پایان نامه : ارزیابی عملکرد

al. (1998)، اجرای ساده ترین تکنیک ها و مدل های ارائه شده در خصوص زنجیره تامین بسیار زمان بر و مشکل بوده و دقت زیادی را می طلبد.
Beamon (1999-1998) و Gunasekaram et al. (2001 و 2004) ، تعدادی از مدلهای اندازه گیری در دهه 2000 تعریف نمودند و به تحلیل زنجیره های تامین در بعضی از مولفه ها مانند مدیریت منابع انسانی، همکاری، جامعیت، سازگاری وامثال این موارد پرداختند.
Beamon (1998)، مرور ادبیاتی در خصوص طراحی و تحلیل زنجیره های تامین چندمرحله ای فراهم آورد، همچنین معیارهای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین را به دو دسته کمی و کیفی تقسیم نمود و درهرکدام از این طبقات معیارهایی را به تفکیک مشخص نمود.
Beamon (1999)، مدیریت زنجیره تامین را مجموعه ای از رویکردهایی می داند که تامین کنندگان، تولید کنندگان، انبارها و مصرف کنندگان را به طور موثری در هم ادغام می کند تا کالاها در مقدار صحیح در مکان صحیح و در زمان درست تولید و توزیع شوند. این رویکردها درصدد حداقل نمودن هزینه ها در حالی که سطح خاصی از تولید یا خدمات را اجرا می نمایند هستند. بر طبق گفته Beamon سه نوع معیار و ملاک را میتوان در این زمینه مشخص نمود: و سه نوع معیار را مشخص نمود: منابع، خروجی ها و انعطاف پذیری.
Gunasekaran et al. (2001)، یک ساختار جهت اندازهگیری عملکرد در زنجیره تامین در سه سطح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی ارائه میدهد. این ساختار به طور کلی با معیارهای عملکردی تامینکننده، عملکرد تحویل، سرویس به مشتری و هزینه های موجودی و لجستیک (Logistics) دریک زنجیره تامین در ارتباط است.
Eccles و Pyburn (1992) و Holmberg (2000) تعریف نموده اند که سیستم اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین، سیستمی است که تعریف عمومی از مدل عملکرد زنجیره تامین بر مبنای اهداف پذیرفته متقابل، معیارها، روش های اندازه گیری، مسئولیتها و جوابگویی شرکای زنجیره تامین و قانونهای سیستم اندازه گیری به وسیله شرکای زنجیره تامین ارائه می کند.
Felix Chan et al. (2003)، موضوعات مهم در روش ارزیابی عملکرد زنجیره تامین را بیان میکنند. به منظور پشتیانی از بهبود عملکرد در زنجیره تامین، روش ارزیابی عملکرد متقابل سازمانی را از طریق یک سیستم همه جانبه پیشنهاد می کنند. محورهای کاری آنها شامل فرآیندگرایی مدل، بیان معیارهای ارزیابی عملکردی، ارزیابی عملکرد تیمی و الگوریتم اندازه گیری فازی است.
استفاده از مجموعه فازی یکی از مزیتهای این مدل است زیرا روش فازی، وضعیت واقعی تصمیم گیری و داوری تصمیمگیرنده را نشان میدهد. هدف اصلی روش پیشنهادی آنها فراهم نمودن یک مدل ریاضی ساده و پایدار(Robust) جهت محاسبه شاخصهای عملکردی در یک شبکه زنجیره تامین است.
Liang et al. (2006)، ابتدا در مورد استفاده از DEA جهت ارزیابی کارایی زنجیره تامین توضیحاتی داده می شود. طبق نظر آنها روش DEA معمول، به دلیل نادیده گرفتن معیارهای میانه که مراحل زنجیره تامین را به هم ارتباط میدهند، مناسب ارزیابی عملکرد زنجیره تامین نیست. آنها در دو حالت مدل مشارکتی و غیر مشارکتی با در نظر گرفتن دو مرحله فروشنده و خریدار به ارزیابی کارایی زنجیره تامین پرداختند. در این مدل متغیرهای ورودی مرحله دوم میتواند شامل متغیرهای خروجی مرحله اول نباشد. این موضوع منجر به غیرخطی شدن مدل می شود، با تغییراتی به صورت برنامه ریزی خطی پارامتریک درآمده و بهترین جوابهای ممکن از طریق روش های متاهیوریستیک به دست میآید.
Sharma و Bhagwat (2007)، یک روش ترکیبی ارائه دادند که در آن با ترکیب روش کارت امتیازی متوازن و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مدلی را برای اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین ارائه نمودند .
Wong و Wong (2007)، مدلی را ارائه نمودند که در آن بر مبنای روش DEA و با کمک مدل SCOR عملکرد زنجیره تامین داخلی را اندازه گیری می کند. البته این مدل به ارزیابی کل زنجیره تامین نپرداخته است.
طبق نظر آنها مزیت DEA نسبت به دیگر روش های تصمیم گیری چندمعیاره اینست که به اطلاعات کمتری در خصوص تصمیم گیری و تحلیل نیاز دارد، هم چنین نتایج حاصل از رتبه بندی این روش نیز به تصمیمگیران جهت انتخاب گزینه بهتر کمک می کند. همچنین میتواند چندین ورودی و خروجی را به کار ببرد و نیاز ندارد که بر روی متغیرهای اصلی در زنجیره تامین مانند نرخ تقاضا، زمان تحویل و همانند این متغیرها، فرضهای غیرواقعی گذاشته شود. دلیل انتخاب مدل SCOR این است که این مدل یک ساختار کارایی متقاطع جهت ارزیابی و بهبود در سطح سازمان برای عملکرد زنجیره ی تامین فراهم می کند.
با در نظر گرفتن داده ها به صورت قطعی، به معرفی مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پرداخته اند. راه کار مدیریتی که روش تحلیل پوششی داده ها در خصوص ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ارائه می دهد، به این صورت است که مدیران می توانند با دانستن منابعی که منشا ناکارایی هستند، شناسایی نموده و با تمرکز بر تلاش در جهت بهبود این حوزه ها، عملکرد زنجیره تامین را بهبود دهند.
Theeranuphattana و Tang (2008)، در تحقیقشان ابتدا مدل مرجع فرآیندی زنجیره تامین (SCOR) را برای حل مسائل و مشکلات موجود در زنجیره تامین توضیحاتی داده می شود. سپس به توضیح روش Chan و Qi (2003)، پرداخته و آنرا مورد بازنگری قرار میدهند، سپس این مدل را با مدل SCOR ترکیب نموده و مدل پیشنهادی خود را ارائه میدهد. در حقیقت مدل آنها از مزیت هر دو مدل استفاده می نماید. روش آنها یک روش عملیاتی است که توانست مسائل عملکردی را با بهره گرفتن از نقاط قوت دو مدل حل نماید. مدل SCOR به دلیل دارا بودن معیارها، تعاریف
و استانداردهای یکسان جهت استفاده عملی راحتتر است.
Xu et al. (2009)، فاکتورهای غیر قطعی موثر بر فرآیند ارزیابی زنجیره تامین را معرفی کرده اند و سپس مدلسازی و تجزیه و تحلیل زنجیره تامین با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده های مجموعه Rough صورت گرفته است.
Erkan و Akyuz(2009)، در تحقیقشان مروری بر ادبیات موضوع ارزیابی عملکرد زنجیره تامین فراهم نمودند. هدف مطالعه آنها نمایش رویکردها و روش های تحقیقی پایه، حوزه های دارای مشکل و نیازمندیهای ارزیابی عملکرد زنجیره های تامین جدید بوده است. این مطالعه مقالات مهم مرتبط با این موضوع را پوشش میدهد و شامل دستهبندی مطالعات و جزئیات تحقیقات انجام شده همانند روشها، رویکردها و نتایج این کارهاست.
Ahadi و kazemkhanlou (2010)، به مطالعه و تحلیل مدلهای مختلفی که جهت ارزیابی زنجیره تامین مورد استفاده قرار گرفته، با پررنگ نمودن ویژگیهای خاص آنها و قابلیت استفاده از آنها در مفاهیم مختلف پرداختهاند.
Chen و Yan (2011)، مدلی را ارائه نمودند که بر اساس تحلیل پوششی شبکه ای، ساختار داخلی زنجیره تامین را با ساختار چند مرحلهای را ارزیابی نمودند. سه مدل متمرکز، غیر متمرکز و مختلط را جهت ارزیابی ارائه نمودند. قابل ذکر است مفهوم تمرکز با توجه به وجود تصمیم گیرنده(DM)، در این مدل تعریف میشوند.
بخش سوم ارتباط و تأثیر برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیرهتأمین
2-19 کشف استدلالهایی برای برنامه ریزی منابع سازمان و یکپارچگی مدیریت زنجیره تامین
امروزه سازمانهای تجاری با یک محیط پیچیده و رقابتی نسبت به گذشته مواجهاند ، زیرا موفقیت تجاری فقط تجزیه و تحلیل شرکتها به طور اختصاصی نیست و تا اندازهای زنجیرهتأمین و تحویل سازمانها را هم شامل میشود . مدیریت همکاری چند جانبه در زنجیرهتأمین یک وظیفه بسیار دشوار است زیرا شرکای زیادی در عملیات زنجیره تأمین درگیر هستند . هر کدام با منافع و اهداف خودشان، اعضای سازمانها در زنجیرهتأمین به منظور مواجه با نیازهای مشتریان و حداکثر کردن سودشان نیازمند همکاری با شرکای تجاریشان هستند.
در بین اعضای زنجیرهتأمین یک قدرت مطلق وجود ندارد و همکاری از طریق مذاکره به جای کنترل و مدیریت متمرکز، انجام میپذیرد. وابستگی فرآیندهای چند مرحلهای نیازمند همکاری سریع در تصمیمگیری برای وظایف مختلف، مناطق عملکردی و حدود سازمانی به منظور رسیدگی به مشکلات و عدم قطعیتهاست. (جین، 2008 و وایت 2005 و همکاران )
به عنوان نتیجه برای اینکه موفق باقی بمانید و رقابت پذیر باشید، مدیران سازمانها باید از تکنولوژی برای بهبود سازمان و عملکرد زنجیرهتأمین استفاده کنند. تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات مهمترین مولد استراتژی رقابت در بسیاری از کسب و کارها شده است. این تاکید استراتژیکی، مدیران را قادر میسازد تا تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات را از طریق سازمان و ارتباط همه واحدهای کاری با یکدیگر یکپارچه سازی کنند.
در حال حاضر یک رویکرد معروف برای پیشرفت سیستم گسترده یکپارچه سازمانی، پذیرش برنامه ریزی منابع سازمان، بصورت فراگیر در صنایع میباشد. (آکرمنز و همکاران 2003)

با وجود این، سیستم های اولیه برنامه ریزی منابع سازمان، پیشرفتی در اهداف مدیریت زنجیرهتأمین نشان نداشتند. تمرکز اولیه آنها اجرا و یکپارچهسازی در خواستهای داخلی بود که بخشهای مالی، حسابداری، تولید، سفارشات وارده و منابع انسانی را پشتیبانی میکرد. واضح است که یکپارچگی اطلاعات تنها برای رضایت از نیازمندیهای داخلی و برای راه حلهایی که کیفیت مدیریت زنجیرهتأمین را بهبود میبخشند، کافی نیست و بدیهی است شرکتها و مشتریان، برای تسهیم مناسب اطلاعات به موقع و برای برقراری رابطه عالی با شرکای زنجیرهتأمین خود را دارند. متعاقبا بسیاری از سازمانها برای اجرای یک نمونه یکپارچه شده داخلی، نتایج زنجیرهتأمین را باسیستم برنامه ریزی منابع سازمانشان مورد بررسی قرار داده اند.( دانوپ و بروکس و همکاران، 2008)
اجرای موفقیت آمیز برنامه ریزی منابع سازمان به وسیله نرم افزارهایی مثل SAP, BAAN, ORACLE, J.D Edward مرسوم شده است. برنامه ریزی منابع سازمان همیشه به عنوان یک مولفه جداییناپذیر از مدیریت زنجیرهتأمین فرض شده است. اگرچه یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمان گران و همراه با ریسک است، مدیران فناوری اطلاعات باید تصمیم بگیریند که چگونه از منابع محدودشان در تولید مناسب استفاده و سرمایهگذاری کنند. اگرچه کاربران از صرفهجویی هزینه های عمده لذت میبرند. در واقع خیلی مشکل است که همه مزایای محسوس و نامحسوس در اجرای سیستم منابع سازمانی را تعیین کنند. (هوو 2007)
بسیاری از محققان بیان میکنند که اگرچه کسب و کارها مبالغ هنگفتی در فناوری اطلاعات سرمایهگذاری کردهاند، هنوز نتایج مثبتیملاحظه نشده است و دریافتن بازده های مثبت از سرمایهگذاری در مطالعات فناوری اطلاعات، شکست خوردهاند (تمیستوکلیوس 2001 ، اوسیمیتز 2006 ، سودهی 2001 و همکاران ) شواهد اخیر بر خلاف این، مزایای بزرگ و بهرهوری آشکار و مشخص را از سرمایهگذاریهای فناوری اطلاعات نشان می دهد.(کامادی 2008 و پارک 2003 )

 
 
در دهه گذشته، تقریباً همه مکتوبات از برنامه ریزی منابع سازمان، روی دلایل اجرا و بر روی چالشهای اجرای پروژه، متمرکز بوده است. اخیرا چندین جریان تحقیق متمایز بر روی برنامه ریزی منابع سازمان در ادبیات مشاهده شده است. بعضی از تحقیقات روی تأثیرات سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد مالی، شواهدی را یافتهاند که درخواست سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان را پشتیبانی میکند که شرکتها را قادر به کسب سریعتر بازگشت سرمایه میسازد ( Poston and Grabski 2001) و ویژگی مالی را قبل و بعد از پذیرش برنامه ریزی منابع سازمان تجزیه و تحلیل میکنند. نتایج آنها نشان میدهد که پذیرش برنامه ریزی منابع سازمان منجر به افزایش کارایی در ضوابط تقلیل تعداد کارکنان و در نرخ درآمدهای کارکنان، به دنبال اجرای برنامه ریزی منابع سازمان برای هر سال است. Nicolauu etal (2003) داده های مالی شرکتهایی که سیستمهای گسترده اقتصادی را نپذیرفتهاند را با یک گروه کنترل از شرکتهای مشابه، مقایسه میکند. نتایج از تجزیه و تحلیل عملکرد در دوره های زمانی متفاوت نشان میدهد که شرکتهای پذیرنده سیستمهای سازمانی بطور معناداری، عملکرد بالای متفاوتی در سال دوم بعد از اجرای سیستم، نسبت به گروه کنترل داشتهاند. اخیرا بعضی از محققان به همکاری سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان برای همکاری زنجیرهتأمین، توجه کرده اند و اینکه زنجیرهتأمین مرکب از نهادهای قانونی مختلف است. مثل یک سازمان مجازی یا یک نهاد بین المللی.
Wade and Hulland (2004) چشم اندازی از ادبیات وابسته فناوری اطلاعات و تأثیر آن روی استراتژی و عملکرد شرکت را تهیه کرده است. Akkermans etal (2003) تأثیر آینده سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان روی مدیریت زنجیرهتأمین را بررسی کرده است. یکی از مهمترین دستاوردهای آن اینست که متخصصین پانل، نقص نسبتا کمی برای برنامه ریزی منابع سازمان در بهبود اثر بخش زنجیرهتأمین در نظر گرفته است و در واقع ریسک آشکار برنامه ریزی منابع سازمان، پیشرفت در مدیریت زنجیره تامین را محدود کرده است. علاوه بر این، آنها محدودیتهای اساسی سیستمهای جاری برنامه ریزی منابع سازمان، در تهیه پشتیبانی مدیریت زنجیره تامین موثر را شناسایی کردهاند. سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان، کمک به اتوماسیون و یکپارچگی واحدهای عملکرد مثل کنترل موجودی، خرید، توزیع، مالی و مدیریت پروژه میکنند. در سالهای اخیر شرکتهای زیادی شروع به یافتن راههایی برای جایگزین کارکردهای موجود، ولی در چارچوب اصلی کردهاند که نیازهای روبه رشد سازمان را در زمانی کوتاهتر برآورده سازد. سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان برای فراهمکردن یکپارچگی فرآیندهای کسبوکار در عوض عملکردهای کسبوکار تعیین شده است.( ماپرت و همکاران 2000)
در چند سال گذشته، شرکتها با نرخ بیسابقهای کارکردهای استراتژیکی را یکپارچه ساختهاند. ابتکارات جدید در برنامه ریزی منابع، تجارت الکترونیک و زنجیرهتأمین گسترده، تمایل شرکتها نسبت به یکپارچگی کارکردهای استراتژیک کسب و کار را برانگیخته است.
2-20 یکپارچگی برنامه ریزی منابع سازمان ومدیریت زنجیره تامین

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

استدلالها براساس بررسیهای گذشته، مشاهدات، تمرکزها، اهداف و عملکرد سیستم های مدیریت زنجیره تامین و برنامه ریزی منابع سازمان خلاصه شده است. خلاصه اکتشافات بیشتری را براساس یکپارچگی برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت زنجیره تامین پشتیبانی میکند.
از دیدگاه جهانی کسب وکار، شرکتها فعالانه دامنه فعالیت خارجیشان را برای یافتن فرصتهای جدید در سراسر جهان گسترش میدهند. در حالی که تغییرات سریع و پویای محیط خارجی، فشارهای زیادی را بر روی عملکردها و تصمیمات شرکت وارد میکند. چگونگی واکنش سریع به تغییرات خارجی و رقابت در محیط جهانی یک پیامد تعیینکننده است. درون سازمانهای مختلف، نیازمند ساخت سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه است که اجازه تبادل داده ها از یک مرز جغرافیایی به مرز دیگر را میدهد. از این گذشته سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *