دانلود پایان نامه ارشد درمورد میکروبی، تشکیل، هالههای

لیتر کلرید باریم 175/1 درصد می باشد بیشتر کاربرد دارد. استاندارد نیم مک فارلند کدورتی معادل با یک سوسپانسیون باکتری حاوی cfu/ml 108 5/1 ایجاد می کند)، سپس زیر هود میکروبی از این لوله آزمایش توسط سمپلر 1000 میکرو لیتر، 1 سیسی از محلول را برداشته و سطح پلیت ریخته و توسط میلهL شکل کشت دادیم، سپس دیسکها در شرایط استریل (10 دقیقه زیر اشعه uv قبل از کشت دادن) روی محیط Mueller- Hinton- Agar قرار داده شدند. پلیتها سپس در دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت گرم خانه گذاری شدند. سپس قطر هالههای تشکیل شده با استفاده از کولیس با دقت 02/0 میلی متر اندازهگیری شد. اختلاف مساحت هالههای تشکیل شده از مساحت دیسکها به عنوان شاخص فعالیت ضد میکروبی در نظر گرفته شد. در مواردی که هاله تشکیل نشده بود یعنی فعالیت ضد میکروبی وجود نداشت، اختلاف مساحت برابر صفر در نظر گرفته شد.
شکل (3- 8): شکل هود میکروبی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *