منابع مقاله با موضوع زمان واکنش

د بدست می آید.
4-1-1-1- بررسی تاثیرpH=4.70 بر میزان بازدهی استخراج لیکوپن با استفاده از اولتراسونیک :
در نمودار زیر تاثیر pH در دامنه 70/4 در زمان های مختلف (0 ، 10 ، 20 ، 30 ، 40 ، 50 و 60 دقیقه ) با توان 90 درصد، دامنه 5/0 و 1 گرم مقدار نمونه بر استخراج لیکوپن توسط اولتراسونیک آورده شده است.
شکل?-?-استخراج لیکوپن با استفاده از اولتراسونیک در pH=4.70 (توان 90 درصد)
همان طور که از مشاهده نمودار بالا پیداست تا زمان 50 دقیقه با افزایش زمان مقدار استخراج لیکوپن افزایش پیدا می کند البته این افزایش از زمان 50 دقیقه به بعد روند کاهشی را به دنبال دارد به عبارتی از حالت ترانس به سیس تبدیل می شود.
4-1-1-2- بررسی تاثیرpH=5.50 بر میزان بازدهی استخراج لیکوپن با استفاده از اولتراسونیک :
در نمودار زیر تاثیر pH در دامنه 50/5 در زمان های مختلف (0 ، 10 ، 20 ، 30 ، 40 ، 50 و 60 دقیقه ) با توان 90 درصد، دامنه 5/0 و 1 گرم مقدار نمونه بر استخراج لیکوپن توسط اولتراسونیک آورده شده است.
شکل?-?- استخراج لیکوپن با استفاده از اولتراسونیک در pH=5.50 (توان 90 درصد)
همانطور که از نمودار پیداست برای استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی به روش اولتراسوند در pH=5.50 تا زمان 30 دقیقه روند افزایشی و سپس روند کاهشی و مجدد از زمان 50 دقیقه به بعد روند افزایشی را دارد همچنین مقدار بهینه در این مقدار pH زمان 60 دقیقه است.
4-1-1-3- بررسی تاثیرpH=3.50 بر میزان بازدهی استخراج لیکوپن با استفاده از اولتراسونیک :
در نمودار زیر تاثیر pH در دامنه 50/3 در زمان های مختلف (0 ، 10 ، 20 ، 30 ، 40 ، 50 و 60 دقیقه ) با توان 90 درصد، دامنه 5/0 و 1 گرم مقدار نمونه بر استخراج لیکوپن توسط اولتراسونیک مشاهده می شود.
شکل?-?- استخراج لیکوپن با استفاده از اولتراسونیک در pH=3.50 (توان 90درصد)
همانطور که از نمودار پیداست برای استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی به روش اولتراسوند در pH=3.50 تا زمان 20 دقیقه روند افزایشی دارد و سپس روند کاهشی و مجدد در زمان 60 دقیقه به حداکثر مقدار بهینه خود می رسد.
نمودارهای بالا نشان می دهد که حداکثر بازدهی استخراج روغن با استفاده از روش اولتراسوند در pH=4.70 می باشد که تقریبا در تمام زمان ها روند افزایشی را دارد. از همین رو آزمایشات باقیمانده در همین دامنه انجام می شود.
4-1-2- بررسی تاثیر غلظت نمونه بر میزان بازدهی استخراج لیکوپن با استفاده از اولتراسونیک :
نمودارهای زیر تاثیر تغییر غلظت نمونه در 100 میلی لیتر حجم محلول را نشان می دهد که 3 نمونه 1، 2 و 3 گرمی را در دامنه 5/0 و توان 90 درصد با pH=4.70 را مورد بررسی قرار داده و نتایج زیر حاصل گردید.
3-1-2-1- بررسی تاثیر غلظت نمونه 1 گرمی بر بازدهی استخراج:
در نمودار زیر تاثیر 1 گرم نمونه ضایعات گوجه فرنگی در حجم 100 میلی لیتر حجم محلول در دامنه 5/0 و توان 90 درصد در pH=4.70 برسی می شود و نتایج زیر حاصل شد.
شکل ?-? بازدهی استخراج لیکوپن با استفاده از اولتراسونیک (1گرم نمونه، pH=4.70)
نمودار بالا نشان می دهد که حداکثر بازدهی در نمونه 1 گرمی با استفاده از روش اولتراسونیک در توان 90 درصد زمان 50 دقیقه می باشد.
4-1-2-2- بررسی تاثیر غلظت نمونه 2 گرمی بر بازدهی استخراج:
در نمودار زیر تاثیر2 گرم نمونه ضایعات گوجه فرنگی در حجم 100 میلی لیتر حجم محلول در دامنه 5/0 و توان 90 درصد در pH=4.70 برسی می شود و نتایج زیر حاصل شد.
شکل ?-?- بازدهی استخراج لیکوپن با استفاده از اولتراسونیک (نمونه 2گرمی، pH=4.70)
همانطور که نمودار بالا نشان می دهد در نسبت 2 گرم نمونه در روش اولتراسونیک در زمان های مختلف افزایش نشان می دهد که بهینه مقدار در زمان 60 دقیقه به حداکثر مقدار می رسد.
4-1-2-2- بررسی تاثیر غلظت نمونه 3 گرمی بر بازدهی استخراج:
در نمودار زیر تاثیر 3گرم نمونه ضایعات گوجه فرنگی در حجم 100 میلی لیتر حجم محلول در دامنه 5/0 و توان 90 درصد در pH=4.70 برسی می شود و نتایج زیر حاصل شد.
شکل?-? بازدهی استخراج لیکوپن با استفاده از اولتراسونیک (نمونه 3گرمی، pH=4.70)
همانطور که از نمودار بالا پیداست در نسبت 3 گرم نمونه در روش اولتراسونیک در زمان های مختلف تقریبا روند افزایش نشان می دهد که بهینه مقدار در زمان 50 دقیقه به حداکثر مقدار می رسد.
همانطور که از نمودارها پیداست با افزایش غلظت، میزان استخراج لیکوپن افزایش پیدا می کند اما بیشترین مقدار استخراج در محلول های رقیق تر حاصل می شود و زمانی که غلظت نمونه افزایش می یابد به نسبت محلول های رقیق تر مقدار استخراج کمتر است.
4-1-3- بررسی تاثیر توان ها و زمان های مختلف بر میزان بازدهی استخراج لیکوپن با استفاده از اولتراسونیک :
3-1-3-1- بررسی توان 30 درصد در زمان های مختلف:
در نمودار زیر تاثیر توان 30 درصد و دامنه 5/0 با pH=4.70 را در زمان های 0، 10، 20، 30، 40، 50 و 60 دقیقه را در نمونه 1 گرمی با استفاده از اولتراسونیک مورد بررسی قرار داده و نتایج زیر بدست آمد.
شکل ?-? بازدهی استخراج لیکوپن با استفاده از اولتراسونیک (1گرم نمونه، pH=4.70، توان 30درصد)
همانطور که در نمودار بالا پیداست در استخراج با روش اولتراسونیک با توان 30 درصد تا زمان 40 دقیقه میزان استخرج لیکوپن روند افزایشی را دارد اما پس از زمان 40 دقیقه تخریب و کاهش لیکوپن مشاهده شد و بهینه بازدهی استخراج در این توان زمان های 30 تا 40 دقیقه می باشد.
4-1-3-2- بررسی توان 50 درصد در زمان های مختلف :
نمودار زیر تاثیر توان 50 درصد و دامنه 5/0 در نمونه 1 گرمی با pH=4.70 در زمان های 0، 10، 20، 30، 40، 50 و 60 دقیقه بر میزان بازدهی استخراج لیکوپن با استفاده از اولتراسونیک می باشد.
شکل ?-? بازدهی استخراج لیکوپن با استفاده از اولتراسونیک (1گرم نمونه، pH=4.70، توان 50درصد)
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می شود در توان 50 درصد تا زمان 30 دقیقه افزایش استخراج لیکوپن مشاهده می شود اما پس از این زمان از مقدار استخراج کم می شود وکاهش بازدهی مشاهده می شود از این نمودار این نتیجه حاصل می شود که بهینه استخراج در توان 50 درصد زمان 30 دقیقه می باشد.
4-1-3-3- بررسی توان 70 درصد در زمان های مختلف :
نمودار زیر تاثیر توان 70 درصد و دامنه 5/0 در نمونه 1 گرمی با pH=4.70 در زمان های 0، 10، 20، 30، 40، 50 و 60 دقیقه بر میزان بازدهی استخراج لیکوپن با استفاده از اولتراسونیک می باشد.
شکل ?-? بازدهی استخراج لیکوپن با استفاده از اولتراسونیک (1گرم نمونه، pH=4.70، توان 70درصد)
همانطور که از نمودار بالا پیداست در توان 70 درصد برخلاف توان های پایین تر تا زمان 50 دقیقه با افزایش زمان روند افزایش بازده استخراج مشاهده شد و بهینه بازده در زمان 50 دقیقه می باشد.
4-1-3-4- بررسی توان 90 درصد در زمان های مختلف :
در نمودار زیر تاثیر توان 90 درصد با دامنه 5/0 را در نمونه 1 گرمی با pH=4.70 در زمان های 0، 10، 20، 30، 40، 50 و 60 دقیقه را با استفاده از اولتراسونیک مورد بررسی قرار داده و نتایج زیر بدست آمد.
شکل ?-?? بازدهی استخراج لیکوپن با استفاده از اولتراسونیک (1گرم نمونه، pH=4.70، توان 90درصد)
همانطور که از نمودار بالا پیداست در توان 90 درصد برخلاف توان های پایین تر تا زمان 50 دقیقه با افزایش زمان روند افزایش بازده استخراج مشاهده شد و بهینه بازده مشابه توان 70 درصد در زمان 50 دقیقه می باشد.
4-1-4- بررسی تاثیر متغیرهای مختلف آنزیم در استخراج لیکوپن :
در این قسمت غلظت مختلف آنزیم، غلظت مختلف نمونه و 3 زمان مختلف مورد بررسی قرار گرفته شده است.
4-1-4-1- تاثیر زمان واکنش بر بازدهی استخراج لیکوپن:
نمودار زیر برای استخراج آنزیمی لیکوپن توسط آنزیم سلولاز و در pH=4.70 انجام گرفته است این pH طبق بهینه سازی pH برای روش اولتراسونیک در بخش قبل بدست آمده است و همچنین به عنوان pH بهینه برای آنزیم سلولاز توسط شرکت سیگما اعلام گردیده است.
?-?? تاثیر زمان واکنش بر بازدهی استخراج لیکوپن
همانطور که از نمودار رسم شده پیداست با افزایش زمان واکنش بازدهی استخراج روندی افزایشی دارد این روند تا 4 ساعت افزایشی و با افزایش زمان واکنش راندمان افزایش پیدا می کند، ولی پس از گذشت زمان 4 ساعت روند ثابت است بنابراین جهت حصول بازدهی بهینه به کمک آنزیم سلولاز بایستی زمان واکنش در شیکر 4ساعت باشد.
4-1-4-2- بررسی تاثیر واحد فعالیت های مختلف آنزیم سلولاز دراستخراج لیکوپن:
در نمودار زیر تاثیر واحد فعالیت های مختلف( 0 ، 40 ، 60 ، 80 و 100 ) آنزیم سلولاز را در نمونه های 1 گرمی با pH=4.70 ، دمای 37 درجه سانتیگراد، دور (rpm)200 و زمان 2 ساعت مورد بررسی قرار گرفت.
شکل ?-?? بررسی تاثیر واحد فعالیت های مختلف آنزیم سلولاز دراستخراج لیکوپن
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می شود با افزایش تعداد فعالیت مقدار لیکوپن استخراجی توسط آنزیم افزایش پیدا می کند که در فعالیت 100 مقدار لیکوپن استخراجی به حدود 11.47826 میکروگرم در یک گرم نمونه افزایش پیدا کرده است.
4-1-4-3- بررسی تاثیر غلظت های مختلف نمونه در 40 واحد فعالیت آنزیم سلولاز دراستخراج لیکوپن:
در نمودار زیر غلظت مختلف نمونه (5/0، 0/1 و 5/1 گرمی) را در فعالیت 40 واحد فعالیت آنزیم سلولاز با pH=4.70 ، دمای 37 درجه سانتیگراد، دور (rpm)200 و زمان 2 ساعت بر روی استخراج لیکوپن مورد بررسی قرار گرفت ونتایج زیر حاصل گردید.
شکل ?-?? بررسی تاثیر واحد غلظت های مختلف نمونه در فعالیت 40 واحد فعالیت آنزیم سلولاز دراستخراج لیکوپن
همانطور که از نمودار پیداست برای استخراج آنزیمی لیکوپن از ضایعات با آنزیم سلولاز میزان استخراج با افزایش مقدار نمونه روند افزایشی را دارد.
4-1-4-4- بررسی تاثیر 3زمان مختلف در 50 واحد فعالیت آنزیم سلولاز دراستخراج لیکوپن:
در نمودار زیر تاثیر 3 زمان مختلف با فعالیت 50 واحد آنزیمی با pH=4.70، دمای 37 درجه سانتیگراد و با دور (rpm) 200 مورد بررسی قرار گرفته و در نمودار زیر آورده شده است.
شکل ?-?? بازدهی استخراج لیکوپن در3 زمان مختلف در فعالیت 50 واحد فعالیت آنزیم سلولاز
با توجه به نمودار بالا این نتیجه حاصل می شود که افزایش زمان در استخراج آنزیمی لیکوپن روند افزایشی را به دنبال دارد.
4-1-5- بررسی تاثیر ادغام روش اولتراسونیک و روش آنزیمی در استخراج لیکوپن :
با توجه به مطالب توضیح داده شده در بالا می توان با استفاده از اولتراسونیک با توان و زمان بالا به افزایش بازده استخراج دست یافت اما زمان بالا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و همچنین توان بالا و زمان زیاد اولترا سونیک ممکن است ساختمان لیکوپن را تحت تاثیر قرار دهد وباعث تخریب لیکوپن شود. بنابراین با ادغام دو روش اولتراسونیک و آنزیمی می توان به مقدار بهینه استخراج دست یافت.
4-1-5-1- بررسی تاثیر زمان در میزان استخراج لیکوپن با استفاده از اولتراسونیک-آنزیم :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *