مقاله درمورد دانلود بورس اوراق بهادار تهران

باید در مقایسات زوجی تجدید نظر کند.
در این تحقیق پس از جمع آوری نظرات خبرگان داده ها به نرم افزار محاسبه مقایسات زوجی داده شده است که طی این نرم بردار وزنی و نیز نرخ ناسازگاری محاسبه گردیده و به صورت جداول زیر گزارش می گردد.
جدول (4-7 ) ماتریس مقایسات زوجی عوامل اصلی
معیارهای مبتنی بر حسابداری معیارهای مبتنی بر بازار بورس معیارهای مبتنی بر بیمه گری
معیارهای مبتنی بر حسابداری 1 0.815 0.181
معیارهای مبتنی بر بازار بورس 1.22699 1 0.237
معیارهای مبتنی بر بیمه گری 5.52486 4.21941 1

جدول (4-8 ) خروجی ماتریس مقایسات زوجی عوامل اصلی
ردیف عوامل اصلی وزن نرمال رتبه ناسازگاری
1 معیارهای مبتنی بر حسابداری 0.130543 3 Maximum Eigen Value =3.00047
C.I.=0.000234702
2 معیارهای مبتنی بر بازار بورس 0.163683 2
3 معیارهای مبتنی بر بیمه گری 0.705774 1

جدول (4-9 ) ماتریس مقایسات زوجی عوامل مبتنی بر حسابداری
نرخ بازده دارایی رشد سود عملیاتی نسبت قیمت به سود سود هر سهم نسبت بدهی نسبت آنی
نرخ بازده دارایی 1 0.237 0.667 0.52 0.563 0.543
رشد سود عملیاتی 4.21941 1 1.858 1.857 2.66 3.05
نسبت قیمت به سود 1.49925 0.538213 1 0.552 1.164 1.163
سود هر سهم 1.92308 0.538503 1.81159 1 0.344 0.75
نسبت بدهی 1.7762 0.37594 0.859107 2.90698 1 1.309
نسبت آنی 1.84162 0.327869 0.859845 1.33333 0.763942 1

جدول (4-10 ) خروجی ماتریس مقایسات زوجی عوامل مبتنی بر حسابداری
عوامل اصلی زیر فاکتور ها وزن رتبه ناسازگاری
معیارهای مبتنی بر حسابداری نرخ بازده دارایی 0.078839 6 Maximum Eigen Value =6.29515

رشد سود عملیاتی 0.328115 1

نسبت قیمت به سود 0.139216 4

سود هر سهم 0.14012 3
C.I.=0.0590299

نسبت بدهی 0.181849 2

نسبت آنی 0.131861 5

جدول (4-11 ) ماتریس مقایسات زوجی عوامل مبتنی بر فعالیت بازار بورس

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

میانگین حجم فروش حقوقی میانگین حجم فروش حقوقی میانگین حجم فروش حقوقی میانگین حجم فروش حقوقی میانگین حجم فروش حقوقی
میانگین حجم فروش حقوقی 1 1.933 1.631 1.069 1.475
میانگین حجم
معاملات 0.517331 1 1.107 0.436 0.581
میانگین دفعات معاملات روزانه 0.613121 0.903342 1 1.551 1.45
تعداد روزهای
مثبت 0.935454 2.29358 0.644745 1 1.332
میانگین ارزش
معاملات 0.677966 1.72117 0.689655 0.750751 1

جدول (4-12) خروجی ماتریس مقایسات زوجی عوامل مبتنی بر بازار بورس
عوامل اصلی زیر فاکتور ها وزن رتبه ناسازگاری
معیارهای مبتنی بر بازار بورس
میانگین حجم فروش حقوقی 0.262035 1 Maximum Eigen Value =5.17344

میانگین حجم معاملات 0.135165 5

میانگین دفعات معاملات روزانه 0.209674 3

تعداد روزهای مثبت 0.220502 2
C.I.=0.043361

میانگین ارزش معاملات 0.172624 4

جدول (4-13 ) ماتریس مقایسات زوجی عوامل مبتنی بر بیمه گری

رشد حق بیمه تولیدی رشد حق بیمه تولیدی رشد حق بیمه تولیدی رشد حق بیمه تولیدی رشد حق بیمه تولیدی
رشد حق بیمه تولیدی 1 0.687 0.35 0.16 0.601
سهم از بازار حق بیمه کشور 1.4556 1 0.193 0.332 0.368
نسبت
توانگری 2.85714 5.18135 1 2.66 1.22
ضریب
خسارت 6.25 3.01205 0.37594 1 0.601
ذخایر فنی به سرمایه 1.66389 2.71739 0.819672 1.66389 1

جدول (4-14) خروجی ماتریس مقایسات زوجی عوامل مبتنی بر بیمه گری
عوامل اصلی زیر فاکتور ها وزن رتبه ناسازگاری
معیارهای مبتنی بر بیمه گری حق بیمه تولیدی به سرمایه 0.0827768 4 Maximum Eigen Value =5.3888
ضریب نفوذ شرکت 0.0812511 5

نسبت توانگری 0.359954 1

نسبت خسارت 0.237181 3
C.I.=0.0972075

ذخایر فنی به سرمایه 0.238836 2

جدول (4-15) خروجی کلی ماتریس مقایسات زوجی زیر فاکتور ها
عوامل اصلی زیر فاکتور ها وزن ناسازگاری
معیارهای مبتنی بر حسابداری نرخ بازده دارایی 0.078839 Maximum Eigen Value =6.29515

رشد سود عملیاتی 0.328115

نسبت قیمت به سود 0.139216

سود هر سهم 0.14012
C.I.=0.0590299

نسبت بدهی 0.181849

 
 
نسبت آنی 0.131861
معیارهای مبتنی بر بازار بورس
میانگین حجم فروش حقوقی 0.262035 Maximum Eigen Value =5.17344

میانگین حجم معاملات 0.135165

میانگین دفعات معاملات روزانه 0.209674

تعداد روزهای مثبت 0.220502
C.I.=0.043361
میانگین ارزش معاملات 0.172624
معیارهای مبتنی بر بیمه گری رشد حق بیمه تولیدی 0.0827768 Maximum Eigen Value =5.3888
سهم از بازار حق بیمه کشور 0.0812511

نسبت توانگری 0.359954

ضریب خسارت 0.237181
C.I.=0.0972075
ذخایر فنی به سرمایه 0.238836
4-3-3- سؤال دوم فرعی: رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس به چه صورت است؟
در این مرحله ابتدا نمره هرشرکت در زیر فاکتور ها محاسبه می گردد و با لحاظ وزن هر زیر فاکتور که در جدول (3) تعیین گردیده نمره فاکتور اصلی حاصل شود. پس از اینکه نمره هر یک از شرکت های بیمه در سه گروه اصلی، معیارهی مبتنی بر حسابداری، معیار های مبتنی بر بازار سرمایه و معیار های مبتنی بر فعالیت بیمه گری مشخص گردید با لحظ وزن های تعیین شده در جدول (2) نمره نهایی هر یک از پنج شرکت محاسبه می گردد.
در جدول (4) میزان زیر فاکتور های مربوط به هر شرکت محاسبه گردیده است. این اطلاهات از صورت های مالی شرکت های بیمه، سالنامه آماری صنعت بیمه، و اطلاعات منتشره توسط وب سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1392 محاسبه گردیده است. به دلیل متفاوت بودن مقدار زیر فاکتورها و تفاوت در شاخص اندازه گیری این اطلاعات می بایست نرمالایز گردند تا یکسان و قابل مقایسه و محاسبه با عملیات ریاضی گردند.
جدول (4-16) محاسبه میزان زیر معیار های شرکت های بیمه ای
معیار های اصلی زیر معیار ها شرکت بیمه آسیا شرکت بیمه البرز شرکت بیمه پارسیان شرکت بیمه دانا شرکت بیمه ملت
معیارهای مبتنی بر حسابداری نرخ بازده
دارایی 0.014 0.025 0.007 0.004 0.053
رشد سود
عملیاتی -0.050 0.300 0.120 0.000 0.135
نسبت قیمت
به سود 10.440 9.710 4.850 17.140 7.270
سود هر
سهم 87 107 556 58 320
نسبت
بدهی 0.84 0.62 0.80 0.88 0.69
نسبت
آنی 3.20 5.60 2.60 2.70 2.69
معیارهای مبتنی بر بازار بورس
میانگین حجم فروش
حقوقی 168 597 125 418 1239
میانگین حجم
معاملات 735 2873 336 2688 1871
میانگین دفعات
معاملات روزانه 75 326 42 276 134
تعداد روزهای
مثبت 71 100 78 97 99
میانگین ارزش
معاملات 1159 5012 890 4616 401
معیارهای مبتنی بر بیمه گری رشد حق
بیمه تولیدی 34.44 39.58 37.68 59.69 3.54
سهم از بازار
حق بیمه 10.43 5.67 4.80 5.57 1.56
نسبت
توانگری 104 143 92 111 241
ضریت
خسارت 76.14 73.41 78.70 74.05 72.07
ذخایر فنی
به سرمایه 22.52 9.27 4.32 50.30 1.54
مقدار و میزان عوامل با یکدیگر متفاوت است، برخی از زیر فاکتور های مدل از قبیل رشد سود عملیاتی به صورت نسبت و از صد در صد و برخی از قبیل میانگین حجم معاملات بر اساس واحد پولی محاسبه گردیده است همچنین معیاری مانند ضریب خسارت یک معیار منفی می باشد که پایین بودن آن نشان دهنده عملکرد بهتر است. بنابر این می بایست معیار ها نرمالایز گردند تا به صورت یکسان قابل محاسبه باشند. در جدول (4-17) میزان نرمالیزه شده زیر معیار های شرکت های بیمه ای محاسبه گردیده است.

جدول (4-17) میزان نرمالیزه شده زیر معیار های شرکت های بیمه ای
معیار های اصلی زیر معیار ها شرکت بیمه آسیا شرکت بیمه البرز شرکت بیمه پارسیان شرکت بیمه دانا شرکت بیمه ملت
معیارهای مبتنی بر حسابداری نرخ بازده
دارایی 0.14 0.24 0.07 0.04 0.51
رشد سود
عملیاتی -0.10 0.59 0.24 0.00 0.27
نسبت قیمت به
سود 0.21 0.20 0.10 0.35 0.15
سود هر
سهم 0.08 0.09 0.49 0.05 0.28
نسبت
بدهی 0.14 0.32 0.17 0.10 0.26
نسبت
آنی 0.19 0.33 0.15 0.16 0.16
معیارهای مبتنی بر بازار بورس
میانگین حجم
فروش حقوقی 0.07 0.23 0.05 0.16 0.49
میانگین حجم
معاملات 0.09 0.34 0.04 0.32 0.22
میانگین دفعات
معاملات روزانه 0.09 0.38 0.05 0.32 0.16
تعداد روزهای
مثبت 0.16 0.22 0.18 0.22 0.22
میانگین ارزش
معاملات 0.10 0.41 0.07 0.38 0.03
معیارهای مبتنی بر بیمه گری رشد حق بیمه
تولیدی 0.20 0.23 0.22 0.34 0.02
سهم از بازار
حق بیمه 0.37 0.20 0.17 0.20 0.06
نسبت
توانگری 0.15 0.21 0.13 0.16 0.35
ضریت
خسارت 0.19 0.21 0.17 0.21 0.22
ذخایر فنی
به سرمایه 0.26 0.11 0.05 0.57 0.02

پس از جمع آوری اطلاعت مربوط به هر شرکت در هر زیر فاکتور باید نسبت وزنی هر زیر معیار را لحاظ نماییم تا نمره کل هر شرکت محاسبه گردد. نمره کل هریک از شرکت های بیمه ای بر اساس رابطه زیر قابل محاسبه می باشد. طی این فرمول ابتدا نمره شرکت ها در هریک از سه فاکتور اصلی شامل معیار های مبتنی بر حسابداری، معیار های مبتنی بر بازار بورس و معیار های مبتنی بر فعالیت بیمه گری محاسبه می گردد سپس با لحظ نسبت وزنی هر گروه (Wk) نمره نهایی شرکت بدست می آید.
Z =∑ Wk (∑Wj . Yj))
Z = W1 (∑Wj . Yj) + W2 (∑Wj . Yj) + W3 (∑Wj . Yj)
نمره کل شرکت Z
وزن معیار های اصلی Wk
وزن هر زیر معیار Wj
مقدار هر زیر معیار Yj

در جدول(4-17) نمره هر یک از پنج شرکت حاضر در بورس تهران بر اساس مدل این تحقیق و فرمول فوق محاسبه گردیده است. این محاسبه بر اساس مستندات عملکردی شرکت و لحاظ نسبت وزنی تعیین شده که از تجمیع نظرات خبرگان و طی مدل تحلیل سلسله مراتبی داده ها حاصل شده بود، صورت پذیرفته است.
جدول (4- 18) محاسبه نمره شرکت های بیمه ای
نمره نهایی Z نمره معیار های مبتنی بر بیمه گری (∑Wj . Yj)
معیار های مبتنی بر بیمه گری نمره معیار های مبتنی بر بورس (∑Wj . Yj)
معیار های مبتنی بر بورس نمره
معیار های مبتنی بر حسابداری (∑Wj . Yj)
>معیار های مبتنی بر حسابداری شرکت بیمه
0.171 0.146 0.207 0.016 0.099 0.009 0.068 آسیا
0.228 0.131 0.185 0.050 0.308 0.047 0.358 البرز
0.134 0.093 0.132 0.013 0.080 0.028 0.218 پارسیان
0.260 0.203 0.288 0.044 0.268 0.013 0.098 دانا
0.207 0.133 0.189 0.040 0.245 0.034 0.258 ملت
در نهایت بر اساس نمره کل بدست آمده در جدول (4-18) پنج شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران رتبه بندی گردیده و نتیجه حاصل از آن در جدول (4-19) نشان داده شده است.

جدول (4- 19) رتبه بندی شرکت های بیمه
شرکت آسیا البرز پارسیان دانا ملت
نمره 0.171 0.228 0.134 0.260 0.207
رتبه 4 2 5 1 3

5-1- مقدمه
نتایجی که بر مبنای تجزیه و تحلیل های درست و صحیح به دست آمده باشند، می‌توانند تصمیم گیری های مفید و مناسبی را بر سر راه سازمان به منظور عملی ساختن تحقیق مرتفع سازند. هدف اصلی هر تحقیق دست یابی به یافته هایی است که بتوان از آنها برای ارائه راهکارهای عملی و کاربردی و استفاده از آن‌ها بهره گرفت. هم چنین بهره گیری از این یافته‌ها می‌تواند راهنما و راهگشای دیگر پژوهشگران در انجام پژوهش های مشابه باشد. در انجام هر فعالیت تحقیقی، محقق بعد از انجام آزمون فرضیه‌ها و یا پاسخگویی به سئوالات پژوهش باید نتایج کار را ارائه دهد. با توجه به اینکه نتایج حاصل از فرضیه‌ها نیز اساس شکل گیری پیشنهادها برای انجام پژوهش هستند، می‌توان گفت که یکی از بخش های مهم پژوهش که در واقع می‌تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای کسب موفقیت در آینده باشد، ارائه نتیجه گیری های صحیح و پیشنهادهای به جا و مناسب است.
تحقیق حاضر به رتبه بندی شرکت های بیمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. به همین منظور در ابتدای انجام تحقیق یک سوالات اصلی و فرعی برای رسیدن به هدف مورد نظر طرح گردید که در فصل قبل نتایج تجزیه و تحلیل برای رسیدن به هدف مورد نظر در قالب جداول و نمودارهای ارائه شد. حال در این فصل با توجه به نتایج فصل های قبل، نتیجه گیری های کلی در رابطه با تحقیق مرور کلی شده و سعی می‌گردد با توجه به نتایج حاصله پیشنهادهای به جا و مناسبی ارائه گردد.
5-2- یافته های تحقیق:
سوال اصلی: عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس کداماند؟
با بررسی ادبیات موضوعی موجود مرتبط با این تحقیق و مطالعه شاخص های ارائه شده، تمامی شاخص های مرتبط با ارزیابی شرکت های بیمه حاضر در بور طی جدول شماره(4-4) در اختیار خبرگان قرار گرفت. طی بررسی نظرات خبرگان و جمع آوری پرسشنامه با بهره گرفتن از روش دلفی و به استناد نتایج بدست آمده در جداول (4-5) و(4-6) این عوامل در سه گروه اصلی و بیست و چهار زیر فاکتور به عنوان اهم عوامل مؤثر بر عملکرد مالی شرکت های بیمه فعال در بورس به شرح ذیل شناسایی شدند.
معیار های مبتنی بر فعالیت حسابداری شامل، نرخ بازده دارایی، رشد سود عملیاتی، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم، نسبت بدهی، نسبت آنی
معیار های مبتنی بر بازار بورس شامل، میانگین سالانه حجم فروش حقوقی، میانگین حجم معاملات، میانگین دفعات معاملات روزانه، تعداد روزهای مثبت در بازار، میانگین ارزش معاملات.
معیار های مبتنی بر بیمه گری شامل، رشد حق بیمه تولیدی، سهم از بازار حق بیمه کشور، نسبت توانگری، ضریب خسارت، ذخایر فنی به سرمایه.
سوال اول فرعی: اولویتبندی عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس چیست؟
جهت پاسخ گویی به این سوال از پرسشنامه ماتریس مقایسات زوجی که در اختیار خبرگان قرار گرفت استفاده شد. نظرات خبرگان با بهره گرفتن از میانگین هندسی تجمیع گردیده و بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی به وزن دهی عوامل پرداخته شده است. به استناد جدول (4-8) معیارهای مبتنی بر بیمه گری با وزن 0.70 بیشترین اولویت را در میان معیار های اصلی دارد و معیار های مبتنی بر بازار بورس و معیار های مبتنی بر حسابداری با وزنهای 0.16 و 0.13 به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
در خصوص زیر معیار های مبتنی بر حسابداری، به استناد نتایج حاصل از تحقیق و جدول (4-10) رشد سود عملیاتی با وزنی معادل 0.328 در رتبه اول قرار گرفته و سایر معیار های به ترتیب اهمیت، نسبت بدهی، سود هر سهم، نسبت قیمت به سود، نسبت آنی و نرخ بازده دارایی در رتبه های بعدی قرار دارند.
در خصوص معیار های مبتنی بر بازار بورس، به استناد جدول (4-12) میانگین حجم فروش حقوقی با وزن 0.26 در اولویت اول قرار دارد و زیر معیارهای تعداد روز های مثبت، میانگین دفعات معاملات، میانگین ارزش معاملات و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *