فروش پایان نامه : درماندگی مالی

شود.
2-13-9- وارد
وارد در سال 1992 و وارد و فاستر در سال 1996، توانایی جریانات نقد در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های آمریکایی شامل نکول وام و کاهش سود تقسیمی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که شرکت های درمانده نسبت به شرکت های سالم، دو سال قبل از وقوع درماندگی، دارای خالص جریانات نقد عملیاتی منفی و خالص جریانات نقد سرمایه گذاری مثبت می باشند. به عبارتی شرکت های درمانده برای کسب وجوه نقد اضافی، اقدام به فروش دارایی ها و سایر سرمایه گذاری ها می کنند.
2-13-10- جانتادج
در سال 2006 جانتادج در تحقیقی با عنوان «به کارگیری ترکیبات اجزای جریانات نقدی در پیش بینی درماندگی مالی» با استفاده از ترکیبات اجزای جریانات نقدی به این نتیجه رسیده است که ترکیبات عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی جریانات نقد، به پیش بینی قریب الوقوع بودن درماندگی مالی کمک می کنند.
2-13-11- گیولی و همکاران
گیولی و همکاران در سال 2007 در تحقیقاتی که در کشور آمریکا انجام دادند به این نتیجه رسیده اند که محافظه کاری به طور مستقیم از طریق نقش افزایش وجوه نقد در دسترس و به طور غیر مستقیم از طریق نقش اطلاعاتی سبب کاهش سرمایه گذاری نقدی، جلوگیری از سرمایه گذاری با ارزش خالص فعلی کم، پایین نگه داشتن هزینه های نمایندگی و افزایش پس انداز به کاهش ریسک ورشکستگی کمک می کند، زیرا ورشکستگی شرایطی است که در آن وجوه نقد به میزان کافی وجود ندارد و منابع داخلی و خارجی شرکت برای مقابله با تعهدات شرکت کافی نمی باشد.
2-13-12- لی و چانگ
لی و چانگ در سال 2010 در تحقیقی با عنوان «به کارگیری پایگاه منابع مالی در سیستم هشداردهنده درماندگی مالی واحدهای اقتصادی» به این نتیجه رسیدند که متغیرهای پیش بینی کننده «نسبت بدهی» و «جریانات نقد عملیاتی» به ترتیب، یک و دو سال قبل از درماندگی، بیشترین قدرت پیش بینی و اعتبار را دارند.
2-13-13- لین و همکاران
لین و همکاران در سال 2012 با به کارگیری یک رویکرد مبتنی بر حسابداری که از نسبت های مالی برای پیش بینی ورشکستگی استفاده می کند به معرفی چندین مدل رتبه بندی ریسک برای واحدهای تجاری کوچک در انگلستان پرداخته اند و در مجموع با ارائه تعاریف مختلف از درماندگی مالی اقدام به پیش بینی عدم توان بازپرداخت بدهی (نکول) این شرکت ها نموده اند.

2-14- تحقیقات داخلی
2-14-1- رسول زاده
در سال 1380 رسول زاده طی پژوهشی با عنوان «بررسی کاربرد مدل آلتمن برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» نشان داد که مدل آلتمن با 92% اطمینان وضعیت عدم ورشکستگی شرکت ها و با 81% اطمینان وضعیت ورشکستگی شرکت ها را قبل از ورشکستگی درست پیش بینی نموده است.

2-14-2- نظری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در سال 1380 در پژوهش خود با عنوان «بررسی رابطه محتوای اطلاعاتی صورت جریان های نقدی و تداوم فعالیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به این نتیجه رسید که شاخص های عملیات جاری مؤسسه، معیار مناسبی برای ارزیابی تداوم فعالیت نمی باشند. زیرا تداوم فعالیت ماهیتًا بلند مدت بوده و سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و حسابرسان نیز به دلیل تغییرات مداوم و سریع این شاخص ها، نمی توانند آن ها را برای ارزیابی تداوم فعالیت مورد استفاده قرار دهند. وی نمونه انتخاب شده از شرکت های مشمول ماده 141 قانون تجارت و شرکت های متناظر غیر مشمول ماده یاد شده در فاصله بین سال های ۱۳۷۶ الی ۱۳۷۸، مشخص کرد که از بین نسبت های مالی حاصل از صورت جریان وجوه نقد، صرفًا نسبت های مخارج سرمایه ای می توانند به عنوان معیار ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها مورد استفاده قرار گیرند. ضمن این که نسبت های نقدینگی سنتی نیز، از مدت ها پیش به عنوان معیار ارزیابی تداوم فعالیت، مورد استفاده قرار می گرفته اند. از این رو این دو گروه نسبت ها انتخاب و ارتباط اطلاعاتی آن ها مورد مطالعه قرار می گیرد.
2-14-3- سلیمانی امیری
در سال 1381 سلیمانی امیری در پژوهش خود با عنوان «بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران» و با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه و اطلاعات 30 شرکت سالم و 30 شرکت ورشکسته، مدلی جهت پیش بینی بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ارائه نموده و آن را تا سه سال قبل از بحران مالی مورد آزمون قرار داده است، که نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن بوده که مدل مزبور در یک، دو و سه سال قبل از بحران مالی، به ترتیب 95%، 83% و 95% کل نمونه را به طور صحیحی طبقه بندی نموده است.
2-14-4- شاکری
در سال1382 شاکری در مطالعه ای به بررسی کاربرد مدل اسپرینگیت برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد. مدل اسپرینگیت که از روش آماری تحلیل تمایز چندگانه استفاده می کند می تواند با 88 درصد اطمینان ورشکستگی شرکت ها را دو سال قبل از وقوع آن پیش بینی کند. از 14 نسبت مالی به عنوان متغیر های کمی مورد بررسی استفاده شد و در نهایت مشخص شد که 4 متغیر در پیش بینی ورشکستگی از اهمیت بیشتری برخوردارند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که الگوی پیشنهادی قادر به پیش بینی صحیح ورشکستگی شرکت ها با دقت 84 درصد برای دو سال آینده می باشد. همچنین، الگو برای سال آینده را نیز با همان دقت 84 درصد پیش بینی می نماید، از سوی دیگر برآورد مدل جدیدی مبتنی بر اطلاعات شرکت های ایرانی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت که به دلیل پایین بودن حجم نمونه نتایج از مدل اولیه ضعیف تر می باشد.
2-14-5- فلاح پور
در سال 1383 فلاح پور در پژوهش خود با عنوان «پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی» به پیش بینی درماندگی مالی در 80 شرکت تولیدی پرداخته و از مدل تحلیل تمایزی چند متغیره به عنوان مدل مقایسه ای استفاده نموده و طبق شواهد گردآوری شده به این نتیجه رسید که مدل شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی درماندگی مالی این شرکت ها، به طور معنی داری نسبت به مدل تحلیل تمایزی از دقت پیش بینی بیشتری برخوردار است.
2-14-6- مهرانی و همکاران
در سال 1383 مهرانی و همکاران طی پژوهشی با عنوان «استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیرمالی
در سال 1383 مهرانی و همکاران طی پژوهشی با عنوان «استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیرمالی جهت تفکیک شرکت های موفق از ناموفق» برای یک دوره دو ساله (سال های 1381 و 1382) استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیرمالی جهت تفکیک شرکت های موفق از ناموفق را مورد آزمون قرار داده اند. نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که اطلاعات مالی و غیرمالی هر دو بر بازده سهام مؤثر هستند . آن ها در این تحقیق به بررسی رابطه بین متغیرهای مالی و غیرمالی با بازده سهام پرداختند و شش متغیر شامل: فروش، سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، حجم معاملات، تعداد دفعات معامله، و تعداد خریداران را مورد بررسی قرار داده اند، که متشکل از سه متغیر مالی و سه متغیر غیرمالی است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که از میان متغیرهای فوق، دو متغیر فروش و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام دارای رابطه معناداری با بازده سهام بوده، ضمنًا شرکت های موفق بازده بیشتری نسبت به شرکت های ناموفق کسب کرده اند.
2-14-7- بهرامفر و ساعی
در سال 1385 بهرامفر و ساعی در تحقیقی با عنوان «ارائه مدل برای پیش بینی عملکرد (مالی و بازار) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره» ابتدا تفاوت متوسط برخی از ویژگی‌های مالی شرکت‌های موفق و ناموفق، مورد بررسی تحلیلی قرار گرفت. سپس دو مدل مجزا برای پیش بینی شرکت‌های موفق و ناموفق ارائه شد. مدل اول، با استفاده از تحلیل‌های آماری لاجیت، احتمال تعلق یک شرکت به گروه شرکت‌های موفق و ناموفق را از نظر بازده سهام و عملکرد بازار پیش بینی می‌کند. مدل دوم نیز با استفاده از روش شناسی مشابه، به پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام و عملکرد مالی می‌پردازد. یافته های تحقیق، در مورد تحلیل معنی دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره شرکت‌های موفق و ناموفق چنین نشان دادند که از نظر شاخص‌های فعالیت، وضعیت بدهی، متوسط اندازه ارزش دفتری دارایی و نوع صنعت، تفاوت‌های آماری با اهمیتی وجود دارد هر چند تفاوت وضعیت نقدینگی این دو گروه با اهمیت نیست.
2-14-8- نیکومرام و پورزمانی
در سال 1385 نیکومرام و پورزمانی در تحقیقات خود تحت عنوان «حاکمیت شرکتی و پیش بینی ورشکستگی شرکت ها» در بخشی از نتایج کارشان نشان داده‌اند که نسبت‌های مالی سود‌آوری و نقدینگی می‌تواند در متمایز ساختن شرکت ورشکسته و شرکت موفق مفید واقع شود.
2-14-9- مجتهدزاده و اسمعیلی
در سال 1387 مجتهدزاده و اسمعیلی در تحقیقی با عنوان «بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارتباط با تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران» با هدف شناسایی و بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران و تعیین میزان اهمیت آن‌ها با استفاده از رهنمود های استاندارد حسابرسی شماره 57 ایران در خصوص تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی، 16 معیار مؤثر را بیان کردند و سپس با استفاده از پرسشنامه و روش‌های آمار توصیفی و استنباطی در سطح معنی داری 5% تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد که هفت معیار از نظر حسابرسان مستقل بیشترین تأثیر را در ارتباط با تداوم فعالیت شرکت ها دارد که به ترتیب اهمیت شامل: وجود دعاوی حقوقی در جریان علیه واحد مورد رسیدگی که در صورت صدور رأی منجر به محکومیت واحد مزبور می شود و تحمل نتایج آن احتمالاً خارج از توان واحد مورد رسیدگی است، عدم رعایت الزامات مربوط به سرمایه یا سایر الزامات قانونی، فزونی کل بدهی ها بر کل دارایی ها یا فزونی بدهی های جاری بر دارایی های جاری، از دست دادن عمده بازار فروش محصولات، مجوز یا امتیاز ساخت کالا یا تأمین کنندگان اصلی کالا یا خدمات، تغییر قوانین یا سیاست های دولت به گونه ای که آثار مالی منفی بر واحد مورد رسیدگی داشته باشد، وجود دشواری در رعایت شرایط مقرر در قراردادهای وام و در نهایت از دست دادن مدیران اصلی بدون جایگزینی آن ها می باشد.
2-14-10- پورزمانی و همکاران
در سال 1388 پورزمانی و همکاران در پژوهشی با عنوان «بررسی کارایی شاخص های کلان اقتصادی در الگوهای پیش بینی بحران مالی در محیط اقتصادی ایران» علاوه بر نسبت های مالی، متغیرهای اقتصادی را نیز جهت پیش بینی بحران مالی به کار گرفتند و با استفاده از روش آماری لاجیت به این نتیجه رسیدند که متغیرهای اقتصادی اضافه شده کمکی به افزایش توان پیش بینی بحران مالی نمی کنند. برای ارزیابی ورشکستگی در محیط اقتصادی یونان، تحلیل لاجیت و تحلیل ممیزی مورد استفاده قرار گرفت و متغیرهای به کار رفته در تحقیق را در این امر مؤثر دانسته اند.
2-14-11- خدامی پور و پوراحمد
در سال 1389 خدامی پور و پوراحمد در پژوهشی به بررسی توانایی اقلام تعهدی، سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، با در نظر گرفتن وقفه های زمانی خاص پرداختند. نتایج این پژوهش در بازه زمانی 1382 الی 1387 نشان داد که بین جریان های نقدی عملیاتی آتی و سود عملیاتی رابطه معناداری وجود دارد.
2-14-12- نبوی و همکاران
در سال 1389 نبوی و همکارانش در پژوهشی با عنوان «پیش بینی ورشکستگی شرکت‌ها با استفاده از مدل لاجیت» مدلی جهت پیش بینی ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه کردند. به منظور طراحی مدل ابتدا از 9 نسبت مالی استفاده شد. بر اساس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *