پایان نامه ارشد رایگان درمورد نرخ موثر مالیات

مدیریت مالیات رابطه معناداری وجود دارد یا خیر و در صورت وجود رابطه، نوع این رابطه به چه ترتیب می باشد.
1-5. استفادهکنندگان از نتایج پایاننامه
از آنجا که افراد سرمایه گذار مایلند در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که دارای عملکرد بهتری باشند، بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش می توانند ویژگی های شرکت هایی که دارای نرخ موثر مالیاتی پایین تر و در نهایت سود بالاتری دارند ، را شناسایی کنند. شناسایی مولفه های موثر بر نرخ موثر مالیاتی و مدیریت مالیات می تواند سیاست گذاران و قانون گذاران را در خصوص تدوین قوانین مالیاتی مناسب یاری رساند. همچنین بررسی این موضوع می تواند نحوه اجرایی شدن قوانین مالیاتی را نیز روشن سازد. از این رو سازمان امور مالیاتی و دیگر نهادهای مرتبط با بحث مالیات را می توان به عنوان استفاده کنندگان از این پایان نامه در نظر گرفت. از آنجایی که شرکت ها در راستای رسیدن به نرخ مطلوب مالیاتی در طرح های مالیات کاه سرمایه گذاری می کنند، این طرح ها بر پیچیدگی مالیاتی شرکت ها می افزاید. بنابراین حسابرسان به هنگام انجام حسابرسی مالیاتی بایستی این مورد را مدنظر قرار دهند. شناسایی شرکت هایی که بیشتر به مدیریت مالیات روی می آورند، می تواند به حسابرسان نیز کمک کند.
1-6. فرضیات تحقیق
در راستای سوالات پژوهش، هشت فرضیه زیر را می توان مطرح نمود:
1. بین اندازه شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
2. بین نسبت اهرم مالی و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
3. بین فرصت رشد شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
4. بین شدت سرمایه گذاری در موجودی کالا و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
5. بین شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
6. بین مدت فعالیت شرکت(عمر شرکت) و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
7. بین نوع صنعت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
8. بین درصد مالکیت نهادی و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
1-7. روش تحقیق

این تحقیق از لحاظ همبستگی و روششناسی، از نوع شبهتجربی و در حوزه تحقیقات پس‌رویدادی و اثباتی حسابداری قرار دارد. این تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات واقعی صورت میگیرد و چون میتواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی محسوب میشود. روش پسرویدادی روشی است که در آن، تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته و مطالعه روابط گذشته متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به بررسی روابط بین آنها میپردازد. به عبارت دیگر روش پسرویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی میپردازد. اطلاعات موردنیاز این تحقیق، با مطالعه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه صورتهای مالی جمعآوری شده است. جمعآوری داده ها با بهره گرفتن از نرمافزار پایگاه دادهای تدبیرپرداز و برداشت مستقیم آنها از صورتهای مالی صورت گرفته است. صورتهای مالی شرکتها نیز از وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج شده است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق، پس از انتخاب شرکتهای نمونه و جمعآوری اطلاعات مربوطه، این اطلاعات با بهره گرفتن از نرمافزار صفحه گسترده اکسل پردازش شده و سپس با بهره گرفتن از نرمافزار spss و Eviews6 داده های تحقیق تجزیه و تحلیل شده اند. مدلهای مورد استفاده در این تحقیق نیز از نوع رگرسیون خطی چندمتغیره هستند.
1-8 . جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارتست از کلیهی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، 1382، ص 119). جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که از سال 1381 لغایت 1389 در بورس فعال بودهاند.
1. شرکت هایی که تا پایان سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
2. درزمره شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی به دلیل متفاوت بودن ماهیت فعالیت آنها قرار نگرفته باشد.
3. سال مالی آنها منتهی به 29 اسفندماه باشد و در دوره مورد نظر تغییر سال مالی نداده باشند.
4. در تمامی سال های مورد بررسی در چهارماهه پایان سال سهام آنها حداقل یک بار مورد معامله قرار گرفته باشد تا بتوان قیمت بازار هر سهم را در پایان سال به دست آورد.
5. اطلاعات مورد نیاز جهت انجام این تحقیق در مورد آنها وجود داشته باشد.
پس از حذف شرکتهای فاقد شرایط مذکور، تعداد 75 شرکت به عنوان نمونه باقی مانده است و با توجه به ماهیت پانلی داده ها، تعداد مشاهدات این پژوهش 675 سال- شرکت میباشد.

 
 
1-9. مدل و متغیرهای تحقیق
مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل رگرسیون خطی چندگانه به شرح زیر است:
ETRi,t = α0 + β1SIZEi,t + β2LEVERAGEi,t + β3 TOBIN’S-Qi.t + β4 INVINTi,t + β5 CINTi,t + β6 LIFEi,t + β7 INDUSTRYi,t + β8 INSTOWNERi,t + β9 ROAi,t + β10 OLi,t + ε
که در این مدل:
ETRi,t: نرخ موثر مالیاتی شرکت i در سال t و متغیر وابسته تحقیق می باشد. در تحقیقات صورت گرفته پیرامون مدیریت مالیات از نرخ موثر مالیاتی به عنوان معیاری برای سنجش مدیریت مالیات استفاده شده است. بحث درباره نحوه محاسبه نرخ موثر مالیاتی فراوان است. این مباحث از آنجا نشات می گیرد که ارقام مختلفی را می توان در صورت و مخرج کسر مورد استفاده قرار داد. رقم مورد استفاده در صورت کسر به طور معمول هزینه مالیات ابرازی بدون هیچ گونه تعدیلی می باشد. اما در کشورهایی که هزینه مالیات معوق در صورت های مالی ظاهر می شود، صورت کسر را از بابت هزینه مالیات معوق تعدیل می نمایند. محققان از رقم های مختلفی شامل فروش شرکت، سود عملیاتی ، سود خالص قبل از مالیات، جریان نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات در مخرج کسر استفاده نموده اند. گوپتا و نیوبری(1997) معتقدند استفاده از درآمد مشمول مالیات در مخرج موجب می شود اثرات معافیت های مالیاتی خنثی شود از این رو معیار مناسبی نمی باشد. در اینجا به پیروی از زیمرمن(1983) و کیم و لیمپافایوم(1998) نرخ موثر مالیاتی از طریق تقسیم هزینه مالیات ابرازی بر سود عملیاتی محاسبه شده است.
SIZEi,t : بیانگر اندازه شرکتi در سال t می باشد که از طریق لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت به دست می آید.
LEVERAGEi,t : اهرم مالی شرکت i در سال t می باشد که از طریق تقسیم مجموع بدهی شرکت به کل دارایی حاصل می شود.
TOBIN’S-Qi, t : نشانگر فرصت رشد شرکت i در سال t می باشد که به صورت زیر محاسبه می شود:
Tobin’s-Q =
که در آن Debts ارزش دفتری بدهیها، MV ارزش بازار سهام در جریان و Assets ارزش دفتری کل داراییهای شرکت میباشد.
INVINTi,t : شدت سرمایه گذاری در موجودی کالا برای شرکت i در سال t می باشد که از طریق تقسیم میزان موجودی کالا بر کل دارایی ها حاصل می شود.
CINTi,t : بیانگر شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت برای شرکت i در سال t می باشد که از تقسیم مجموع دارایی های ثابت به مجموع دارایی ها به دست می آید.
LIFEi,t : سابقه شرکت i در سال t نشان می دهد که لگاریتم طبیعی عمر شرکت می باشد.
INDUSTRYi,t : بیانگر نوع صنعت می باشد که به صورت یک متغیر مجازی سنجیده شده است و چنانچه شرکت i در سال t در صنعت شیمیایی مشغول به فعالیت باشد عدد 1 و در غیر این صورت عدد صفر می گیرد.
INSTOWNERi,t : درصد سهام شرکت i در سال t را نشان می دهد که در تملک سهامداران نهادی می باشد.
ROAi,t : بیانگر بازده دارایی های شرکت i در سال t و متغیر کنترلی اول می باشد. می توان چنین انتظار داشت که سودآوری یک شرکت بر نرخ موثر مالیاتی آن اثرگذار باشد زیرا هرچه سود یک شرکت بیشتر باشد قاعدتا هزینه مالیات بیشتری خواهد داشت. از این رو با بهره گرفتن از نرخ بازده دارایی ها، عملکرد شرکت های مورد بررسی کنترل شده است.
OLi,t : یک متغیر مجازی و متغیر کنترلی دوم می باشد و چنانچه شرکت i در سال t زیان عملیاتی داشته باشد عدد 1 و در غیر این صورت عدد صفر می گیرد. گاهی اوقات مشاهده می شود شرکت ها علی رغم اینکه سود گزارش می کنند لیکن هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی کنند. اما گاهی اوقات عدم پرداخت مالیات به این دلیل است که اصولا سودی وجود نداشته است. از این رو جهت شناسایی و کنترل اثرمزبور از این متغیر استفاده شده است.
1-10. تعریف واژگان عملیاتی
ویژگی های شرکت: منظور از ویژگی های شرکت، خصوصیاتی است که از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت می باشد. در این باره تعریف خاصی موجود نمی باشد و در کل به خصوصیاتی از قبیل اندازه، سطح اهرم مالی، میزان فرصت های رشد و عمر شرکت، ویژگی های شرکت اطلاق می گردد.
نرخ موثر مالیات: نرخ مالیات تعیین شده از جانب دولت نرخی مشخص است اما کلیه درآمدهای کسب شده توسط شرکت مشمول مالیات نمی شود و یا برخی از هزینه های انجام شده در شرکت از نقطه نظر مالیاتی جز هزینه های قابل قبول نیست. از این رو نرخ مالیاتی که شرکت در نهایت متحمل می شود نرخی متفاوت با نرخ مشخص شده می باشد. این نرخ را، نرخ موثر مالیاتی نامیده اند.
مدیریت مالیات: مدیریت مالیات به صورت توانایی مدیر در پرداخت مالیات کمتر در بلندمدت تعریف می شود. مدیران در اتخاذ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و استفاده از منابع شرکت، با مسأله مالیات روبرو می شوند و ممکن است برخی از اختیارات سرمایه گذاری که مدیر با آن مواجه می شود نسبت به دیگر طرح ها از مزیت مالیاتی برخوردار باشد. چنانچه مدیر تمایل داشته باشد طرح های مالیات کاه را انتخاب نماید، در واقع درحال تلاش جهت کاهش مالیات پرداختی شرکت و مدیریت آن می باشد. شرکتی که به دنبال مدیریت مالیات و حداقل سازی هزینه مالیات می باشد، در واقع رویه ای متهورانه پیرامون مالیات در پیش گرفته است.
مالکیت نهادی: بند 27 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، موارد زیر را به عنوان سرمایه گذار نهادی بر شمرده است:
1. بانک ها و بیمه ها
2. هلدینگ ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی، شرکت های تامین سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
3. هرشخص حقیقی یا حقوقی که بیش از 5% یا بیش از 5 میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار ناشر را خریداری کند
4. سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی
5. شرکت های
دولتی
6. اعضای هیأت مدیره و مدیران ناشر و اشخاصی که کارکرد مشابه دارند.
1-11. خلاصه فصل

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این فصل به ارائه کلیات تحقیق پرداخته شد و طرح کلی تحقیق مشخص گردید. موارد ذکر شده در این فصل شامل مقدمه، بیان موضوع تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی تحقیق، استفادهکنندگان از نتایج تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق و جامعه و نمونه آماری تحقیق بودند.
1-12. چارچوب فصول بعد
در فصل دوم به ارائه مبانی نظری، ادبیات موضوع و مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در حوزه مدیریت مالیات و نرخ موثر مالیاتی پرداخته خواهد شد. در فصل سوم، روش انجام تحقیق تشریح شده و جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونهگیری استفاده شده ارائه خواهد شد. همچنین در این فصل فرضیه های تحقیق بیان شده و متغییرهای تحقیق و شیوه محاسبه آنها آورده خواهد شد و روش گردآوری اطلاعات و روش های آماری استفاده شده تشریح خواهد شد. در فصل چهارم مدل تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیه های تحقیق آزمون خواهد شد و سرانجام در فصل پنجم، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیلهای انجام شده بیان گردیده و توصیههایی برای تحقیقات آتی داده خواهد شد.
فصل دوم:
مبانی نظری و ادبیات تحقیق
2-1. مقدمه
کلیه واحدهای انتفاعی که شروع به فعالیت می نمایند، با هدف کسب سود این امر را انجام می دهند. از این رو سود خالص دارای اهمیت زیادی می باشد و به نوعی بیانگر میزان تحقق اهداف واحدهای اقتصادی می باشد. سود خالص در بازار سرمایه نیز دارای جایگاه والایی است و مورد توجه تصمیم گیرندگان در بازار مذکور قرار می گیرد. از این رو در راستای شناسایی مولفه های موثر بر کمیت و کیفیت و دیگر ابعاد آن تحقیقات متنوعی صورت گرفته است. یکی از مواردی که تاثیری عمده بر سود خالص برجای می گذارد، هزینه مالیات می باشد که تا حدودی در پژوهش های صورت گرفته، مورد بی توجهی قرار گرفته است.
هزینه مالیاتی که شرکت ها متحمل می شوند تابعی از میزان درآمد کسب شده و هزینه های صورت گرفته توسط آنها می باشد. نرخ مالیاتی که شرکت ها بر اساس آن مالیات خود پرداخت می نمایند نرخی است که از جانب دولت معین می شود و نرخی مقطوع است. اما مأخذی که نرخ معین شده در آن ضرب می شود و مالیات شرکت ها به دست می آید، متفاوت است و از شرکتی به شرکت دیگر تغییر پیدا می کند. این تفاوت از آنجا ناشی می شود که برخی از درآمدهایی که شرکت ها کسب می کنند، در کل معاف از مالیات می باشند یا با نرخ هایی پایین تر مشمول مالیات می شوند. در واقع این معافیت ها و مشوق های مالیاتی به دنبال اهداف خاصی مانند صرفه های خارجی مثبت، توسعه منطقه ای و سرمایه گذاری اضافی، اقتصاد سیاسی و رقابت مالیاتی می توانند باشند که در سیستم مالیاتی پیش بینی می شوند(رضایی،1388). همچنین برخی از هزینه هایی که در شرکت رخ داده است، ممکن است از لحاظ قوانین مالیاتی در زمره هزینه های قابل قبول قرار نگیرد. کلیه این موارد، در نهایت سبب می شود نرخ مالیاتی که شرکت متحمل می شود با نرخ معین شده از جانب دولت تفاوت داشته باشند. نرخ مالیات بر درآمد نهایی شرکت را نرخ موثر مالیاتی نامیده اند.
همانطور که عنوان شد، شرکت ها و واحد های انتفاعی با هدف کسب سود شروع به فعالیت می کنند و در تلاشند رقم سود خود را افزایش دهند. یکی از مسیرهای افزایش سود خالص، کاهش هزینه مالیات می باشد. از این رو شرکت ها مایلند تا نرخ موثر مالیاتی خود را کاهش داده و از این طریق هم سود خود را افزایش دهند و هم جریان های نقدی خروجی از بابت مالیات را کاهش دهند. انجام این عمل توسط شرکت ها، یعنی تلاش در راستای حداقل سازی نرخ موثر مالیاتی را مدیریت مالیات می گویند. مبانی نظری و شواهد تجربی در سایر کشورها حاکی از آن است که برخی از ویژگی های شرکت می تواند با نرخ موثر مالیات و در نهایت مدیریت مالیات در ارتباط باشد. همچنین با عنایت به قوانین مالیاتی کشور می توان انتظار داشت نوع صنعت نیز اثری معنادار بر نرخ موثر مالیاتی شرکت ها داشته باشد و این نرخ در صنایع مختلف، متفاوت باشد. مبانی نظری و شواهد تجربی حاکی از آن است که مالکان نهادی نیز نقشی پویا در شرکت دارند و در راستای بهبود افزایش ارزش شرکت حرکت می کنند(حساس یگانه و همکاران، 1387). از این رو، این امکان وجود دارد که شرکت های با درصد مالکیت نهادی بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *