دانلود پایان نامه درمورد تحلیل اطلاعات، مدل رگرسیون، ریسک سیستماتیک

شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه
برای اتخاذ تصمیم مناسب و یا نتیجهگیری، اطلاعات جمعآوریشده باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. تجزیه و تحلیل بهعنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایههای ساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل عبارت است روشی که از طریق آن کل فرآیند پژوهشی، از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه، هدایت میشود .در این فصل داده های جمع آوری شده مربوط به متغیرهای تحقیق با استفاده از تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیات نیز مورد آزمون قرار می گیرند. همچنین، جداول اطلاعات آماری از متغیرهای اصلی مدل و برخی اطلاعات پایه ای در خصوص مدل تحقیق در این فصل ارائه گردیده و در نهایت، نتایج اجرای مدل رگرسیونی بیان خواهد شد.
4-1 مطالعهی توصیفی داده های تحقیق
در فصول قبلی، متغیرهای مربوط به پژوهش معرفی شده است که خلاصهای از آن و اطلاعات نامگذاری متغیرهای مدل در جدول شماره4-1 منعکس می باشد. در این قسمت برای ورود به مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات، آماره توصیفی دادهها شامل شاخصهای مرکزی، شاخصهای پراکندگی و انحراف از قرینگی و همچنین آزمون جارک برا که توزیع نرمال پسماندها را تایید می کند، محاسبه گردیده و نتایج حاصل در جدول شماره 4-2 درج شده است
نوع متغیر
نام متغیر
نماد متغیر
ردیف
وابسته
هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام
MPEG
1
مستقل
پایداری سود
EARN
2
مستقل
عدم تقارن اطلاعاتی
Spread
3
کنترلی
اندازه شرکت
SIZE
4
کنترلی
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
BM
5
کنترلی
ریسک سیستماتیک
BETA
6
جدول 4-1 معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل
جدول 4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمالیه
متغیر های تحقیق
نماد در مدل
MPEG
EARN
Spread
SIZE
BM
BETA
میانگین
0.395534
962.5037
0.125087
11.74915
3.93E-09
0.639505
میانه
0.310310
-1715.955
0.096525
11.71595
2.74E-09
0.404712
بیشینه
2.842191
13616914
2.000000
14.19209
3.05E-07
15.40208
کمینه
0.009336
-12661878
-1.045698
10.06686
-6.00E-07
-7.564443
انحرافمعیار
0.305309
1170411.
0.283119
0.726252
3.92E-08
1.522985
چولگی
2.807504
-0.277048
3.473618
0.595419
-9.270489
2.248006
کشیدگی
14.96865
77.14407
25.89599
3.574608
144.8890
24.02814
آماره جارک-برا
4150.950
130569.2
13596.65
41.52145
486310.9
10981.92
احتمال آماره
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
تعداد مشاهدات
570

از آنجا که یکی از مفروضات مدل رگرسیون، نرمال بودن توزیع متغیر وابسته است، لذا نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته، مورد بررسی قرار گرفت که بدین منظور از آزمون جارک‌برا65 استفاده شده است.برای آزمون نرمال بودن توزیع داده‌ها، فرض صفر این است که توزیع داده‌ها نرمال می‌باشد. بر اساس اینکه احتمال ارائه شده بر اساس این آزمون بزرگتر از 5 درصد باشد، فرض صفر پذیرفته و در غیر اینصورت رد می‌شود. بر اساس محاسباتی که توسط نرم افزار Eviews 8 برآورد گردیده و در جدول (4-2) نشان داده شده است متغیر وابسته نقدشوندگی نرمال نمی‌باشد.
4-2 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا
به منظور آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا از آزمون Jarque-Beraاستفاده می شود. اگر احتمال آماره کمتر از 5% باشد(prob<0/05)، فرضیه H_0 مبنی بر نرمال بودن جمله خطا و متغیر وابسته رد می شود. برای نرمال سازی متغیر وابسته از تبدیل جانسون(Johnson ) در نرم افزار Minitab استفاده شده است که تابع تبدیل متغیر وابسته در نمودار های(4-1) و ارائه شده است. همانطور که در نمودارهای(4-2) مشاهده می شود احتمال آماره داده های اولیه کمتر از 005/0 است(prob<0/05) که حاکی از نرمال نبودن متغیر وابسته است که با نرمال سازی توسط نرم افزار Minitab به مقدار 144/0 برای متغیر MPEG افزایش یافت. بنابراین در این حات فرضیه H_0 مبنی بر نرمال بودن جمله خطا و متغیر وابسته پذیرفته می شود
.

نمودار 4-1 آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته MPEG

جدول 4-3 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمالیه
متغیر های تحقیق
نماد در مدل
MPEG
EARN
Spread
SIZE
BM
BETA
میانگین
0.005629
962.5037
0.125087
11.74915
3.93E-09
0.639505
میانه
-0.029255
-1715.955
0.096525
11.71595
2.74E-09
0.404712
بیشینه
3.022210
13616914
2.000000
14.19209
3.05E-07
15.40208
کمینه
-2.343420
-12661878
-1.045698
10.06686
-6.00E-07
-7.564443
انحرافمعیار
0.978006
1170411.
0.283119
0.726252
3.92E-08
1.522985
چولگی
0.176327
-0.277048
3.473618
0.595419
-9.270489
2.248006
کشیدگی
2.740406
77.14407
25.89599
3.574608
144.8890
24.02814
آماره جارک-برا
4.554148
130569.2
13596.65
41.52145
486310.9
10981.92
احتمال آماره
0.102584
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
تعداد مشاهدات
570

4-3 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده
در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است. در این روش برای انتخاب از بین دو مدل ترکیبی(pool) و مدل اثرات ثابت از آزمونی تحت عنوان چاو(chow) که به آن آزمون تغییرات ساختاری نیز می گویند استفاده می شود. در مدل اثرات ثابت هر یک از مولفه‌ها یک مقدار ثابت مخصوص به خود دارد و به دلیل آنکه برای کار کردن با هر یک از ا
ین مقادیر ثابت، یک متغیر مجازی در نظر گرفته می شود، تخمین زن اثرات ثابت، تخمین زن متغیرهای مجازی حداقل مربعات66(LSDV) نیز نامیده می شود. آزمون چاو یک آزمون تساوی بین مجموعه ای از ضرایب در یک رگرسیون خطی است.
4-4 آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها
به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، ابتدا مدل اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده و سپس برای بررسی تفاوت معناداری از آزمون تغییرات ساختاری استفاده خواهد شد. این آزمون برای بررسی وجود اثرات ثابت به صورت زیر فرضیه سازی می شود:

آزمون چاو
معناداری
درجه آزادی
آماره
برش مقطعی
معناداری
0.0000
(96,468)
2.843006
آماره F
مدل تحقیق
0.0000
96
261.878469
کای- دو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *