دانلود پایان نامه مدیریت در مورد حمایت سازمانی

معنی‌داری مشاهده شد. نگرش کاملاً مثبت به تعارض با سبک مدیریت تشریک مساعی، نگرش مثبت با سبک گذشت، نگرش بینابین با سبک مصالحه، و نگرش منفی با سبک اجتناب رابطه معنی‌دار داشته‌اند.
رابطه رضایت شغلی و حمایت سازمانی ادارک شده با تعهد سازمانی درکارکنان پلیس راه،پلیس امور استان گیلان؛ این پژوهش برای 250 نفر از کارکنان پلیس راهور استان گیلان از طریق پرسشنامه شاخص توصیف شغل،حمایت سازمانی ادارک شده، تعهد سازمانی گردآوری شده است .نتیجه حاصل نشان داد که رضایت شغلی وتعهد سازمانی در کارکنان بیشتر از حمایت سازمانی ادارک کننده است .و همچنین بین حمایت سازمانی،رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود و رضایت شغلی کارکنان تعهد سازمانی آنان را پیش بینیمیکند.
مدل میان سطحی برای تعیین ارتباط ادارک از حمایت سازمانی ، ادراک از احترام سازمانی و مشارکت درتصمیم گیری با تعهد سازمانی ؛ این پژوهش بر روی 461 نفر ازاعضای هیت علمی دانشگاه های تهران بوده است با رویکردی چند سطحی در قالب مدل میان سطحی با هدف تاثیر متغییر های ادارک از حمایت سازمانی ،ادارک از احترام سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری در تعهد سازمانی صورت گرفته است .
غفارزاده (1375) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی رابطه میان نگرش مدیران به تعارض و کاربرد سبک های مدیریت تعارض» به این نتیجه رسیده است که مدیران از نظر اولویت قائل شدن به سبکهای مدیریت تعارض، سبک همکاری در اولویت اول و به ترتیب سبکهای مصالحه، مدارا و اجتناب و تسلط در اولویت های بعدی قرار دارند. از دیگر نتایج تحقیق این بوده است که مدیرانی که نگرش منفی به تعارض دارند بیشتر از مدیران دارای نگرش مثبت به تعارض از روش‌های رقابتی و اجتناب جهت کنترل تعارض بهره می‌جویند.
کاظمی (1378) در تحقیق خود به وجود ارتباط جو سازمانی با کاربرد سبکهای مدیریت تعارض دست یافت. نتایج نشان داده است که در جو سازمانی بسته کاربرد سبک تسلط و در جو سازمانی باز کاربرد سبک مدارا و سازش در اولویت اول قرار می گیرد.
ایزدی یزدان آبادی (1372) در تحقیقی پیرامون بررسی کاربرد سبکهای مدیریت تعارض نزد مدیران مدارس راهنمایی به این نتیجه رسیده است که مدیران در شرایط و موقعیتهای مختلف از سبکهای متفاوت استفاده می‌کنند. سبک تسلط و تشریک مساعی بیشترین کابرد و سبکهای مدارا و احتراز دارای کاربرد نسبتاً کمتری بوده‌اند.

 
 
قربانی(1378) در تحقیق خود به وجود ارتباط بین سبکهای مدیریت تعارض واثربخشی مدارس دست یافت. در این تحقیق مشخص شده است که از بین سه استراتژی راه حل گرایی، عدم مقابله و استراتژی کنترل، استراتژی راه حل گرایی بیشترین همبستگی را با اثر بخشی آموزشگاهها نشان داده است. (قربانی، 1378)
نکته قابل توجه در تمام این تحقیقات این است که همه‌ی آنها معتقدند باید به نقش فرهنگ در مطالعه تعارض و متغیرهای سازمانی توجه کرد. لذا آنها پیشنهاد می‌دهند که مطالعات در مورد تعارض در پهنه فرهنگ های مختلف انجام شود.
با توجه به سه پرسشنامه ی محقق ساز ارزیابی میزان تعارض سازمانی و پرسشنامه استاندارد سبک های حل تعارض و پرسشنامه تعیین سبک مدیریت تعارضOCCI « مدل اقتضایی تعارض» مدل حل تعارض پایان نامه ی ما به شکل زیر طراحی گردید.
شکل 2-1 : مدل محقق ساز (مدل ترکیبی حل تعارض- رابینز، تامسون، اقتضایی)
فصل سوم
روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه
پژوهش عبارت است از فرایندی که پژوهشگر می کوشد بدان وسیله پیچیدگی های روابط متقابل بین افراد را بهتر درک کند. پژوهشگر با بهره گرفتن از روش های منظم (سیستماتیک) درباره کنش ها و واکنش ها ،اطلاعاتی را جمع آوری میکند، درباره معنی یا مفهوم آنها می اندیشد، به نتیجه هایی میرسد، آنها را ارزیابی میکند و سرانجام این نتایج یا دستاوردها را ارائه میدهد. (اعرابی، 1383).
در این فصل به بحث درباره روش پژوهش پرداخته میشود که ضمن توضیح جامعه و نمونه آماری و روش های نمونه گیری، روش های پژوهش، از جمله؛ نحوه گردآوری اطلاعات و ابزارهای مربوط به آن، اطلاعات نامه پرسشها و سنجش پایایی و روایی پژوهش تبیین شده و در نهایت فنون تحلیل آماری مورد استفاده در پژوهش تحت نرم افزارهای آماری تشریح میگردد.
3-2-روش شناسی پژوهش
پژوهش توصیفی آنچه را که هست توصیف میکند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد . توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هر چند غالبا رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط میشوند، مورد بررسی قرار می دهد(بست،1371 ). در این پژوهش به توصیف و مطالعه آنچه که هست می پردازیم، لذا روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش از نوع توصیفی میباشد. در تحقیقات توصیفی میتوان جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایش تحت بررسی و آزمون قرار داد. پیمایش عبارت از جمع آوری اطلاعات است که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عملی توصیف یا پیش بینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها صورت می گیرد. پیمایش توصیفی، به توصیف پدیده های خاص در محیطی معین می پردازد این پژوهش از لحاظ نوع روش پیمایشی که در آن به کار گرفته شده است، یک تحقیق پیمایشی از نوع مقطعی میباشد. روش مقطعی به منظور گرد آوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان از طریق نمونه گیری از جامعه انجام میشود .این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است، زیرا موضوع مطالعه را در شرکت نفت و گاز گچساران تحت بررسی قرار می دهد. همچنین از نوع مطالعات توصیفی – پیمایشی می باشد.
3-2-1- فرایند کلی تحقیق
فرایند کلی تحقیق، بعد از انتخاب موضوع بشرح ذیل می باشد:
کسب اطلاعات اولیه در مورد موضوع پژوهش از طریق انجام بررسی های کتابخانه ای و اینترنتی و دستیابی به ادبیات تحقیق و پیشینه مطالعاتی متغیرهای موجود در تحقیق.
تدوین چارچوب نظری تحقیق، ترسیم مدل مفهومی و تنظیم فرضیات پژوهش.
تعیین دقیق حجم جامعه و نمونه مورد نیاز.
انتخاب یک روش نمونه گیری علمی و مناسب برای انتخاب نمونه مورد نیاز از میان جامعه آماری.
تعیین و تهیه ابزار مناسب برای جمع آوری داده ها از میان جامعه آماری.
جمع آوری داده ها از طریق ابزار تهیه شده در مرحله قبل.
وارد کردن داده ها به نرم افزار جهت انجام تجزیه و تحلیل های مورد نیاز.
بررسی صحت فرضیات و پاسخ به سؤالات تحقیق بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه پیشنهادات مربوطه.

ساختار تدوین پایان نامه:
مقدمه و کلیات طرح پژوهش
اهداف- ضرورت- سوالات- متغیرها- تعاریف
مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
مبانی نظری تحقیق – پیشینه تحقیق
روش شناسی پژوهش
روش تحقیق- جامعه آماری- روش و ابزار جمع آوری داده ها- روش تجزیه و تحلیل داده ها
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری- پیشنهادات کاربردی- پیشنهادات پژوهشی
جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها
تحلیل توصیفی داده ها- تحلیل استنباطی داده ها- آزمون فرضیات

فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم

3-2-2-جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه کامل اندازه ها، ثبت ها، واحدها، افراد و .. ‌که میخواهیم استنباطهایی راجع به آنها انجام دهیم. به عبارت ساده تر، جامعه مجموعه ای از افراد یا ‌اشیاء است که دارای ویژگی مشترکی میباشند. همچنین، ‌نمونه ای از جامعه آماری مجموعه اندازه ها، ثبتها، واحدها، افراد و … است که عملاً ‌در جریان یک تحقیق مورد توجه قرار می گیرند؛ یا بصورت خلاصه، نمونه آماری زیر مجموعهای از جامعه است که دارای همان ویژگی های جامعه میباشد. نمونه باید طوری باشد که نتایج آن قابل تعمیم به جامعه باشد و ضرب المثل معروف مشت نمونه خروار است باید در آن صادق باشد. اگر در امر تحقیق از تک تک اعضای ‌جامعه استفاده شود، به این عمل سرشماری گویند؛ ولی اگر از جزء ‌کوچکی از
جامعه (نمونه) ‌استفاده شود، این عمل نمونه گیری اطلاق می شود. (نادری و سیف نراقی، 1390:ص 48)
تحقیق حاضر، در جامعه آماری مدیران و کارکنان شرکت نفت و گاز و گچساران به انجام شده است. طبق آمار مأخوذه، تعداد کل این افراد (جامعه آماری) برابر با 1200 نفر می باشد. بر اساس جدول نمونه گیری مورگان حجم نمونه به تعداد 291 نفر تعیین گردیده است که انتخاب این تعداد نمونه ابتدا به صورت طبقه ای ( کارکنان و مدیران ) و پس از آن به صورت تصادفی صورت گرفته است.
به منظور توزیع بهتر نمونه ها در واحد های سازمانی، از روش “نمونه برداری طبقه ای تصادفی با تسهیم متناسب” بهره خواهیم برد تا با این کار همه واحدهای سازمان بر اساس نسبت خود از کل جامعه، در نمونه نیز سهیم بوده و نتایج تحقیق از قابلیت تعمیم پذیری بالاتری در میان جامعه برخوردار گردد.
3-2-3- روش جمع آوری داده ها
بطور کلی روش گردآوری داده ها در تحقیق حاضر به دو دسته کلی قابل تقسیم بندی می باشد:
روش کتابخانه ای (اسنادی) و اینترنتی بمنظور آشنایی با ادبیات و پیشینه تحقیق
روش میدانی به منظور جمع آوری داده های مربوط به آزمون های آماری
3-2-4- ابزار جمع آوری داده ها
ابزارهای اصلی مورد استفاده در این تحقیق بمنظور سنجش متغیرها، دو پرسشنامه به شرح ذیل می باشد:
پرسشنامه محقق ساز ارزیابی میزان تعارض سازمانی بر اساس مدل رابینز (1994).
پرسشنامه استاندارد سبکهای حل تعارض بر اساس مدل رابینز (1999).
پرسشنامه تعیین سبک مدیریت تعارض کارکنان و مدیران OCCI بر اساس مدل اقتضایی .
از مجموع این سه پرسشنامه، پرسشنامه اصلی تحقیق مشتمل بر 67 گوبه شکل گرفت که ساختار کلی آن، به صورت جدول زیر می باشد:
جدول 3-1 : مدل تحلیلی ( عملیاتی ) تحقیق (برگرفته از پرسشنامه های تحقیق)
مفهوم
ابعاد
مولفه ها
شاخص ها
تعارض سازمانی
عوامل فردی
( بر اساس مدل رابینز1994)
درون فردی
در راستا قرار داشتن اهداف شخصی من با اهداف سازمانی
هم راستا و هم سنخ بودن نقش های ایفا شده توسط من در سازمان
احساس موفقیت شخصی از کار در این سازمان
بین فردی
وجود همکاری خوب بین همکاران در سازمان ما
احساس رضایت کارکنان از کار کنار یکدیگر در سازمان ما
مشاهده ی اندک مشاجره و نزاع بین کارکنان در سازمان ما
عوامل گروهی
( بر اساس مدل رابینز 1994)
سطح افقی
تعامل خوب واحد های سازمانی با یکدیگر در سازمان ما
عدم وجود واحدهای سازمانی به عنوان جزیره های مستقل در سازمان ما
رایج بودن کارگروهی بین واحد های سازمانی در سازمان ما
سطح عمودی
وجود رابطه ی مناسب بین رئیس و مرئوس در سازمان ما
عدم وجود رابطه به جای ضابطه در سازمان ما
تعامل خوب و سازنده ی همکاران با یکدیگر در سازمان ما
وجود اهداف مشترک زیاد بین کارکنان در سازمان ما
عوامل سازمانی
(بر اساس مدل رابینز 1994)

وجود ارزیابی صحیح از کارکنان در سازمان ما
وجود تناسب بین پاداش ها و نتایج ارزیابی در سازمان ما
توزیع عادلانه ی حقوق و مزایا در سازمان ما
وجود قوانین غیرضروری زیاد در سازمان ما
مشاهده ی تشریفات اداری غیرضروری در سازمان ما
وجود رویه ها و دستورالعمل های مبهم فراوان در سازمان ما
ارائه ی بازخورد عملکرد به کارکنان در سازمان ما
وجود همخوانی اختیارات و وظایف محوله در سازمان ما
سبکهای حل تعارض
کنترل (رقابت)
(بر اساس مدل رابینز1999)

بیان نظر شخصی ام در مخالفت با نظر رئیس در سازمان ما
بلند کردن صدایم جهت وادار کردن رئیس به پذیرفتن موضع شخصی ام
ابراز نظرات شخصی ام با شفافیت هر چه بیشتر
پافشاری روی دیدگاه شخصی ام جهت درک توسط سرپرست
اصرار و بحث در مورد موضع شخصی ام
اصرار به پذیرفته شدن موضع شخصی ام توسط سرپرست بخصوص در هنگام اختلاف
پافشاری و ابراز موضع شخصی ام در هنگام اختلاف با سرپرست
راه حل مداری (همکاری و مصالحه)
(بر اساس مدل رابینز1999)

تفکر عمیق برای پیدا کردن یک راه حل با توجه به اختلاف با رئیس
پیشنهاد راه حل هایی شامل هر دو دیدگاه
عدم پافشاری زیاد در صورت کوتاه آمدن حداقلی سرپرست
ارائه ی راه حل های ابتکاری در هنگام بحث با رئیس
دادن حق 50 درصدی به خودم و رئیسم جهت بدست آوردن تفاهم
ارائه ی راه حل های ابتکاری در مورد مسائل دارای اختلاف
تسلیم شدن در برابر رئیس ، در صورتی که 50 % کوتاه بیاید
گرفتن وسط کار در هنگام اختلاف نظر با رئیس
ارائه پیشنهاد همکاری جهت حل اختلاف نظرات
استفاده از نظرات و دیدگاه های رئیس جهت یافتن راه حل های رفع اختلاف
ارائه ی راه حل های بده و بستان در هنگام اختلاف با رئیس
عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب)
(بر اساس مدل رابینز1999)

داشتن احساس شرم و گناه در هنگام اختلاف با رئیس در رابطه با مسائل
تلاش جهت روشن نمودن علل و عوامل اختلاف
تلاش برای بحث نکردن با رئیس در هنگام وجود اختلاف
عدم ابراز نظرات شخصی جهت اجتناب از برخورد و اختلاف
عدم اهمیت دادن به اختلاف نظرات
تلاش برای بی اهمیت جلوه دادن دیدگاه های مخالف،جهت کاهش اختلاف نظرها
کنار کشیدن خود در مورد برخورد رئیس در مورد مساله اختلاف
جاخالی دادن در هنگام مواجهه با موارد اختلاف برانگیز
ایجاد آرامش با بی اهمیت جلوه دادن موارد مورد اختلاف
تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن موارد مورد اختلاف
کنترل زبان خود در هنگام بحث و مشاجره با رئیسr />کاهش دادن تعارض و اختلاف با ادعای جزئی بودن اختلافات
تعیین سبک مدیریت تعارض کارکنان و مدیران
(OCCI)
تحریک تعارض
(بر اساس مدل اقتضایی)

پافشاری برای اثبات ادعا
بیان نقطه نظرات و دفاع از دیدگاه ها

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پافشاری روی موضع شخصی در صورت عدم توافق
دفاع از باور و عقیده ی شخصی
سعی بر تسلط روحی و روانی بر همکاران
تعارض بهینه
(بر اساس مدل اقتضایی)

ارائه راه حل های مبتکرانه در هنگام مذاکره
استفاده از ایده ها و نظرات همکاران جهت ایجاد راه حل
ارائه راه حلی با محوریت دیدگاه تمام همکاران
همکاری با یکدیگر در جهت حل اختلافات
آمیزش نظرات شخصی با ایده های دیگران در جهت حل موارد عدم توافق
کاهش تعارض
(بر اساس مدل اقتضایی)

دعوت به آرامش همکاران بدلیل وجود اختلافات جزئی
جدی نگرفتن اختلافات
بی اهمیت جلوه دادن موضوع مورد اختلاف
عدم ابراز نظر در صورت طرح ایده
پنهان شدن در صورت درخواست همکاران برای مذاکره بر سر موضوعات اختلافی
مسکوت گذاشتن دیدگاه ها به منظور اجتناب از عدم توافق
گفتنی است که در پرسشنامه رابینز (1994) ، در مورد گویه های تعارض سازمانی از طیف پنج نقطه ای، و در مورد گویه های مربوط به سبکهای مدیریت تعارض( رابینز 1999) و تعیین سبک های مدیریت تعارض (OCCI – مدل اقتضایی تعارض)، از طیف هفت نقطه ای استفاده شده است.(پبوست شماره 1)
3-2-4-1- بررسی روایی(اعتبار) ابزار جمع آوری داده ها:
منظور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *