دانلود پایان نامه با موضوع دانشگاهها

است. و از آنجا که روش توزیع پرسشنامهها به صورت حضوری انجام شده، در نتیجه نرخ بازگشت پرسشنامهها صددرصد بوده است.
روش‏های تجزیه و تحلیل اطلاعات
دادهها و اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه، پس از بررسی و مطالعه، به کمک نرمافزار آماری SPSS 19 مورد آزمون آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه قرار گرفتند.
ضریب همبستگی پیرسون78
ضریب همبستگی، شدت و نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) بین دو متغیر را نشان میدهد. در این تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون ارتباط بین آنها استفاده شده است. همبستگیهای دو متغیره شامل دو نوع همبستگی فاصلهای و ترتیبی میباشد. این نوع همبستگیها، پیوندهای جفتی بین مجموعهای از متغیرها را محاسبه کرده و نتایج را در قالب یک ماتریس نمایش میدهند. این نوع همبستگیها برای تعیین شدت و جهت پیوند بین دو متغیر ترتیبی، یکی ترتیبی و فاصلهای و هر دو فاصلهای یا نسبی مفید میباشند. در این همبستگیها، سطح معنی داری79 عبارتست از احتمال به دست آوردن نتایج تحقیق تا حد و درجهای که محقق مشاهده کرده است. چنانچه سطح معنی داری کوچکتر از 05/0 باشد، نتیجه میگیریم که همبستگی بین دو متغیر معنی دار است و این دو متغیر با یکدیگر ارتباط دارند. اما اگر سطح معنی داری بزرگتر از 05/0 باشد، در آن صورت همبستگی بین دو متغیر معنی دار نبوده و این دو متغیر ارتباط خطی با یکدیگر ندارند[28].
رگرسیون چندگانه80
رگرسیون را شاید بتوان بهترین ابزار آماری جهت پیش بینی ، قدرت تبیین نحوه و میزان تاثیر گذاری گروهی از متغیرهای مستقل بر گروهی دیگر از متغیرها دانست. در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه علی و معلولی و تحلیل آن هستیم که به واسطه آن کمیت یک متغیر مجهول را با استفاده از متغیر یا متغیرهای مشخص میتوان برآورد نمود. با فرض وجود چنین رابطهای معادله رگرسیون به شکل y=a+bx تعریف میشود که به رگرسیون خطی81 ساده مشهور است. نکتهی مهم در استفاده از رگرسیون خطی اینستکه مفروضات رگرسیون خطی حتما میبایست محقق شده باشند.یعنی اولا بین متغیرهای مستقل و وابسته باید رابطه همبستگی وجود داشته باشد و ثانیا بین متغیرهای مستقل نباید رابطه همبستگی وجود داشته باشد. همچنین بین خطاهای مدل نبایستی همبستگی وجود داشته باشد.
زمانیکه دو یا چند متغیر تاثیر عمدهای روی متغیر وابسته دارند، از رگرسیون چندگانه استفده میکنیم. در این روش نیز فرض خطی بودن رابطه بین متغیرها برقرار است و بر این اساس معادله رگرسیون چندگانه برای نمونه با دو متغیر به صورت y=a+b_1 x_1+b_2 x_2 تعریف میشود[28]. در فصل 4 بوسیله رگرسیون چندگانه میزان معنی داری مدل، میزان اثر گذاری متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته و همچنینی میزان پیش بینی مدل ارائه میشود.
جمع بندی
در این فصل فرآیند انجام تحقیق و روش تحقیق مورد استفاده که پایه و اساس تجزیه و تحلیل و خروجیهای فصل چهارم است، به تفصیل شرح داده شد. درنهایت نیز مراحل انجام تحقیق به صورت یک نمودار ترسیم شده است(نمودار 3-2)
مراحل انجام تحقیق
نتایج و تفسیر آنها
مقدمه
پس از گردآوری و کنترل پرسشنامهها و حذف پرسشنامههای ناقص، با استفاده از نرم افزار SPSS19 بانک اطلاعاتی مورد نیاز تشکیل و دادهها مورد پردازش قرار گرفت.از جداول یک بعدی برای توصیف دادهها استفاده شد. با استفاده از روش رگرسیون تاثیر هر یک از ابعاد و جنبههای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در ضمن از آزمون شدت همبستگی پیرسون برای سنجش شدت رابطه بین ابعاد استفاده شد.
مطالعه موردی
همانگونه که در فصول قبل اشاره شد در تحقیق حاضر جهت سنجش انگیزش کارکنان و ارائه مدل جامع، دفاتر مرکزی سه شرکت وابسته به صنعت نفت ایران یعنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز و شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.
– شرکت ملی صنایع پتروشیمی با قدمتی حدود 40 سال وابسته به وزارت نفت دولت جمهوری اسلامی ایران است. این شرکت مسئولیت توسعه هر عملیات در صنعت پتروشیمی کشور را بعهده دارد. هدف از تاسیس این شرکت، تولید فرآورده‌های پتروشیمی و شیمیایی از نفت، مشتقات نفتی، گازهای طبیعی و سایر مواد خام، اعم از آلی و معدنی بود. برخی اهداف و ماموریتهای این شرکت عبارتند از: حداکثر استفاده از منابع گازی به جای فرآورده های نفتی به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی جهت استفاده از این مزیت ایران، افزایش سهم صادرات محصولات پتروشیمی در صادرات غیر نفتی کشور، توسعه و گسترش واحد های تحقیق و پژوهش در بخش پتروشیمی، توسعه صنعت پتروشیمی بطوریکه در چشم انداز سال 1394 ارزش تولیدات پتروشیمی به 20 میلیارد دلار برسد و …[29].
– شرکت ملی گاز ایران با هدف متمرکز کردن کلیه امور مربوط به گاز در سال 1344 تاسیس شد. در ابتدا این شرکت وجود خارجی نداشت و امور مربوط به گاز مستقیما زیر نظر شرکت ملی نفت بود ولی به سبب آنکه ضرورتاَ می‌بایستی کلیه امور مرتبط به گاز در یک سازمان متشکل می‌شد تا پاسخگوی مسئولیتها و نیز اهداف آینده باشد و از طرف دیگر توافق کلی زمینه توسعه همکاریهای اقتصادی بین ایران و شوروی سابق در سال 1344 صورت گرفت و منجر به امضاء پروتکلی در دی ماه همان سال شد، زمینه صدور گاز مطرح و تاسیس شرکت ملی گاز ایران در اسفند ماه 1344 برای تحقق هدفهای ذکر شده تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. برخی اهداف و ماموریت-های این شرکت عبارتند از: تهیه، عمل‌آوری و قابل عرضه کردن انواع گاز منجمله گاز طبیعی فشرده و گاز مایع و انجام اقدامات و ایجاد تاسیسات و وسایل لازم برای نیل به این مقصود، مطالعه، تهیه، تنظیم اجرای طرحهای احداث پالایشگاهها? خطوط لوله، مخازن ذخیره سازی، صدور انواع گازهای طبیعی و مایع به خارج از کشور یا فروش آنها بمنظور صادرات، تنظیم و تعیین مقررات مربوط به ایمنی و استانداردهای مصرف و …[30].
– شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال 1307 تشکیل شد و از آن زمان در امر تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی کشور فعالیت دارد. دستیابی به فن آوری‌های پیشرفته و روزآمدسازی کلیهفعالیت‌های عملیاتی و اداری با هدف احراز رتبه اول در سطح منطقه، از جمله برنامه‌هایی است که این شرکت به طور جدی به آن توجه داشته و برای تحقق آن با دانشگاهها و سایر موسسـات تحقیقاتی در زمینه اجرای ده‌ها پروژه دانشــجویی و پژوهشی همـکاری می‌نماید. برخی از اهداف و ماموریتهای این شرکت عبارتند از: تولید و توزیع انواع فرآورده‌های نفتی اصل و بیش از 60 نوع فرآورده جنبی در سراسر ایران، بازاریابی و صدور فرآورده‌های تولیدی مازاد بر مصرف داخلی، ساخت پالایشگاه سکوهای دریایی، خطوط لوله و شبکه‌های مخابراتی مراکز عملیاتی و ستادی صنعت نفت و …[31].
و در انتها باید دانست که هر سازمانی برای نیل به اهداف تعیین شده خود نیاز به کارکنانی داردکه با نهایت تلاش و انگیزه، سازمان را در رسیدن به این اهداف یاری رسانند.
ویژگیهای جمعیت شناختی
در این بخش به بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری پرداخته میشود.
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
بر اساس یافتههای جدول (4-1) ملاحظه میگردد که بیشترین تعداد پاسخگویان با فراوانی 242 نفر (6/43 درصد) در رده سنی بین 41 تا 50 سال و کمترین تعداد با فراوانی 14 نفر (6/2درصد) در رده سنی 55 سال به بالا قرار دارند.
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
سن
فراوانی
درصد
پتروشیمی
گاز
پالایش
کل
پتروشیمی
گاز
پالایش
کل
20-30 سال
20
40
39
99
5/9
7/27
20
8/17
31-40 سال
89
46
65
200
4/40
6/31
35
36
41-50 سال
106
52
84
242
7/47
7/35
44
6/43
55 سال به بالا
5
7
2
14
4/2
5
1
6/2
جمع کل
220
145
190
555
100
100
100
100
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس
بر اساس دادههای آماری جدول (4-2) ملاحظه میگردد که 38 درصد از پاسخدهندگان زنان و 62 درصد از مردان بودهاند.
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس
جنس
فراوانی
درصد
پتروشیمی
گاز
پالایش
کل
پتروشیمی
گاز
پالایش
کل
زن
74
54
83
211
9/33
4/37
7/43
38
مرد
146
91
107
344
1/66
6/62
3/56
62
جمع کل
220
145
190
555
100
100
100
100
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات
بر اساس یافتههای جدول (4-3) ملاحظه میگردد که بیشترین تعداد پاسخگویان با فراوانی 303 نفر دارای مدرک کارشناسی و کمترین تعداد با فراوانی 29 نفر دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلمند.
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد
پتروشیمی
گاز
پالایش
کل
پتروشیمی
گاز
پالایش
کل
زیر دیپلم و دیپلم
1
13
15
29
6/0
9/8
9/7
2/5
فوق دیپلم
35
26
31
92
9/15
3/18
3/16
5/16
لیسانس
146
53
104
303
1/66
4/36
7/54
54
فوق لیسانس
38
53
40
131
4/17
4/36
1/21
3/24
جمع کل
220
145
190
555
100
100
100
100
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل
بر اساس دادههای آماری جدول (4-4) ملاحظه میگردد که 21 درصد از پاسخدهندگان مجرد و 79 درصد متاهل بودهاند.
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
پتروشیمی
گاز
پالایش
کل
پتروشیمی
گاز
پالایش
کل
مجرد
54
20
39
113
8/24
14
5/20
21
متاهل
166
125
151
442
2/75
86
5/79
79
جمع کل
220
145
190
555
100
100
100
100
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار
نتایج حاصل از دادههای آماری بدست آمده در این خصوص، در جدول (4-5) آمده است.
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار
میزان سابقه کار
فراوانی
درصد
پتروشیمی
گاز
پالایش
کل
پتروشیمی
گاز
پالایش
کل
کمتر از 10 سال
74
68
65
207
5/33
9/46
2/34
3/37
10-20 سال
41
32
41
114
19
22
6/21
6/20
20 سال به بالا
105
45
84
234
5/47
1/31
2/44
1/42
جمع کل
220
145
190
555
100
100
100
100
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پست سازمانی
بر اساس یافتههای جدول (4-6) ملاحظه میگردد که بیشترین تعداد پاسخگویان با فراوانی 167 نفر (30 درصد) کارشناس و کمترین تعداد با فراوانی 47 نفر (7/8درصد) رییس و بالاتر هستند.
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پست سازمانی
پست سازمانی
فراوانی
درصد
پتروشیمی
گاز
پالایش
کل
پتروشیمی
گاز
پالایش
کل
کارمند
56
27
28
111
5/25
6/18
7/14
20
کارشناس
54
45
68
167
4/24
40
8/35
30
کارشناس ارشد
54
28
56
138
4/24
4/19
5/29
8/24
سرپرست
37
25
30
92
17
2/17
8/15
5/16
رییس و بالاتر
19
20
8
47
7/8
8/13
2/4
7/8
جمع کل
220
145
190
555
100
100
100
100
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت استخدامی
بر اساس یافتههای جدول (4-7) ملاحظه میگردد که بیشترین تعداد پاسخگویان با فراوانی 450 نفر (81 درصد) کارکنان رسمی و کمترین تعداد با فراوانی 48 نفر (6/8 درصد) از کارکنان قراردادی هستند.
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت استخدامی
میزان سابقه کار
فراوانی
درصد
پتروشیمی
گاز
پالایش
کل
پتروشیمی
گاز
پالایش
کل
قراردادی
18
13
17
48
4/8
9
9/8
6/8
پیمانی
19
32
6
57
9/8
22
2/3
4/10
رسمی
183
100
167
450
7/82
69
9/87
81
جمع کل
220
145
190
555
100
100
100
100
بررسی آزمونهای استنباطی
در این قسمت تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از نتایج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *