منابع تحقیق درباره قابلیت اعتماد

اسلامی ایران مطرح و تثبیت گردید.
در همان حال روزهای آغازین انقلاب اسلامی و پیرو یک مصوبه از سوی شورای انقلاب و با تلاش جهاد سازندگی شوراهای اسلامی روستا و شوراهای اسلامی کار تشکیل گردید. اما این شوراها به دلیل بحران های روزهای آغازین انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماند. .
اولین قانون شوراهای اسلامی کشور در سال 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. پس از آن این قانون در 5 نوبت دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید و نهایتاً آخرین اصلاح آن در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1375 انجام شد.
پس از تشکیل دولت آقای خاتمی مقدمات انتخابات شوراهای اسلامی فراهم شد و در 17 اسفند سال 1377 اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور با استقبال چشمگیر مردم در بیش از 40 هزار حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود 200 هزارنفر .از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.
شروع به کار شوراهای اسلامی از 9 اردیبهشت سال 1378 و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه ای از سوی مقام معظم رهبری و سخنان امید بخش ریاست محترم جمهوری آغاز گردید.

2-10 پیشینه پژوهش

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-10-1 پیشینه پژوهش داخلی:
ویدا مجتهدزاده، سـید حسـین علـوی طبـری و مهرنـاز مهـدی زاده ( 1390 ) تحقیقـی را تحـت عنـوان رابطـه سرمایه فکری و نوآوری درسازمان انجام دادند که نتـایج آن حـاکی از آن اسـت کـه سـرمایه هـای فکـری ، ، انسانی مشتری و ساختاری در بررسی جداگانه و مستقل از یکـدیگر بـا نوآوری رابطـه معنـاداری دارنـد؛ در حالی که در بررسی هم زمان صرفا رابطه سرمایه ساختاری و انسانی با نوآوری معنادار بوده است.
بهنام شهانی و احمد علـی خـائف الهـی ( 1388 ) تحقیقـی را تحـت عنـوان بررسـی تـاثیر سـرمایه فکـری بـر عملکرد شعب بانک سپه در تهران انجام دادند که نتایج آن از تاثیر مثبـت اجـزای سـرمایه فکـری بـر عملکـرد شعب بانک مزبور خبـر داده اسـت.و در اینمیـان ، بیشـترین تاثیرگـذاری بـه سـرمایه مشـتری اختصـاص دا رد و سرمایه های ساختاری و انسانی در جایگاه های بعدی قرار دارند. به علاوه، بـه عنـوان مهـم تـرین سـهم علمـی ، پزوهش مشخص شده است که سرمایه مشتری، نقـش میـانجی در رابطـه سـرمایه هـای سـاختاری و انسـانی بـا عملکرد سازمانی ایفا می کنند.
مصطفی آشنا حمیدرضا یوسـفی و فرزانـه صـادقی ( 1388 ) در تحقیـق خـود تحـت عنـوان سـرمایه فکـری ، سرمایه ای ارزشمند برای سازمان امور مالیاتی کشور به این نتیجه رسیدند که موفقیـت سـازمان هـا بـه توانـایی مدیریت دارایی های نامشهود بستگی دارد و سرمایه فکری را سرمایه ای ارزشمند برای سازمان ها می دانند.
2-10-2 پیشینه پژوهش خارجی:
یکی از مشهورترین صاحب نظران در زمینه تکامل و توسعه مفهوم مدیریت دانش Huysman است . او معتقد است مدیریت دانش فرایندی چالش انگیز است، زیرا شناخت ارزش واقعی آن دشوار بوده و به کارگیری مطلوب آن به نحوی که برای سازمان ایجاد مزیت رقابتی نماید، دشوارتر است. اینک مدیران تلاش کنند از طریق مدیریت دانش ، دانش انباشته شده در ذهن اعضای سازمان را استخراج و آن را با دیگر افراد تسهیم نمایند.در این حالت دانش ذخیره شده در سیستم، تبدیل به یک منبع قابل استفاده دایمی می شود و برای سازمان مزیت رقابتی پایدار فراهم می نماید Huysman, 2006))
نان ، پلومن و هانکوک ( 2007 ) در تحقیق خود ارتباط سرمایه فکری را با مدیریت دانش شرکت ها بررسی کرده اند. نتایج حاکی از آن است که اولاً بین سرمایه فکری و مدیریت دانش فعلی و آتی شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ثانیاً تاثیر سرمایه فکری در مدیریت دانش شرکت ها در صنایع مختلف متفاوت می باشد.
هلنا رودز و همکاران ( 2007 ) ، در تحقیق خود به بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بر مدیریت دانش در صنعت هتلداری در اسلوونی پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که اولا یک رابطه مثبت معناداری بین اجزای سرمایه فکری و مدیریت دانش در این صنعت وجود دارد ثانیا ضریب تاثیر بالای سرمایه ارتباطی در مقایسه با سایر اجزای سرمایه فکری بر مدیریت دانش شرکتها می باشد.
بنیتس و همکاران (2009) در پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد تجاری شرکت ها در صنایع خدماتی و غیرخدماتی پرداختندو نتایج نشان داد بین اجزای سرمایه فکری روابط متقابلی وجود داردو ابعاد آن با مقدار کیفیت ارائه خدمات از دیدگاه مشتریان رابطه مستقیم دارد.

لیو(2010) در پژوهشی با عنوان تعیین ارتباط مدیریت ذانش و سرمایه فکری با رقابت پذیری سازمان ، پیشنهاد می دهد که ایجاد یک پایگاه مدیریت دانش می توانئ موجب رقابت پذیری سازمان گردد. به علاوه او اشاره دارد که بهره گیری از مدیریت دانش می تواند موجب بهره گیری از سرمایه های فکری کارکنان و بهره وری از پتانسیل های کارمندان شده و یک پارچه سازی دانش کارکنان را تسریع کند
گرینسون (2011) در پژوهش خود ارتباط میان سرمایه فکری و مدیریت دانش (در مفهوم کلی) و کسب عملکرد بالاتر را توسط سازمان نشان می دهد. نتایج نشان دادند سرمایه فکری افراد سازمان بر انتقال دانش در میان اعضا شبکه ها تاثیرگذار است
خیرخواه (2011) .در پژوهش خود به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان در ادارات اموزش و پرورش پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان دادکه بینسرمایه اجتماعی و سرمایه فکری رابطه مثبت معناداری وجود دارد. هم چنین، نتایج پژوهش خیرخواه نشان داد که بین هریک از ابعاد سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
احمد سلیم در سال (2011) مقاله ایی با عنوان بررسی و تبیین ارتباط دو سویه ی مدیریت دانش و سرمایه فکری در مصر انجام دادند. در این مطالعه به تجزیه و تحلیل پرداختند و سه الگو در نظر گرفته شد، یکی تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه فکری، دیگری تاثیر سرمایه فکری بر مدیریت دانش و دیگری اثر دوسویه سرمایه فکری و مدیریت دانش بر هم. و به این نتیجه دست یافتند که الگوی دوسویه تاثیر سرمایه فکری و مدیریت دانش روابط بین این دو متغیر را بهتر توضیح خواهد داد.
گوری (2013) در پژوهش خود با عنوان ،مشتری،مدیریت دانش وسرمایه فکری، به نقش مهم فرایند مدیریت دانش در ارتقا سازمانها اشاره می کند و می گوید که به دلیل سرعت روزافزون دامنه اطلاعات اعتماد به افزایش در فن آوری مانع مکالمات بین شرکت ها وکارکنان می شود که این می تواند بسیار نگران کننده باشد. همچنین در این مطالعه به نقش کلیدی سرمایه فکری در توسعه مدیریت دانش اشاره داشتند.
رضایی و همکاران(2013) در پژوهش خود به بررسی نقش سرمایه فکری و مدیریت دانش در بهبود کیفیت خدمات پرداختند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت
دانش و سرمایه فکری و ابعاد آن با کیفیت ارائه خدمات از دیدگاه مشتریانن رابطه معنا دار وجود دارد.

1-3مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند.این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. (ایران نژاد پاریزی، 1378) از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است. (خاکی،1379)

2-3روش تحقیق
به طور کلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد. الف) هدف تحقیق و ب) نحوه گردآوری داده‌ها. بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی- پیمایشی است. پیمایشی به این جهت که به صورت میدانی به جمع آوری داده ها پرداخته شده است. (دلاور،1383) در این پژوهش برای تعیین رابطه بین ابعاد متغیرهای تحقیق برهم از ضریب همبستگی و رگرسیون گام به گام استفاده می شود.

3-3 روش های جمع‌آوری اطلاعات
مهم ترین روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است :
مطالعات کتابخانه‌ای
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات (internet) استفاده شده است.
تحقیقات میدانی
در این قسمت به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است:
پرسشنامه مربوط به ” بررسی رابطه بین سرمایه فکری و مدیریت دانش در اعضای شورای شهر یزد طی 4 دوره متوالی
” را اعضای شورای شهر پاسخ گفته اند. این پرسشنامه دارای 61 سئوال است. نحوه توزیع و ارتباط بین ابعاد پرسشنامه و سئوالات در جدول 3-1 مشخص شده است.
پرسشنامه های مذکور شامل 2 بخش عمده می‌باشند :
نامه همراه : در این قسمت هدف از گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه داده‌های مورد نیاز، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن داده‌های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سوالها را عرضه کند.
سوال‌های (گویه‌ها) پرسشنامه : این بخش از پرسشنامه شامل 2 قسمت است :
الف) سوالات عمومی :
در سوالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع‌آوری گردد.
ب) سوالات تخصصی:
پرسشنامه دارای دو بخش است ،بخش اول به بررسی سرمایه فکری می پردازد و دارای 3 خرده مقیاس می با شد. بخش دوم پرسشنامه به بررسی مدیریت دانش می پردازد که دارای5 خرده مقیاس می باشد. در طراحی این قسمت سعی گردیده است که سئوالات پرسشنامه تا حد ممکن قابل فهم باشد.
برای طراحی این دو بخش از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج‌ترین مقایسهای اندازه‌گیری به شمار می‌رود. شکل کلی و امتیاز بندی این طیف برای سئوالات مثبت به صورت ذیل می‌باشد :

شکل کلی : کاملاً مخالفم – مخالفم – نظری ندارم – موافقم – کاملاً موافقم
امتیاز بندی : 0 1 2 3 4
جدول زیر متغیرها و ابعاد آنها را نشان می دهد:

جدول 3-1 ابعاد متغیرها و تعداد کلی سؤالات هر کدام

 
 
متغیر ابعاد شماره سوالات

سرمایه فکری سرمایه انسانی 15-1
سرمایه ساختاری 25-16
سرمایه ارتباطی 37-26

مدیریت دانش خلق دانش 4-1
کسب دانش 8-5
انتشار دانش 12-9
کاربرد دانش 18-13
ثبت دانش 24-19

پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود.

4-3روایی و پایایی پرسشنامه ها

تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ها: قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده به این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد.
دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می‌سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از آن جمله می‌توان به :
اجرای دوباره آزمودن (روش بازآزمایی)
روش موازی (همتا)
روش تصنیف (دو نیمه کردن)
روش کودر – ریچارد سون
و روش آلفای کرونباخ
اشاره نمود.
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.

که در آن :
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با بهره گرفتن از نرم‌افزار 20 SPSS انجام گردیده است.
بدین منظور یک نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با بهره گرفتن از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد.
برای سنجش ابعاد مطالعه از پرسشنامه های زیر استفاده شد.
جهت گرد آوری داده ها برای سنجش بعد سرمایه فکری از پرسشنامه استاندارد بوینتس(1998) واز پرسشنامه استاندارد نیومن (2004) ، برای سنجش بعد مدیریت دانش استفاده شده است. روایی صوری پرسشنامه از طریق اظهار نظر خبرگان (برخی اساتید دانشگاه ) بررسی شد و اصلاحات لازم صورت گرفت.

4-3- 1 بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق
برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. اگر ضریب آلفا بیشتر از 7/. باشد پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. در جدول 4-2 نتایج حاصل از محاسبه آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تحقیق و هر یک از ابعاد آن نشان داده شده است.

جدول 4-2- محاسبه پایایی سوالات مربوط به پرسشنامه
آلفای کرونباخ تعداد سوالات بعد
0.907 61 کل پرسش‌نامه
879.
797.
701.
836. 37
15
9
13 سرمایه فکری
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
سرمایه ارتباطی
741.
729.
728.
890.
765.
879.
24
5
5
5
4
5 مدیریت دانش
خلق دانش
کسب دانش
انتشار دانش
کاربرد دانش
ثبت دانش

از آن جایی که مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه (907.) و هرکدام ازشاخص‌های مورد بررسی بزرگتر از 7/. است، لذا آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار می‌باشد.

4-3-2تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت.
برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها اعتبار محتوا می‌باشد.
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری به کار برده می‌شود. اعتبار محتوا یک ابزار اندازه‌گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال های پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارت های ویژه‌ای باشد که محقق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *