منابع تحقیق درباره همبستگی پیرسون-فروش پایان نامه کامل

قصد اندازه‌گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوال های تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد.
بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوا یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. در این مرحله با انجام مصاحبه های مختلف و کسب نظرات متخصصین امر از جمله اساتید راهنما و مشاور، اصلاحات لازم بعمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محققین را می سنجد.

3-5 جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری: جامعه مورد نظر در تحقیق حاضر اعضای شورای شهر یزد در چهار دوره متوالی است.
قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی این تحقیق شورای شهر یزد می‌باشد.

 
 
قلمرو زمانی : قلمرو زمانی این پژوهش پاییز 1392 تا زمستان 1392 می باشد.
قلمرو موضوعی تحقیق : به لحاظ موضوعی این تحقیق در حوزه مدیریت منابع انسانی قلمداد می شود.
نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه: در این تحقیق جامعه مورد نظر حاضر اعضای شورای شهر یزد در چهار دوره متوالی می باشد. تعداد جامعه آماری 50 نفر بودند که حجم نمونه آماری ، 50 نفر و به صورت همه شماری انجام شد.

3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از نمونه‌ها هم از روش های آمار توصیفی و هم از روش های آمار استنباطی استفاده شده است. در واقع ابتدا متغیرهای تحقیق را به کمک روش های آمار توصیفی مورد آزمون قرار داده‌ایم. روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :
آزمون کولموگروف اسمیرنوف: جهت بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق از این آزمون استفاده شده است. اگر داده های تحقیق نرمال باشد از آزمون های پارامتریک جهت تحلیل داده ها استفاده می شود در غیر این صورت از آزمون های ناپارامتریک استفاده می شود.
ضریب همبستگی: ضریب همبستگی، شدت و نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) بین دو متغیر را نشان می دهد. از آنجا که داده های تحقیق، از نوع کمی هستند، از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون ارتباط بین آنها استفاده شده است. فرمول ضریب همبستگی پیرسون در رابطه زیر نشان داده شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این رابطه:
: Xمتغیر مستقل
: Yمتغیر وابسته
: N حجم نمونه
می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *