دسترسی به منابع مقالات : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های …

۲- تغییرات: چنانچه نظریه ای پیش بینی کند که خصیصه مورد اندازه گیری تحت تاثیر زمان یا مداخله آزمایشی قرار می گیرد، اگر نمرات آزمون این تاثیر را نشان دهد داراری اعتبار سازه است. برای مثال اگر آزمونی مهارت های کلامی را می سنجد باید با افزایش سن آزمودنی ها نمرات افزایش یابد، یا اگر مداخله اجتماعی برای پرورش این مهارت ها صورت گرفته باشد نمرات پیش آزمون و پس آزمون باید تغییرات معنی داری را نشان دهد.
۳- اعتبار همگرا و واگرا (تشخیصی): هر گاه یک یا چند خصیصه از طریق دو یا چند روش اندازه گیری شوند همبستگی بین این اندازه گیری ها دو شاخص مهم اعتبار را فراهم می آورد. اگر همبستگی بین نمرات آزمون هایی که خصیصه واحدی را اندازه گیری می‌کند بالا باشد، آزمون ها دارای اعتبار همگرا می‌باشد. چنانچه همبستگی بین آزمون هایی که خصیصه های متفاوتی را اندازه گیری می‌کند پایین باشد، آزمون ها دارای اعبتار تشخیصی یا واگرا است.
۳-۷-۱-۴ اعتبار عاملی
اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی به دست می‌آید. یک عامل، یک متغیر فرضی (سازه) است که نمرات مشاهده شده را در یک یا چند متغیر تحت تاثیر قرار می‌دهد. هر گاه تحلیل عاملی روی یک ماتریس همبستگی صورت گیرد آزمون هایی که تحت تاثیر عوامل خاصی قرار گرفته دارای بار عاملی بالا در آن عامل است
اعتبار محتوای این پرسشنامه، توسط اساتید راهنما ، خبرگان امور بیمه و منابع انسانی مورد تائید قرار گرفت، همچنین روایی و اعتبار عاملی بوسیله تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی تائید شدند.
۳-۸- پایایی[۷۲] پرسشنامه
قابلیت اعتماد، یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است. این مفهوم، با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان، تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ایبل و فریسبی، این مفهوم را اینگونه تعریف کرده اند: همبستگی میان مجموعه ای از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل، که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است. با توجه به این امر، دامنه ضریب قابلیت اعتماد، بین صفر (عدم ارتباط) تا مثبت یک (ارتباط کامل) است. این ضریب، نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری، ویژگیهای با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی آن را می سنجد(سرمد وهمکاران،۱۳۸۵). در این پژوهش، به منظور تعیین پایایی آزمون، از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. این روش، به منظور محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود. ضریب آلفای کرونباخ، بین ۰ و ۱ است که در واقع، همان ضریب همبستگی داده ها در زمانهای مختلف می باشد؛ عدد ۱، حداکثر همبستگی و عدد ۰، حداقل همبستگی را نشان می دهد.
در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال، می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه ( یا زیر آزمون ) و واریانس کل را محاسبه و سپس با استفاده از فرمول زیر، مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود:
 
: تعداد پرسشها
: واریانس زیر آزمون  ام
: واریانس کل آزمون
هر چقدر درصد به دست آمده، به ۱۰۰ نزدیک باشد، بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است. قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از ۶۰، به عنوان ضعیف، دامنه ۷۰% قابل قبول و بیش از ۸۰% خوب تلقی می شود، البته هر چقدر ضریب اعتماد به عدد یک نزدیک تر باشد، بهتر است. بدین منظور ابتدا یک نمونه اولیه شامل ۱۵ پرسشنامه، پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به دست آمده از این پرسشنامه، و به کمک نرم افزار آماری SPSS، میزان ضریب اعتماد، با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد. نتایج ذیل، از این تحلیل به دست آمده است. برای تمامی سوالات مربوطه، میزان آلفای کرو نباخ، مقدار ۰٫۸۲۰ درصد بود.
بنابراین آلفای کرونباخ محاسبه شده برای بخش های مختلف پرسشنامه مورد استفاده، نشان می دهدکه این ابزار از قابلیت اعتماد لازم برخوردار می باشد.
۳-۹-روش های تحلیل داده ها
در این پژوهش، برای تحلیل داده های بدست آمده از نمونه ها، هم از روشهای آمار توصیفی و هم از روشهای آمار استنباطی استفاده شد. به منظور بررسی مشخصات پاسخ دهندگان، از آمار توصیفی، و جهت شناسایی عوامل موثر، از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS، و برای رتبه بندی و اهمیت رتبه ای عوامل شناسایی شده نیز، از آزمون فریدمن استفاده شد که شرح مختصری از آن ارائه میگردد:
۳-۱۰- مراحل اجرای تحلیل عاملی اکتشافی
برای اجرای یک تحلیل عاملی، چهار گام اصلی ضرورت دارد :
الف: تهیه ماتریس همبستگی از تمام متغیرهای مورد استفاده در تحلیل، و برآورد اشتراک؛ در تهیه ماتریس همبستگی، محقق باید تصمیم بگیرد که در قطر اصلی این ماتریس عدد ۱ یا عدد دیگری قرار دهد. این عدد که اشتراک نامیده می شود، نشانگر نسبت واریانس مشترک بین هر متغیر و عامل ها است. مقداراشتراک، بین صفر و یک تغییر می کند. اشتراک صفر، حاکی از این است که عامل های مشترک، هیچ تغییری را درمتغیر خاصی تبیین نمی کند، و اشتراک یک، حاکی از این است که تمام تغییرات متغیر خاص توسط عامل های مشترک تبیین می شود.
ب: استخراج عامل ها؛ هدف مرحله استخراج عامل ها، به دست آوردن سازه های زیر بنایی است که تغییرات متغیرهای مورد مشاهده را موجب شده است (سرمد، ۱۳۸۵).
ج و د : انتخاب و چرخش عامل ها و تفسیر و نامگذاری آنها؛ تمامی عامل های استخراج شده، مورد علاقه محقق نیست. هدف تحلیل عاملی، تبیین پدیده های مورد نظر با تعداد کمتری از متغیرهای اولیه است. در وهله اول، هدف، تعیین تعداد عامل هایی است که در تحلیل، نگه داشته می شوند. معمولاً ازملاک های ریاضی مانند ملاک کایزر یا آزمون اسکری کتل برای نگه داشتن عامل ها استفاده می شود.
براساس ملاک کایزر، تنها، عامل هایی نگه داشته می شوند که مجموع مجذور بارهای عاملی آنها (مقدار ویژه) یک یا بیشتر باشد. پس از انتخاب عامل ها، چرخش آن ها ضرورت دارد. هدف از چرخش عوامل، رسیدن به یک ساختار عاملی ساده است. چرخش عامل ها، به دو صورت متعامد (ناهمبسته) و مایل (همبسته) صورت می گیرد. در این پژوهش، چرخش عامل ها، به صورت متعامد صورت گرفت. این روش، متغیرهایی که دارای بار عاملی زیاد روی هر عامل هستند، ایجاد می کند و در نتیجه، تفسیر عامل ها را ساده تر می کند. به طور کلی دشوارترین مرحله در تحلیل عاملی، نامگذاری عوامل است؛ زیرا هیچ معیار خاصی برای این کار وجود ندارد و به طور دقیق نمی توان گفت چه وجه مشترکی توسط متغیرهایی که از همبستگی بالایی برخوردارند اندازه گیری می شود. زیرا عامل ها، سازه هایی فرضی و تا حدودی قراردادی هستند و ممکن است پژوهشگران مختلف، نامگذاری های متفاوتی را برای عوامل، در نظر بگیرند (گورسوچ[۷۳]، ۱۹۸۸).
۳-۱۱-تحلیل فریدمن
آزمون فریدمن[۷۴]، یک آزمون ناپارامتریک است که برای سنجش تفاوت معنی داری بین رتبه میانگین متغیرها به کار می رود. در این آزمون، ارزش متغیرها، برای هر مورد، رتبه بندی می شود و نتایج آن ، در جدول رتبه میانگین ها، نمایش داده می شود. رتبه های پایین، به ارزش های کم متغیرها و رتبه های بالا، به ارزش های بیشتر، تخصیص می یابند. به طور کلی، آزمون فریدمن، بررسی می کند که آیا رتبه های میانگین متغیرها، با یکدیگر متفاوت است یا خیر؟ (حبیب پور و صفری شالی، ۱۳۸۸).
فصل چهارم
(یافته های پژوهش)
۴-۱- مقدمه
محقق به منظور واکاوی آماری و پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیمگیری در مورد رد یا تأیید فرضیه ای که صورت بندی کرده است، میتواند از روشهای مختلفی استفاده نماید. استفاده از هر یک از این روشها منوط به شرایطی است که محقق باید آنها را در رابطه با پژوهش خود، مورد توجه قرار دهد. این روشها را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود: آمار توصیفی و آمار تحلیلی.
به منظور واکاوی داده های جمع آوری شده، ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری، به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در پژوهش، شامل جنسیت، وضعیت سنی، مدرک تحصیلی و غیره پرداخته می شود و سپس ، به سوالهای مطرح شده با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن پرداخته شده است.
نمودار۴-۱:نمودار ارتباط بین آمار توصیفی وآمار تحلیلی وتحلیل عاملی،اکتشافی
۴-۲ آمار توصیفی
منظور از آمار توصیفی، جمع‌بندی و خلاصه کردن داده‌ها، برای بهتر نشان دادن آن‌ها به خوانندگان می‌باشد. آمار توصیفی آماری است که الگوی پاسخ‌های افراد نمونه را تلخیص می‌کند. از این رو در این بخش برای شفافیت داده‌ها از جداول آمارهای توصیفی و نمودارها استفاده شده است. جداول از مهم‌ترین ابزارها برای سنجش و اندازه‌گیری داده‌های یک تحقیق انسانی- اجتماعی به شمار می‌آیند (ساروخانی، ۱۳۸۵). هم‌چنین زمانی که توزیع یک متغیر مهم است، بهتر است که توزیع همراه با یک نمودار نشان داده شود.
۴-۲-۱ جنسیت پاسخ دهندگان
در زیر، جدول فراوانی و نمودار درصد افراد بر حسب جنسیت پاسخ‌دهندگان آمده است.
جدول ۴-۱ : توزیع فراوانی و درصد افراد بر حسب جنسیت

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir