دانلود پایان نامه با موضوع 00/0، رضایت، 01/0

پرسشنامه و نیز میزان همبستگی میان نتایج بدست آمده از شرکتها مورد بررسی قرار میگیرند. در نهایت کارایی مدل جهت تایید آن مورد بررسی قرار میگیرد.
بررسی میزان همبستگی بین شرکتها
در این بخش میزان همبستگی بین شرکتها برای دو متغیر رضایت از پاداشهای فردی و همچنین اهمیت پاداشهای فردی مورد بررسی قرار میگیرد. جدول 4-8 نشاندهندهی سطوح همبستگی بین سه شرکت برای هر دو گروه است(رضایت و اهمیت).
نتایج بدست آمده از همبستگی بین شرکتها82
پتروشیمی
گاز
پالایش و پخش
اهمیت پاداشهای فردی
پتروشیمی
1


گاز
62/0
1

پالایش و پخش
71/0
65/0
1
رضایت از پاداشهای فردی
پتروشیمی
1


گاز
63/0
1

پالایش و پخش
69/0
61/0
1
همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد، در حوزه اهمیت پاداشهای فردی بین سه شرکت، همبستگی قابل توجهی وجود دارد. در حوزه رضایت از پاداشهای فردی نیز وضعیت به همین گونه میباشد. در رابطه با وجود این همبستگی میتوان به دو علت عمده اشاره کرد: اول اینکه کارکنان پاسخدهنده به سوالات پرسشنامه تحقیق حاضر همگی کارمندان دفاتر مرکزی سه شرکت مذکور بودهاند، به عبارت دیگر این نفرات کارمندان بخش ستاد سه شرکت بودهاند و در میان آنها کارکنان بخش صف وجود نداشته است. اما همانطور که اشاره شد، سه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گاز و پالایش و پخش، شرکتهایی زیر مجموعه صنعت نفت ایران میباشند. این مورد علت دوم وجود این همبستگی معنی دار بین سه شرکت در دو حوزه اهمیت پاداشهای فردی و رضایت از پاداشهای فردیست. لازم به توضیح است که اگر میزان همبستگی تا 3/0 باشد، نشاندهنده همبستگی ضعیف و اگر از 3/0 تا 6/0 باشد، نشاندهنده همبستگی متوسط و بالاتر از 61/0 نشاندهنده همبستگی قوی بین متغیرهاست[41].
بررسی میزان همبستگی بین رضایت از پاداش‏های فردی و اهمیت پاداش‏های فردی
میزان همبستگی میان رضایت و اهمیت از پاداشهای فردی به تفکیک شرکتها در جدول (4-9) آمده است.
نتایج بدست آمده از همبستگی میان اهمیت و رضایت از پاداش‏های فردی83
اهمیت
رضایت
پتروشیمی
اهمیت
1
رضایت
41/0-
1
گاز
اهمیت
1
رضایت
33/0-
1
پالایش و پخش
اهمیت
1
رضایت
47/0-
1
کل
اهمیت
1
رضایت
40/0-
1
بر اساس نتایج بدست آمده میان اهمیت پاداشهای فردی و رضایت از پاداشهای فردی در هر سه شرکت همبستگی معکوس وجود دارد، هر چند این همبستگی قوی نیست. به طور کل نتایج بدست آمده در سه شرکت نشان میدهد که همبستگی معکوس نسبتا قوی بین اهمیت و رضایت از پاداشهای فردی وجود دارد و این بدان معنیست که در کل با افزایش اهمیت یک پاداش برای
فرد، میزان رضایت او از پاداش در سطح پایینتری قرار میگیرد.
بررسی و تایید مدل پیشنهادی
در این بخش به بررسی صحت مدل پیشنهادی در خصوص برآورد سطوح رضایت، انگیزش، تلاش و عملکرد میپردازیم. بر این اساس ابتدا پنج معادله رگرسیونی داخل مدل شرح داده شده و روابط بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته بررسی میشود. سپس همبستگی میان نتایج بدست آمده از مدل با نتایج واقعی بدست آمده از پرسشنامهها آزمون میشود.
معادلات رگرسیونی
مدل پیشنهادی تحقیق حاضر شامل پنج معادله رگرسیونی برای تخمین مقادیر رضایت داخلی و خارجی، انگیزش داخلی، تلاش و عملکرد است. شکل نشاندهندهی موقعیت معادلات رگرسیونی در مدل است. معادلات شماره 1 و 2 ، نشاندهندهی یک رگرسیون چندگانه است که متغیرهای مستقل آن پاداشهای داخلی و خارجی وزن دهی شده و عملکرد، و متغیر وابسته آن رضایت از پاداشهای داخلی و خارجی است. معادله شماره 3 نیز یک رگرسیون چندگانه بوده که متغیرهای مستقل آن رضایت از پاداشهای داخلی مضروب در اهمیت داخلی و شدت نیاز به رشد، و انگیزش داخلی متغیر وابسته آن است. معادله شماره 4 نیز یک رگرسیون چندگانه بوده که متغیرهای مستقل آن باورها و ارزشها و نیز مجموع دو متغیر ارزش و انتظار و متغیر تلاش به عنوان متغیر وابسته تخمین زده میشود. در نهایت در پنجمین معادله رگرسیونی تلاش متغیر مستقل و عملکرد متغیر وابسته محسوب میشوند.
در جدول(10-4) متغیرهای مستقل برای هرمعادله رگرسیونی به همراه ضریب اهمیت84 آنها آمده است.
نکته: همانگونه که در فصل سوم بیان شد در صورتی میتوان از یک معادله رگرسیونی جهت تخمین متغیر وابسته استفاده کرد که بین متغیرهای مستقل رابطه همبستگی وجود نداشته باشد.85
موقعیت پنج معادله رگرسیونی در مدل پیشنهادی
بر اساس نتایج بدست آمده از جدول (10-4)، R^2 یا ضریب تعیین برای تمام متغیرهای وابسته در مدل مقدار قابل قبولی است. به طور معمول هرگاه میزان ضریب تعیین بزرگتر از 7/0 باشد، نشاندهنده مناسب بودن تعداد و نوع متغیرهای انتخابی مستقل برای توجیه تغییرات متغیر وابسته در مدل رگرسیون است[28]. همچنین نتایج بدست آمده از طریق آمارهF وسطح معنی داری آن، نشاندهنده مناسب بودن برازش رگرسیون خطی است. به طور معمول هرگاه سطح معنی داری آزمون F کوچکتر از 05/0 باشد، رگرسیون خطی در برازش مدل رگرسیونی مناسب است[28]. در نهایت با بررسی معنی داری متغیرهای مستقل در جدول (10-4) نتیجه گرفته میشود که متغیر مستقل عملکرد تاثیر معنی داری بر روی متغیرهای وابسته رضایت داخلی و رضایت خارجی نداشته و قابلیت حذف از معادله رگرسیونی را دارد. هرگاه ضریب اهمیت(معنی داری) یک متغیر مستقل برای توصیف یک متغیر وابسته بیشتر از 05/0 باشد، حذف آن متغیر از معادله رگرسیونی ممکن خواهد شد. بنابراین میتوان به این نتیجه رسید که عملکرد یک فرد ارتباطی با رضایت داخلی و خارجی او ندارد.
متغیرهای مستقل برای هر معادله رگرسیونی به همراه ضریب اهمیت آنها
متغیر وابسته
متغیرهای مستقل
پتروشیمی
گاز
پالایش و پخش
مجموع
رضایت داخلی
مقدار ثابت
7/0
04/0
12/0
05/0
رضایت از پاداش داخلی(وزنی)
00/0
00/0
01/0
00/0
عملکرد
22/0
09/0
35/0
19/0
R^2 – Sig F
78/0 – 03/0
90/0 – 00/0
66/0 – 04/0
84/0 – 01/0
رضایت خارجی
مقدار ثابت
15/0
08/0
04/0
05/0
رضایت از پاداش خارجی(وزنی)86
00/0
00/0
00/0
00/0
عملکرد
35/0
15/0
08/0
21/0
R^2 – Sig F
69/0 – 03/0
86/0 – 02/0
80/0 – 02/0
75/0 – 03/0
انگیزش داخلی
مقدار ثابت
00/0
03/0
00/0
00/0
شدت نیاز به رشد
00/0
04/0
00/0
01/0
رضایت داخلی * اهمیت داخلی
02/0
00/0
00/0
00/0
R^2 – Sig F
83/0 – 01/0
88/0 – 01/0
95/0 – 00/0
87/0 – 00/0
تلاش
مقدار ثابت
00/0
04/0
02/0
01/0
باورها و اعتقادات
00/0
00/0
01/0
00/0
ارزش + انتظار
00/0
00/0
02/0
00/0
R^2 – Sig F
89/0 – 00/0
85/0 – 00/0
88/0 – 01/0
80/0 – 01/0
عملکرد
مقدار ثابت
00/0
09/0
04/0
03/0
تلاش
00/0
05/0
01/0
03/0
R^2 – Sig F
91/0 – 00/0
82/0 – 01/0
83/0 – 00/0
84/0 – 00/0
مدل تجدید نظر شده
در بخش گذشته به این نتیجه رسیدیم که متغیر عملکرد تاثیر معنی داری بر روی رضایت داخلی و خارجی از پاداشها ندارد و از معادله رگرسیونی 1 و 2 حذف میشود. با این وجود تاثیر عملکرد بر روی رضایت از پاداشهای فردی نامشخص و نامفهوم است. از این رو بررسی تاثیر عملکرد بر روی رضایت از پاداشهای فردی الزامیست(جدول 11-4).
نتایج حاصل از معادلات رگرسیونی برای رضایت از پاداشهای داخلی در ارتباط با متغیر عملکرد
R^2
Sig F
اهمیت
35/0
18/0
ماهیت
63/0
01/0
تنوع
50/0
09/0
استقلال
65/0
00/0
ارتباط با کارمندان
22/0
44/0
ارتباط با سرپرستان
28/0
35/0
مشارکت
55/0
00/0
امنیت
33/0
29/0
اطلاعات
65/0
08/0
تناسب
62/0
00/0
قوانین و مقررات
51/0
15/0
حقوق و مزایا
50/0
26/0
شرایط محیط کار
72/0
00/0
فرصتهای ارتقا و پیشرفت
44/0
21/0
ارزیابی عملکرد
56/0
19/0
ساعات کار
61/0
09/0
با نگاه به نتایج جدول فوق به این نتیجه میرسیم که در کل ارتباط معنی داری میان عملکرد فرد و رضایت او از پاداشها وجود ندارد. تنها رضایت از 5 پاداش ماهیت، استقلال، مشارکت، تناسب و شرایط محیط کار ارتباط معنی داری با عملکرد فرد دارد. بنابراین میتوان به این نتیجه رسید که میان عملکرد افراد و رضایت آنها از پاداش دریافتی ارتباطی وجود ندارد و بنابراین مدل تجدید نظر شده به صورت شکل (4-2) خواهد بود.
در جدول (12-4) متغیرهای مستقل برای هر معادله رگرسیونی به همراه ضریب اهمیت87 آنها برای مدل تجدیدنظر شده آمده است.
مدل تجدید نظرشده
همانگونه که نتایج جدول (12-4) نشان میدهد تمام متغیرهای مستقل تاثیر معنی داری بر روی متغیرهای وابسته به خود دارند. همچنین همانطور که انتظار میرفت R^2 یا ضریب تعیین برای تمام متغیرهای وابسته در مدل مقدار قابل قبولی بدست آمده است همچنین نتایج بدست آمده از طریق آمارهF وسطح معنی داری آن، نشاندهنده مناسب بودن برازش رگرسیون خطی است. همچنین در این جدول معادله رگرسیونی متناظر با متغیر وابسته انگیزش کل نیز تخمین زده شده است.
نتیجهگیری
در این تحقیق تلاش شد تا با استفاده از روش رگرسیون چندگانه صحت مدل پیشنهادی تخمین زده شود. لذا با استفاده از اطلاعات پرسشنامههای جمع آوری شده ابتدا معنی داری تاثیر متغیرهای مستقل موجود در مدل بر روی متغیرهای وابسته آزموده شد و با توجه به نتایج بدست آمده مدل تجدید نظر شده ارائه گردید. قابل ذکر است که با توجه به ماهیت غیر قطعی اطلاعات ورودی(به علت اینکه احتمال متفاوت بودن فهم افراد از هر سوال یا درجه بندی تاثیر هر علت و
متغیرهای مستقل برای هر معادله رگرسیونی به همراه ضریب اهمیت آنها برای مدل تجدیدنظرشده
متغیر وابسته
متغیرهای مستقل
پتروشیمی
گاز
پالایش و پخش
مجموع
رضایت داخلی
مقدار ثابت
15/0
04/0
20/0
07/0
رضایت از پاداش داخلی(وزنی)
01/0
00/0
03/0
00/0
R^2 – Sig F
97/0 – 00/0
92/0 – 00/0
80/0 – 00/0
85/0 – 00/0
رضایت خارجی
مقدار ثابت
16/0
10/0
05/0
05/0
رضایت از پاداش خارجی(وزنی)
01/0
00/0
00/0
00/0
R^2 – Sig F
97/0 – 00/0
94/0 – 00/0
85/0 – 00/0
81/0 – 00/0
انگیزش داخلی
مقدار ثابت
00/0
03/0
00/0
00/0
شدت نیاز به رشد
00/0
04/0
00/0
01/0
رضایت داخلی * اهمیت داخلی
02/0
00/0
00/0
00/0
R^2 – Sig F
83/0 – 00/0
88/0 – 01/0
95/0 – 00/0
87/0 – 00/0
تلاش
مقدار ثابت
00/0
04/0
02/0
01/0
باورها و اعتقادات
00/0
00/0
01/0
00/0
ارزش + انتظار
00/0
00/0
02/0
00/0
R^2 – Sig F
79/0 – 00/0
85/0 – 00/0
88/0 – 01/0
80/0 – 00/0
عملکرد
مقدار ثابت
00/0
09/0
04/0
03/0
تلاش
00/0
05/0
01/0
03/0
R^2 – Sig F
78/0 – 00/0
72/0 – 00/0
83/0 – 00/0
79/0 – 00/0
انگیزش کل
مقدار ثابت
00/0
00/0
00/0
00/0
انگیزش داخلی و خارجی(وزنی)
00/0
02/0
00/0
01/0
R^2 – Sig F
92/0 – 00/0
89/0 – 00/0
91/0 – 00/0
90/0 – 00/0
آشنایی افراد با کلیت موضوع ، وجود دارد)، این امکان وجود دارد که مدل ارائه شده دارای خطای نسبی باشد. در چنین مسائلی هرچقدر تعداد پرسشنامههای پرشده بیشتر باشد، جوابگویی مدل بهتر خواهد بود. در تحقیق حاضر نیز سعی شده است تا با استفاده از همین راهکار،خطای نسبی مدل پیش بینی شده را به کمترین مقدار ممکن، کاهش داد.
جمع‌بندی و پیشنهادها
جمع‏بندی
تابع تولید در هر سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *