شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی …

پردازش و تحلیل داده ها
مطالعات نظری و اکتشافی
بررسی تحقیقات انجام شده
مطالعه میدانی و جمع آوری اطلاعات
شناخت
طراحی
شکل(۳-۲): فرایند انجام تحقیق
۳-۵-جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری به کل افرادی گفته می شود که از جهات خاص مربوط به نقطه نظرهای تحقیق دارای صفات مشترک بوده و مشمول نتایج پژوهش مورد نظر باشند. محقق باید قبل از آغاز کار پژوهش، چارچوب جامعه آماری آن تحقیق را مشخص و روشن کند جامعه عبارت است ازهمه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم (سرایی، ۱۳۷۳). جامعه آماری این تحقیق، شاغلین آموزش و پرورش بیمه گذار بیمه تکمیلی درمان می باشد که نامحدود می باشند.
نمونه گیری از مهم ترین مباحث در آمار علوم انسانی است. چه از طرفی با توجه به وسعت جمعیت یا موضوعات مورد مطالعه، محقق ناچار است به نمونه گیری بپردازد. از طرفی دیگر، اعتماد به یافته های یک تحقیق با صحت نمونه گیری آن سنجیده می شود (رامین مهر و چارستاد، ۱۳۹۲).
برای تعیین حجم نمونه در جامعه محدود ، از فرمول کوکران و جدول مورگان استفاده می شود، که در این تحقیق از فرمول مناسب کوکران برای تعداد نمونه در مقیاس ترتیبی به ترتیب زیر استفاده شده است. (قیومی و مومنی ، ۱۳۸۵)
با توجه به اینکه سوالات از نوع چند ارزشی با مقیاس ترتیبی بوده و اندازه جامعه زیاد است، لذا از فرمول مناسب کوکران استفاده شده است. تعداد نمونه پژوهش با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران با در نظر گرفتن دقت احتمالی (۰۵/۰)، ۳۸۴ نفر برآورد گردید که جهت جبران بی پاسخی ها، تعداد ۴۰۰ پرسشنامه پخش شد که در نهایت نمونه ۳۶۰ نفر در نظر گرفته شد.
۳-۶-روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری در دسترس و قضاوتی (هدفمند) می باشد.
گاهی اوقات ممکن است به جای به دست آوردن اطلاعات از کسانی که به راحتی در دسترس قرار می گیرند، ضرورت یابد که اطلاعاتی از افراد یا گروههای خاصی به دست آوریم، یعنی انواع خاصی از افراد که قادر به ارائه اطلاعات مورد نظر ما هستند، زیرا آنها تنها افرادیاند که میتوانند چنین اطلاعاتی ارائه دهند یا با برخی از معیارهایی که محقق تدوین کرده مطابقت دارند. چنین نوعی از طرحهای نمونهگیری، نمونهگیری هدفمند نامیده میشود و دو نوع عمدۀ آن عبارتند از نمونهگیری قضاوتی و سهمیهای که در ذیل نمونه گیری قضاوتی تشریح خواهد شد.
۳-۶-۱- نمونه گیری قضاوتی
در این نوع نمونهگیری، افرادی برای نمونه انتخاب میشوند که برای ارائه اطلاعات مورد نیاز در بهترین موقعیت قرار دارند. برای مثال، اگر محققی میخواهد بداند چگونه زنان به پستهای مدیریت عالی دست مییابند، تنها افرادی که میتوانند اطلاعات دست اول در این مورد به وی بدهند مدیران زنی هستند که در پستهای ریاست، معاونت و سطوح عالی مدیریت اجرائی در سازمانها، قرار دارند. از این افراد، انتظار
میرود به خاطر دارا بودن تجربه و گذراندن فرآیندهای مختلف، از دانش تخصصی برخوردار بوده و قادر به ارائه اطلاعاتی به محقق باشند. بنابراین، طرح نمونهگیری قضاوتی هنگامی مورد استفاده قرار میگیرد که طبقۀ محدودی از افراد دارای اطلاعاتاند که محقق در جستجوی آنهاست. در چنین مواردی، هر نوع نمونهگیری تصادفی از میان بخش مختلفی از افراد، بیهدف و بیفایده است. اگرچه نمونهگیری قضاوتی ممکن است تعمیمپذیری یافتهها را به علت این که، نمونهای از افراد متخصص که به راحتی در دسترس هستند، مورد استفاده قرار دادهایم، کاهش دهد، ولی این شیوه تنها شیوه نمونهگیری است که میتوان برای به دست آوردن اطلاعاتی که لازم است از افراد خاصی که دارای علم و دانش مربوط هستند و میتوانند اطلاعات مورد نظر را ارائه دهند، مورد استفاده قرار داد.
۳-۷-روایی[۷۱] پرسشنامه
مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری، تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت(سرمد و همکاران ۱۳۸۵). در این پژوهش، اعتبار محتوای سوالات پرسشنامه بررسی گردید.
۳-۷-۱-روایی محتوای پرسشنامه
مفهوم اعتبار (روایی) به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی‌توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد.
برای مثال یک آزمون ریاضی ممکن است برای سنجش توانایی ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی از اعتبار لازم برخوردار باشد اما برای سنجش توانایی ریاضی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی فاقد اعبتار باشد. روش های متعددی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری وجود دارد که در این جا به اختصار در مورد هر یک توضیح داده خواهد شد؛
۳-۷-۱-۱ اعتبار محتوا
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می‌شود. به عنوان مثال برای یک آزمون پیشرفت تحصیلی باید اعتبار محتوای آن را مورد نظر قرار داد. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال های ابزار معرف وپژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن‌ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار (مانند طراحی پرسشنامه) چنان عمل کرد که سوال های تشکیل دهنده ابزار معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا ویژگی ساختاری ابزار است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد.
۳-۷-۱-۲ اعتبار ملاکی
اعتبار ملاکی عبارتست از کارآمدی یک ابزار اندازه گیری در پیش بینی رفتار یک فرد در موقعیت های خاص. برای این منظور عملکرد هر فرد در آزمون با یک ملاک مقایسه می‌شود. به عبارت دیگر اعتبار ملاکی یک ابزار اندازه گیری عبارتست از همبستگی بین نمرات آزمون و نمره ملاک. اعتبار ملاکی بر دو نوع است:
۱- اعتبار پیش بین ، ۲- اعتبار همزمان
۱-اعتبار پیش بین: در اندازه گیری های روانی- تربیتی، اعتبار پیش بین عبارتست از بررسی رابطه نمره های آزمونی که برخی ویژگی ها را می سنجد و آن چه ادعای پیش بینی آن را دارد. اعتبار پیش بین می‌تواند به وسیله رابطه عملکرد در یک آزمون با آزمون ملاک رفتاری به دست آید. به عبارت دیگر ضریب همبستگی نمره های حاصل از اجرای آزمون با نمره های متغیر ملاک، نمایانگر اعتبار پیش بین است. برای مثال در یک تحقیق، ۸۸۲ مرد و زن به یک آزمون رغبت شغلی پاسخ گفته اند. آزمونی ها ۱۲ ساله بودند و در ۱۹ سالگی مجدد مورد بررسی قرار گرفتند. ۵۱ درصد به شغلی که در آزمون انتخاب کرده بودند اشتغال داشتند. این داده ها اعتبار پیش بین این ابزار را نشان می‌دهد.
۲- اعتبار همزمان: اعتبار همزمان در مواردی به کار می‌رود که داده های حاصله از دو اندازه گیری در یک زمان در دسترس باشد. در این گونه موارد عملکرد در یک آزمون به عملکرد در آزمون دیگر مرتبط می‌گردد. این فرایند اعتبار همزمان نامیده می‌شود. اعتبار همزمان در مواردی محاسبه می‌شود که هدف جانشین کردن یک ابزار اندازه گیری به جای ابزار دیگری باشد. این امر بیشتر به علت ملاحظات مربوط به سهولت اجرای آزمون یا جانشین کردن یک آزمون کوتاهتر به جای یک آزمون طویل تر است. در این مورد نیز ضریب همبستگی بین نمره های حاصل از اجرای آزمون با نمره های بدست آمده از اجرای آزمون دیگر یا اندازه های حاصل از اندازه گیری دیگری که همزمان به عمل آمده است به عنوان میزان اعتبار اندازه گیری به کار می‌رود.
۳-۷-۱-۳ اعتبار سازه
اعتبار سازه یک ابزار اندازه گیری نمایانگر آن است که ابزار اندازه گیری تا چه اندازه یک سازه یا خصیصه ای را که مبنای نظری دارد می سنجد. در بررسی اعتبار سازه باید به تدوین فرضیه هایی درباره مفاهیم اندازه گیری شده، آزمودن این فرضیه ها و محاسبه همبستگی نتایج با اندازه گیری اولیه پرداخت. اگر ضریب همبستگی حاصله بالا باشد اعتبار سازه افزایش می‌یابد ولی اگر همبستگی معنی دار نباشد علت را می‌توان به عوامل زیر نسبت داد:
۱- جمع آوری داده ها با اشکال همراه بوده است.
۲- پیش بینی و فرضیه ها غلط بوده است.
۳- ابزار، خصیصه مورد نظر را اندازه گیری نمی‌کند.
اگر چه فرایند برقراری اعتبار سازه امر بی انتهایی است ولی محقق یا سازنده آزمون می‌تواند اعتبار سازه یک آزمون را در موقعیت های خاص نشان دهد.
از جمله شیوه هایی که برای تعیین اعتبار سازه به کار می‌رود موارد زیر است:
۱- تفاوت های گروهی: اگر نظریه ای تفاوتی را بین گروهها (یا هیچ تفاوتی را) در نمرات آزمون پیش بینی کند، آزمونی که این تفاوت را نشان دهد (یا ندهد) دارای اعتبار سازه است. برای مثال پیش بینی می‌شود که کودکان و بزرگسالان در بلوغ اجتماعی با هم تفاوت دارند. بنابراین اگر آزمونی که برای اندازه گیری خصیصه بلوغ اجتماعی ساخته شده باشد، تفاوت معنی داری را بین کودکان و بزرگسالان نشان دهد دارای اعتبار سازه است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.