مقاله درمورد دانلود بورس اوراق بهادار

اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است.
در این فصل، روش‌شناسی تحقیق حاضر تشریح و تبیین خواهد شد و در زیر به آن‌ها اشاره شده است:

3-2- نوعشناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی – توصیفی از نوع همبستگی است. هدف از تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شود. تحقیقات توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم‌گیری باشد. تحقیق توصیفی را می‌توان به تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی، اقدام پژوهشی، بررسی موردی و تحقیق پس رویدادی تقسیم کرد.
بر این اساس، هدف تحقیق حاضر، پاسخ به این مسئله است که مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط، ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه حاضر در بورس چگونه باید انجام گیرد. پس نوع و روش انجام تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی است. از طرف دیگر این تحقیق دارای ماهیت میدانی میباشد؛ بدین معنا که بخش عمدهای از اطلاعات از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان و خبرگان بیمه ای گردآوری شده است. تحقیق حاضر به بررسی پدیده های مستند و تکراری در محیط و شرایطی جدید در یک مقطع زمانی میپردازد. در این پژوهش برای پاسخ به سؤالات از روش های غیرآماری(تحقیق در عملیات) استفاده شده است. همچنین جمعآوری داده های این پژوهش به صورت کتابخانهای و میدانی انجام شده است.
3-3- انتخاب خبره
جامعه آماری شامل گروهی از افراد است که یک یا چند صفت مشترک دارند. همچنین برخی از ویژگیهای اصلی برای انتخاب خبرگان بدین شرح است: با مسئله مورد بحث درگیر باشند، اطلاعات مداوم از مسئله را برای همکاری داشته باشند، دارای انگیزه برای شرکت در این فرایند باشند و احساس کنند اطلاعات حاصل از یک توافق گروهی برای خود آنها نیز ارزشمند خواهد بود. اصل اساسی در تکنیکAHP خبره و کارشناس بودن جامعه آماری است.
با توجه به این که در این پژوهش، هدف، تعیین عوامل مدل ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه حاضر در بورس است، با بهره گرفتن از نظرات کارشناسان و خبرگان و اجرای روش های نظام‌مند دلفی و AHP ، جهت شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بیمه اقدام می گردد. لذا جامعه هدف در دسترس این پژوهش، مدیران ارشد، مدیران ستادی و کارشناسان فعالی هستند که در واحدها و بخشهای مختلف صنعت بیمه فعالیت داشته اند.در این تعداد 15 نفر از فعالان بیمه به عنوان نمونه آماری این پژوهش شناسایی شدند تا در خصوص انتخاب عوامل مؤثر و اولویتبندی آنها نظر داده و در تهیه گزارشات مورد نیاز همکاری نمایند. همچنین پس شرکت های بیمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران که شامل: آسیا، البرز، پارسیان، دانا و ملت مورد مطالعه می باشند.
3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزارهای گوناگونی برای به دست آوردن داده ها مانند: مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و مدارک و اسناد وجود دارد. هر یک از این ابزار معایب و مزایایی دارند که هنگام استفاده از آنها باید مورد توجه قرار گیرند تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود و از طرفی نقاط قوت ابزار تقویت گردد(خاکی ،1387، 159). در این تحقیق به روش های زیر اطلاعات جمع آوری گردیده است:
1- مطالعات کتابخانه ای: در این قسمت جهت گرد آوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق، از منابع کتابخانهای، مقالات،کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است .
2-تحقیقات میدانی : در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل، از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. پرسشنامه یکی از ابزار رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سوالات (عبارات یا گویه ها) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها پاسخ را ارائه می دهد. این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد. سئوالات پرسشنامه را نوعی محرک – پاسخ می توان محسوب کرد .از طریق پرسشنامه می توان دانش ، علایق ، نگرش ها و عقاید فرد را در ارتباط با موضوعی خاص مورد ارزیابی قرار دارد(مقیمی، 1380، 29). در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شده است.
در پرسشنامه اول میزان مربوط بودن هر عامل با موضوع، بر اساس طیف 1 تا 10 تعیین شد. 1 به معنی ارتباط بسیار ناچیز عامل مورد نظر با موضوع و 10 به مفهوم ارتباط بسیار بالا و سایر اعداد نیز بین این دو وضعیتاند. ضمناً جداولی مجزا برای شناسایی سایر عوامل هر دسته که ممکن است به عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد مالی شرکت های بیمه تلقی شوند اما در این چهارچوب به آنها اشاره نشده است، در نظر گرفته شده است. جدول 3-1 به عنوان نمونهای از جداول پرسشنامه این مرحله در زیر ارائه شده است.
جدول (3-1) نمونه جدول پرسشنامه (شماره یک)
ردیف شاخص سنجش در خصوص هر شاخص 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1 معیارهای مبتنی بر حسابداری موافقت با لحاظ شدن عامل

2 معیارهای مبتنی بر بازار بورس موافقت با لحاظ شدن عامل

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3 معیارهای مبتنی بر فعالیت بیمه گری موافقت با لحاظ شدن عامل

 
 

پرسشنامه دوم پرسشنامه استاندارد مقایسات زوجی بر اساس مدل تحلیل سلسله مراتبی داده می باشد. نمونه این پرسشنامه در جدول (3-2) نشان داده شده است، اگر اهمیت عامل سمت راست بیشتر از عاملی است که در سمت چپ جدول قرار دارد، بر اساس سطح اهمیت آن عامل، در سمت راست جدول علامت بزنند. به همین ترتیب اگر اهمیت عاملی در مقایسه با عامل سمت چپ جدول کمتر است، در سمت چپ جدول علامت بزنند.

جدول (3-2) نمونه پرسشنامه مقایسات زوجی (شماره دو)
مولفه‌

مولفه
معیارهای مبتنی بر بازار بورس
×

معیارهای مبتنی بر حسابداری
3-5- روایی و پایایی پرسشنامه
مقصود از «روایی» آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد .اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر تحقیق علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی ،1387، 288). در این تحقیق برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
جهت سنجش روایی از روایی محتوا استفاده شده‌اند. محقق در این تحقیق جهت سنجش روایی پرسشنامه، آن را در اختیار 20 نفر از اساتید و همچنین تعدادی از مدیران قرار داده و در خصوص تعداد و تناسب ابعاد و سوالات تحقیق از آنها سوال شد. پس از اخذ نظرات جمع مذکور، اقدامات اصلاحی در پرسشنامه انجام گرفت که این خود تامین‌کننده روایی تحقیق می باشد.
منظور از اعتبار یا پایائی آزمون، به‌دست آوردن نمرات و نتایج تقریبا یکسان در دفعات متعدد اجرای آزمون می باشد. در بحث اعتبار با این سؤال روبرو هستیم که نمونه آزمایش مورد نظر ما تا چه حد معرف دقیق مرجع وسیع‌تر و کلی تر پاسخ هایی است که از آن مشتق می شود.
در تحقیق حاضر جهت سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. شکل کلی این روش عبارت است از:

α: ضریب آلفا
k: تعداد سوالات
: واریانس مربوط به سوال i ام
: واریانس کل آزمون
ضریب آلفای کرونباخ در این تحقیق در حدود 81/0 می باشد که نشان دهنده پایایی نسبتا مطلوب ابزار پرسشنامه است. در خصوص پرسشنامه مقایسه زوجی عوامل با محاسبه ضریب ناسازگاری ماتریس‌ها دقت و صحت پاسخ خبرگان سنجش می‌گردد که چنانچه ضریب سازگاری کمتر از 1/0 باشد ماتریس‌ها سازگار و قضاوت خبرگان مورد قبول می باشد.
3-6- معرفی مدل و مراحل تحقیق
در این تحقیق پس از مطالعه کتابخانهای با توجه به اطلاعات به‌دست آمده، به ارائه پرسشنامه روش دلفی به شناسایی عوامل اصلی و فرعی مؤثر و سپس با بهره گرفتن از پرسشنامه مقایسات زوجی عوامل اصلی و فرعی مؤثر وزن دهی گردید. بنابر این تحقیق حاضر با هدف ارزیابی مالی شرکت های بیمه که در بورس اوراق بهادار تهران فعال هستند طی مراحل زیر انجام می پذیرد.
مرحله 1: استخراج عوامل موثر به استناد ادبیات تحقیق
در این مرحله با بررسی ادبیات موضوعی موجود مرتبط با این تحقیق، مدل اولیه تحقیق انتخاب شده است در این مدل عوامل مؤثر در ارزیابی شرکت های بیمه مشخص می گردد.
مرحله 2: استفاده از روش دلفی به‌منظور بومیسازی چهارچوب مفهومی اولیه پژوهش و شناسایی دقیق عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر عملکرد مالی
در این مرحله پرسشنامه ای مطابق جدول(3-1) طراحی شد که در آن عناصر چهارچوب مفهومی در قالب دو جدول ارائه شدند (یک دسته عوامل اصلی و دسته دوم عوامل فرعی مؤثر بر عملکرد مالی شرکت های بیمه).در این پرسشنامه میزان مربوط بودن هر عامل با موضوع، بر اساس طیف 1 تا 10 تعیین شد. 1 به معنی ارتباط بسیار ناچیز عامل مورد نظر با موضوع و 10 به مفهوم ارتباط بسیار بالا و سایر اعداد نیز بین این دو وضعیتاند. ضمناً جداولی مجزا برای شناسایی سایر عوامل هر دسته که ممکن است به عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد مالی شرکت های بیمه تلقی شوند اما در این چهارچوب به آنها اشاره نشده است، در نظر گرفته شده است. برای افزایش درک خبرهها از عوامل مورد مطالعه، تعاریف مختصری از این عوامل به پرسشنامه پیوست شده است.
مرحله 3: وزن دهی و اولویت بندی عوامل با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی گروهی(GAHP)
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامع ترین سیستم‌های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است.این تکنیک امکان فرموله کردن مسأله را به صورت سلسله مراتبی فراهم می کند.همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی وکیفی را در مسأله دارد ( قدسی پور، 5، 1379). لذا در این مرحله با بهره گرفتن از پرسشنامه مقایسات زوجی و با تجمیع نظر خبرگان به وزن دهی و اولویت بندی عوامل مدل خواهیم پرداخت. برای تسهیل کسب دانش و قضاوت خبرهها و صرفهجویی در زمان، پرسشها در قالب جداول مقایسات زوجی استاندارد روش فرایند سلسله مراتبی مطابق جدول(3-2) طراحی شد و از خبرهها خواسته شد برای پاسخ به پرسشها، اگر اهمیت عامل سمت راست بیشتر از عاملی است که در سمت چپ جدول قرار دارد، بر اساس سطح اهمیت آن عامل، در سمت راست جدول علامت بزنند. به همین ترتیب اگر اهمیت عاملی در مقایسه با عامل سمت چپ جدول کمتر است، در سمت چپ جدول علامت بزنند.
مرحله 4: ارائه الگو ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بیمه
در این مرحله با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل داده های سه مرحله قبل به جمع بندی الگو می پردازیم می پردازیم.
مرحله 5: رتبه بندی شرکت های بیمه
همانگونه که اشاره شد شرکت های بیمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران شامل: آسیا، الب
رز، پارسیان، دانا و ملت می باشند. در پایان با بهره گرفتن از صورت های مالی این شرکت ها و اطلاعات مربوط به بورس اوراق بهادار، به رتبه بندی این شرکت ها می پردازیم.
3-7- روش گردآوری داده ها
ابزارهای جمع‏آوری داده‏ها و اطلاعات عبارت خواهند بود از: مراجعه به اسناد و مدارک، مشاهده و به‌خصوص مصاحبه و پرسشنامه. نکته قابل ذکر اینکه، در تحقیقات مدیریتی در ایران، به احتمال زیاد روش پرسشنامه به‌عنوان رایجترین ابزار تحقیق بهتر می‌تواند نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران را تأمین نماید.
طی انجام این پژوهش در سه مرحله و در هر مرحله با روشی جداگانه اطلاعات جمعآوری شده است. روش های به کار گرفته شده شامل مطالعات کتابخانهای، مصاحبه با مدیران و خبرگان و رجوع به اسناد و مدارک و صورت های مالی شرکت ها هستند. در مرحله اول با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانهای و مقالات در دسترس در مورد موضوعات مرتبط و نیز مراجعه به اطلاعات سایتهای اینترنتی و انجام مصاحبههایی با مدیران و خبرگان، عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر
عملکرد مالی شرکت های بیمه جمعآوری گردید. با هدف تأیید و تعیین اهمیت این عوامل و تبدیل شاخصهای کیفی به کمی، پرسشنامه شماره یک شامل جدولی مرکب از عوامل اصلی و فرعی در قالب طیف دهگانه از اهمیت خیلی کم (عدد یک) تا اهمیت خیلی زیاد(عدد ده ) طراحی و میانگین اهمیتی برای هر کدام از معیارها محاسبه شد و از خبرگان خواسته شد به بومیسازی عوامل اقدام کنند. در این مرحله با توجه به مطالعه تحقیقات مشابه و با بهره گرفتن از نظر خبرگان طی مباحثات حضوری و با در نظر گرفتن میانگین اهمیت محاسبه شده و اجزائ مدل دلفی، بومی گردید.
در مرحله سوم، به منظور وزندهی به عوامل بر اساس پرسشنامه شماره دو (به شرح پیوست یک) شامل ماتریس مقایسات زوجی به خبرگان تحویل و تشریح شد. در نهایت با استناد به مدارک و مستندات معتبر بورسی و صورت های مالی، شرکت ها رتبه بندی گردیدند.
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق می خواهیم مدلی جهت ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار ارائه نموده و این شرکت ها را رتبه بندی نماییم. لذا ابتدا عوامل اصلی موثر در عملکرد شرکت های بیمه فعال در بورس که از طریق بررسی پژوهش‌های داخلی و خارجی صورت گرفته شناسائی و پس از دسته بندی این عوامل، با بهره گرفتن از تکنیک دلفی در راند های مختلف به فاکتور های مدل می رسیم. سپس با بهره گرفتن از روش تحلیل گروهی سلسله مراتبی به اولویت بندی عوامل تاثیرگذار می پردازیم. پرسشنامه روش AHP به صورت زوجی و استاندارد می باشد لذا از روایی لازم برخوردار است. جهت سنجش پایایی، صحت و دقت پاسخگویی خبرگان نرخ ناسازگاری ماتریس های مقایسات زوجی بررسی می گردد، چنانچه میزان ناسازگاری کمتر از 0.1 باشد قضاوت های خبرگان قابل استناد می باشد.
جامعه هدف در دسترس این تحقیق، مدیران و کارشناسان فعالی هستند که در واحدها و بخشهای مختلف بیمه مرکزی ج.ا.ا ارتباط کاری دارند و به نوعی در نظارت بر شرکت های بیمه نقش دارند. در انتخاب خبره سه شرط، مرتبط بودن واحد شغلی، تاثیر گذاری و در دسترس بودن در نظر گرفته شده است که طی آن 15 نفر خبره انتخاب گردیده اند. همچنین جهت محاسبه نمره هر شاخص از اطلاعات مستند پنج شرکت حاضر در بورس تهران از قبیل صورت های مالی، سالمامه آماری صنعت بیمه ایران و اطلاعات منتشره در بازار بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. تحقیق حاضر با هدف رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی مراحل زیر انجام پذیرفته است.

شکل 3-1: مراحل تحقیق
مرحله 1: استخراج عوامل موثر به استناد ادبیات تحقیق
در این مرحله با بررسی ادبیات موضوعی موجود مرتبط با این تحقیق، مدل اولیه تحقیق انتخاب شده است در این مدل عوامل مؤثر در ارزیابی شرکت های بیمه در سه گروه اصلی تحت عنوان عملکرد مالی مبتنی بر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *