پایان نامه ارشد درباره شاخص توده بدنی، بیمارستان ها، عوامل خطر

فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب پرزنتاسیون و تعیین همراهی این دو متغیر.
16. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب نوع زایمان و تعیین همراهی این دو متغیر.
17. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب گروه های شاخص توده بدنی مادر و تعیین همراهی این دو متغیر.
18. تعیین میانگین شاخص توده بدنی مادر در دو گروه با بیضه نزول کرده و نکرده و تعیین تفاوت بین دو گروه.
19. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب مصرف مسکن در طول حاملگی و تعیین همراهی این دو متغیر.
20. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب ناهنجاری مادرزادی و تعیین همراهی این دو متغیر.
21. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب درمان نازایی در مادران و تعیین همراهی این دو متغیر.
22. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب شغل و تعیین همراهی این دو متغیر.
23. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب مصرف سیگار و تعیین همراهی این دو متغیر.
24. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب سابقه خانوادگی و تعیین همراهی این دو متغیر.
25. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب مصرف اپیوم در مادر و تعیین همراهی این دو متغیر.
1-3-3. اهداف کاربردی طرح
تعیین عوامل مؤثر بر بروز کریپتورکیدیسم و تلاش برای حذف فاکتورهای قابل تغییر می تواند منجر به کاهش شیوع این بیماری در جامعه گردد، که در نهایت نتیجه آن کاهش هزینه ها و ارتقای سلامت جامعه است.
1-4. فرضیات یا سؤالات پژوهش
1. میزان فراوانی کریپتورکیدیسم در نوزادان پسر متولد شده در بیمارستان های بهارلو، میرزاکوچک خان و ضیاییان در سال 1392 چقدر است؟
2. آیا بین متغیرهای کیفی مطالعه (از قبیل شغل مادر، سابقه مصرف سیگار یا اپیوم در مادر، سابقه خانوادگی کریپتورکیدیسم، سابقه مصرف مسکن یا داروهای استروئیدی توسط مادر، سابقه عفونت یا تب در زمان حاملگی، ناهنجاری های دیگر، نوع زایمان، پرزنتاسیون زایمان، سابقه نازایی و درمان برای آن و …) و بروز کریپتورکیدیسم همراهی وجود دارد؟
3. آیا میانگین متغیرهای کمی مطالعه (از قبیل سن مادر، سن پدر، وزن هنگام تولد، سن حاملگی هنگام تولد، شاخص توده بدنی مادر و …) بین دو گروه با کریپتورکیدیسم و بدون کریپتورکیدیسم متفاوت است؟
4. کدامیک از متغیرهای مورد بررسی از عوامل خطر بروز کریپتورکیدیسم هستند؟
فصل 2. بررسی متون
2-1. مقالات انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *