دانلود پایان نامه ارشد درمورد فشار بخار آب، شهر اصفهان

آماده سازی دیسپرسیون نشاسته آبی 4% () به کار گرفته شد این دیسپرسیون نشاسته تا 90 حرارت داده شد و سپس برای کامل کردن ژلاتیناسیون به مدت 45 دقیقه نگهداری شد یک مخلوط 3:1 گلیسرول – سوربیتول در 40% ( از نشاسته) به عنوان پلاستی سایزر اضافه شد. انتخاب این نرم کنندهها بر اساس پایداری بالاترین حرارت که در آزمایش پیشین از آن گرفته شد مبتنی بود]17[. هنگام سرد کردن با درجه حرارت 55 – 50 ، عصاره را اضافه میکنیم. مقدار g 90 از دیسپرسیون در پلیتها ریخته شدند این فیلمها در یک اتاقک رشد با درجه حرارت 22 و رطوبت نسبی50 درصد به مدت 20 ساعت خشک شدند. فیلمهای خشک شده از سطح پلیتها جدا شدند و در2 23 و با رطوبت نسبی (RH) %5 50 نگه داری شدند تا اینکه آزمایش شوند. تمام فیلمها (شامل شاهد) در سه مرتبه آماده شدند.
شکل (3-1): ساخت فیلم نشاسته کاساوا حاوی عصاره آبی پونه کوهی.
3-3- استخراج عصاره آبی و متانولی
عصاره آبی از عطاری بهبودیان واقع در شهر اصفهان خریداری شد. عصاره متانولی نیز به این صورت که 10 گرم برگ آسیاب شده گیاه پونه کوهی داخل کاغذ صافی واتمن نمره 1 پیچیده شد و سپس داخل بشرحاوی مخلوط 150 میلی لیتر متانول و 50 سیسی محلول کلروفرم و 50 میلی لیتر آب مقطر که سر بشر با فویل پوشانده شده به مدت 24 ساعت در دمای محیط نگه داری شد و سپس توسط دستگاه روتاری (Rotary evaporation مدل LABOROTA 4000) عصاره متانولی استخراج شد و حلال های محلول توسط دستگاه روتاری حذف می شود. مقدار عصاره متانولی بدست آمده 15 گرم می باشد و به نسبت 3 به 1 یعنی در رقت های 5 و 10 گرم جدا کرده و در یخچال با دمای 4 درجه سانتیگراد نگه داری شد.
شکل (3-2): استخراج عصاره متانولی پونه کوهی توسط روتاری.
شکل (3-3): ساخت فیلم نشاسته کاساوا حاوی عصاره متانولی پونه کوهی.
3-4- ضخامت فیلم
ضخامت فیلم با ریز سنج مدل insize با قدرت تفکیک 01/0 میلی متر به طور تصادفی در 5 موقعیت
تعیین و میانگین آنها برای محاسبات استفاده شد.
3-5- اندازهگیری میزان رطوبت12 فیلمها
پس از آن که فیلمها به تعادل رطوبتی رسیدند، تکههای فیلم وزن شده و درون دسیکاتوری که قبلا به وزن ثابت رسیده بود قرار داده شدند. سپس در آون با دمای 40 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت تا رسیدن به وزن ثابت حرارت داده شدند. سپس از روی میزان کاهش وزن نمونهها نسبت به نمونه اولیه، درصد رطوبت تعیین شد]21[.
3-6- اندازهگیری میزان جذب آب13 فیلمها
پس از آن که فیلمها به تعادل رطوبتی رسیدند، تکههای 2 2 فیلم وزن شده و درون دسیکاتوری که قبلا به وزن ثابت رسیده بود قرار داده شدند. سپس در آون با دمای 40 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت تا رسیدن به وزن ثابت حرارت داده شدند. سپس نمونهها به مدت یک ساعت داخل آب دیونیزه قرار داده شد و پس از آن از داخل آب خارج کرده و با حوله کاغذی خشک کرده و سپس وزن آن تعیین شد.
شکل (3 -4): آماده سازی فیلم بریده شده برای آزمایش اندازه گیری میزان جذب آب.
3-7- ویژگیهای مکانیکی
آزمایشی برای ارزیابی تغییر شکل (کشش آمدن) با یک سرعت ثابت در یک نمونه از اندازههای استاندارد شده به کارگرفته شد تا نیروی برآیند مورد نیاز برای پارگی مواد اندازهگیری شود از روی منحنی های نیرو و در برابر جابهجا شدگی یک تعداد از پارامترها تعیین شدند. تعدادی از پارامترها از سوی منحنهای نیرو در برابر (در مقابل) جابهجا شدگی متعلق شد. فشار کشش(همچنین قدرت کشش نامیده می شود)، ، در Pa بیان شد.
برابر است با نیروی اندازهگیری شده مورد نیاز پاره کردن این بخش از نمونه :
در اینجا F نیرو بر حسب نیوتن (N) و A مساحت بخشی از نمونه مورد آزمایش (عرض در mm2
ضخامت) امتداد داشتن (همچنین کشش نامیده میشود)، (بدون بعد )، این درجه جابهجایی نسبت به طول نمونه مورد ارجاع است:
=
در اینجا L جابهجایی (mm) است و L0 طول منبع است (mm). طول نقطه پارگی به عنوان یک درصد نسبی از انعطاف پذیری مقایسهای فیلمها گزارش شد. مدول یانگ (MPa ). این پارامتر برابر است با شیب خط منحنی stress-strain برای Elongation های پایین.
E =
ویژگیهای مکانیکی در هر پارگی مشخص شدند. استرس و استرین پارکنندگی ( ، ) برای هر نمونه محاسبه شد. بخش آزمایش به طور چشمگیری در طی اندازهگیری تفاوتی نکرد. میتوان برای تعریف کردن رفتار خاص ماده به عنوان ترد (شکست در محدوده الاستیک ) یا ductile (شکست در پلاستیک)، از شکل منحنیهای stress-strain استفاده کرد. ASTM D882-10 با تغییری (اصلاحی) برای تعیین کردن ویژگیهای مکانیکی در شرایط استاندارد مورد استفاده قرار گرفت]68[. نوارهای فیلم به طول 100 mm و عرض 20 mm بریده شد و به مدت 48 h در دمای 23 و رطوبت نسبی 53 % تنظیم شد آنالیز کننده بافت مجهز شده با نرم افزار Texture Exponent 32 به منظور اندازهگیری ویژگیهای مکانیکی فیلم به کار گرفته شد. جداسازی سرعت اولیه و سرعت crosshead به ترتیب mm 50 و 30 بود. Elongation و قدرت کشش در نقطه پاره شدن از تغییر شکل و نیروی داده ثبت شده توسط نرم افزار محاسبه شد. 8 تکرار هر نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت.
3-8- اندازهگیری رنگ
نمونههای فیلم در سه مرتبه به وسیله یک کالریمتری اندازهگیری شد این دستگاه با جابهجایی صفر پلیت کالیبره CM-A100 و هوا به عنوان جابهجایی مقدم بر استفاده به طور کامل کالیبره شد. یک دیافراگم با اندازه بزرگ مورد استفاده قرار گرفت و ارزشهای reported b ،a ،L رنگ CIE به وسیله سیستم کامپیوتری که نرم افزار Spectra Magic software version 2.11 گزارشی به دست داد. L همان روشنایی سایکرومتریک است (کدر – روشن) و برابر است با کدر (L=0) و سفید (L=100) و ارزشهای a و b برابر با کرماتیکی سایکرومتریک میباشد یک a مثبت رنگ قرمز را نشان میدهد و a منفی رنگ سبز اشاره دارد. یک b مثبت نشان دهنده رنگ زرد است در حالیکه b منفی نشان دهنده رنگ آبی است.
3-9- نفوذپذیری به بخار آب (WVP)
متد فنجانی وزنی اصلاح شده مبتنی بر پایه ASTM E96-05 به منظور معین کردن نفوذپذیری به بخار آب فیلمها مورد استفاده قرار گرفت]68و45[. ابتدا فیلمها را اندازه دهانه فنجان برش داده سپس روی دهانه فنجانی که داخل آن آب دیونیزه (20 سانتی متر زیر دهانه) ریخته شده با خمیر بازی یا پارافیلم، فیلم به لبه فنجان میپوشانیم سپس وزن اولیه را بدست میآوریم، پس از آن هر 2 ساعت وزن میکنیم تا حدود 7 نقطه بدست می آوریم. طرح اندازهگیری وزنی بدست آمده در مقابل زمان جهت معین ساختن 14WVTR به کار گرفته شد. شیب بخش خطی این طرح نشان دهنده حالت ثبات نفوذپذیری بخار آب از طریق فیلم در هر واحد زمانی بود ( ) WVTR بر حسب در روز بیان میشدند. 6 نمونه در عمل آوری آزمایش شدند این شیبها ضریب رگرسیون 99/0یا بزرگتر را نشان میدهد WVP فیلم توسط ضرب کردن WVTR پایدار به وسیله ضخامت فیلم و تقسیم کردن آن توسط اختلاف فشار بخار آب بر روی فیلم مورد محاسبه قرار گرفت.
شکل (3 -5): آماده سازی فیلم برای آزمایش نفوذپذیری به بخار آب.
3-10- ارزیابی 15FTIR برای کنش متقابل شیمیایی
با استفاده از روش انعکاس کلی تضعیف شده (ATR) در اسمارت اسپکترا FTIR، فیلمها ضبط شدند. (FT-IR Therwo، مدل Nicolet 6700 ساخت آمریکا ) این فیلمهای نازک مستقیما درون سلول به کار گرفته شدند. به دنبال روشهای توضیح داده شده توسط ژئو و همکارانش در سال 2009، برای هر طیف به طور میانگین 64 اسکن متوالی در تفکیکها 4 – 1 cm دیده شد.
3-11- حلالیت فیلمها (Solubility)
حلایت فیلمها در آب بر طبق نظر مایزورا و دیگران (2007( و با قدری تغییرات تعیین شد پس از تعیین میزان رطوبت موجود در هر فیلم میزان مواد جامد موجود در آن قابل تعیین بود با توجه به این مسأله، تکههای از فیلم (600 میلی گرم) بریده شده در یک دسیکاتور با ( P2O5 (0% RH به مدت 24 ساعت در دمای 40 درجه سانتی گراد حرارت داده شد. سپس درون بشر با 100 سی سی آب دیونیزه قرار داده شد این نمونهها با تکان خوردنهای دائمی به مدت 24 ساعت در دمای اتاق به هم زده شدند. سپس مخلوط فیلم و آب بر روی یک کاغذ صافی که قبلا به وزن ثابت رسیده و دقیقا توزین شده بود صاف شد. کاغذ صافی به همراه نمونه تا رسیدن به وزن ثابت در دمای 40 درجه سانتی گراد قرار داده شد. درصد حلالیت فیلمها در آب از رابطه زیر محاسبه گردید.
100 = درصد حلالیت
شکل (3- 6): اندازه گیری آزمایش حلالیت فیلمهای نشاسته کاساوا حاوی عصاره آبی پونه کوهی.
3-12- اندازه گیری کدورت (uv-vis)
uv-vis برای طیف جذب و انتقال فیلمها با استفاده از یک اسپکتروفتومتری uv-vis Varian ، مدل Conc 50 با بکارگیری هوا به عنوان شاهد از 190-1100 nm ثبت شد.
شکل (3- 7): اندازه گیری کدورت فیلمهای نشاسته کاساوا حاوی عصاره آبی پونه کوهی.
3-13- نفوذپذیری نسبت به اکسیژن (OP)
اندازهگیریهای نفوذپذیری به اکسیژن بر روی فیلمها توسط MoconOxtran 2/21 که با نرم افزار نفوذپذیری WinpermTM که خود از روش استاندارد ASTM D3985-05 به کار میگیرد صورت گرفت (ASTM, 2005 a) و این اندازهگیریهای نفوذپذیری اکسیژن با یک سنسور کالریمتریک ثبت شد. فیلمها درون یک ماسک فویل آلومینیومی با یک ناحیه 5 cm2 باز قرار داده شده مجهز شدهاند و در سلولهای انتشار نصب شدند. آزمونها در دمای 25 ، فشار اتمسفری و % 50 RH که به کار گیرنده اکسیژن21 درصد به عنوان گاز آزمایش انجام گرفتند. اکسیژن انتقال داده شده به وسیله فیلمها به وسیله گاز حامل (H2 / N2) به کالریمتریک صورت گرفت. برای دست یابی به حالت ثابت انتقال اکسیژن، اندازهگیریهای به نحو متقارب و نزدیک به هم با ساعت انجام گرفتند. ضرایب نفوذپذیری در cc-m / (m2 day atm) بر پایه درجه سرعت) انتقال اکسیژن در حالت ثابت که در نظر گیرنده ضخامت فیلمها است، محاسبه شدند.
3-14- آزمایش ضد میکروبی
آزمایش فعالیت ضد میکروبی بر روی فیلم با استفاده از روش نفوذ آگار16 بر اساس مایزورا و همکارانش (2007) صورت گرفت. تاثیرات ضد میکروبی بر روی فیلم با ممانعت صفر در مقابل استاف اورئوس و اشریشیاکلی سویه بیماریزا بر روی کشت جامد معین شدند. برای تعیین فعالیت ضد میکروبی فیلمهای خوراکی از روش نفوذ ماده ضد میکروبی در محیط آگاردار استفاده شد. فیلمهای تولید شده با استفاده از یک قالب به دیسکهایی به قطر 5 میلی متر تبدیل شدند. باکتری استاف اورئوس بیماریزا و اشریشیاکلی از آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشگاه دامغان گرفته شد، سپس تک کلنی از باکتری برداشته و کشت 4 منطقهای رو پلیت میدهیم تا باکتری فعال شود. پس از کشت آن را داخل انکوباتور 37 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت گذاشته تا باکتری رشد کند، و در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شد. به منظور حفظ قابلیت زیستی باکتری، هر بیست روز کشت مجدد آن انجام گرفته شد. سپس از باکتری فعال شده توسط لوپ تک کلنی برداشته و داخل لوله آزمایش حاوی 5 سیسی آب مقطر استریل شده اضافه میکنیم تا کدورت سوسپانسیون میکروبها برابر کدورت نیم مک فارلند گردد (استانداردهای نیم مک فارلند با افزودن حجم خاصی از محلول اسید سولفوریک 1 درصد و کلرید باریم 175/1 درصد برای به دست آوردن یک محلول سولفات باریم با دانسیته نوری خاص تهیه می شود. معمولا استاندارد نیم مک فارلند که حاوی 95/9 میلی لیتر اسید سولفوریک 1 درصد و 05/0 میلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *