دانلود پایان نامه ارشد درمورد مصرف کننده

فنولی مهم ترین ترکیبات ضد میکروبی است. باکتری های گرم مثبت بیشترین حساسیت رابه اسانس نسبت به گرم منفی دارند به علت وجود غشای خارجی احاطه کننده دیواره سلولی در باکتری های گرم منفی منطقی به نظر می رسد که این باکتری ها در برابر اثر ضد باکتریایی اسانس ها حساسیت کمتری از خود نشان بدهد. این غشای خارجی انتشار مواد هیدروفوب از میان این لایه پوشاننده لیپو پلی ساکاریدی را محدود می کند. در باکتری گرم مثبت تماس مستقیم ترکیبات هیدروفوب اسانس ها با این فسفولیپید دو لایه ای صورت می گیرد. این محل جایی است که این ترکیب اثر خود را برجای می گذارد. این اثر یا به صورت افزایش نفوذپذیری یون ها و یا نشت ترکیبات حیاتی سلولی رخ می دهد و یا این که به صورت نقص در سیستم آنزیمی باکتریایی بروز می کند]68[.
لیلا جودی در سال 1390 ، در مطالعه ای بررسی خواص ضد میکروبی و ترکیبات شیمیایی مهم عصاره و اسانس گیاهان مرزنجوش ، پونه و نعناع فلفلی از خانواده نعناع بررسی نمود ونتایج این مطالعه و تحقیق نشان داد عصاره الکلی و اسانس گیاهان خاصیت ضد باکتریایی و ضد قارچی خوبی از خود نشان دادند . دربین عصاره های الکلی، عصاره اتانولی مؤثرترین عصاره بوده و در مقایسه عصاره و اسانس ، اسانس گیاهان قویتر بوده است . وی به این نکته دست یافته که تأثیر نعناع فلفلی ضعیفتر ازمرزنجوش، ولی قویتر از پونه بوده است. همچنین در مقایسه تأثیر هر کدام ازگیاهان بر روی تک تک میکرو ارگانیسم ها هر سه گیاه روی استاف اورئوس، تأثیر بیشتر و قوی تر داشته است . وهمچنین تأثیر گیاهان بر روی کاندیدا. آلبیکانس را بیشتر از اشریشیاکلی دریافته و اشریشیاکلی را دارای بیشترین مقاومت در هرسه گیاه معرفی کرده است. مهمترین ترکیبات شیمیایی مهم پونه ، منتول ، منتون ، سینئول ، تیمول ، میرسن ، پولگون و کارون می باشد . وی در اندازه گیری MIS مقدار MIS مرزنجوش ونعناع فلفلی و پونه بر روی استاف اورئوس را به ترتیب 25/1 ، 5 و 20 میکرولیتر بر میلی لیتر و این مقدار برای اشریشیاکلی و کاندیدا. آلبیکانس باهم برابر و به ترتیب 5 ، 20 و 40 میکرولیتر بر میلی لیتر گزارش کرده است]9[. خواص ضدمیکروبی اسانس ها برعلیه طیف گسترده ای از میکروارگانیسم ها، از جمله باکتری ها، تک یاخته ها و قارچ ها اثبات شده است. اسانس ها همچنین به خاطر داشتن فعالیت برضد طیف وسیعی از پاتوژن های موادغذایی ، در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرند به عنوان مثال، اشریشیاکلی باروغن پونه کوهی و دوجزء اصلی آن کارواکرول و تیمول مهار می شود]45[. با ارزیابی حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس پونه کوهی و دوترکیب اصلی آن، تیمول و کارواکرول، برعلیه استافیلوکوکوس اورئوس و پسودوموناس ، لامبرت و همکاران (2001) مشاهده نمودند که ترکیب تیمول و کارواکرول فعالیت ضد میکروبی بالاتری از فعالیت تک تک آن ها به تنهایی است واثر مهارکنندگی اسانس پونه کوهی عمدتاً به دلیل عمل افزایشی ضدباکتریایی این دو ترکیب می باشد]49[. در مورد نحوه عمل اسانس ها در مرگ باکتری های بیماری زا چنین اظهار شده است که یکی از ویژگی های مهم این مواد و ترکیب های آن خاصیت آب گریزی است که سبب می شود در بخش های لیپیدی دیواره سلولی و میتوکندری باکتری توزیع شده و موجب تغییر وتخریب ساختمان و نفوذپذیری بیشتر آن ها گردد ]69[. به دنبال آن بخش زیادی از یون ها و دیگر محتویات حیاتی سلول به بیرون تراوش می نماید که در نهایت منجر به مرگ باکتری می شود]24[. رزاق محمودی و همکاران، در سال 1389 در تحقیقی اثر ضد میکروبی اسانس پونه کوهی ولاکتوباسیلوس کازئی بر استافیلوکوکوس اورئوس در پنیر سفیدایرانی بررسی کردند و نتایج این مطالعه نشان داد با کاربرد توأم ترکیبات محافظت کننده زیستی مختلف به ویژه اسانس پونه کوهی و پروبیوتیک ها، می توان از غلظت های پایین تری از اسانس ها جهت کنترل و ممانعت از رشد ارگانیسم های پاتوژن ( استاف اورئوس ) وعامل فساد در مواد غذایی جهت کاهش هزینه های اقتصادی و اثرات نامطلوب غلظت های بالاتر اسانس ها بر خصوصیات ارگانولپتیکی مواد غذایی بهره جست]14[. رزاق محمودی و همکاران، در سال 1390 در تحقیقی تعیین ترکیبات شیمیایی اثرات ضد میکروبی اسانس پونه کوهی علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بررسی کردند ونتایج این مطالعه نشان داد اسانس پونه کوهی از توان ضد میکروبی بسیار بالایی برخوردار است. بنابراین می توان از آن در ترکیب با سایر نگهدارنده ها جهت محافظت مواد غذایی در مقابل میکروارگانیسم های عامل عفونت و مسمومیت بهره جست. آنالیز شیمیایی اسانس پونه کوهی منجر به شناسایی 22 ترکیب با مجموع 3/95 درصد در آن شد. پولگون (45/31 درصد )، 1-8 سینئول (89/15 درصد )، منتوفوران (8/11 درصد ) و سیس ایزوپولگون (74/9درصد )، ترکیب های عمده اسانس را تشکیل می دادند . حداقل غلظت ممانعت از رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در محدوده 750 تا 1200 میکروگرم در میلی لیتر قرار داشت]15[.
جدول (2-3): ترکیب های شیمیایی اسانس پونه کوهی، زمان بازداری و شاخص بازداری آنها با استفاده ازدستگاه کروماتوگراف گازی متصل به طیف نگار جرمی ]15[.
نام ترکیب
درصد
زمان بازداری (دقیقه )
شاخص بازداری
آلفا پینن
86/1
86/10
939
کامفن
57/0
52/11
953
سابینن
52/0
81/12
976
2- بتاپینن
07/3
95/12
980
بتا میرسن
50/0
74/13
991
3 – اکتانول
60/0
96/13
993
1 و 8 سینئول
89/15
81/15
1031
پارامنتا- 3 – 8 – دیئن
54/0
70/17
1068
ایزوپنتیل- 2 – فتیل بوتانوات
91/0
29/19
1099
پارامنت- 3- ان- 8 – ال
7
65/21
1149
منتوفوران
18/11
43/22
1163
سیس ایزوپولگون
74/9
01/23
1175
بورنئول
01/1
76/23
1190
فئوایزودی هیدروکاروئول
78/1
18/25
1220
پولگون
54/31
33/26
1245
2 – سیکلوهگزان – 1وان
80/3
77/30
1342
1 – دسن
58/1
13/31
1350
پییریتونون اکساید
34/0
74/31
1364
سیس جاسمون
40/0
11/33
1395
1 و4 – بنزن دی آمین
35/0
02/37
1489
اسپاتولنول
52/0
45/40
1575
کاریوفیلن اکساید
60/1
67/40
1580
2-12- خواص کاربردی فیلمهای نشاسته ای
2-12-1- بازدارندگی نسبت به بخار آب
بازدارندگی ضعیف نسبت به بخار آب از عیبهای اساسی فیلمهای نشاستهای به حساب میآید به علت ماهیت آبدوست نشاسته، فیلمهای حاصل از آن نفوذ پذیری بالایی نسبت به بخار آب دارد این حساسیت نسبت به رطوبت باعث ایجاد تغییر در خواص کاربردی فیلم نشاسته در شرایط محیطی مختلف شده و در نتیجه کاربرد فیلمهای نشاستهای در شرایط مختلف (به ویژه در رطوبتهای نسبی بالاتر) را محدود می سازد. ترکیب شیمیایی نشاسته، فرمولاسیون(به ویژه میزان نرم کننده)، شرایط تولید فیلم و شرایط محیطی (به ویژه رطوبت نسبی) از جمله عواملی هستند که WVP7 فیلم نشاسته را تحت تاثیر قرار میدهند نوع نشاسته مورد استفاده در تهیه فیلم تاثیر به سزایی بر روی WVP فیلم نهایی دارد و با افزایش میزان آمیلو پکتین، WVP بیشتر میشود]12[.
2-12-2- بازدارندگی نسبت به گازها و ترکیبات فرار
فیلمهای نشاستهای به دلیل وجود تراکم و فشردگی بالا بین زنجیرها، وجود مقدار زیاد پیوندهای هیدروژنی، وجود حالت نیمه کریستالی، بازدارندگی عالی در مقابل اکسیژن دارند و همین امر استفاده از آنها را در بسته بندی میوهها و سبزیها جهت کاهش سرعت تنفس و افزایش ماندگاری میسر میسازد. نفوذپذیری نسبت به دی اکسید کربن در فیلمهای نشاستهای بیشتر از اکسیژن میباشد که نشان دهنده بازدارندگی انتخابی فیلم نشاسته میباشد این پدیده را میتوان به حلالیت بالای دی اکسید کربن در فیلم های نشاستهای نسبت داد]12[.
2-12-3- خواص مکانیکی
نشاسته در بین بیوپلیمرها مقاوم ترین فیلم را تولید میکند و خواص مکانیکی آن در مقایسه با سایر فیلمهای پلی ساکاریدی و همچنین فیلمهای پروتئینی نسبتا بهتر میباشد. خواص مکانیکی فیلمهای نشاسته ای تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد به عنوان مثال نسبت آمیلوز به آمیلوپکتین در نشاسته نقش تعیین کننده ای در خواص مکانیکی فیلم دارد]12[.
2-12-3-1- ارزیابی خواص مکانیکی فیلمهای بیوپلیمری
رایج ترین آزمون برای ارزیابی خواص مکانیکی فیلمهای خوراکی، آزمون کشش میباشد اگرچه گاهی آزمونهای دیگری مانند آزمون سوراخ کردن نیز مورد استفاده قرار میگیرد. در آزمون کشش فاکتورهای زیر اندازهگیری میشود]12[.
مقاومت به کشش8(TS): مقاومت به کشش یا اگر دقیقتر بگوییم مقاومت به کشش نهایی (UTS)، حداکثر تنش کششی است که یک ماده میتواند تحمل کند بدون اینکه دچار کرنش دائمی گردد. مقاومت به کشش نهایی تحت تاثیر میزان بهم پیوستگی زنجیرهای پلیمر در ماتریکس ورقهای قرار میگیرد. مقادیر این پارامتر بر حسب پاسکال یا مگا پاسکال بیان میشود.
ازدیاد طول تا نقطه شکست9 (EB): حداکثر افزایش طول فیلم تا نقطه پاره شدن در اثر اعمال تنش کششی را نشان میدهد و معمولا بر حسب میلی متر بیان میگردد این پارامتر میزان انعطاف پذیری فیلم را نشان میدهد.
مدول یانگ یا مدول الاستیک10 (YM): به نسبت تنش کششی به کرنش کششی در حالتی که رابطه بین این دو خطی باشد گفته میشود و از شیب منحنی تنش – کرنش به دست میآید. مقادیر آن بر حسب مگاپاسکال بیان میشود.
کرنش تا نقطه شکست (SB): همانند ازدیاد طول تا نقطه شکست انعطاف پذیری فیلم را نشان میدهد ولی آن نسبت افزایش طول به طول اولیه فیلم میباشد و فاقد واحد بوده و بر حسب درصد بیان میشود.
مقاومت تسیلم: به میزان تنش کششی که در آن تنش، اولین علائم تغییر شکل (کرنش) غیر الاستیکی ظاهر میشود میگویند. بالاتر از تنش تسلیم، تغییر شکل برگشت ناپذیر (پلاستیک) رخ میدهد و معمولا نقطه شکست میکروسکوپی نیز نامیده میشود.
انرژی تا نقطه شکست (EBP ): این پارامتر توسط سطح زیر منحنی تنش – کرنش تا نقطه شکست تعیین میشود.
Toughness (T): به نسبت EBP به حجم نمونه گفته میشود و تغییرات آن شبیه EBP میباشد.
برای انجام آزمون کشش از دستگاه های بافت سنج و کشش سنج استفاده میشود]12[.
2-12-3-3- رنگ
رنگ و شفافیت فیلمهای خوراکی یکی از شاخصهای بسیار مهم در افزایش میزان بازار پسندی محصول است که به طور کلی امروزه از آنها به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در بسته بندی های محصولات غذایی مختلف یاد میشود. ایجاد فیلم خوراکی با حداقل رنگ و حداکثر شفافیت جهت مواد غذایی بسیار مناسب می باشد. رنگ یک ماده غذایی ناشی از جذب انتخابی مقادیر متفاوتی از طول موج در ناحیه مرئی می باشد. رنگ یک خاصیت فیزیکی مهم است که پذیرش یک ماده غذایی توسط مصرف کننده را تعیین می کند. از این رو، با توجه به اهمیت بسیار زیاد رنگ به خصوص در فرآوردههای غذایی و در افزایش میزان بازار پسندی محصول ضروری به نظر میرسد]47[.
فصل سوم: مواد و روشها
3-1- مواد شیمیایی
نشاسته کاساوا از شرکت SIM خریداری شد (Penang Malaysia). گلیسرول و سوربیتول خوراکی، کلرید کلسیم برای کنترل رطوبت، کلروفرم و متانول و سایر مواد استفاده شده در درجه آزمایشگاهی بوده است. عصاره آبی از عطاری محلی خریداری شد و عصاره متانولی استخراج شد. محیط کشت مولر هینتون11 (مارک آلمان).
3-2- آماده سازی فیلم
برای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *