مدیریت زمان و تعریف آن از دیدگاه روانشناختی

مدیریت زمان و تعریف آن

مدیریت زمان در اواخر دهه 1950 توسط ماکان مطرح گردید. این روش  شامل فنونی برای تعیین اهداف کوتاه مدت، چگونگی تبدیل ابن اهداف به وظایف و فعالیت ها برای اجرای سریع تر آن ها، چگونگی برنامه ریزی و اولویت بندی کردن کارهای روزانه و چگونگی جلوگیری از وقفه کاری که محدودیت در انجام وظایف ایجاد می کند، می باشد.

چرخه مدیریت زمان

برای اینکه نظام مدیریت زمان تحقق پیدا کند یکی از بهترین انتخاب ها استفاده از نظام چرخه ای مدیریت زمان بویژه در ابتدای شروع سال تحصیلی پوسه[1] (2003)است.وی در خصوص اهمیت چرخه مدیریت زمان معتقد است که نظام های مدیریت زمان به علت اینکه زائیده کمال گرایی و انتظارات غیر واقعی است شکست می خورند.

مراحل مدیریت زمان: 1- تنظیم اهداف شغلی- شخصی و اهداف رشد خود (لگورت[2] و کاکس[3] ، 2002 نقل از حاتمی 1391) در اهمیت گزینش هدف استریکتز[4] و گالیجی[5] به این نتیجه رسیدند طی مطالعه ای (2001) که هدف گزینی الگوی کاری را سازمان می دهد و آنهایی که هدف گزینی دارند مداخلات شناختی کمتری را گزارش می دهند. ترسیم جهت یابی زمان و رشد اگاهی افراد به منظور صرف زمان دومین مرحله این نظام است طرح و برنامه سومین مرحله که شامل لیست برنامه های هفتگی ، ماهانه و برنامه های طولانی مدت است. لیست کردن کارها می توانند مهم باشد زیرا نیازی به یادآوری ندارد اولویت بندی تکالیف نیز کمک می کند کارهای مهم را به انجام برسانیم و از انجام آنها احساس رضایت دهیم (رابینسونز[6]، 2003 نقل از حاتمی 1391)

نظارت بر اعمال خود 4 مرحله دارد: الف- خود نظارتی شامل توجه به اینکه چگونه بخوبی برنامه را اجرا کنیم، چگونه برنامه ریزی کرده ایم، چگونه حوادث را پیش بینی کنیم، تعبیر در زمان و تنظیم آن 5 مرحله است در این مرحله قبل از اینکه چرخه جدیدی را برای هدف گزینی شروع کنید به تعمیم و تعبیر زمان بپردازید.

 

چرخه مدیریت زمان
ترسیم و جهت یابی زمان و رشد آگاهی در
هدف گزینی
اجرا و عمل
طرح و برنامه
تغییر و تنظیم

 

 

 

 

 

فرایند مدیریت زمان

فرایند مدیریت زمان 4 مرحله دارد:

1- تعهد فردی و شخصی افراد بایستی به اهمیت زمان و عواقب اتلاف آن آگاهی کامل داشته باشند. شرط اول در مدیریت زمان تعهد و پایبندی به تغییر در عادت ها و روش های گذشته (رابینسز[7] 2002 نقل از سواری 1391)

2- تجزیه و تحلیل: این بخش شامل دو قسمت وضع موجود، وضع مطلوب اتلاف گران عمده زمان شناسایی شده و راه های کاهش یا حذف آن تجزیه و تحلیل می شود.

برنامه ریزی: به منظور رسیدن به وضع مطلوب انجام می شود و مستلزم نه مرحله تدوین، هدف، تعیین وظایف اساسی برای تعیین نتایج قالب همچنین برای وظایف و مهک زدن مجدد هدف ها یا وظایف و نتایج قابل سنجش.

3- تعیین ترتیب یا توالی وظایف تعیین منابع مورد نیاز تعیین تاریخ های تخمینی برای رسیدن به اهداف، اجرا و ارزشیابی باز خورد.

4- پیگیری و تحلیل مجدد: در مرحله پیگیری و تحلیلی مجدد انواع ارزیابی ها از قبیل تشخیص تکوینی و پایانی صورت می گیرد. این مرحله در حدود تعیین میزان تحقق اهداف و پیگیری بهبود فعالیت ها در راه تحقق مؤثر اهداف (جواهرزاده ، 1388)

[1]– Pouse

[2]– Legourt

[3]– Kakse

[4]– Stricints

[5]– Galigy

[6]– Rabinsonse

[7]–  Rabinse