سایت مقالات فارسی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان- قسمت …

– اخیراً تغییرات جدیدی در کالا بوجود آمده باشد.
۲-۷ اثرات اجتماعی و اقتصادی تبلیغات:
۱- ایجاد احتیاج: تبلیغات مکررباعث ایجاد میل واحتیاج در جامعه می شود وافراد با علاقه مندی به داشتن چیزهایی که در گذشته به آنها بی اعتنا بوده اند نگاه می کنند. لذا افراد برای ارضاء این احتیاجات فعالیت بیشتری می کنند تا درآمد بیشتری داشته باشند و درنتیجه سطح زندگی بالاتر می رود.
ازدیاد فروش : نتیجه مسلم اثر تبلیغات ، ازدیاد فروش وتولید است که باعث کم شدن مخارج تولید می گردد زیرا در تولید بیشتر خرج ساخت هر واحد کمتر می شود.
ایجاد واحدهای عظیم صنعتی و بازرگانی : ازدیاد فروش باعث ایجاد مؤسسات بزرگ تولیدی و بازرگانی می شود که برای اداره امور خود به مدیران لایق، مهندسان وکارمندان تحصیل کرده و متخصص احتیاج دارند که این امر باعث می شود تا سطح معلومات و درآمدها بالا رود. (داور ونوس، ص ۷۴)
در خصوص نقش تبلیغات از عواملی چند نام برده شده که در مؤثر واقع شدن تبلیغات بیمه در اذهان مشتریان می تواند مثمر ثمر باشد. که عبارتند از:
کیفیت خدمات بیمه.
چگونگی مسئولیت پذیری شرکت های بیمه.
چگونگی رفع مشکلات در موقع بروز.
تنوع و پوشش خدمات بیمه.
تجارب موفق و قانونی در ابعاد مختلف.
در صورت در نظر گرفتن عوامل فوق در انجام فعالیتهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی در سطح وسیع و یا برنامه ریزی های منظم و منسجم می تواند از این ابزار درجهت آگاهی رسانی و شناساندن فعالیتهای صنعت بیمه به مردم و افزایش سهم بازار آن اقدام نموده، تبلیغات باعث بوجود آمدن یک بستر مناسب برای شکوفایی صنعت بیمه خواهد شد به شرطی که علاوه بر در نظر گرفتن عوامل فوق دست اندکاران امر تبلیغات و اطلاع رسانی از سطح آموزشی بالا و خوبی برخوردار باشند تا موجب ایجاد یک هماهنگی همه جانبه در جهت اهداف سازمان گردند. در واقع برنامه های موفق تبلیغاتی ضامن خوبی برای تسخیر بازار هستند در این راستا سازمان یا شرکت اگر بتواند از نشانگرهای اجتماعی و تاثیرات اجتماع استفاده کنند می توانند موفق باشند (نجفیان و کتابی[۵۰]، ۲۰۱۱).
۲-۸ مزایای تبلیغات :
تبلیغات عموما دارای مزایای زیادی است هر چند ریسک هم می تواند با آن همراه شود اما به چند مورد از این مزایا به شرح زیر اشاره می شود:
با افزایش تولیدات بتدریج فاصله بین تولید و مصرف بیشتر می شود. باید پیام فروش را دربازارهای دور و نزدیک به مصرف کنندگان رساند و محصول و مزایای آن را معرفی کرد. دیگر مشتری به سراغ فروشنده نمی آید بلکه او را در گوشه و کنار بازار جستجو کرده و خود را به او شناساند . دیگر نمی توان بر حکم اینکه ” مشک آن است که خود ببوید ” منتظر مشتری ماند ، بلکه باید با امکانات تبلیغاتی بوی مشک را به مشتری گوشزد کرد و درآنها انگیزه خرید بوجود آورد. تبلیغ ، محصولی را که برای مشتریان نامشخص تولید شده است به آنها معرفی می کندودر افزایش منظم خرید وگردش سرمایه نقش مؤثری دارد(وست[۵۱] و همکاران، ۲۰۱۳).
چون از طریق تبلیغ موضوع نو تازه ای، یا ارجحیت محصولی یا مزایای جدیدی مطرح می شود، تبلیغ از نظر رقابت هشداری است برای حفظ دائم مرغوبیت از طرف تولید کننده . همچنین انگیزه بهبود محصول را ایجاد می کند و عدم توجه به محصول را از میان بر می دارد.
مردم از لحاظ روانی با مطالب را می آموزند .قدرت تبلیغات هم در همین تکرار نهفته است. با تکرار مداوم مشخصات محصول مصرف کنندگان با نام آن مأنوس می شوند و آن را مورد پذیرش و استقبال قرار می دهند . آنان معمولاً حاضرند محصول شناخته شده را بخرند و برای مارکهای تبلیغ شده قیمت بیشتری بپردازند.
با تبلیغ قیمت ها تعدیل می یابد . زمانی که مؤسسه ای قیمت محصول خود و مزایای آن را اعلام می کند رقبا ناچارند از آن قیمت تبعیت کنند.
از طریق تبلیغ موارد استقبال و نوع خدمات محصول آموزش داده می شود.
در تبلیغ ، منابع انسانی نیز بکارگرفته می شود و سبب ایجاد تحرک در افراد می شود این موضوع در شرکت های تولیدی بزرگ نمود بیشتری دارد (تیتووا[۵۲] و همکاران، ۲۰۱۳).
۲-۹ بازارهای بیمه
خدمتی که بیمه عرضه میکند یک محصول همگن نیست. انواع مختلف بیمه وجود دارد که جایگزین یکدیگر نمیشوند. کارل بورچ[۵۳] (۱۹۸۱) بیمه را به سه نوع تقسیم کرد:

  1. بیمه زندگی یعنی بیمه عمر عادی و مستمری
  2. بیمه کسب و کار یعنی بیمهای که تجار و بازرگانان خریداری میکنند و انواع ریسک را پوشش میدهد.
  3. بیمه خانوار یعنی بیمهای که مصرفکنندگان عادی میخرند.

اهمیت نسبی این سه نوع بیمه ممکن است از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. دولت از طریق مقامات تنظیمکننده بازار یا نهاد نظارتی، اغلب رویکردهای گوناگونی در خصوص عملیات بیمهگران و فعالیت بازار دارد.
به طبقهبندی کارل بورچ باید نوع دیگری افزوده شود و آن بیمه گروهی یا مزایای کارکنان است: پوشش بیمهای غیر از بیمه اموال و مسئولیت که مؤسسات برای کارکنان خود خریداری میکنند. در این مورد، بیمه بخشی از توافقهای قرارداد کار است و مستقیماً تحت تأثیر نظام اجتماعی موجود در کشور قرار دارد (بورچ، ۱۹۸۱).
روندهای تاریخی در اکثر کشورهای صنعتی نشان میدهند که پسانداز از طریق بیمه زندگی در مقایسه با سایر شکلهای پسانداز مالی در طی دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ کاهش یافته است. بازار بیمه زندگی بین سالهای ۱۹۷۵ و ۱۹۸۰ کمترین نرخ واقعی رشد را داشته است. پس از این که بیمهگران با ارائه محصولات جدید ومتنوع در مقابل این وضع واکنش نشان دادند بین سالهای ۱۹۸۲ و ۱۹۹۰ تقاضا برای بیمه زندگی افزایش یافت. جالب توجه است بدانیم که تورم دهه ۱۹۷۰ موجب شد تا در بسیاری از کشورها نرخ واقعی بهره به زیر صفر کاهش یابد. سطح نرخ واقعی بهره تا زمان آغاز بهبود ناگهانی اقتصادی در سال ۱۹۸۲ اساساً زیادتر از قبل بود. به نظر میرسد که بیمه زندگی بیشتر از رشتههای دیگر بیمه به چرخه اقتصادی واکنش نشان دهد و به ویژه، تورم بسیار بالا ممکن است بر رشد درآمد حق بیمه تأثیر منفی داشته باشد. سطح پایین و یا حتی منفی بودن نرخ واقعی رشد بیمه زندگی در کشورهای امریکای لاتین مؤید این مطلب است.
بخش بیمه زندگی در کشورهای در حال توسعه اهمیت کمی دارد. البته برخی از کشورها به دلایل ایدئولوژیک، فرهنگی و مذهبی و یا به جهت تأمین امنیت اقتصادی از طریق نهاد خانواده، ممکن است بیمه زندگی مناسبی نداشته باشند. در چند کشور آسیایی بخش بیمه زندگی در مقایسه با بخش بیمه غیر زندگی نسبتاً اهمیت بیشتری دارد (بورچ، ۱۹۸۱).
برای شرکتهای بیمه زندگی چندان فرقی نمیکند که به صورت شرکت سهامی یا متقابل باشند. اما از آنجا که شرکتهای بیمه متقابل، بیمهگذاران را در کسب نتایجی که شرکت به دست میآورد مشارکت میدهند، به قراردادهای بیمه زندگی، قراردادهای مشارکت نیز گفته میشود. در نتیجه، شرکتهای سهامی بیمه، هم قراردادهای مشارکت و هم قراردادهای غیرمشارکت را ارائه میکنند. از آن جا که متقاعد کردن فرد به داشتن بیمههای زندگی و تشویق او برای خرید این نوع بیمهنامهها امر بسیار مهمی است نمایندگیهای انحصاری و مستقل بیمه، نیروهای محرک بازاریابی شرکتهای بیمه زندگی محسوب میشوند. این مسئله با این که امروزه نه تنها بانکهای پسانداز، بلکه بانکهای تجاری نیز سعی میکنند تا بیمههای زندگی را «بر روی پیشخان بفروشند»، هنوز هم در اکثر کشورها صادق است (دورفمن، ۱۹۸۷).
در تقسیم بندی دیگری بیمه به دو بخش بیمه دریایی و بیمه غیردریایی تقسیم میشود. بیمه دریایی احتمالاً یکی از نخستین شکل های پوشش بیمهای است که شامل چهار پوشش بیمهای مجزاست: ۱٫ بیمه بدنه کشتی ۲٫ بیمه محموله ۳٫ هزینه حمل ۴٫ پوشش بیمهای که مسئولیت مالک کشتی را پوشش میدهد. و بیمه غیردریایی به بیمه اشخاص، بیمه مسئولیت و بیمه اموال تقسیم میشود.
برای رسیدن به یک طبقهبندی مناسب، بازارهای بیمه را به پنج حوزه یعنی بیمه فردی، بیمه خانوار، بیمه کسب و کار، بیمه مزایای کارکنان و بیمه اجتماعی تقسیم کنیم
بیمه مسئولیت: بیمه مسئولیت عمومی، بیمهگذاران را در مقابل مسئولیتی که ۱٫ در محدوده ساختمان و مستحدثات شرکت یا بنگاه خود دارند و ۲٫ مسئولیتی که ناشی از عملکرد آنها در داخل یا خارج محدوده فعالیتشان است حمایت میکند (ون دربرگ و لوچه[۵۴]، ۲۰۰۵).
۲-۱۰ انواع بازارها به لحاظ نوع مشتریان
قابلیت جذب بازار برای تولیدات شرکت بیمه از اهمیت خاصی برخوردار است، یعنی اینکه در این حالت باید خریداران و مصرف کنندگان این تولیدات متنوع را شناسایی کرد. دیدگاهها وخواسته های واحدهای مصرف کننده در رابطه با تولیدات و خدمات قابل ارائه از سوی شرکت های بیمه ، عامل دیگری است که باید بدان توجه داشت.مصرف کننده بدون در نظر گرفتن وضعیت فردی و یا گروهی آن مهمترین عامل در چرخه فروش و بازاریابی محسوب می شود. باید به مصرف کننده این اصل مهم را القاء نمود که تولیدات طراحی شده وشیوه ارائه و خدمات پس از فروش آن مناسب نیازهای اقتصادی، تأمینی و اجتماعی او می باشد. و به همین دلیل برای درک جو بازار ، مدیر بازاریابی باید درک روشنی از خواسته ها و نیازهای مصرف کنندگان داشته باشد.
۲-۱۰-۱ بازار آگاه:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است