی جهت ارزیابی و تحلیل تغییر ایجاد شده بر اثر برنامه های تحول در نظام اداری در برنامه سوم و ارائه الگویی جدید برای ایجاد تحول در نظام اداری با تاکید بر آسیب شناسی فرآیند فعلی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که درایران نوعی عدم انطباق بین توجه واقعی به عوامل موثر در فرآیند تحول و توجهی که مورد نیاز است ، وجود دارد.
ب – تحقیقات خارجی:
1-مارچلی و همکاران (2005)در تحقیقی ضمن بررسی سیاستهای تمرکز زدایی و واگذاری آموزش در برنامه اصلاح آموزش و پرورش السالوادر در سالهای 2005 -1995 به عوامل بالقوه موفقیت و محدودیتهای احتمالی پرداخته است. آنان نتیجه گرفته اندسیاستهای تمرکز زدایی و واگذاری، نتایج متعدد و چندگانه ای بهمراه دارد. درجستجو برای یافتن سیستم آموزش بهتر، این سیاستها نه تنها به دولت السالوادر راه های جدیدی برای کاهش کنترل خود نداده بلکه مشکلات و مسائل جدیدی را افزوده است. ممکن است سیاستهای عالی برای حل رضایتبخش همه ضعف ها درسیستم آموزشی نداشته باشد، اما بایستی حامیان آموزش و سیاستگذاران، تجربه موجود را بررسی و آن را بهبود بخشند.

 
 
2-پژوهش انجام شده توسط اکهارت بوهمر و همکاران(2005) با عنوان خصوصی سازی بانک در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نشان می دهد که در 101 کشوردر حال توسعه طی سالهای 2000-1982 عوامل سیاسی بطور معنی داری درواگذاری بانکهای دولتی موثر بوده اند، مخصوصاً در کشورهای غیر عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه واگذاری بانکها، دولت را در مقابل مردم بیشترمسئولیت پذیر می کند، در حالیکه هیچ یک از متغیرهای سیاسی در کشورهای توسعه یافته بر تصمیمات واگذاری بانکها موثر نبوده است. عوامل اقتصادی مانند کیفیت بانکداری بطور معنی داری در کشورهای عضو و غیر عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با تصمیمات واگذاری بانکها مرتبط بوده است.
3-مطالعات ایوزین، جی و کیو (2005) با عنوان آیا می توان عملکرد شرکتهای دولتی را بدون واگذاری بهبود بخشید که برنامه مهم اصلاح بنگاههای دولتی در چین راکه بازسازی ساخت مالکیت ها بدون خصوصی سازی نامیده می شود،توضیح می دهد، نشان داد که بازسازی ساختار مالکیت اثر مثبت معنی داری برعملکرد بنگاههای دولتی داشته است و حتی بدون واگذاری کامل موسسات دولتی می توان عملکرد آنها را بهبود بخشید و بازسازی ساختار مالکیت بنگاههای دولتی تشویق مضاعف بر مدیران و مکانیزمهای انگیزشی بوجود می آورد که باعث بهبودعملکرد موسسات می گردد. آنها بیان می کنند نتایج تحقیق را نبایستی غیرضروری بودن خصوصی سازی تلقی کرد.بازسازی ساختار مالکیت می تواند ارزش بنگاههای دولتی را افزایش دهد و در نتیجه دولتها را برای ایجاد منافع زیاد از طریق واگذاری مشروط توانا سازد. (دلاور، 1376).
در دنیای رقابتی امروز شرایطی بوجود آمده است که تنها راه بقای سازمانها، رویکرد استراتژیک به هزینه ها می باشد. استراتژی کاهش هزینه، در واقع تحول سازی سازمان است، بطوری که سیستم ها و روش ها،آیین نامه ها، نظام پرداخت پاداش و … تغییر می کنند، ساختارهای هزینه زا حذف شده و اطلاعات ساختاری بعنوان ابزار اصلی کاهش هزینه مورد توجه قرار می گیرند و در هر زمینه ای که امکان صرفه جویی وجود دارد،این عمل صورت می گیرد. در پیش گرفتن استراتژی کاهش هزینه ها نیز مستلزم یک تجدید نظر در دیدگاه ها و تفکرات سطوح مدیریتی و لایه های سازمانی می باشد. سازمان ناگزیر می شود در جهت توانمند سازی وکارآمدسازی خود در ابعاد گوناگون به موضوع مهندسی مجدد فرایندها از زوایای حوزه هایی که هزینه ها در آن می بایستی کاهش داده شود بپردازد.سازمانها با کاهش تصدی گری قادر به انجام وظایف جدیدتر با سرعت بیشتر و ریسک کمتر می شوند که افزایش بهره وری و کیفیت، کاهش هزینه های تامین و اداره منابع انسانی و نهایتا بهبود عملکرد و کارایی سازمان را به دنبال دارد.بنابراین در این فصل توضیحاتی تفصیلی پیرامون کاهش تصدی ،خصوصی سازی و برون سپاری ارائه گردید تا مبانی لازم جهت درک سوالات تحقیق فراهم گردد. در ادامه و در بخش دوم پیشینه پژوهش های داخلی و خارجی بیان شد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه
تحقیق عبارت است از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نا معین. بنابراین تحقیق فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. ( مقیمی ، 1380،ص21).
دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر، یک تحقیق از نظر و حیث روش، اعتبار می یابد نه از طریق موضوع آن تحقیق . (خاکی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، 1378،ص 11).
در انجام دادن پژوهش به منظور کسب شناخت باید مجموعه ای از گزاره ها « فرضیه ها یا سؤال های تحقیق را تدوین کرد، سپس آنها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آنها را فراهم آورد.این امر فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت یاری می دهد. براین اساس روش های پژوهشی، مجموعه فعالیت هایی است که در جریان پژوهش برای رسیدن به هدف و پی بردن به واقعیات بکار می رود. پژوهش های مختلف از نظر ماهیت موضوع و اهداف متفاوت هستند. به همین دلیل در هر پژوهشی، پژوهشگر باید تلاش کند تا مناسب ترین روش را برای رسیدن به اهداف و پی بردن به واقعیات برگزیند. در واقع هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر آسانتر سریع تر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کند. انتخاب روش تحقیق تا حد زیادی بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد (دلاور، 1376).
در این فصل به معرفی و بحث پیرامون نوع و روش انجام تحقیق، اطلاعات مورد نیاز تحقیق ، متغیر ها و روش های تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شده است.
3-2- روش تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق، روش میدانی با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی به صورت پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد. بدین صورت که با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به دوره چهار ساله قبل خصوصی سازی و دوره چهار ساله بعد از خصوصی سازی، به بررسی تاثیر بکار گیری اصل 44 قانون اساسی بر کاهش هزینه های بیمارستان های دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران می پردازیم و وضعیت سازمان را از لحاظ قابلیت واگذاری واحدها به بخش خصوصی، مورد ارزیابی قرار می دهیم .
3-3- جامعه آماری
اصولا جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد، اشیاء و… (واحد) که حداقل در یک صفت، مشترک باشند (خاکی، 1379
، ص250). و یا به تعبیر دیگر جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره‌ی آنها بپردازد (سکاران، 1382، ص294). اگر تعداد افراد جامعه آماری محدود باشد به آن جامعه آماری محدود و اگر تعداد افراد جامعه آماری نامحدود باشد به آن جامعه آماری نامحدود گویند (صالحی، صدقیانی ، ابراهیمی ، 1383، ص 9).
بدیهی است برای پاسخگویی صحیح به سوالات تحقیق می بایست جامعه آماری را به گونه ای انتخاب کرد که بتوان اطلاعات مورد نظر را با اعتماد و اطمینان بیشتری جمع آوری کرد.
جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، بیمارستان های دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران است البته با این شرط که، در سال 1388 مشمول قانون خصوصی سازی قرار گرفته باشند.
3-4- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
هدف محقق شناسایی جامعه و تعیین پارامترهای مربوط به آن است برای این کار یا باید به کلیه افراد جامعه مراجعه کند و صفت یا ویژگی مورد نظر تحقیق خود را در آنها جویا شود، یا باید تعدادی از افراد جامعه را مورد مطالعه قرار دهد و از طریق مجموعه کوچکتر و با روش معینی، پی به صفات و ویژگیهای جامعه ببرد. بدیهی است اگر جامعه مورد نظر کوچک و حجم و تعداد افراد آن کم باشد، می تواند آن را به طور کامل مطالعه نماید. ولی اگر جامعه بزرگ باشد و امکانات و مقررات وی اجازه ندهد، ناچار است از بین افراد جامعه تعداد مشخصی را به عنوان نمونه برگزیند و با مطالعه این جمع محدود، ویژگیها و صفات جامعه را مطالعه کرده، شاخصها و اندازه های آماری آن را محاسبه کند (حافظ نیا، 1384، ص120).
از آنجایی که در مسائل سرشماری، محقق بایستی به تمام اعضای جامعه آماری مراجعه کند از اینرو وقت و زمان زیادی برای انجام کارها نیاز دارد.که در بسیاری موارد گذشت زمان برای محققین مشکل ساز میشود اما چون نمونهگیری بر روی بخش محدودی از جامعه صورت میگیرد لذا سرعت انجام کارها به شدت افزایش مییابد. از اینرو برای تحقیق حاضر با توجه به ویژگیهای جامعه آماری شیوه نمونهگیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب نمونه انتخاب گردید.
از آنجا که نمونه های این پژوهش از بین بیمارستان های دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران و با توجه به معیار فوق الذکر انتخاب می گردند بنابراین روش نمونه‏گیری این پژوهش از نوع روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده می باشد.به طوری که هر یک از شهرهای مربوط به استان یک طبقه و یکی از بیمارستان های دولتی حاضر در این شهر یک واحد نمونه گیری محسوب می شود که آن را به صورت تصادفی انتخاب می نماییم.(در هر شهر بین 1 تا 3 بیمارستان دولتی وجود دارد)
3-5- روش جمع‌آوری اطلاعات
روش مورد استفاده در این تحقیق، روش میدانی با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی به صورت پس رویدادی(استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد. داده های مربوط به بیمارستان های دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران جهت پردازش و تجزیه تحلیل استخراج می گردد. در خصوص جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش های کتابخانه ای (اینترنت، کتب، مقالات، پایان نامه ها و گزارشات…) و در خصوص جمع آوری اطلاعات برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش میدانی با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی به صورت پس رویدادی (گزارشات مالی، بهره وری بیمارستان، اعتبار بخشی و تعداد پرسنل (در سنوات قبل و بعد خصوصی سازی.) مورد استفاده قرار گرفته است.

3- 6- ابزار جمع آوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیلی:
در این تحقیق پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews به تجزیه و تحلیل اجزای اشتغال، بهروری وسود دهی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در قبل وپس از خصوصی سازی پرداخته و در ادامه به بررسی تاثیر بکار گیری اصل 44 قانون اساسی بر کاهش هزینه های بیمارستان می پردازیم .
آزمون ایستایی :
آزمون های ایستایی از جمله مهم ترین آزمون ها برای برآورد یک رگرسیون با ضرایب قابل اعتماد است. برای جلوگیری از به وجود آمدن رگرسیون ساختگی، از آزمون های ایستایی استفاده شد. در این پژوهش برای بررسی ایستایی متغیرها از آزمون دیکی فولر استفاده شده است
آزمون خودهمبستگی
خود همبستگی، همبستگی متقابل یک متغیر با خودش است. عدم وجود خودهمبستگی یکی از فروض کلاسیک می باشد که در اقتصاد سنجی برای سهولت در محاسبات آن را در نظر می گیریم؛ به منظور بررسی خود همبستگی از آزمون بریوش- گادفری در کنار آزمون دوربین واتسون استفاده شد
آزمون چاو و هاسمن
از آن جا که پژوهش حاضر در صدد بررسی رابطه ی متغیرهای پژوهش، برای بیمارستانهای مختلف در یک دوره ی زمانی است و نه فقط یک سال معین، بنابراین داده های مورد استفاده در این پژوهش از نوع داده های ترکیبی است. با توجه به ترکیبی بودن داده‏های مورد استفاده ابتدا باید نوع داده‏ها ازجهت پانل و یا پولینگ بودن مشخص گردد. برای این منظور، ازآزمون لیمراستفاده می‎شود که دارای آماره Fاست. در این آزمون فرض H0 مبنی بر همگن بودن داده هاست و در صورت تأیید، می بایست تمامی داده ها را با یکدیگر ترکیب کرد و به وسیله ی یک رگرسیون کلاسیک تخمین پارامترها را انجام داد ، در غیر این صورت داده ها را با ید به صورت داده های پانلی در نظر گرفت. در صورتی که نتا یج این آزمون ، مبنی بر به کارگیری داده ها به صورت داده های پانلی شود، می بایست برای تخمین مدل پژوهش از یکی از مدل های اثرات ثابت (FEM) یا اثرات تصادفی (REM) استفاده شود . برای انتخاب یکی از این دو مدل باید آزمون هاسمن اجرا شود . فرض صفر آزمون هاسمن مبنی بر مناسب بودن مدل اثرات تصادفی برای تخمین مدل های رگرسیونی داده های تابلویی است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
در ابتدای این فصل داده های گردآوری شده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و در خصوص پرسش های مطرح شده نتیجه گیری آماری شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش میدانی با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی به صورت پس رویدادی(استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد. بدین صورت که با بهره گرفتن از اطلاعات موجود در بیمارستانهای مورد نظر و سایر منابع داده های تحقیق حاضر، طی دوره زمانی 4 ساله قبل از خصوصی سازی(1385-1388) و 4 ساله بعداز خصوصی سازی(1389-1392) استخراج شده؛ سپس به تجزیه و تحلیل اجزای اشتغال، بهروری و سود دهی قبل وپس از خصوصی سازی و همچنین به بررسی تاثیر بکار گیری اصل 44 قانون اساسی بر کاهش هزینه های بیمارستان های دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران پرداختیم.
4-2- آمار توصیفی
اولین گام در تحلیل آماری تعیین مشخصات خلاصه شده داده ها و محاسبه شاخص های توصیفی
می باشد. هدف از این تحلیل شناخت روابط درونی متغیرها و نشان دادن رفتار آزمودنی هاست. جدول 4-1 نشان دهنده اندازه شاخص های آمار توصیفی متغیرهای تحقیق می باشد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نتایج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *