دانلود پایان نامه درمورد کیفیت سود، حافظه کاری، محافظه کاری

شده هر سهم و تغییرات قیمت سهام پرداختند آن ها رابطه بین تغییرات عایدی پیشبینی شده هر سهم را با تغییرات قیمت سهام بررسی کردند. آنها تغییرات قیمت سهام را طی سه روز قبل و بعد از تاریخ اعلام تعدیل عایدی پیشبینی شده هر سهم طی 5 سال (80 ـ 84) بررسی کردند. آنها متوجه واکنش قیمت به تعدیلات سود شدند. این تغییرات قیمت به گونهای بود که در راستای تعدیلات تغییر میکرد. آنها رابطه معناداری بین تغیرات عایدی پیشبینی شده هر سهم و تغییرات قیمت سهام پیدا کردند که روی بازده هم تأثیر گذار است.
کردستانی و امیر بیگی(1387)به بررسی عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری برای سنجش محافظه کاری در گزارشگری مالی پرداخته شده است .مبانی این معیار بر پایه دیدگاه سود و زیانی است و چارچوب آن بر شالوده هایی از تعریف محافظه کاری تعریف شده است که امروزه در دنیا مطرح شده می باشد.
برای بررسی عدم تقارن زمانی سود در این تحقیق رابطه این معیار بانسبت ” ارزش بازار به ارزش دفتری سهام( MTB)” به عنوان معیار شناخته شده ای از محافظه کاری مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی و قیمت های سهام 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1375 تا 1385 و با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیر به کمک نرم افزار spss، نتایج نشان داد که بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB ، رابطه منفی معنا داری وجود دارد، هرچه دوره ی عدم تقارن زمانی سود طولانی تر شود، این رابطه نیز منفی تر می شود.
رابطه منفی بین معیار عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB ناشی از ساختار متفاوت این دو معیار است .عدم تقارن زمانی سود یک معیار سود وزیانی است و نسبت MTB یک معیار ترازنامه ای است . در واقع هر معیار جنبه ای از محافظه کاری را در گزارشگری مالی اندازه گیری می نماید و برای آنکه بتوان معیار محافظه کاری را اندازه گیری نمود، می بایست از تمام معیارها استفاده کنیم .
قائمی (1387) رابطه بین کیفیت سود از طریق اقلام تعهدی و اجزای تشکیل دهنده آن با بازده عادی و غیرعادی سهام را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داد. او با بررسی 136 شرکت در طی دوره زمانی 1377-1384 دریافت که بازده سهام شرکت ها، تحت تأثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار می گیرد. به عبارتی دیگر بین بازده شرکت هایی که اقلام تعهدی آن ها به کمترین و بیشترین میزان گزارش می شود، اختلاف معناداری وجود دارد.
رضا زاده و آزاد(1387) به تبیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی پرداختند . آنها برای اندازگیری عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری به ترتیب از دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیار باسو استفاده کردند . نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورتهای مالی است . همچنین ،نتایج نشان می دهد که تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می گردد.
ادهم و بنی مهد(1386) در تحقیقی با موضوع نقش محافظه کاری حسابداری در کیفیت سود و بازده سهام به نتایج زیر دست یافت:
1-بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود،رابطه مثبتی برقرار است، یعنی هر چه شرکتها رویه های محافظه کارانه تری اتخاذ کنند، سود گزارش شده کیفیت بالاتری از نظر نزدیکی به وجه نقد خواهد داشت و بالعکس.
2-بین محافظه کاری و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد.
3-بین ذخیره مالیات و محافظه کاری در حسابداری رابطه معنادار و معکوسی برقرار است.
کردستانی و مجدی (1386)به بررسی ارتباط بین ویژگی های کیفی سود و هزینه سرمایه عادی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها پنج ویژگی کیفی سود شامل پایداری، قابلیت پیش بینی، مربوط بودن، به موقع بودن و در نهایت محافظه کاری را مورد بررسی قرار دادند. ایشان پیش بینی کردند محافظه کارانه بودن سود تأثیر با اهمیت و معنی داری بر هزینه سرمایه سهام عادی داشته باشد.
آنها برای اندازه گیری و کمی نمودن محافظه کاری از مدل معرفی شده توسط باسو (1997) استفاده کردند و برای تجزیه و تحلیل و استنباط آماری در خصوص فرضیه های تحقیق داده های 60 شرکت پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1372 تا 1382 را جمع آوری کردند. یافته های کردستانی و مجدی (1386)حاکی از آن بود که چهار ویژگی پایداری، قابلیت پیش بینی،مربوط بودن و به موقع بودن رابطه معکوس و معنی داری با هزینه سرمایه سهام عادی دارند. در حالی که بین محافظه کارانه بودن سود و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه ثقفی و سدیدی (1386) به بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت سود و بازده سهام پرداختند.
ایشان پیش بینی کردند بین شاخص کیفیت سود که بر مبنای محافظه کاری اندازه گیری می شود و چهار متغیر نرخ بازده دارایی ها، حاشیه سود، گردش دارایی ها و نرخ بازده سهام رابطه معنی داری وجود داشته باشد. این پژوهشگران برای اندازه گیری کیفیت سود بر مبنای محافظه کاری از تغییرات ذخایر برآوردی مخفی، یعنی معیار معرفی شده توسط پنمن و ژانگ (2002)بهره گیری کردند. آنها با جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1372 تا 1384 به این نتیجه رسیدند که شاخص کیفیت سود برمبنای محافظه کاری می تواند بخشی از تغییرات نرخ بازده دارایی های عملیاتی، حاشیه سود و نر
خ بازده سهام را تبیین نماید.
ثقفی و سدیدی(1386) با مطالعه شاخص کیفیت سود بر مبنای شاخص محافظه کاری به عنوان معیاری برای پیش بینی نرخ بازده سهام به این نتیجه رسیدند که واحد های اقتصادی با انتخاب روش حسابداری محافظه کارانه به طور یکنواخت قادر است با تغییر سرمایه گذاری در دارائی های عملیاتی،کیفیت سود خود را تغییر دهد.
اعتمادی ،حسین و ایمانی(1386) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند.آنها با استفاده از مدل های مختلف کیفیت سود جهت بررسی رابطه با بازده سهام به این نتیجه رسیدند که شاخص های سود ناخالص،هزینه مدیریت فروش،بازده سرمایه به کار گرفته شده و تحقق نقدینگی با بازده سهام در سطح 95% معنادار بوده است؛ ولی این رابطه برای شاخص های حسابهای دریافتنی،ارزش مطلق کلیه معوقه ها،اجزای غیر عملیاتی سود،نسبت سرمایه گذاری مجدد دارایی های سود آور،تحقق سود،محافظه کاری،موجودی و نقدینگی عملیاتی در آن سطح معنادار نیست. نکته مهمی که باید در نظر گرفت آن است که اگر چه برای برخی شاخص ها رابطه معناداربود،ولی همبستگی ضعیفی را نشان می داد. بنابراین،این شاخص ها نمی توانند بیانگر کیفیت سود در محیط ایران باشند یا این که اطلاعات ارائه شده به بورس اطلاعات واقعی نیستند.
اعتمادی و دوستان (1385) به بررسی ارتباط بین میثاق محافظه کاری و اجزا هزینه تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدلی برای پیش بینی میزان رعایت محافظه کاری حسابداری در شرکت هاست. روش تحقیق قیاسی- استقرایی و روش کتابخانه داری، قلمرو مکانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی دوره ده ساله بین سال های 1375 تا 1385 می باشد.نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که با رعایت محافظه کاری میانگین موزون هزینه مالی کاهش خواهد یافت.
مشایخ و اسماعیلی (1385)رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره و تعداد اعضای غیرموظف هیأت مدیره رابطه ای وجود ندارد. اما رابطه ای غیرخطی بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره مشاهده گردید. به طور کلی تعداد مدیران غیرموظف و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره که از سازوکارهای اصول راهبری شرکت محسوب می شوند، در ارتقای کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس نقش با اهمیتی ندارند.
نوروش و مجیدی (1384) در تحقیقی رابطه کیفیت سود و هزینه سرمایه را در شرکتهای بورسی ایران بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که در دوره مورد آزمون (1382- 1378) به استثنای سال 1379 رابطه معکوسی بین کیفیت سود و هزینۀ سرمایه وجود دارد.
خواجوی و ناظمی(1384) نیز به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار پرداخته، نتیجه می گیرند که میانگین بازده سهام شرکتها تحت تأثیر ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی گیرد.
ثقفی و کردستانی (1383) به بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش نسبت به تغییرات سود نقدی پرداختند. آنها با بررسی 50 شرکت در بین سال های 70 تا 81 از سه تعریف رابطه جریان نقدی عملیاتی و سود یا اجزای سود، قابلیت پیش بینی سود وپایداری سودهای گزارش شده برای اندازه گیری کیفیت سود شرکتها استفاده کرده اند برمبنای تعریف اول آنها نشان داده اند که واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکتها برخلاف پیش بینی مثبت است. برمبنای تعریف دوم از کیفیت سود واکنش بازار به کاهش سود نقدی شرکتها مطابق با پیش بینی مثبت است و برمبنای تعریف سوم، بازده غیرعادی (انباشته) سهام با افزایش (کاهش) سود نقدی و سود غیرمنتظره افزایش(کاهش) می یابد.
قائمی (1382) تأثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مطالعه کرد، یافته های تحقیق حاکی از آن است که هموار سازی اثری بر بازده های غیرعادی شرکت ها ندارد و لیکن عامل صنعت توأم با هموارسازی بر بازده های غیرعادی شرکت ها مؤثر است. هموارسازی و اندازه توأماً بر بازده های غیرعادی بی اثر بوده ولی هموارسازی و افزایش سرمایه را توأماً می توان عاملی مؤثر بر بازده های غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانست و در نهایت اینکه تأثیرهموارسازی سود بر بازده های غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ضعیف است.
ظریف فرد، احمد (1378) شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت سود شرکت های ایرانی را مورد مطالعه قرار داده است . در این تحقیق با اشاره به اینکه در مورد قابلیت اندازه گیری کیفیت سود دیدگاه های متفاوتی وجود دارد و برخی آنرا به صورت کمی غیر قابل اندازه گیری می دانند یک چارچوب و الگویی از عوامل و عناصر مرتبط با ا رزیابی کیفیت سود طراحی شده است. در این تحقیق ویژگی های مطلوب و نامطلوب مرتبط با هر یک از عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود ارائه شده و تأکید شده است که کیفیت سود خالص گزارش شده هر شرکت در هر زمان خاص تابعی از میزان و درجه ویژگی های مطلوب و نامطلوب حسابداری و مالی اجزای تشکیل دهنده سود خالص دخیل در کیفیت سود است، که این نیز تابعی از برداشتها و دیدگاه های شخصی هر تحلیلگر و سایر استفاده کنندگان است.
2-14خلاصه فصل :
محققان تاکنون تعاریف گوناگونی از محافظه کاری حسابداری ارائه داده اند ، برخی از آنها مانند اس
میت و اسکوسن محافظه کاری یعنی انتخاب یک راهکار حسابداری تحت شرایط عدم اطمینان که در نهایت به ارایه کم تر دارایی ها و درآمد بیانجامد و کم ترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. ولک و همکارانمحافظه کاری را تمایل حسابداران به شناسایی همراه با تاخیر سودها و ارزشیابی هر چه کمتر دارایی ها می داند. باسو محافظه کاری حسابداری را این چنین تعریف کرده است ” روشی که طبق آن ، در واکنش به اخبار بد ، شناسایی عایدات و خالص دارایی ها کاهش می یابد و این در حالی است که ، در واکنش به اخبار خوب شناسایی عایدات و خالص دارایی ها افزایش نمی یابد” ، اما بیشتر  محققان در مباحث مربوط به ارزش گذاری دارایی ها ، طبق مبانی حسابداری ، بیشتر به تعاریفی که فلسام و اولسونز از محافظه کاری دارند ، اشاره می کنند آنها محافظه کاری حسابداری را این گونه تعریف می کنند ” انتظار اینکه خالص ارزش داراییهای گزارش شده توسط یک شرکت ، در بلند مدت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *