دانلود پایان نامه ارشد درمورد خوراکی، افزایش، کوهی

ه بخارآب برای فیلمهای با 20% گلیسرول به طور قابل ملاحظهای با افزایش محتوای روغن لمنگراس افزایش پیدا کرد. همانطور که با FTIR اندازه گیری شد، اضافه کردن روغن هیچ واکنشی با گروههای عملگرای فیلم نداشت]57[.
سریپاتراوان و همکاران در سال 2010 ویژگی های فیزیکی و آنتی اکسیدانی فیلم فعال چیتسان مخلوط شده با عصاره چای سبز را مورد بررسی قرار دادند نتایج مطالعه آن ها شامل موارد زیر بود:
افزودن عصاره به فیلم چیتسان ویژگی مکانیکی و نفوذپذیری به بخار آب و مقدار ترکیبات فنولیک و توانایی آنتی اکسیدانی فیلم را بهبود داد. این مطالعه نشان داد مخلوط چای سبز به فیلم چیتسان برای بسته بندی فعال مفید بوده است]78[. رائو و چاوالا در سال 2012 ویژکی های مکانیکی فیزیکی، میکروبی و آنتی اکسیدانی فیلم چیتسان و پلی ونیل الکل مخلوط شده با عصاره نعناع و پوست انار بررسی کردند. افزایش محافظت در مقابل اشعه uv در فیلم حاوی عصاره دیده شد. فیلم مخلوط شده با عصاره پوست انار بالاترین مقاومت کششی را داشت. ویژگی نفوذپذیری در اثر افزودن عصاره تغییر نکرد فیلم حاوی عصاره پوست انار در مقابل باسیلوس سرئوس بازدارنده و باعث کاهش تعداد استافیلوکوکوس اورئوس در 2 سیکل گزارش شد]30[.گمز و همکاران در سال 2008 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی فیلم ژلاتین پوست ماهی و ژلاتین گاوی آمیخته با عصاره آبی پونه کوهی و رزماری را بررسی کردند افزودن این دو عصاره به فیلم به واسطه برخی واکنش ژلاتین و پلی فنل عصاره باعث افزایش Tg و افزایش حلالیت در آب و افزایش کدورت شده ]41[.
گروسمن و همکاران در سال 2009 ممانعت کنندگی و ویژگی مکانیکی و ضد میکروبی فیلم نشاسته کاساوا – چیتسان مخلوط با اسانس پونه کوهی را بررسی کردند. اثر ضد میکروبی روی باسیلوس سرئوس، سالمونلا آنتریدیس، استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی، نفوذپذیری به بخار آب و FTIR و TGA اندازه گیری شد. بیشترین بازدارندگی روی باسیلوس سرئوس و کمترین، روی سالمونلا آنتریدیس دیده شد. حضور اسانس پونه کوهی در فیلم باعث تشکیل فیلم اتعطاف پذیر شد. چیتسان در مقابل میکروارگانیسم ها مؤثر نبود اما سختی و نفوذپذیری به بخار آب را کاهش می دهد. آنالیزترموگرام (TGA) ، ثابت می کند که افزودن چیتسان و اسانس پونه کوهی در پایداری حرارتی فیلم مؤثر نبود. افزودن اسانس پونه کوهی باعث کاهش TS و E می شود. فیلم های تشکیل شده با نشاسته و گلیسرول یانگ مدولوز بالایی دارند که تحت شرایط اکستروژن (فشار و دما و استرس بالا) در نشاسته به دلیل نزدیکی و واکنش شاخه ها ماتریکس سختی ایجاد می شود که افزودن اسانس پونه کوهی و چیتسان باعث کاهش آن می شود]39[.
ویژگی فیزیکی آلژینات ترکیب شده با اسانس های روغنی پونه کوهی، توسط بناویدسا و همکاران (2012) بررسی شده است. ترکیب اسانس پونه کوهی با فیلم های آلژینات به طور معنا داری برروی ویژگی های فیزیکی اثر گذاشت. ضخامت و نفوذپذیری به بخار آب در فیلم به وسیله اسانس پونه کوهی افزایش پیدا کرد]22[.
اثر اسانس سیر و پونه کوهی بر خواص فیزیکی فیلم خوراکی تهیه شده از پروتئین سویا توسط هما بقایی و همکاران (1389) بررسی شده است. در این پژوهش اثر افزون اسانس روغن سیر و پونه کوهی در غلظت های 5/1 ، 5/0 ، 5/2 درصد به فیلم خوراکی تهیه شده از ایزوله پروتئین سویا بررسی شده است. اسانس سیر درصد شفافیت نمونه های فیلم را بیشتر از اسانس پونه کوهی کاهش می دهد. اما اثر غلظت هردو اسانس بر شدت شفافیت و نفوذپذیری به بخار آب معنادار نبوده است. اسانس سیر، شدت نفوذپذیری به بخار آب را کاهش و اسانس پونه کوهی این پارامتر را افزایش می دهد. افزودن اسانس پونه کوهی بر میزان رطوبت فیلم خوراکی تأثیر معناداری نداشته است اما اسانس سیر، میزان رطوبت را به طور معناداری کاهش می دهد]3[.
حسینی و همکاران (2009) به بررسی امکان تولید فیلم کیتوزان حاوی اسانس آویشن و میخک پرداختند. آن ها متوجه شدند که با افزایش میزان درصد ترکیبات ضد میکروبی (اسانس ها) رطوبت موجود در آن ها به طور معنی داری کاهش پیدا کرد و علت این پدیده هم اثر دفع کننده ترکیبات غیر قطبی موجود در اسانس ها بر وی آب بود. در این تحقیق نشان داده شد که وجود اسانس به طور کلی باعث ایجاد تغییراتی در سطح ساختار مولکولی شده و لذا فشردگی ساختار سطحی کاهش یافته که سبب افزایش میزان عبور بخار آب گردید. همچنین مشاهده شد که وجود اسانس باعث کاهش فشردگی سطحی شده و منجر به ایجاد منافذ و حفراتی در فیلم می شود]48[.
زینوویادو و همکاران (2009) به بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیلم های خوراکی بر پایه پروتئین آب پنیر محتوی اسانس پونه کوهی پرداختند. نتایج نشان داد که میزان جذب رطوبت و قابلیت نفوذپذیری به بخار آب از تغییر غلظت اسانس تأثیر پذیرفته و تغییر معنی داری بویژه در میزان نفوذپذیری به بخار آب در هیچ یک از سه غلظت بکار رفته مشاهده نشد]80[.
روجاس گرو و همکاران (2007) به مطالعه فیلم های تهیه شده از پوره سیب و آلژینات حاوی اسانس گیاهان پونه کوهی، دارچین و علف لیمو پرداختند. نتایج نشان داد. افزودن این ترکیبات گیاهی کاهش معنی داری (p0/05) بر مقاومت کششی فیلم های تهیه شده داشته که این تأثیر در فیلم های حاوی اسانس پونه کوهی بیشتر بوده است. درصد ازدیاد طول نیز با افزودن این ترکیبات افزایش پیدا کرده است ]67[.
دی.اف.پارا و همکارانش در سال 2004، ویژگی های مکانیکی و فرآیند بخار آب در مقداری از مخلوط های فیلم خوراکی نشاسته کاساوا بررسی کردند. و از مخلوط های گلیسرول و پلی اتیلن گلیکول به عنوان پلاستی سایزر و گلوتار آلدهید به عنوان عامل اتصال دهنده استفاده شد. تا خواص مکانیکی و انتقال بخار آب را در فیلم ها تعیین شود . عمل پلاستی سایزی ، پلی اتیلن گلیکول از طریق چندی بیش از 5/0 گرم گلوتارآلدهید متوقف و محدود شد. مدل پیش بینی نشان می دهد که مخلوط فرمول بندی شده با پلی اتیلن گلیکول تا 3/0 گرم بیشتر کشیده می شود. فیلم های ساخته شده با سطوح بالاتر از 5/0 گرم گلوتارآلدهید باعث نفوذ پذیری کمتر آب می شود که ناشی از اثرات اتصال دهنده است. فیلم های بدست آمده از نشاسته کاساوا که توسط مخلوط مورد نظر ساخته شد، از نظر انعطاف پذیری و نفوذپذیری کمتر در مقابل آب عملکرد بهتری دارد و قابلیت استفاده به عنوان فیلم خوراکی را دارد ]32 .[ براز.ارچ و همکارانش در سال 2004، فیلم های با ارزش زیستی که از نشاسته کاساوا خام و استیلات دار ساخته شده را مورد بررسی قراردادند در مورد اول فیلم ها را از طریق ژلاتینی کردن نشاسته و فشرده سازی گرمایی بدست آورده و سپس از مقادیر مختلفی گلیسرول به عنوان پلاستی سایزر استفاده شده است . در مورد دوم فیلم های استات نشاسته را از طریق حل کردن استات نشاسته در محلول های آلی بدست آورده شد و سپس آن را در یک بشقاب شیشه ای قالب گرفته و دردمای اتاق خشک کرده شد و فیلم ها را ازطریق ژلاتینی کردن شفاف ساخته و در مقابل کشش مقاوم شد و فیلم های استات نشاسته را نیز شفاف کرده که شکننده هستند. استفاده از فیلم های استات نشاسته در کاغذ، باعث بهبود خواص مکانیکی کاغذ شده و فیلم های بدست آمده از طریق تکنیک قالب گیری شفاف و بسیار شکننده می باشند . فیلم های ژلاتینی ، شفافیت و استحکام کششی خوبی دارند. پس با توجه به اضافه کردن گلیسرول، باعث بهبود ویژگی های فیلم خوراکی می گردد ]23[. ویرو نگرونگ تنگدی سنتورن و همکارانش در سال 2009، اثرات ژلاتین و کربوکسی متیل سلولز بر نفوذ پذیری بخار آب و خط هم دمایی جذب سطحی در فیلم های نشاسته کاساوا مورد بررسی قرار دادند. اضافه کردن ژلاتین یا کربوکسی متیل سلولز به فیلم های نشاسته کاساوا هیچ اثری بر روی نفوذ پذیری بخار آب تمام فیلم ها ندارد . مقدار نفوذ پذیری بخار آب فیلم های نشاسته کاساوا حاوی ژلاتین بیشتر از فیلم های مخلوط نشاسته کاساوا و کربوکسی متیل سلولز بود. نفوذ پذیری بخار آب فیلم های کاساوا با افزایش مقدار ژلاتین به مقدار بیش از 30 درصد افزایش یافت. مخلوط های فیلم کاساوا و کربوکسی متیل سلولز نسبت به فیلم های ژلاتینی نشاسته ای دارای جذب سطحی بالاتری بودند. افزایش ژلاتین و مقدار کربوکسی متیل سلولز باعث افزایش مقدار آب در فیلم های تک لایه شد. نفوذ پذیری آب تمام فیلم های کاساوا وقتی میزان رطوبت از 33 به 54 افزایش می یابد، زیادتر می شود . فیلم های کاساوا دارای ژلاتین و کربوکسی متیل سلولز توانایی جذب سطحی بالاتری را برای آب به نسبت فیلم های شاهد دارند. علاوه بر این فیلم های کاساوا دارای ژلاتین و یا فاقد ژلاتین از پتانسیل بالاتری برای استفاده شدن بعنوان بسته های خوراکی و زیستی با نفوذ پذیری بخار آب متوسط برخوردارند. ممکن است خواص ممانعتی آب این فیلم ها با پوشاندن آنها یا مخلوط کردن آنها با پلیمرهای زیستی آب گریز بهبود یابد]79[. سیلویا فلورس و همکارانش در سال 2006، اثر فیلم سازها و سوربات پتاسیم بر ویژگی های فیزیکی فیلم های خوراکی نشاسته کاساوا را مورد بررسی قرار دادند . وجود سوربات پتاسیم ، در فیلم ها میزان حل شدن آنها، رنگ و کاهش درجه کریستالی شدن خواص مکانیکی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. می توان دید که ژلاتینی کردن به مدت طولانی و نرخ خشک کردن کند منجر به ایجاد یک شبکه می شود که بلوری شدن آن بیشتر و نفوذ پذیری بخار آب کمتری دارد. وقتی سیستم نشاسته با استفاده از حرارت دهی سریع و خشک کردن کند ژلاتینی می گردد بخار شدن سریع آب، باعث ایجاد ماتریکس های بسیار بی نظم می گردد که مقدار رطوبت بالاتری داشته و بازدارندگی آن درمقابل آب کم است . این روش به صورت بسیار مؤثری از تجزیه سوربات پتاسیم و قهوه ای شدن جلوگیری می نماید بنابراین استفاده از این روش ، برای تولید فیلم هایی با پایداری ضد میکروبی مناسب ومشتری پسند و بسیار مناسب است]70[.
2-3- فیلم ها
از دهه 80 میلادی به فیلمهای خوراکی توجه بیشتری شده است. زیرا زیست تخریب پذیری و ویژگی ممانعت کنندگی بالای آنها در برابر گازها، مواد معطر، میکروارگانیسمها و چربیها به ویژه در رطوبتهای نسبی پایین به حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری محصول منجر میشود]65[.
2-3-1- تعریف فیلم و پوشش خوراکی
در واقع فیلم های خوراکی یک لایه نازکی از مواد خوراکی هستند که روی سطح مواد غذایی قرارگرفته و بعنوان محافظ آن عمل می کنند و یا اینکه در بین اجزاء غذایی قرارگرفته تا آنها را جدای از همدیگر نگه دارد. همچنین این فیلم ها به صورت لفاف درآمده و می توانند اجزا حساس نظیر ویتامین ها ، آنتی اکسیدان ها ، رنگ ها واسانس ها را در خودجای داده و به مخلوط ماده غذایی اضافه کنند]64[. فیلم خوراکی به عنوان یک جایگزین و لایه های طبیعی مستحکم به منظور جلوگیری از دست دادن رطوبت است و اجازه عبور انتخابی را برای کنترل تغییرات گازهایی مهم مثل اکسیژن و دی اکسیدکربن و اتیلن که در فرایند تنفس نقش دارند را می دهد. فیلم با پوشش می تواند سطح سترون را فراهم کند و از دست رفتن ترکیبات مهم جلوگیری می کند و ضخامت آن کمتر از mm3/0 و یا 01/0 اینچ است. فیلم ها و ورقه های خوراکی قبل از کاربرد در بسته بندی ماده غذایی، به صورت لایه ای نازک تولید می شوند و بعد همانند پلیمرهای سنتزی برای بسته بندی به کار می روند]54[.
فیلم خوراکی در اثر گستردن محلول فیلم ساز روی یک سطح و خشک کردن آن پدید می آیند. پوشش خوراکی در اثر غوطه ور کردن مواد غذایی در محلول فیلم ساز یا پاشیدن (اسپری کردن) محلول سازنده بر سطح آن ایجاد می شود. استفاده از شیوه غوطه وری بهتر از افشانی است زیرا به ایجاد پوشش یکنواخت می انجامد. درمورد فیلم های

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *