دانلود پایان نامه با موضوع داده ها و اطلاعات، عملکرد کارکنان

تاثیرگذار بر انگیزش جهت ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان اطلاعات گردآوری شده است.
مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی60 تحقیق حاضر برگرفته از مدل تجمیع یافته مشخصههای شغلی و انتظار “دارن جیمز الدینگ” است، با این تفاوت که محقق بر آن شد با اعمال تغییراتی در آن، ضمن بومی سازی61 مدل، آن را جامعتر سازد. براین اساس دو متغیر دیگر به نام دولت(موثر بر متغیر پاداشها) با توجه به ماهیت دولتی بودن صنعت نفت ایران و باورها و ارزشها و اعتقادات (موثر بر متغیر تلاش افراد) جهت بومیسازی مدل به آن افزوده شد. همچنین متغیر ساختار سازمانی به متغیر سازمان تغییر نام یافت تا ابعاد کلیتری از تاثیر سازمان را بر پاداشهای دریافتی کارکنان در بر بگیرد با بررسی متغیر پاداشها در مدل، لزوم افزودن تعداد دیگری از پاداشهای داخلی و خارجی به آن احساس شد. از این رو مواردی چون امنیت شغلی، قوانین و مقررات، اطلاعات، ارتقا و پیشرفت شغلی، ارزیابی عملکرد و تناسب شغلی به پاداشهای موجود افزوده شد. همچنین ویژگی ارتباطات اجتماعی به دو حالت ارتباط با همکاران و ارتباط با سرپرستان تقسیم شد و عامل بازخورد نیز به دلیل همپوشانی با چند عامل دیگر نظیر ارتباط با همکاران و سرپرستان و ارزیابی عملکرد و … حذف گردید. در نهایت. مدل پیشنهادی تحقیق بر اساس نظر خبرگان میباشد که پرسشنامه را تایید و سوالات آنرا با ویژگیهای فرهنگی موجود در ادارات دولتی به خصوص شرکتهای وابسته به صنعت نفت ایران بومی ساختهاند. مدل مفهومی تحقیق در شکل (3-1) آمده است.
چارچوب مفهومی برای الگوی تحلیلی تحقیق
ابعاد و جنبه‏های تحقیق
در فرضیات تحقیق، ابعاد مفهومی (متغیرهای مشاهده شده62 یا آشکار ) برای سنجش انگیزش کارکنان (متغیر مکنون63 یا پنهان) شرکتهای ملی پتروشیمی، گاز و پالایش و پخش صنعت نفت ایران عبارتند از:
باورها، ارزشها و اعتقادات
ارزشها64 غالباً به ایده هایی اطلاق می شوند که انسانها درباره خوب و بد، مطلوب و نامطلوب دارند. در فرهنگ فلسفی”لالاند”65 چهار مفهوم برای ارزش ارائه شده است؛ اول ارزش به عنوان چیزی که فرد یا گروهی به آن علاقه دارند. دوم چیزی که کم و بیش درمیان عده ای موردتوجه واحترام است. سوم وقتی که فرد یا گروهی در رسیدن به هدف خود ‌ارضا می شوند. و چهارم از جنبه اقتصادی که ارزش کالا و عمل مطرح است[24]. در تحقیق حاضر، نگاه به مفهوم ارزشها، اعتقادات و باورها شامل جنبههای اول تا سوم بوده و جنبه چهارم را شامل نمیشود. (سوال 4 بخش سوم پرسشنامه)
تلاش
متغیر بعدی که مورد سوال قرار گرفته است، میزان تلاش افراد جهت انجام کار است. سوالات به گونهای طراحی شدهاند که تلاش افراد هم از نظر فیزیکی و هم از لحاظ ذهنی مورد ارزیابی قرار گیرد.(سوالات 1و2 بخش سوم پرسشنامه)
عملکرد
عملکرد کارکنان در واقع هر عملیست که از سوی کارکنان در حین انجام کار سر میزند[25]. (سوال 3 بخش سوم پرسشنامه)
شدت نیاز به رشد
شدت نیاز به رشد متغیری است که تعیین می کند فرد تا چه حد به یک کار پیچیده و چالش بر انگیز پاسخ مثبت می دهد[26]. همانطور که در فصل دوم اشاره شد این متغیر به طور مستقیم بر روی انگیزش داخلی کارکنان تاثیر میگذارد. (سوال8 بخش سوم پرسشنامه)
انگیزش درونی
سوالات 5و6و7 بخش سوم پرسشنامه نیز برای ارزیابی سطح انگیزش درونی افراد نسبت به انجام کار طراحی شده است.
پاداشهای داخلی و خارجی
این پاداشها و یا به عبارت دیگر ویژگیهای شغلی، بدنه اصلی پرسشنامه تحقیق را شامل میشوند که در قسمت دوم پرسشنامه طراحی شدهاند. متغیرهای مورد سوال در این قسمت عبارتند از: ، تنوع و تفاوتهای مهارتی، اهمیت شغل، ماهیت شغل، استقلال کاری، مشارکت در انجام امور، ارتباط با همکاران، ارتباط با سرپرستان، امنیت شغلی، قوانین و مقررات دولتی، اطلاعات، تناسب شغلی، حقوق و مزایا، ارتقا و پیشرفت شغلی، ارزیابی عملکرد، شرایط محیط کار و ساعات کاری.
در این میان، حقوق و مزایا، شرایط محیط کار، ارتقا و پیشرفت شغلی، ارزیابی عملکرد و ساعات کاری جزء پاداشهای خارجی و مابقی جز پاداشهای داخلی محسوب میشوند.
18 سوال بخش دوم پرسشنامه در این خصوص مطرح شدهاند به گونهای که هم میزان رضایت کارکنان از پاداشها و هم میزان اهمیت پاداشها برای آنان را در بر گرفته است.
لازم به ذکر است که در انتهای بخش سوم پرسشنامه نیز دو سوال در خصوص سنجش رضایت و انگیزش کلی کارکنان نسبت به کار طراحی شدهاست.
روش‏های جمع‏آوری اطلاعات
مهمترین روش‎های گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:
مطالعات کتابخانه‎ای
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‎ای، مقالات، کتاب‎های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت) استفاده شده است.
تحقیقات میدانی
در این قسمت به منظور جمع‎آوری داده ها و اطلاعات و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر انگیزش شغلی کارکنان از پرسشنامه کتبی استفاده شده است. به منظور طراحی پرسشنامه از مقیاس سنجش انگیزش و عملکرد که توسط دارن جیمز الدینگ (2005) در دانشگاه برمنگام تدوین شده، پس از انجام اصلاحات مورد نیاز (با همکاری نخبگان) استفاده شده است پرسشنامه مذکور66 شامل دو بخش عمده می‎باشد:
1- نامه همراه : در این قسمت هدف از گردآوری داده‎ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه‎ی داده‎های مورد نیاز، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن داده‎های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سئوال را عرضه کند.
2- سئوال‎های (گویه‎های) پرسشنامه: این بخش از پرسشنامه شامل دو قسمت است:
الف) سوال‎های عمومی (جمعیت شناختی67) :
این قسمت شامل اطلاعات دموگرافیک کارمندان که عبارتند از: نام شرکت محل اشتغال، جنسیت، میزان سن، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، وضعیت پست سازمانی، نوع استخدام و میزان سابقه کار میباشد.
ب) سوال‎های تخصصی :
پرسشنامه مذکور جمعاً دارای 28 گویه بسته ـ پاسخ می‎باشد که در دو بخش جداگانه مطرح گردیدهاند. در طراحی این قسمتها سعی گردیده است که سئوال‎های پرسشنامه تا حد ممکن قابل فهم و روان باشند. برای طراحی این بخشها از مقیاس 10 گزینهای استفاده شد. شکل کلی و امتیاز بندی این طیف برای سئوال‎های مثبت به صورت ذیل می‎باشد:
شکل کلی : خیلی کم نسبتا کم نسبتا زیاد خیلی زیاد
امتیازبندی: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش گردید تا میزان روایی وپایایی پرسشنامه تعیین شود.
روایی و پایایی پرسشنامه
تعیین اعتبار (روایی)68 پرسشنامه
مفهوم “اعتبار” به این پرسش پاسخ می‎دهد که ابزار اندازه‎گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‎سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‎گیری نمی‎توان به دقت داده‎های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش‎های متعددی وجود دارد که یکی از این روش‎ها “اعتبار محتوا”69 می باشد.
“اعتبار محتوا” نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزا تشکیل دهنده‎ی یک ابزار اندازه‎گیری به کار برده می شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه‎گیری به سئوال‎های تشکیل دهنده‎ی آن بستگی دارد. اگر سوال های پرسشنامه معرف ویژگی‎ها و مهارت‎های ویژه‎ای باشد که محقق قصد اندازه‎گیری آن‎ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سئوال‎های تشکیل دهنده‎ی ابزار اندازه‎گیری، معرف قسمت‎های محتوای انتخاب شده باشد.
بنابراین “اعتبار محتوا” ویژگی ساختار ابزار اندازه‎گیری است که هم زمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‎شود. در این مرحله (اعتبار صوری)70 با انجام مصاحبه‎های مختلف و کسب نظرات پنج نفر از افراد یاد شده ، اصلاحات لازم به عمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محقق را می سنجد[27].
تعیین پایایی71 (قابلیت اعتماد) پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‎گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‎گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می‎دهد. پایایی مربوط به پرسشنامه تکمیل شده میباشد و بیانگر پایایی مناسب دادههای جمعآوری شده توسط پرسشنامهها میباشد، به عبارت دیگر بیانگر این مسئله است که جوابها قابل اعتماد بوده و به اصطلاح چشم بسته و یا توسط تنها یک نفر پر نشدهاند[27].
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی ابزار اندازه گیری از روش “آلفای کرونباخ”72 در نرم افزار SPSS 19 استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‎گیری که خصیصه‎های مختلف را اندازه‎گیری می‎کند به کار می‎رود و دامنه ضریب قابلیت اعتماد در آن از 0 (عدم ارتباط) تا 1 (ارتباط کامل) است.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‎های هر زیر مجموعه سئوال‎های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از رابطه (3-1) مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‎کنیم:
که در آن :
J: تعداد زیر مجموعه‎های سئوال‎های پرسشنامه یا آزمون
: واریانس زیر آزمون J ام
: واریانس کل پرسشنامه یا آزمون
بر این اساس اگر مقدار آلفای کرونباخ از مقدار 7/0 بزرگتر باشد، آمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است. با بررسی میزان آلفای کرونباخ از آنجا که میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامههای توزیع شده در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برابر با 893/0، در شرکت ملی گاز 915/0 و در شرکت ملی پالایش و پخش 910/0 به دست آمد، لذا آزمون از پایایی مناسبی برخوردار است است.
قلمرو موضوعی تحقیق
به لحاظ موضوعی این تحقیق در حوزه مدیریت منابع انسانی قلمداد می شود.
قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق دفاتر مرکزی شرکتهای ملی پتروشیمی، گاز و پالایش و پخش صنعت نفت ایران میباشد. قلمرو زمانی این پژوهش نیز از دی ماه 1389 تا مهرماه 1390 است.
جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کارکنان دفاتر مرکزی شرکتهای ملی پتروشیمی، گاز و پالایش و پخش صنعت نفت ایران میباشد.
نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه
جهت محاسبه‎ی حجم نمونه از رابطه کوکران (3-2) استفاده گردیده است:
n=(N73.?(z?^2)74.p75.q76)/(N.?(d?^2)77+z^2.p.q)
که در آن n نشاندهنده حجم نمونه است.
از آنجاکه تعداد کل جامعه آماری(تعداد کارمندان دفاتر مرکزی شرکتهای ملی صنایع پتروشیمی، گاز و پالایش و پخش) تحقیق حاضر برابر با نفر میباشد، لذا بر اساس رابطه (3-2) حجم نمونه بدست آمده برابر است نفر. همچنین جامعه آماری و حجم نمونه بدست آمده در این سه شرکت به تفکیک در ذیل آمده است:
1) شرکت ملی صنایع پتروشیمی
جمع کل جامعه آماری این شرکت برابر با 516 نفر و حجم نمونه بدست آمده برابر با 220 نفر میباشد.
2) شرکت ملی گاز
جمع کل جامعه آماری این شرکت برابر با 234 نفر و حجم نمونه بدست آمده برابر با 145 نفر میباشد.
3) شرکت ملی پالایش و پخش
جمع کل جامعه آماری این شرکت برابر با 358 نفر و حجم نمونه بدست آمده برابر با 190 نفر میباشد.
بدیهی است در هرشرکت حدود 50 پرسشنامه بیش از حجم نمونه بدست آمده توزیع گردید تا دقت نظرسنجی افزایش یابد.
همچنین در تحقیق حاضر انتخاب نمونه به صورت تصادفی(احتمالی) ساده انجام گرفته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *